CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowelizacja przepisów Prawa spółdzielczego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 10/2017  |  27.10.2017
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Rys. redakcja Administratora

Wraz ze znowelizowaną ustawą weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Prawie spółdzielczym. W niniejszym artykule przedstawione zostaną te nieliczne ze zmian, jakie ustawa nowelizująca wprowadziła do przepisów Prawa spółdzielczego1), w tym regulacje dotyczące lustracji spółdzielni oraz uprawnienia ministra do ich kontroli.

W artykule:

• Definicja celu lustracji w przepisach prawa spółdzielczego
• Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni
• Założenia i uzasadnienie rządowego projektu ustawy nowelizującej
• Uwagi do projektu zmian ustawowych
• Ustawa nowelizująca

Zawarta w rządowym projekcie propozycja zmiany do przepisów Prawa spółdzielczego (ps) zakładała dodanie do art. 91, regulującego zasady przeprowadzania lustracji działalności spółdzielni, nowego § 41, stanowiącego, że w przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także osobą zatrudnioną lub świadczącą usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej (w tym główny księgowy, radca prawny lub adwokat).

Zakaz ten miał przy tym znajdować zastosowanie także do innych osób, które podlegałyby bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.[1]

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 91 § 1 ps każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości działania.

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie spółdzielni w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także spółdzielni w stanie likwidacji. W spółdzielniach tych bowiem badanie lustracyjne powinno być przeprowadzane corocznie.

Zgodnie z art. 91 § 21 Prawa spółdzielczego, celem lustracji jest:

 

 • sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu,
 • zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków,
 • kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
 • wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
 • udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach mieszkaniowych w nich zrzeszonych. Natomiast spółdzielnie niezrzeszone w związkach rewizyjnych zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji dowolnie wybranemu przez siebie związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Czynności lustracyjne wykonywane są z kolei przez lustratora wyznaczonego przez ten związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Obowiązki lustratora może natomiast pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Lustrator obowiązany jest do wykonywania czynności lustracyjnych zgodnie z prawem, a także do zachowania w tajemnicy informacji o działalności spółdzielni uzyskanych przy jej lustracji, przy czym obowiązek ten nie znajduje zastosowania wobec organów lustrowanej spółdzielni, związku rewizyjnego, który lustratora wyznaczył, Krajowej Rady Spółdzielczej, jak też organów wymiaru sprawiedliwości. W razie naruszenia powyższych obowiązków Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, uprawniona jest do pozbawienia przysługujących lustratorowi uprawnień.

Zgodnie z art. 91 § 6 ps, uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (kpa)[2], które stosuje się odpowiednio.

Słowem wyjaśnienia wskazać należy, że stosownie do art. 16 § 1 kpa, ostateczne są te decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić zaś tylko w przypadkach przewidzianych w kpa lub   ustawach szczególnych.

Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni

Dotychczasowe przepisy ps przydawały ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa uprawnienie do żądania otrzymania stosownych informacji i danych dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, które są niezbędne do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności danej spółdzielni.

 • W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister uprawniony był ponadto do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia była zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
 • Związek rewizyjny lub odpowiednio Krajowa Rada Spółdzielcza miały wówczas obowiązek wszcząć postępowanie lustracyjne w terminie 30 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku ministra.
 • Każdorazowo lustracja przeprowadzana była na koszt spółdzielni.
 • Po zakończeniu postępowania podmiot przeprowadzający to postępowanie zobligowany był przesłać ministrowi protokół z czynności lustracyjnych.
 • Lustrowana spółdzielnia obowiązana była z kolei do zastosowania się do wniosków zawartych w protokole.
 • W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z przeprowadzonej lustracji, ministrowi przysługiwała zaś prerogatywa do nakazania spółdzielni ich uwzględnienia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

Proponowane przez rząd zmiany zakładały przydanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dodatkowego uprawnienia do żądania – prócz informacji oraz danych – również dokumentów dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonania oceny zgodności z prawem ich działalności.

Dodatkowo projekt zmian ustawowych przyznawał ministrowi uprawnienie do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji, nie tylko w sytuacji już stwierdzonego naruszenia prawa przez spółdzielnię, lecz także samego tylko podejrzenia takiego naruszenia. Dookreślono jednocześnie, że taka lustracja będzie mogła obejmować zarówno całość lub część działalności spółdzielni, jak i tylko określone zagadnienia.

Ograniczeniu uległa przy tym częstotliwość występowania przez ministra ze stosownym wnioskiem o przeprowadzenie lustracji danej spółdzielni. Zgodnie bowiem z projektowaną, nową treścią art. 93a § 4 ps, minister miał zostać uprawniony do wystąpienia z takim wnioskiem nie częściej niż raz w roku.

Projektowane przepisy zakładały dodatkowo, że do czynności podejmowanych na podstawie art. 93a ps po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zastosowanie znajdą już przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

czytaj też: O lustracjach myśli niespokojne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) – dalej: „ps”.
[2]
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – dalej: „kpa”.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16900|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10518|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10085|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl