CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Nowelizacja przepisów Prawa spółdzielczego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 10/2017  |  27.10.2017
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Rys. redakcja Administratora

Wraz ze znowelizowaną ustawą weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Prawie spółdzielczym. W niniejszym artykule przedstawione zostaną te nieliczne ze zmian, jakie ustawa nowelizująca wprowadziła do przepisów Prawa spółdzielczego1), w tym regulacje dotyczące lustracji spółdzielni oraz uprawnienia ministra do ich kontroli.

W artykule:

• Definicja celu lustracji w przepisach prawa spółdzielczego
• Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni
• Założenia i uzasadnienie rządowego projektu ustawy nowelizującej
• Uwagi do projektu zmian ustawowych
• Ustawa nowelizująca

Zawarta w rządowym projekcie propozycja zmiany do przepisów Prawa spółdzielczego (ps) zakładała dodanie do art. 91, regulującego zasady przeprowadzania lustracji działalności spółdzielni, nowego § 41, stanowiącego, że w przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także osobą zatrudnioną lub świadczącą usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej (w tym główny księgowy, radca prawny lub adwokat).

Zakaz ten miał przy tym znajdować zastosowanie także do innych osób, które podlegałyby bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.[1]

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 91 § 1 ps każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości działania.

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie spółdzielni w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także spółdzielni w stanie likwidacji. W spółdzielniach tych bowiem badanie lustracyjne powinno być przeprowadzane corocznie.

Zgodnie z art. 91 § 21 Prawa spółdzielczego, celem lustracji jest:

 

 • sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu,
 • zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków,
 • kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
 • wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
 • udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach mieszkaniowych w nich zrzeszonych. Natomiast spółdzielnie niezrzeszone w związkach rewizyjnych zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji dowolnie wybranemu przez siebie związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Czynności lustracyjne wykonywane są z kolei przez lustratora wyznaczonego przez ten związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Obowiązki lustratora może natomiast pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Lustrator obowiązany jest do wykonywania czynności lustracyjnych zgodnie z prawem, a także do zachowania w tajemnicy informacji o działalności spółdzielni uzyskanych przy jej lustracji, przy czym obowiązek ten nie znajduje zastosowania wobec organów lustrowanej spółdzielni, związku rewizyjnego, który lustratora wyznaczył, Krajowej Rady Spółdzielczej, jak też organów wymiaru sprawiedliwości. W razie naruszenia powyższych obowiązków Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, uprawniona jest do pozbawienia przysługujących lustratorowi uprawnień.

Zgodnie z art. 91 § 6 ps, uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (kpa)[2], które stosuje się odpowiednio.

Słowem wyjaśnienia wskazać należy, że stosownie do art. 16 § 1 kpa, ostateczne są te decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić zaś tylko w przypadkach przewidzianych w kpa lub   ustawach szczególnych.

Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni

Dotychczasowe przepisy ps przydawały ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa uprawnienie do żądania otrzymania stosownych informacji i danych dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, które są niezbędne do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności danej spółdzielni.

 • W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister uprawniony był ponadto do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia była zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
 • Związek rewizyjny lub odpowiednio Krajowa Rada Spółdzielcza miały wówczas obowiązek wszcząć postępowanie lustracyjne w terminie 30 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku ministra.
 • Każdorazowo lustracja przeprowadzana była na koszt spółdzielni.
 • Po zakończeniu postępowania podmiot przeprowadzający to postępowanie zobligowany był przesłać ministrowi protokół z czynności lustracyjnych.
 • Lustrowana spółdzielnia obowiązana była z kolei do zastosowania się do wniosków zawartych w protokole.
 • W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z przeprowadzonej lustracji, ministrowi przysługiwała zaś prerogatywa do nakazania spółdzielni ich uwzględnienia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

Proponowane przez rząd zmiany zakładały przydanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dodatkowego uprawnienia do żądania – prócz informacji oraz danych – również dokumentów dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonania oceny zgodności z prawem ich działalności.

Dodatkowo projekt zmian ustawowych przyznawał ministrowi uprawnienie do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji, nie tylko w sytuacji już stwierdzonego naruszenia prawa przez spółdzielnię, lecz także samego tylko podejrzenia takiego naruszenia. Dookreślono jednocześnie, że taka lustracja będzie mogła obejmować zarówno całość lub część działalności spółdzielni, jak i tylko określone zagadnienia.

Ograniczeniu uległa przy tym częstotliwość występowania przez ministra ze stosownym wnioskiem o przeprowadzenie lustracji danej spółdzielni. Zgodnie bowiem z projektowaną, nową treścią art. 93a § 4 ps, minister miał zostać uprawniony do wystąpienia z takim wnioskiem nie częściej niż raz w roku.

Projektowane przepisy zakładały dodatkowo, że do czynności podejmowanych na podstawie art. 93a ps po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zastosowanie znajdą już przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

czytaj też: O lustracjach myśli niespokojne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) – dalej: „ps”.
[2]
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – dalej: „kpa”.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy odpowiednio dbasz o bezpieczeństwo mieszkańców?

Stacja do dezynkecjiPrzepisy prawne regulują odpowiedzialność prawną Administratorów, Zarządców i Użytkowników systemów detekcji gazów oraz wskazują częstotliwość wykonywania przeglądów...Sprawdź dostępne rozwiązania:
794 505 555 »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19386|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16515|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11824|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl