CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zmiana dostawcy mediów do nieruchomości wspólnoty lub spółdzielni

Damian Żabicki  |  Administrator 9/2017  |  11.10.2017  |  2
Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia.
Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia.
Rys. redakcja Administratora

Zgodnie z obowiązującym prawem zarządca budynku może zmienić dostawcę energii elektrycznej i gazu. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia określonego postępowania. Zmiana dostawcy medium powinna być poprzedzona rachunkiem ekonomicznym oraz analizą możliwości technicznych przedsięwzięcia.

W artykule:

Zmiana dostawcy energii elektrycznej, bądź gazu ziemnego
Zasady zawierania umów z operatorami systemów dystrybucyjnych
Formalności i dokumenty

Do pełnego otwarcia rynku energii elektrycznej doszło 1 lipca 2007 r. w efekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005 r. Zgodnie z art. 4 ustawy odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo do ich zakupu od wybranego przez siebie sprzedawcy. Z kolei w myśl art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odbiorcy muszą stosować konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych na dokonanie zakupu energii elektrycznej.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadzona 8 stycznia 2010 r. wniosła taki skutek prawny, że zmiana sprzedawcy musi odbywać się bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Został również określony tryb i maksymalny termin trwania procedury zmiany dostawcy oraz dodatkowe obowiązki leżące po stronie sprzedawców energii.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządca budynku może zmienić dostawcę energii elektrycznej dla odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, również w budynkach wielorodzinnych.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie energii elektrycznej odbywa się często przy wykorzystaniu sieci, która należy do innej firmy. Zgodnie jednak z Prawem energetycznym podmiot zajmujący się przesyłaniem energii elektrycznej ma obowiązek realizowania usług przesyłowych w oparciu o odpowiednią umowę.

Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy należy dokonać nie tylko analizy oferty potencjalnego dostawcy energii elektrycznej, ale biorąc pod uwagę zasadę konkurencji, warto poprosić o przedstawienie nowej oferty dotychczasowego dostawcę. Niejednokrotnie dostawcy oferują taryfy zmodyfikowane w zależności od grupy odbiorców – np. w przypadku taryf dwustrefowych różne mogą być przedziały obowiązywania niższej stawki. Należy również negocjować długość okresu obowiązywania gwarantowanej ceny energii w czasie trwania umowy – im okres ten jest dłuższy, tym lepiej.

Z wolnej ręki lub konkurs ofert

Zarządca budynku może, przy zastosowaniu trybu podstawowego w zakresie udzielania zamówień publicznych, wybrać przedsiębiorstwo, które zajmuje się obrotem energią elektryczną, po czym udzielić zamówienia z tzw. „wolnej ręki” na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej. Oprócz tego, możliwe jest postępowanie w trybie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim zarządca budynku udziela przedsiębiorstwu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej – zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest przeprowadzana w kilku etapach. W pierwszej kolejności dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą, po czym wypowiadana jest umowa dotychczasowa.

Ważne! O zawarciu nowej umowy dystrybucyjnej należy poinformować operatora sieci przesyłowej. Niejednokrotnie bowiem trzeba wykonać prace związane z technicznym przygotowaniem urządzeń pomiarowych i systemów rozliczeniowych. Na końcu przeprowadza się odczyt licznika oraz ostateczne rozliczenie z dotychczasowym dostawcą energii.

Warto podkreślić, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych są kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zmiana dostawcy gazu ziemnego

Zarządca budynków podłączonych do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. może zmienić sprzedawcę paliwa gazowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Tu również obowiązują konkretne procedury.

W pierwszej kolejności zawierana jest umowa sprzedaży lub kompleksowa umowa z podmiotem, który będzie nowym dostawcą gazu. Nie należy zapominać, że z zawarciem umowy z nowym sprzedawcą gazu ziemnego lub podpisaniem umowy kompleksowej wiąże się konieczność wypowiedzenia kontraktu dotychczasowemu sprzedawcy. Trzeba  pamiętać, aby daty wypowiedzenia starej i wejścia w życie nowej umowy zapewniały ciągłość dostawy medium.

Kolejny etap postępowania obejmuje zawarcie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług w zakresie dystrybucji gazu. Również w tej umowie należy pamiętać o odpowiedniej dacie rozpoczęcia świadczenia, aby mieć gwarancję ciągłości dostawy medium.

Powiadomienie dystrybutora o nowym sprzedawcy gazu ziemnego pozostaje w gestii zarządcy budynku, który może dokonać zgłoszenia na gotowym formularzu udostępnianym przez OSD.

Na końcu odbywa się odczyt wskazań liczników oraz rozliczenie ostateczne. Czynności w tym zakresie realizowane są w terminie do 5 dni od daty zmiany sprzedawcy.

Ważne! Operator Systemu Dystrybucyjnego powinien przesłać informację o stanie liczników do poprzedniego i nowego dostawcy gazu również w terminie do 5 dni od dnia dokonania odczytu.

Stawka na ciepło systemowe

Zarządcy budynków bardzo często decydują się na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, aby zastąpić lokalne kotłownie. Ciepło systemowe ma za zadanie dostarczenie energii cieplnej do ogrzewania budynków oraz podgrzewania c.w.u. z miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązanie cieszy się coraz większym uznaniem wśród deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych i firm. Nic w tym dziwnego, zyskuje się bowiem bezpieczeństwo i komfort systemu grzewczego. Ważna jest również niezawodność i ciągłość dostawy ciepła.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą podłączyć budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, występują z wnioskiem do administratora sieci. W pierwszej kolejności ważna jest ocena skali przedsięwzięcia i możliwości w zakresie oszczędności. We wniosku ocenia się charakter budynku – mieszkalny, biurowy, usługowy itp. oraz podaje obecny sposób zasilania – gaz, energia elektryczna, olej opałowy itp. Należy określić moc kotłowni (kW), w przypadku gazu – moc zamówioną (m3/h), zużycie paliwa w skali roku (m3, dm3, kg), koszty za zużyte paliwo za rok poprzedni (zł), a także kubaturę części ogrzewanej (m3) oraz powierzchnię użytkową (m2). We wniosku podaje się też liczbę mieszkańców lub stałych użytkowników.

Kolejnym etapem jest uzyskanie informacji o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej potrzebnych do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Informacje te wraz z zapytaniem o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej trafiają do administratora sieci ciepłowniczej. Na ich podstawie przygotowywana jest oferta oraz uzgadniany zakres robót objętych umową przyłączeniową, którą notabene można negocjować. Po wykonaniu prac związanych z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej tworzona jest i podpisywana kompleksowa umowa – najczęściej zlecenie – na dostarczanie ciepła.

Formalności i dokumenty

Przy podłączaniu budynku do sieci ciepłowniczej jest bardzo dużo formalności. Na potrzeby inwestycji potrzebne są: projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej, informacja BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia), prawomocne pozwolenie na budowę/uprawomocnione zgłoszenie budowy, protokół ZUDP – czyli Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, podkład mapowy ZUDP, inwentaryzacje branżowe (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna), inwentaryzacja zieleni, decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew oraz uzgodniony projekt organizacji ruchu. Potrzebny będzie też wypis z rejestru gruntów dla trasy sieci ciepłowniczej wraz z wyrysem oraz zgody właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez które będzie przebiegała sieć ciepłownicza. Zgoda właścicieli umożliwi wykonanie sieci na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy.

Jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o projekt opracowany przez zarządcę budynku – konieczny będzie kompletny projekt budowlano-wykonawczy zawierający projekt technologiczny (uzgodniony z projektantem przyłącza), automatyki i elektryczny.

Z kolei dokumenty potrzebne do realizacji sieci ciepłowniczej na podstawie projektu opracowanego przez dostawcę ciepła to: aktualne warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz założenia projektowe przyłączanego budynku (projekt zagospodarowania terenu, projekt i inwentaryzacja budowlana budynku).

***

Przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy mediów warto niewątpliwie dokładanie przeanalizować korzyści płynące z tego przedsięwzięcia. Jest to oczywiście zadanie dla zarządcy, który powinien mieć na uwadze fakt, że część opłat będzie ponoszona bez względu na to, jak duże jest zapotrzebowanie budynku na energię. Z reguły nie są to duże kwoty, ale bardzo często można je obniżyć poprzez zmianę okresu rozliczeniowego. Oprócz tego zmiana dostawcy medium powoduje z reguły obniżenie jedynie części opłat. Chodzi tutaj o opłaty stałe (tzw. opłaty handlowe) oraz płatności zmienne, które dotyczą faktycznego zużycia. Stąd też ważna jest analiza nie tylko ceny medium, ale również wysokości opłaty handlowej. Niektórzy dostawcy mają co prawda niższe ceny za energię, ale przy wyższej opłacie handlowej.

Na etapie wyboru nowego dostawcy warto zebrać – dla porównania – kilka ofert. Zarządca nie powinien kierować się jednak wyłącznie przesłankami ekonomicznymi. Ważne są również aspekty techniczne. Liczą się bowiem parametry budynku w zakresie np. izolacji termicznej. Z kolei przy zmianie dostawców energii elektrycznej lub gazu konieczna może się okazać modernizacja instalacji.

Czytaj też: Wspólny węzeł cieplny, choć łączy – to jednak dzieli >>>

Komentarze

(1)
inka | 09.11.2017, 18:22

A jakie ceny mają ?

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10791|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl