CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowelizacja przepisów Prawa spółdzielczego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 10/2017  |  27.10.2017
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Rys. redakcja Administratora

Wraz ze znowelizowaną ustawą weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Prawie spółdzielczym. W niniejszym artykule przedstawione zostaną te nieliczne ze zmian, jakie ustawa nowelizująca wprowadziła do przepisów Prawa spółdzielczego1), w tym regulacje dotyczące lustracji spółdzielni oraz uprawnienia ministra do ich kontroli.

W artykule:

• Definicja celu lustracji w przepisach prawa spółdzielczego
• Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni
• Założenia i uzasadnienie rządowego projektu ustawy nowelizującej
• Uwagi do projektu zmian ustawowych
• Ustawa nowelizująca

Zawarta w rządowym projekcie propozycja zmiany do przepisów Prawa spółdzielczego (ps) zakładała dodanie do art. 91, regulującego zasady przeprowadzania lustracji działalności spółdzielni, nowego § 41, stanowiącego, że w przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także osobą zatrudnioną lub świadczącą usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej (w tym główny księgowy, radca prawny lub adwokat).

Zakaz ten miał przy tym znajdować zastosowanie także do innych osób, które podlegałyby bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.[1]

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 91 § 1 ps każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości działania.

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie spółdzielni w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także spółdzielni w stanie likwidacji. W spółdzielniach tych bowiem badanie lustracyjne powinno być przeprowadzane corocznie.

Zgodnie z art. 91 § 21 Prawa spółdzielczego, celem lustracji jest:

 

 • sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu,
 • zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków,
 • kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
 • wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
 • udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach mieszkaniowych w nich zrzeszonych. Natomiast spółdzielnie niezrzeszone w związkach rewizyjnych zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji dowolnie wybranemu przez siebie związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Czynności lustracyjne wykonywane są z kolei przez lustratora wyznaczonego przez ten związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Obowiązki lustratora może natomiast pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Lustrator obowiązany jest do wykonywania czynności lustracyjnych zgodnie z prawem, a także do zachowania w tajemnicy informacji o działalności spółdzielni uzyskanych przy jej lustracji, przy czym obowiązek ten nie znajduje zastosowania wobec organów lustrowanej spółdzielni, związku rewizyjnego, który lustratora wyznaczył, Krajowej Rady Spółdzielczej, jak też organów wymiaru sprawiedliwości. W razie naruszenia powyższych obowiązków Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, uprawniona jest do pozbawienia przysługujących lustratorowi uprawnień.

Zgodnie z art. 91 § 6 ps, uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (kpa)[2], które stosuje się odpowiednio.

Słowem wyjaśnienia wskazać należy, że stosownie do art. 16 § 1 kpa, ostateczne są te decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić zaś tylko w przypadkach przewidzianych w kpa lub   ustawach szczególnych.

Uprawnienia ministra w zakresie kontroli działalności spółdzielni

Dotychczasowe przepisy ps przydawały ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa uprawnienie do żądania otrzymania stosownych informacji i danych dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, które są niezbędne do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności danej spółdzielni.

 • W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister uprawniony był ponadto do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia była zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
 • Związek rewizyjny lub odpowiednio Krajowa Rada Spółdzielcza miały wówczas obowiązek wszcząć postępowanie lustracyjne w terminie 30 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku ministra.
 • Każdorazowo lustracja przeprowadzana była na koszt spółdzielni.
 • Po zakończeniu postępowania podmiot przeprowadzający to postępowanie zobligowany był przesłać ministrowi protokół z czynności lustracyjnych.
 • Lustrowana spółdzielnia obowiązana była z kolei do zastosowania się do wniosków zawartych w protokole.
 • W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z przeprowadzonej lustracji, ministrowi przysługiwała zaś prerogatywa do nakazania spółdzielni ich uwzględnienia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

Proponowane przez rząd zmiany zakładały przydanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dodatkowego uprawnienia do żądania – prócz informacji oraz danych – również dokumentów dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonania oceny zgodności z prawem ich działalności.

Dodatkowo projekt zmian ustawowych przyznawał ministrowi uprawnienie do wystąpienia do właściwego związku rewizyjnego, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji, nie tylko w sytuacji już stwierdzonego naruszenia prawa przez spółdzielnię, lecz także samego tylko podejrzenia takiego naruszenia. Dookreślono jednocześnie, że taka lustracja będzie mogła obejmować zarówno całość lub część działalności spółdzielni, jak i tylko określone zagadnienia.

Ograniczeniu uległa przy tym częstotliwość występowania przez ministra ze stosownym wnioskiem o przeprowadzenie lustracji danej spółdzielni. Zgodnie bowiem z projektowaną, nową treścią art. 93a § 4 ps, minister miał zostać uprawniony do wystąpienia z takim wnioskiem nie częściej niż raz w roku.

Projektowane przepisy zakładały dodatkowo, że do czynności podejmowanych na podstawie art. 93a ps po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zastosowanie znajdą już przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

czytaj też: O lustracjach myśli niespokojne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) – dalej: „ps”.
[2]
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – dalej: „kpa”.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17319|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10806|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10381|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl