administrator24.info

Głęboki oddech w budynkach wielorodzinnych

Poprawa funkcjonalności wentylacji – doświadczenia estońskie i polskie

FRAPOL Sp. z o.o. | 2022-05-05
Budynek wielorodzinny w Estonii [2]

Budynek wielorodzinny w Estonii [2]

Budynki wielorodzinne, jak każde inne, wymagają stałej i skutecznej wentylacji, jednak w wielu starszych obiektach nie jest ona możliwa. Czy można przeprowadzić głęboką termomodernizację z uwzględnieniem wentylacji, zapewniając spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym wsparcie finansowe w realizacji tej poważnej dla nich inwestycji?

treść sponsorowana

qa

Wiele budynków wielorodzinnych w Europie Środkowo-Wschodniej powstało w latach 1960–1990. Szczególnie w latach 70. i 80. wznoszono obiekty z wielkiej płyty (a w mniejszym stopniu z ceramiki budowlanej). Niedoskonałe wówczas technologie i słaba jakość wykonania tych budynków przekładały się na powstawanie mostków cieplnych o dużym wpływie na izolacyjność (a właściwie jej brak). Miało to istotny wpływ na koszty utrzymania ze względu na wysokie zapotrzebowanie budynków na ciepło. Izolację termiczną przegród niejednokrotnie wykonywano z azbestu. Na pogorszenie jakości krajowych zasobów budowlanych wpływały także długoletnie zaniedbania eksploatacyjne i brak okresowych remontów.

Od termomodernizacji nieprzemyślanej do głębokiej

Nic dziwnego, że po przemianach polityczno-gospodarczych pod koniec lat 80. budynki wielorodzinne zaczęto powszechnie remontować. Niestety, spowodowało to kolejne problemy: docieplenie i wymiana okien powodowały, że znikały nieszczelności przegród zewnętrznych, okien i drzwi, na których opierał się dotychczas system wentylacji naturalnej. Wpłynęło to na pogorszenie jakości powietrza wewnętrznego i pośrednio na spadek efektywności energetycznej budynków oraz niezadowolenie mieszkańców z uzyskanych efektów. Do świadomości nie tylko branży budowlanej, ale też zarządców i użytkowników budynków zaczęło docierać, że bez zorganizowanej wentylacji, obejmującej rozwiązania energooszczędne, termomodernizacja nie ma sensu. Co więcej, w kolejnych krajach (w tym w Polsce) zaostrza się wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków [1]. Choć nie obejmują one wprost systemów wentylacji czy choćby jakości powietrza wewnętrznego (wyrażonej np. poprzez maksymalne stężenie CO2), są sformułowane tak, że bez zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła często nie jest możliwe ich spełnienie. Dowiedz się więcej >>

Głównym ograniczeniem przy przeprowadzaniu głębokiej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, utrzymujących się głównie z opłat wnoszonych przez mieszkańców poszczególnych lokali, są koszty tych prac – zarówno rzetelnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, jak i samej głębokiej termomodernizacji. Rozwiązaniem systemowym wydają się krajowe programy instrumentów finansowych (dotacje, premie, kredyty preferencyjne, zwolnienia podatkowe itp.), uzależniające jednak przyznanie i intensywność wsparcia od uwzględnienia wymogów dotyczących wentylacji. W Polsce na razie nie funkcjonują takie programy. Rozważając ich sformułowanie i wprowadzenie (np. przez zmiany w programach już istniejących, np. Funduszu Termomodernizacji i Remontów), warto odwołać się do doświadczeń krajów o podobnym zasobie budowlanym jak Polska. Ciekawe doświadczenia związane z powszechną modernizacją budynków mieszkalnych ze wsparciem instrumentów finansowych ma od 2010 roku Estonia.

Liczący 162 mieszkania budynek w Tallinie, wyremontowany w 2013 roku w pierwszym okresie
dotacji (35% – najwyższy poziom dofinansowania). Pozostałe środki na remont uzyskano z kredytu.
Zastosowano system wentylacji wyciągowej z odzyskiem ciepła w pompi.

Liczący 162 mieszkania budynek w Tallinie, wyremontowany w 2013 roku w pierwszym okresie dotacji (35% – najwyższy poziom dofinansowania). Pozostałe środki na remont uzyskano z kredytu. Zastosowano system wentylacji wyciągowej z odzyskiem ciepła w pompie ciepła i z grzejnikami wentylatorowymi [2]

Doświadczenia estońskie

Blisko 65% obywateli Estonii mieszka w budynkach wielorodzinnych. Całkowita liczba takich budynków wynosiła w 2010 roku ok. 20 tys. [2].

Podobnie jak w Polsce wielorodzinne budynki mieszkalne w Estonii powstawały bez wentylacji mechanicznej – stosowano wentylację naturalną. W budynkach liczących do sześciu kondygnacji każde mieszkanie miało oddzielny szacht, natomiast w wyższych budynkach w oddzielne szachty wentylacyjne wyposażone były mieszkania na dwóch najwyższych kondygnacjach.

Pierwsze remonty budynków wielorodzinnych przeprowadzano, podobnie jak w Polsce, poczynając od lat 90. Nie stawiano wówczas żadnych wymagań dotyczących wentylacji.

W latach 2010–2014 realizowano pierwszy program remontów ze wsparciem krajowym. Wyremontowano wówczas 663 budynki, a na dofinansowanie przeznaczono ok. 38 mln euro (wartość inwestycji – 135 mln euro). Intensywność dofinansowania (istniały trzy progi) zależała od (łącznie) osiągniętej redukcji zużycia energii i uzyskanej wartości EP. Ponad połowa inwestycji skorzystała z najwyższego poziomu dofinansowania. Średnia oszczędność energii na budynek wyniosła 43%, a całkowitą roczną oszczędność energii oszacowano na 60 GWh [2].

W latach 2014–2017 wyremontowano kolejne 460 budynków mieszkalnych, wiążąc intensywność dofinansowania ze spełnieniem wymogów technicznych. Środki pochodziły z funduszy unijnych i wyniosły ok. 102 mln euro. Aż 90% dofinansowanych projektów skorzystało z najwyższego poziomu dotacji – średnia wartość wsparcia wyniosła 702 tys. euro [2].

Wsparcia finansowego dla remontów budynków wielorodzinnych udziela fundusz KredEx. Został on powołany przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji w 2001 roku [3]. Wsparcie to zależy od spełnienia wymagań dotyczących parametrów komfortu, które miały być uzyskane po przeprowadzeniu inwestycji. Miały być one zgodne z wymaganiami dla kategorii II określonej w normie EN 15251:2007 [4] – tabela 1.

Opis kategorii Poziom normalny – kategoria zalecana dla budynków
nowo wznoszonych lub remontowanych
Maks. stężenie CO2 ponad poziom na zewnątrz budynku [ppm] 500
Temperatura robocza budynek pomieszczenia min. dla ogrzewania (zima) [ºC] maks. dla chłodzenia (lato) [ºC]
budynki z chłodzeniem mechanicznym mieszkalne 20 26
pozostałe 18
budynki bez chłodzenia mechanicznego mieszkalne 20-25 23-26
pozostałe 20-25 23-26
Tabela 1. Przykładowe wartości parametrów dla budynków mieszkalnych dla II kategorii oczekiwanych parametrów komfortu (Indoor Climate Category) [4]

Osiągnięcie parametrów normowych stanowiło podstawę do ubiegania się o dotację. O intensywności wsparcia (poziomie dofinansowania) decydowało początkowo głównie spełnienie warunków związanych z energooszczędnością (tabela 2).

Intensywność dofinansowania 15% 25% 35%
Efektywność energetyczna EP ≤ 250 kWh/m²/rok EP ≤ 200 kWh/m²/rok EP ≤150 kWh/m²/rok
Obniżenie zużycia energii na cele grzewcze ≥ 20% (<2000 m²) ≥ 30% (> 2000 m²) ≥ 40% ≥ 50%
Tabela 2. Dotacje w latach 2010–2014 – uzależnienie intensywności dofinansowania od wymagań technicznych [2, 5]
Intensywność dofinansowania a) 15% 25% 40%
Certyfikat efektywności energetycznej klasa E
(EP ≤ 220 kWh/m²/rok)
klasa D 
(EP ≤ 180 kWh/m²/rok)
klasa C b)
(EP ≤ 150 kWh/m²/rok)
Średnia krotność wymian dla całego mieszkania   0,5 h–1
Min. strumień powietrza wentylacyjnego – nawiew/wlot   10 l/s w sypialniach i pokojach dziennych, z zachowaniem poziomu mocy akustycznej do 25 dB(A)
Min. strumień powietrza wentylacyjnego – nawiew   WC: 10 l/s łazienka: 15 l/s kuchnia: 8 l/s; kuchnia w mieszkaniu jednopokojowym: 6 l/s
Odzysk ciepła   niewymagany c) wymagany
a) poziomy dofinansowania w prowincji Virumaa Wschodnia były wyższe i wynosiły: 25%, 35% i 50%
b) klasa C oznacza osiągnięcie w remontowanych budynkach takiej samej wartości EP jak w budynkach nowych
c) osiągnięcie parametrów wymaganych dla klasy D może być w niektórych budynkach niemożliwe bez zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła
Tabela 3. Dotacje w latach 2014–2017 – uzależnienie intensywności dofinansowania od wymagań technicznych na przykładzie efektywności energetycznej i wentylacji [2, 5, 6]

Badania przeprowadzone po pierwszym okresie dotacji (2010–2014) wykazały jednak, że problemem wciąż pozostawała niedostateczna wentylacja i zła jakość powietrza wewnętrznego [5]. Dlatego w kolejnych latach (2014–2018) dodano wymagania dotyczące parametrów bezpośrednio związanych z wentylacją, a dla najwyższego poziomu dofinansowania (40%) jasno wskazano konieczność zastosowania rozwiązań wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, zwiększając także wymogi dotyczące izolacyjności okien [2,5]. Większy nacisk położono także m.in. na bardziej szczegółową dokumentację projektową, weryfikację dokumentacji przez ekspertów niezależnych współpracujących z funduszem KredEx, rozruch, konserwację i pomiary (ocena strumieni powietrza wentylacyjnego przy rozruchu, pomiar efektywności energetycznej po roku pracy nowego systemu) oraz standaryzację – KredEX opracował poradnik z modelowymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać projektanci [2]. Po pierwszym okresie (ok. pół roku) obaw, że zastosowanie odzysku ciepła i zwiększenie izolacyjności okien będą „niewykonalne” [2], okazało się, że najwyższy poziom dofinansowania (40%) cieszył się największym zainteresowaniem odbiorców. Skorzystało z niego aż 90% podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w tym okresie [2]. Programy dotacji z funduszu KredEX prowadzone są w dalszym ciągu – najnowszy nabór dla budynków wielorodzinnych zakończył się 3 maja 2021 roku [3]. Najwyższa intensywność dofinansowania wynosiła nawet 50%, a wartość – do 1 mln euro na spółdzielnię/zarządcę. Wśród trzech celów prowadzenia programu wskazano na osiągnięcie efektywności energetycznej i lepszej jakości powietrza wewnętrznego dla budynków mieszkalnych [3]. Charakterystyka budownictwa wielorodzinnego z XX wieku w Polsce bardzo przypomina tę z Estonii – przeważają osiedla wybudowane w technologii tzw. wielkiej płyty, charakteryzujące się bardzo niskim standardem energetycznym.

Rozwiązania techniczne

Podczas remontów budynków wielorodzinnych w obszarze wentylacji najczęściej stosowano następujące rozwiązania techniczne [6]:

  • zrównoważona wentylacja centralna (mechaniczna nawiewno-wywiewna) z odzyskiem ciepła, z instalacją przewodów na elewacji;
  • wentylacja wyciągowa z odzyskiem ciepła i pompą ciepła;
  • (tylko pierwszy okres dotacji) wentylacja zdecentralizowana (rekuperatory pomieszczeniowe – urządzenia obsługujące pojedyncze pomieszczenia) z odzyskiem ciepła;
  • (tylko pierwszy okres dotacji) remont istniejącej wentylacji naturalnej.

Najbardziej wydajnym i efektywnym rozwiązaniem jest zrównoważona, centralna wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Jednak przy remoncie budynków wielorodzinnych dużym problemem okazuje się klasyczny montaż, tj. centrala wentylacyjna na klatce, korytarzu czy w maszynowni oraz przewody nawiewne i wywiewne w mieszkaniach. W związku z tym praktycznym problemem po 2014 roku w Estonii wyewoluowało ciekawe rozwiązanie techniczne – zrównoważona wentylacja centralna (mechaniczna nawiewno-wywiewna) z odzyskiem ciepła, z instalacją przewodów na elewacji [5] – rys. 1. Z podsumowania drugiego okresu dotacji wynika, że w obszarze remontów budynków wielorodzinnych okazała się ona najchętniej stosowanym i najlepiej działającym rozwiązaniem technicznym [6]. Sprawdź >>

Schemat elewacji

Rys. 1. Przekrój przewodów na elewacji [6]

  Po pierwszym okresie (2010–2014) Po drugim okresie (2014–2017)
Wentylacja wyciągowa z odzyskiem ciepła w pompie ciepła i grzejnikami wentylatorowymi 0,20 h–1 0,32 h–1
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 0,57 h–1 0,73 h–1
Wentylacja naturalna przed remontem
0,24 h–1
Tabela 4. Krotności wymiany powietrza przed remontem i po remoncie dla najbardziej popularnych rozwiązań wentylacyjnych [8]

W rozwiązaniu tym centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, realizowanym zwykle przez przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła, umieszcza się na dachu lub poddaszu budynku. Centrala, zgodnie z wymaganiami programu dotacji, musi być wyposażona także w nagrzewnicę wodną do podgrzania powietrza nawiewanego. Na elewacji budynku wykonywana jest dodatkowa warstwa izolacji, w której prowadzone są przewody instalacji nawiewnej o przekroju okrągłym lub prostokątnym o obniżonej wysokości. Przewody instalacji wywiewnej umieszczane są w starych szachtach wentylacji grawitacyjnej. Na dachu umieszcza się przewody izolowane, biegnące w warstwie dodatkowej izolacji [6].

Nawiewniki (anemostaty) umieszczone są w ścianach zewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych (salony, sypialnie), a wywiewniki w ścianach najbliższych szachtów wentylacyjnych. Między innymi dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu w pomieszczeniach zachowany jest wymagany poziom mocy akustycznej, do 25 dB(A), a instalacja wentylacyjna nie przeszkadza użytkownikom [6].

Jeśli według zgodnej oceny projektanta i zarządcy zrównoważona wentylacja centralna jest rozwiązaniem zbyt kosztownym albo trudnym do przeprowadzenia, pozostaje alternatywa w postaci wentylacji wyciągowej z odzyskiem ciepła realizowanym przez pompę ciepła. W pierwszym okresie dotacji jako nawiew stosowano wloty powietrza świeżego (nawiewniki okienne), jednak mieszkańcy skarżyli się na przeciągi. Wprowadzony został zatem wymóg podgrzewania powietrza nawiewanego przez grzejniki wentylacyjne (zachodzi w nich także filtracja). Powietrze wywiewane kierowane jest przez stare szachty wentylacyjne do umieszczonego na dachu wymiennika ciepła – najpierw na wymienniku powietrze/woda podgrzewana jest solanka, która następnie krąży w pętli pompy ciepła solanka/woda. Pompa ciepła (SCOP 3–3,5) zapewnia podgrzewanie c.w.u. oraz powietrza w pomieszczeniach. Główne wyzwanie stanowi nieszczelność wykorzystanych istniejących szachtów wentylacyjnych. Stąd system wentylacyjny nie zawsze jest w pełni zbalansowany, co wpływa na okresowe przekroczenie założonej mocy akustycznej, tj. 25 dB(A) [6].

W pierwszym okresie dotacji stosowano także rekuperatory zdecentralizowane, przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła na poziomie pojedynczego pomieszczenia. Za odzysk ciepła odpowiada rekuperator ceramiczny akumulujący ciepło z powietrza wywiewanego i oddający je do powietrza nawiewanego. Wentylator osiowy pracuje cyklicznie (nawiew/wywiew), przełączając się między cyklami co 60–70 s. Podczas badań terenowych stwierdzono jednak, że w budynkach wielorodzinnych rozwiązanie to nie jest wystarczająco wydajne pod względem krotności wymian powietrza i sprawności odzysku ciepła. Wiąże się to z warunkami ciśnieniowymi, szczególnie zimą na niższych kondygnacjach [8].

Pomiary, badania, wnioski

Warunki i wymagania techniczne w drugim okresie dotacji wyraźnie wyewoluowały. Wśród wymogów wpływających na podniesienie jakości wykonywanych remontów należy wymienić [5]:

  • określenie metod obliczania prędkości przepływu powietrza i poziomu hałasu wentylacji w przepisach;
  • ocenę projektu przez ekspertów zewnętrznych;
  • badania przepływu powietrza i krotności wymian po zakończeniu remontu (element niezbędny do protokołu odbioru).

Od strony rozwiązań technicznych, po pomiarach krotności wymian powietrza i efektywności energetycznej w pierwszym okresie dotacji, jako dopuszczalne rozwiązania pozostawiono systemy centralne: wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz wentylację wyciągową z odzyskiem ciepła w pompie ciepła i grzejnikami wentylatorowymi. Ten pierwszy sposób sprawdza się bardzo dobrze w budynkach do 5–6 kondygnacji, natomiast może napotkać trudności techniczne w budynkach wyższych. Dlatego mimo że przy wentylacji wyciągowej nie zawsze udaje się osiągnąć wymaganą minimalną krotność wymian, została ona utrzymana jako rozwiązanie rekomendowane.

Doświadczenia polskie

Świadoma, głęboka termomodernizacja tego typu budynków, której istotną składową stanowi zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jest w naszym kraju ciągle marginalizowana, chociaż potencjał i skala korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie, są niewspółmiernie większe niż w przypadku Estonii.

Budowanie coraz większej świadomości proekologicznej i proenergetycznej społeczeństwa tworzy postawę, w której mieszkańcy coraz częściej zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie nieprawidłowo wykonana termomodernizacja. Domagają się rozwiązań, które zapewnią im komfort i bezpieczeństwo użytkowania mieszkań na przyszłe dekady – zarówno dla siebie, jak i kolejnych pokoleń. Ich głosów coraz częściej słucha sektor prywatny, proponując rozwiązania oparte na technologiach standardowych – np. montaż nawiewników okiennych czy systemy wentylacji hybrydowej, które zapobiegają degradacji budynku oraz w ograniczonym zakresie zapewniają kontrolę powietrza nawiewanego z zewnątrz i generują wynikające z tej kontroli oszczędności energetyczne. Natomiast zupełnie nową jakość zapewnia montaż systemów wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Dowiedz się więcej na ten temat >>

Rozwiązanie z zastosowaniem wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła proponuje firma Frapol w ramach kompleksowego programu Oddech dla Spółdzielni. W programie tym zaproponowano innowacyjne podejście do implementacji i rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynkach spółdzielni, zachowując użytkowość części wspólnych, nie ingerując w mieszkania i obniżając koszty wykonania tego typu instalacji – dzięki takiemu podejściu ten nowoczesny system wentylacyjny stał się łatwo dostępny również dla starego budownictwa!

Rozwiązanie zainstalowane w budynkach referencyjnej spółdzielni w Sosnowcu wykorzystuje ciepłe powietrze wywiewane z budynku, zbędne (wyłączone z użytkowania) piony zsypowe oraz dotychczasowy system wentylacji wywiewnej. Głównymi elementami nowego systemu wentylacji wywiewno-nawiewnej są kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, umieszczone na dachu budynków – podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozwiązań estońskich.

Klasyczne osiedle z wielkiej płyty w Sosnowcu – po głębokiej termomodernizacji. Na dachach
widoczne elementy instalacji wentylacyjnej

Klasyczne osiedle z wielkiej płyty w Sosnowcu – po głębokiej termomodernizacji. Na dachach widoczne elementy instalacji wentylacyjnej

Natomiast świeże, oczyszczone i osuszone powietrze o odpowiedniej temperaturze wtłaczane jest do budynku i rozprowadzane na poszczególne piętra przewodami wentylacyjnymi, wbudowanymi w nieużywany już pion zsypowy. System pozwala rozprowadzić świeże powietrze nawiewane bezpośrednio do mieszkań lub na klatkę schodową, z której poprzez rozszczelnione drzwi wejściowe dostaje się bezpośrednio do lokali.

Audyt budynków spółdzielni w Sosnowcu przeprowadzony przed remontem wykazał, że brak wentylacji z odzyskiem ciepła generował ponad 40% wszystkich kosztów utrzymania badanych budynków. Na koszty te składały się nie tylko wysokie rachunki za nadmierne zużycie energii cieplnej, ale także walka z zalegającą wilgocią czy zagrzybionymi ścianami. Nieprzeliczalne w prosty sposób na wydatki spółdzielni były też problemy z jakością powietrza wewnętrznego zarówno w mieszkaniach (zaduch, wysokie stężenie dwutlenku węgla, nieprzyjemne zapachy z kuchni i łazienek sąsiadów związane z cofkami powietrza wywiewanego w okresie letnim i przejściowym), jak i w piwnicach lokatorskich i w części wspólnej (klatka schodowa, korytarze, przedsionki). W Sosnowcu, zlokalizowanym na Górnym Śląsku, problemem jest też smog, wpływający na jakość powietrza dostającego się do budynków podczas wietrzenia mieszkań czy części wspólnych.

Doświadczenia polskie

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła na dachach budynków spółdzielni w Sosnowcu

Dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji, w której istotną rolę odegrał montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z filtracją antysmogową, problemy te zostały wyeliminowane. Nie tylko uzyskano oszczędności na ogrzewaniu, ale także zapewniono w całych budynkach świeże powietrze przefiltrowane z pyłu zawieszonego oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Na klatkach schodowych wyeliminowano pleśń i wilgoć, a z piwnic pozbyto się zapachu stęchlizny. W okresie letnim w nocy zapewnione jest dodatkowe chłodzenie budynku świeżym powietrzem.

Tak duża zmiana jakościowa, odczuwana na co dzień przez użytkowników budynków po remoncie, pozwala najlepiej zrozumieć znaczenie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla podniesienia standardu budynku.

Z rachunków i eksploatacji na przestrzeni ostatnich lat wynika, że zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszyło się o ponad 40%. Przełożyło się to na obniżenie kosztów eksploatacyjnych nawet o 30%. Uzyskano także standard porównywalny do nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego – nieosiągalny dla innych rozwiązań termomodernizacyjnych. Skontaktuj się z doradcami firmy Frapol>>

Wyzwanie: przebieg przewodów

Głęboka termomodernizacja budynku wielorodzinnego z zastosowaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wymaga przemyślanego dostosowania znanych rozwiązań wentylacyjnych do specyfiki istniejących budynków. Często miejsce na poprowadzenie przewodów wentylacyjnych zarówno w części wspólnej, jak i w poszczególnych lokalach jest ograniczone, zaś parametry budynku (np. wysokość kondygnacji) nie pozwalają na ukrycie sieci przewodów w suficie podwieszanym.

Ważnym aspektem staje się więc ocena bieżącego stanu technicznego i wyposażenia budynków pod kątem wykorzystania istniejących elementów, takich jak kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej (Estonia, Polska) czy nieużywane piony zsypowe (Polska). Istniejące piony wentylacyjne czy zsypowe mogą zostać wykorzystane do poprowadzenia przewodów – odpowiednio wywiewnych i nawiewnych. W Estonii, gdzie nie było pionów zsypowych, zdecydowano się na poprowadzenie przewodów w dodatkowej warstwie izolacji na elewacji budynku.

Wykorzystanie istniejących przewodów murowanych pozwala zminimalizować ingerencję w istniejący budynek – zarówno w wygląd elewacji, jak i w wyposażenie i urządzenie indywidualnych lokali. Ma to znaczenie dla użytkowników mieszkań, którzy chcą poprawy warunków życia, ale nie kosztem np. widocznych przewodów wentylacyjnych w swoich lokalach.

Przewody wentylacyjne na elewacji: a) idea (niebieski – wywiew, czerwony – nawiew),
b) rzeczywisty budynek podczas montażu [5]

Rys. 2. Przewody wentylacyjne na elewacji: a) idea (niebieski – wywiew, czerwony – nawiew), b) rzeczywisty budynek podczas montażu [5]

Schemat instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej (niebieski – nawiew powietrza świeżego,
czerwony – wywiew)

Rys. 3. Schemat instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej (niebieski – nawiew powietrza świeżego, czerwony – wywiew) Rys. Frapol

Skontaktuj się z doradcami firmy Frapol.

Dział Systemów Niskoenergetycznych

Karolina Fortuna

Doradca Techniczno-Handlowy

881 924 714

 

Bartosz Pawela

Dział systemów niskoenergetycznych
Menedżer Produktów nZEB

665 100 155
oddech@frapol.com.pl
www.oddechdlaspoldzielni.pl

FRAPOL Sp. z o.o.

 

ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
tel. [+48] 12 653 27 66
www.frapol.com.pl

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 oraz Dz.U. 2020, poz. 1608 i 2351)

2. Kurnitski Jarek, Deep integrated renovation – the Estonian KredEx renovation grant programme experience, Tallinn, May 2018

3. Who we are. SA KredExhttps://kredex.ee/en

4. EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics

5. Kuusk Kalle, Kurnitski Jarek, State-Subsidised Refurbishment of Socialist Apartment Buildings in Estonia, [in:] „Housing Estates in the Baltic Countries”, Springer Open, Tallinn 2019, p. 339–355

6. Mikola Alo et al., Renovation of ventilation in apartment buildings – Estonian experience, „The REHVA European HVAC Journal” 56, 2019, p. 20–26

7. Mikola Alo, Simson Raimo, Kurnitski Jarek, The Impact of Air Pressure Conditions on the Performance of Single Room Ventilation Units in Multi-Story Buildings, „Energies” 12, 2019, p. 2633

8. Mikola Alo, Kõiv Teet-Andrus, Kalamees Targo, Performance of ventilation in Estonian apartment buildings, „Energy Procedia” 132, 2017, p. 963–968

9. www.oddechdlaspoldzielni.pl

Głęboki oddech w budynkach wielorodzinnych

Jak poprawić funkcjonalność wentylacji

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

FRAPOL Sp. z o.o. Program ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI

Program ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI Program ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI

Każdego zarządcę, inwestora i dewelopera zagadnienie termomodernizacji potrafi doprowadzić do „czarnej rozpaczy”. Czy inwestycja powinna być kompleksowa, czy też wystarczy podstawowa? Jaki będzie czas...

Każdego zarządcę, inwestora i dewelopera zagadnienie termomodernizacji potrafi doprowadzić do „czarnej rozpaczy”. Czy inwestycja powinna być kompleksowa, czy też wystarczy podstawowa? Jaki będzie czas zwrotu inwestycji? I przede wszystkim: skąd wziąć na to czas i pieniądze? Spółka Frapol, znając rozterki osób zarządzających budynkami spółdzielczymi, wychodzi naprzeciw takim problemom, oferując autorski program ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI.

FRAPOL Sp. z o.o. Termomodernizacja na gruncie polskim

Termomodernizacja na gruncie polskim Termomodernizacja na gruncie polskim

Świadoma, głęboka termomodernizacja budynków, której istotną składową stanowi zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jest w naszym kraju ciągle marginalizowana, chociaż potencjał i skala...

Świadoma, głęboka termomodernizacja budynków, której istotną składową stanowi zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jest w naszym kraju ciągle marginalizowana, chociaż potencjał i skala korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie, są ogromne.

FRAPOL Sp. z o.o. Wnioski z przeprowadzonych remontów wentylacji na gruncie estońskim – cz. II

Wnioski z przeprowadzonych remontów wentylacji na gruncie estońskim – cz. II Wnioski z przeprowadzonych remontów wentylacji na gruncie estońskim – cz. II

Warunki i wymagania techniczne w drugim okresie dotacji wyraźnie wyewoluowały.

Warunki i wymagania techniczne w drugim okresie dotacji wyraźnie wyewoluowały.

FRAPOL Sp. z o.o. Rozwiązania techniczne podczas remontów wentylacji na osiedlach estońskich – cz. I

Rozwiązania techniczne podczas remontów wentylacji na osiedlach estońskich – cz. I Rozwiązania techniczne podczas remontów wentylacji na osiedlach estońskich – cz. I

Podczas remontów budynków wielorodzinnych w obszarze wentylacji najczęściej stosowano następujące rozwiązania techniczne: zrównoważona wentylacja centralna (mechaniczna nawiewno-wywiewna) z odzyskiem ciepła,...

Podczas remontów budynków wielorodzinnych w obszarze wentylacji najczęściej stosowano następujące rozwiązania techniczne: zrównoważona wentylacja centralna (mechaniczna nawiewno-wywiewna) z odzyskiem ciepła, z instalacją przewodów na elewacji, wentylacja wyciągowa z odzyskiem ciepła i pompą ciepła, (tylko pierwszy okres dotacji) wentylacja zdecentralizowana (rekuperatory pomieszczeniowe – urządzenia obsługujące pojedyncze pomieszczenia) z odzyskiem ciepła, (tylko pierwszy okres dotacji) remont istniejącej...

FRAPOL Sp. z o.o. Doświadczenia estońskie w zakresie termomodernizacji

Doświadczenia estońskie w zakresie termomodernizacji Doświadczenia estońskie w zakresie termomodernizacji

Blisko 65% obywateli Estonii mieszka w budynkach wielorodzinnych. Całkowita liczba takich budynków wynosiła w 2010 roku ok. 20 tys. [1]. Podobnie jak w Polsce wielorodzinne budynki mieszkalne w Estonii...

Blisko 65% obywateli Estonii mieszka w budynkach wielorodzinnych. Całkowita liczba takich budynków wynosiła w 2010 roku ok. 20 tys. [1]. Podobnie jak w Polsce wielorodzinne budynki mieszkalne w Estonii powstawały bez wentylacji mechanicznej – stosowano wentylację naturalną. W budynkach liczących do sześciu kondygnacji każde mieszkanie miało oddzielny szacht, natomiast w wyższych budynkach w oddzielne szachty wentylacyjne wyposażone były mieszkania na dwóch najwyższych kondygnacjach.

FRAPOL Sp. z o.o. Od termomodernizacji nieprzemyślanej do głębokiej

Od termomodernizacji nieprzemyślanej do głębokiej Od termomodernizacji nieprzemyślanej do głębokiej

Wiele budynków wielorodzinnych w Europie Środkowo-Wschodniej powstało w latach 1960–1990. Szczególnie w latach 70. i 80. wznoszono obiekty z wielkiej płyty (a w mniejszym stopniu z ceramiki budowlanej)....

Wiele budynków wielorodzinnych w Europie Środkowo-Wschodniej powstało w latach 1960–1990. Szczególnie w latach 70. i 80. wznoszono obiekty z wielkiej płyty (a w mniejszym stopniu z ceramiki budowlanej). Niedoskonałe wówczas technologie i słaba jakość wykonania tych budynków przekładały się na powstawanie mostków cieplnych o dużym wpływie na izolacyjność (a właściwie jej brak).

FRAPOL Sp. z o.o. Problem czystego powietrza wewnętrznego w budynkach wielorodzinnych

Problem czystego powietrza wewnętrznego w budynkach wielorodzinnych Problem czystego powietrza wewnętrznego w budynkach wielorodzinnych

To, jakim powietrzem oddychamy, ma znaczący wpływ na nasze zdrowie. Tyle samo, ile mówi się o jakości powietrza na zewnątrz, powinno się mówić o jakości powietrza wewnątrz budynków. Za stan powietrza wewnętrznego...

To, jakim powietrzem oddychamy, ma znaczący wpływ na nasze zdrowie. Tyle samo, ile mówi się o jakości powietrza na zewnątrz, powinno się mówić o jakości powietrza wewnątrz budynków. Za stan powietrza wewnętrznego odpowiada wentylacja. Nieodpowiednia lub przestarzała wentylacja w mieszkaniu może prowadzić do pogorszenia naszego stanu zdrowia, a w konsekwencji nawet do przewlekłych chorób układu oddechowego. By nie narażać zdrowia własnego i pozostałych lokatorów, a także cieszyć się komfortowymi...

FRAPOL Sp. z o.o. Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych?

Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych? Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja wpływa nie tylko na zwiększenie wydajności energetycznej budynku, ale również na poprawę bezpieczeństwa. Docieplenie budynku, wymiana systemu grzewczego czy usprawnienie wentylacji podnoszą...

Termomodernizacja wpływa nie tylko na zwiększenie wydajności energetycznej budynku, ale również na poprawę bezpieczeństwa. Docieplenie budynku, wymiana systemu grzewczego czy usprawnienie wentylacji podnoszą m.in. poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i chronią mieszkańców przed zaczadzeniem. Jakie jeszcze korzyści płyną z termomodernizacji?

FRAPOL Sp. z o.o. Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku? Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku?

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi nie tylko do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale też do poprawy jakości powietrza...

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi nie tylko do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale też do poprawy jakości powietrza w budynku czy usunięcia jego wad projektowych i wykonawczych. Sprawdźmy zatem, jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku?

Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku? Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku?

Wiele się mówi o jakości powietrza w ogóle, niewiele zaś o tym panującym wewnątrz pomieszczeń, a przecież ono jest równie ważne. W pomieszczeniach zamkniętych – mieszkaniach, biurach, szkołach spędzamy...

Wiele się mówi o jakości powietrza w ogóle, niewiele zaś o tym panującym wewnątrz pomieszczeń, a przecież ono jest równie ważne. W pomieszczeniach zamkniętych – mieszkaniach, biurach, szkołach spędzamy nawet 80-90 proc. czasu. A zatem to czas, aby przyjrzeć się problemowi z bliska, a tym samym chronić dzieci w szkołach i mieszkańców w blokach.

FRAPOL Sp. z o.o. ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu

ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu

Zdrowie mieszkańców, oszczędności finansowe, dbałość o środowisko, nowoczesne technologie, prestiż i poprawa wizerunku spółdzielni oraz osiedla – wszystko to leży w interesie rzetelnego zarządcy nieruchomości....

Zdrowie mieszkańców, oszczędności finansowe, dbałość o środowisko, nowoczesne technologie, prestiż i poprawa wizerunku spółdzielni oraz osiedla – wszystko to leży w interesie rzetelnego zarządcy nieruchomości. Pogodzenie potrzeb mieszkańców i środowiska oraz uwzględnienie obowiązującego prawa mogą się jednak okazać wyzwaniem. ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI jest programem, który spaja te podstawowe cele spółdzielni.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.