CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Zmiana dostawcy mediów do nieruchomości wspólnoty lub spółdzielni

Damian Żabicki  |  Administrator 9/2017  |  11.10.2017  |  2
Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia.
Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia.
Rys. redakcja Administratora

Zgodnie z obowiązującym prawem zarządca budynku może zmienić dostawcę energii elektrycznej i gazu. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia określonego postępowania. Zmiana dostawcy medium powinna być poprzedzona rachunkiem ekonomicznym oraz analizą możliwości technicznych przedsięwzięcia.

W artykule:

Zmiana dostawcy energii elektrycznej, bądź gazu ziemnego
Zasady zawierania umów z operatorami systemów dystrybucyjnych
Formalności i dokumenty

Do pełnego otwarcia rynku energii elektrycznej doszło 1 lipca 2007 r. w efekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005 r. Zgodnie z art. 4 ustawy odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo do ich zakupu od wybranego przez siebie sprzedawcy. Z kolei w myśl art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odbiorcy muszą stosować konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych na dokonanie zakupu energii elektrycznej.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadzona 8 stycznia 2010 r. wniosła taki skutek prawny, że zmiana sprzedawcy musi odbywać się bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Został również określony tryb i maksymalny termin trwania procedury zmiany dostawcy oraz dodatkowe obowiązki leżące po stronie sprzedawców energii.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządca budynku może zmienić dostawcę energii elektrycznej dla odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, również w budynkach wielorodzinnych.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie energii elektrycznej odbywa się często przy wykorzystaniu sieci, która należy do innej firmy. Zgodnie jednak z Prawem energetycznym podmiot zajmujący się przesyłaniem energii elektrycznej ma obowiązek realizowania usług przesyłowych w oparciu o odpowiednią umowę.

Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy należy dokonać nie tylko analizy oferty potencjalnego dostawcy energii elektrycznej, ale biorąc pod uwagę zasadę konkurencji, warto poprosić o przedstawienie nowej oferty dotychczasowego dostawcę. Niejednokrotnie dostawcy oferują taryfy zmodyfikowane w zależności od grupy odbiorców – np. w przypadku taryf dwustrefowych różne mogą być przedziały obowiązywania niższej stawki. Należy również negocjować długość okresu obowiązywania gwarantowanej ceny energii w czasie trwania umowy – im okres ten jest dłuższy, tym lepiej.

Z wolnej ręki lub konkurs ofert

Zarządca budynku może, przy zastosowaniu trybu podstawowego w zakresie udzielania zamówień publicznych, wybrać przedsiębiorstwo, które zajmuje się obrotem energią elektryczną, po czym udzielić zamówienia z tzw. „wolnej ręki” na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej. Oprócz tego, możliwe jest postępowanie w trybie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim zarządca budynku udziela przedsiębiorstwu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej – zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest przeprowadzana w kilku etapach. W pierwszej kolejności dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą, po czym wypowiadana jest umowa dotychczasowa.

Ważne! O zawarciu nowej umowy dystrybucyjnej należy poinformować operatora sieci przesyłowej. Niejednokrotnie bowiem trzeba wykonać prace związane z technicznym przygotowaniem urządzeń pomiarowych i systemów rozliczeniowych. Na końcu przeprowadza się odczyt licznika oraz ostateczne rozliczenie z dotychczasowym dostawcą energii.

Warto podkreślić, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych są kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zmiana dostawcy gazu ziemnego

Zarządca budynków podłączonych do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. może zmienić sprzedawcę paliwa gazowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Tu również obowiązują konkretne procedury.

W pierwszej kolejności zawierana jest umowa sprzedaży lub kompleksowa umowa z podmiotem, który będzie nowym dostawcą gazu. Nie należy zapominać, że z zawarciem umowy z nowym sprzedawcą gazu ziemnego lub podpisaniem umowy kompleksowej wiąże się konieczność wypowiedzenia kontraktu dotychczasowemu sprzedawcy. Trzeba  pamiętać, aby daty wypowiedzenia starej i wejścia w życie nowej umowy zapewniały ciągłość dostawy medium.

Kolejny etap postępowania obejmuje zawarcie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług w zakresie dystrybucji gazu. Również w tej umowie należy pamiętać o odpowiedniej dacie rozpoczęcia świadczenia, aby mieć gwarancję ciągłości dostawy medium.

Powiadomienie dystrybutora o nowym sprzedawcy gazu ziemnego pozostaje w gestii zarządcy budynku, który może dokonać zgłoszenia na gotowym formularzu udostępnianym przez OSD.

Na końcu odbywa się odczyt wskazań liczników oraz rozliczenie ostateczne. Czynności w tym zakresie realizowane są w terminie do 5 dni od daty zmiany sprzedawcy.

Ważne! Operator Systemu Dystrybucyjnego powinien przesłać informację o stanie liczników do poprzedniego i nowego dostawcy gazu również w terminie do 5 dni od dnia dokonania odczytu.

Stawka na ciepło systemowe

Zarządcy budynków bardzo często decydują się na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, aby zastąpić lokalne kotłownie. Ciepło systemowe ma za zadanie dostarczenie energii cieplnej do ogrzewania budynków oraz podgrzewania c.w.u. z miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązanie cieszy się coraz większym uznaniem wśród deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych i firm. Nic w tym dziwnego, zyskuje się bowiem bezpieczeństwo i komfort systemu grzewczego. Ważna jest również niezawodność i ciągłość dostawy ciepła.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą podłączyć budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, występują z wnioskiem do administratora sieci. W pierwszej kolejności ważna jest ocena skali przedsięwzięcia i możliwości w zakresie oszczędności. We wniosku ocenia się charakter budynku – mieszkalny, biurowy, usługowy itp. oraz podaje obecny sposób zasilania – gaz, energia elektryczna, olej opałowy itp. Należy określić moc kotłowni (kW), w przypadku gazu – moc zamówioną (m3/h), zużycie paliwa w skali roku (m3, dm3, kg), koszty za zużyte paliwo za rok poprzedni (zł), a także kubaturę części ogrzewanej (m3) oraz powierzchnię użytkową (m2). We wniosku podaje się też liczbę mieszkańców lub stałych użytkowników.

Kolejnym etapem jest uzyskanie informacji o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej potrzebnych do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Informacje te wraz z zapytaniem o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej trafiają do administratora sieci ciepłowniczej. Na ich podstawie przygotowywana jest oferta oraz uzgadniany zakres robót objętych umową przyłączeniową, którą notabene można negocjować. Po wykonaniu prac związanych z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej tworzona jest i podpisywana kompleksowa umowa – najczęściej zlecenie – na dostarczanie ciepła.

Formalności i dokumenty

Przy podłączaniu budynku do sieci ciepłowniczej jest bardzo dużo formalności. Na potrzeby inwestycji potrzebne są: projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej, informacja BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia), prawomocne pozwolenie na budowę/uprawomocnione zgłoszenie budowy, protokół ZUDP – czyli Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, podkład mapowy ZUDP, inwentaryzacje branżowe (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna), inwentaryzacja zieleni, decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew oraz uzgodniony projekt organizacji ruchu. Potrzebny będzie też wypis z rejestru gruntów dla trasy sieci ciepłowniczej wraz z wyrysem oraz zgody właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez które będzie przebiegała sieć ciepłownicza. Zgoda właścicieli umożliwi wykonanie sieci na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy.

Jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o projekt opracowany przez zarządcę budynku – konieczny będzie kompletny projekt budowlano-wykonawczy zawierający projekt technologiczny (uzgodniony z projektantem przyłącza), automatyki i elektryczny.

Z kolei dokumenty potrzebne do realizacji sieci ciepłowniczej na podstawie projektu opracowanego przez dostawcę ciepła to: aktualne warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz założenia projektowe przyłączanego budynku (projekt zagospodarowania terenu, projekt i inwentaryzacja budowlana budynku).

***

Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia. Jest to oczywiście zadanie dla zarządcy, który powinien mieć na uwadze fakt, że część opłat będzie ponoszona bez względu na to, jak duże jest zapotrzebowanie budynku na energię. Z reguły nie są to duże kwoty, ale bardzo często można je obniżyć poprzez zmianę okresu rozliczeniowego. Oprócz tego zmiana dostawcy medium powoduje z reguły obniżenie jedynie części opłat. Chodzi tutaj o opłaty stałe (tzw. opłaty handlowe) oraz płatności zmienne, które dotyczą faktycznego zużycia. Stąd też ważna jest analiza nie tylko ceny medium, ale również wysokości opłaty handlowej. Niektórzy dostawcy mają co prawda niższe ceny za energię, ale przy wyższej opłacie handlowej.

Na etapie wyboru nowego dostawcy warto zebrać – dla porównania – kilka ofert. Zarządca nie powinien kierować się jednak wyłącznie przesłankami ekonomicznymi. Ważne są również aspekty techniczne. Liczą się bowiem parametry budynku w zakresie np. izolacji termicznej. Z kolei przy zmianie dostawców energii elektrycznej lub gazu konieczna może się okazać modernizacja instalacji.

Czytaj też: Wspólny węzeł cieplny, choć łączy – to jednak dzieli >>>

Komentarze

(1)
inka | 09.11.2017, 18:22

A jakie ceny mają ?

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18228|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11452|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11023|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl