administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Konieczny solidaryzm gospodarczy w dobie kryzysu

Sytuacja wywołana pandemią jest groźniejsza od innych kryzysów ekonomicznych z poprzednich lat
fot. pixabay

Sytuacja wywołana pandemią jest groźniejsza od innych kryzysów ekonomicznych z poprzednich lat


fot. pixabay

Współczesny świat przeżywa kolejny już głęboki kryzys społeczny i gospodarczy, wywołany pandemią groźnej choroby COVID-19, która spowodowała śmierć ponad 370 tysięcy osób na całym świecie. Szczególny rodzaj tej zakaźnej choroby wymusił stosowanie bardzo rygorystycznych zasad postępowania w codziennym życiu i obrony przed jej dalszym rozprzestrzenianiem.

Zobacz także

TuMieszkamy TuMieszkamy wprowadza nowy model zarządzania nieruchomościami na polskim rynku

TuMieszkamy wprowadza nowy model zarządzania nieruchomościami na polskim rynku TuMieszkamy wprowadza nowy model zarządzania nieruchomościami na polskim rynku

TuMieszkamy planuje dalszy rozwój na polskim rynku, przenosząc zarządzanie nieruchomościami na wyższy poziom efektywności i dostosowania usług na potrzeby klienta, a także wdraża nowe technologie do zdalnej...

TuMieszkamy planuje dalszy rozwój na polskim rynku, przenosząc zarządzanie nieruchomościami na wyższy poziom efektywności i dostosowania usług na potrzeby klienta, a także wdraża nowe technologie do zdalnej obsługi klienta. Rok 2020 będzie przełomowy dla organizacji i zarządzania nieruchomościami według nowych standardów usług wprowadzonych przez firmę.

Anna Ruszczak news Koniec pandemii COVID-19 w Polsce

Koniec pandemii COVID-19 w Polsce Koniec pandemii COVID-19 w Polsce

Pandemia COVID-19 oficjalnie zakończyła się w Polsce 1 lipca 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego i ostatnie obostrzenia zostały zniesione.

Pandemia COVID-19 oficjalnie zakończyła się w Polsce 1 lipca 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego i ostatnie obostrzenia zostały zniesione.

Anna Ruszczak news Jak pandemiczny zakaz eksmisji wpływa na rynek nieruchomości?

Jak pandemiczny zakaz eksmisji wpływa na rynek nieruchomości? Jak pandemiczny zakaz eksmisji wpływa na rynek nieruchomości?

Zakaz eksmisji wprowadzony w czasie pandemii COVID-19 mocno wpływa na rynek najmu, ale też zwiększa nieufność nabywców nieruchomości. Czy jest się czego bać?

Zakaz eksmisji wprowadzony w czasie pandemii COVID-19 mocno wpływa na rynek najmu, ale też zwiększa nieufność nabywców nieruchomości. Czy jest się czego bać?

Wprowadzenie ścisłej izolacji ludzi wiązało się także z radykalnym wyhamowaniem gospodarki, co oznaczało m.in. masowe zamykanie i unieruchamianie tych przedsiębiorstw i wszelkich innych form życia społecznego, w których istniało największe i bezpośrednie zagrożenie masowych zakażeń. Błyskawicznie rozprzestrzeniający się koronawirus wywołujący tę śmiertelną chorobę, objął swym zasięgiem wszystkie kontynenty. W ten sposób świat znalazł się w stanie kolejnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Poprzedni kryzys miał miejsce nie tak dawno, w latach 2008–2013. Miał on jednak inne podłoże. Było nim załamanie się światowych rynków nieruchomości i powiązanych z nim rynków finansowych.

Tarasy w budynkach wielolokalowych

Przejdź do artykułu >>

Nowy szok gospodarczy i społeczny

Bezwzględne, choć często niespójne i niezrozumiałe wskazania medyczne w zakresie walki z pandemią dotknęły bardzo wiele gałęzi gospodarki obszarów życia społecznego. Nastąpiły drastyczne ograniczenia w produkcji przemysłowej, w sektorze usług, turystyce, komunikacji i transporcie, czego następstwem stała się rosnąca fala bezrobocia. Efektem było ograniczenie aktywności zawodowej około 3 miliardów ludzi na całym świecie. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy, wskutek pandemii pracę może stracić nawet 25 milionów osób. Unieruchomienie gospodarki może spowodować spadek konsumpcji nawet o około 35 procent, czego następstwem będzie gwałtowny spadek PKB, w każdym państwie średnio o 2 procent miesięcznie. Wszystko to każe obecny kryzys określić, obok Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego na świecie z lat 1929–1933, mianem największej katastrofy gospodarczej w najnowszych dziejach Europy i świata. Zbliżoną wykładnię zaprezentował Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdząc, że skutki pandemii koronawirusa będzie można porównywać tylko z kryzysem sprzed 90 lat, który zaczął się od krachu na giełdzie w Nowym Jorku w 1929 roku.

Pandemia okazała się szokiem dla ludzkości ze względu na tempo rozprzestrzeniania się pomiędzy krajami i kontynentami. Jednocześnie wykazała nieskuteczność wszelkich metod leczenia i zapobiegania chorobom znanym i dostępnym we współczesnym świecie. Okazało się, że nawet najbardziej nowoczesne technologie są wobec koronawirusa bezbronne, a jedynymi skutecznymi metodami, co wydawać się może paradoksalne, są społeczna izolacja oraz ograniczenie do minimum ludzkiej aktywności. W ten sposób, niemal z dnia na dzień doszło do ograniczenia podaży pracy i aktywności społecznej – zarówno z powodu zachorowań, jak i kwarantanny – oraz do zerwania łańcuchów dostaw, co w konsekwencji spowodowało braki komponentów do produkcji w każdej niemal gałęzi gospodarki. W sposób tragiczny spowodowało to spadek poziomu konsumpcji, tempa i liczby inwestycji prywatnych, wreszcie silne załamanie najbardziej wrażliwych na skutki ścisłej izolacji sektorów, tj. usług dla ludności, turystyki czy transportu.

W bardzo niebezpieczny sposób spada poziom dostępności kredytów dla firm, co oznacza załamanie stabilności w sektorze finansów międzynarodowych, a tym samym finansów poszczególnych państw. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że globalny wzrost gospodarczy w 2020 roku będzie „silnie negatywny”. Jednocześnie trzeba podkreślić, że świat żyje w „niespotykanej niepewności dotyczącej skali i okresu trwania tego kryzysu”.

Niezwykle niebezpiecznym następstwem wystąpienia w skali globalnej jest spadek poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego we wszystkich grupach społecznych i zawodowych, niezależnie od państwa i poziomu jego rozwoju gospodarczego. W przypadku inwestorów i przedsiębiorców można mówić nawet o panice wywołanej gwałtownym odpływem kapitału. O skali problemu mogą świadczyć tylko niektóre dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, supermocarstwa światowego, które zostało dotknięte kryzysem w sferze realnej gospodarki w większym niż w latach 2008–2013. Wówczas na amerykańskim rynku pracy zlikwidowane zostało blisko dziewięć milionów miejsc pracy. Obecnie, tylko w ciągu dwóch tygodni, na przełomie marca i kwietnia, prawie siedemnaście milionów ludzi straciło pracę.

Sytuacja wywołana pandemią jest więc groźniejsza od innych kryzysów ekonomicznych z poprzednich lat. W niespotykanej skali ogranicza aktywność gospodarczą ludzi, co jest zjawiskiem typowym raczej dla warunków wojennych.Już samo to sytuuje ten kryzys w grupie najtragiczniejszych w czasach najnowszych.

Słabość gospodarki globalnej

Bardzo szybko okazało się, że gospodarka światowa, którą cechuje globalizm oznaczający brak silniejszych związków z realnymi potrzebami, możliwościami i potencjałem lokalnych rynków, nie jest w stanie oprzeć się postępującemu kryzysowi.

Międzynarodowe korporacje i koncerny, które w walce o rynki zbytu i coraz większe zyski osiągnęły niekiedy monstrualne rozmiary i struktury, reagują na tak gwałtowne zawirowania w sposób najbardziej brutalny i niebezpieczny – ograniczając koszty poprzez drastyczne zmniejszanie poziomu zatrudnienia. Niestety problemy społeczeństw poszczególnych państw i ich gospodarek narodowych dla firm o zasięgu globalnym nie mają istotnego znaczenia. W ekstremalnych sytuacjach wiele z nich nie potrafiło obronić miejsc pracy i zapobiec utracie posiadanego kapitału. Trzeba to określić mianem kompromitacji, czy wręcz bankructwa neoliberalnego modelu gospodarki negującego istotną rolę instytucji państwa w życiu ekonomicznym i społecznym.

Zbankrutowały postawy i doktryny ekonomiczne stawiające gospodarce za jej zasadniczy cel maksymalizowanie zysków bez względu na ponoszone koszty społeczne. Żaden podmiot gospodarczy bowiem nie powinien być samodzielnym i oderwanym od życia społeczeństwa bytem. Podmiotem i fundamentem jego funkcjonowania powinni być ludzie zatrudnieni w nim, jak również ich rodziny. Idąc dalej, powinno to rodzić dalsze relacje i zależności dające przede wszystkim poczucie pewności i wzajemnego zaufania. Biznes niebiorący odpowiedzialności za swoich pracowników, ich bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne, skazany jest na niepowodzenia, a może nawet porażkę. Człowiek jest istotą ekonomii, a nie ekonomia celem samym dla siebie. Bez troski o człowieka ekonomia staje się zupełnie bezużyteczna, czy wręcz szkodliwa.

Stało się oczywiste, że łagodzenie skutków kryzysu nie będzie możliwe bez ingerencji instytucji państwowych, polegającej przede wszystkim na uruchamianiu wszelkiego rodzaju pakietów stymulacyjnych, osłaniających gospodarkę przed całkowitą katastrofą, pozwalających zachować jej dotychczasową strukturę.

Kryzys obnażył słabość mechanizmów gospodarczych opartych na zasadach całkowicie wolnorynkowych. Pokazał także z wielką mocą, że podmiotem życia gospodarczego są ludzie i ich potrzeby. Błędem fundamentalnym jest także mówienie o wszechwładnej mocy „niewidzialnej ręki rynku” regulującej wszelkie procesy ekonomiczne bez ingerencji innych czynników, w tym instytucji państwowych. Dowodzą tego działania podejmowane w państwach na całym świecie, bez względu na obowiązujące modele ekonomiczne oraz poziom rozwoju gospodarczego.

Nowe formy interwencjonizmu państwowego, przypominające New Deal z czasów prezydentury Franklina Delano Roosevelta, uznano powszechnie za konieczne instrumenty w obecnej polityce gospodarczej państw. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w najbardziej rozwiniętych państwach tworzących grupę G20. Zaplanowały one przeznaczyć 4 biliony dolarów na stymulację finansową swych gospodarek, jak w pierwszej fazie walki z koronawirusem.

Taki sam mechanizm zastosowała także Polska, tworząc pakiet fiskalny w wysokości 6,2 procenta PKB. Jest tym samum o ponad 5 punktów procentowych wyższy niż w przypadku kryzysu finansowego sprzed dziesięciu lat. Wtedy jednak nie było potrzeby uruchamiania obciążających budżet państwa instrumentów interwencyjnych. Nasz kraj pozostał bowiem samotną wyspą umiarkowanego rozwoju wśród państw, których dotknął kryzys ekonomiczny. Pomogły w tym m.in. pieniądze Polaków pracujących za granicą, przesyłane do rodzin w kraju i tu inwestowane w dobra trwałe.

W sytuacjach ekstremalnych ingerencja z zewnątrz okazuje się koniecznością, przede wszystkim, aby wzmocnić bezpieczeństwo socjalne i poczucie stabilności materialnej społeczeństwa. Stosunkowo dużą odporność na takie wstrząsy, z jakimi obecnie mamy do czynienia, wykazuje spółdzielczy sektor gospodarki, który opiera się na solidarystycznych zasadach organizacji produkcji, planowania strategii rozwoju i polityki zatrudnienia.

Powrót do spółdzielczych wartości?

Walka z kryzysem stawia bardzo wielkie i trudne wyzwania, daleko wykraczające poza ramy standardowych działań. Nagle świat przekonał się, że nikt i nic nie jest wstanie samodzielnie przeciwstawić się skutkom pandemii i wywołanego przez nią kryzysu. Za niezbyt szczęśliwe i trafne należy uznać stanowisko, że kryzys jest szansą dla jakichś tajemniczych, bliżej niesprecyzowanych sił w gospodarce. Kryzys jest zawsze porażką nas wszystkich. Natomiast nie ulega wątpliwości, że szansę na skuteczne zwalczanie skutków kryzysu mają tylko podmioty najlepiej do tego przygotowane, w tym te, dla których solidaryzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu są codzienną praktyką, nie zaś pustymi hasłami i sloganami. Te kryteria od blisko 200 już lat spełniają podmioty spółdzielcze.

W przeszłości spółdzielczość generalnie nie tylko skutecznie przeciwstawiała się skutkom zastoju gospodarczego, ale i – poprzez inicjowanie nowych podmiotów gospodarczych w czasach kryzysu – wzmacniała formy społecznej i zawodowej aktywności ludzi skazanych na margines przez główne nurty gospodarki. Nie ma więc żadnych racjonalnych przeciwwskazań, prócz barier ­ideologicznych i mentalnych, by również obecnie idee i wartości spółdzielcze stały się jednym z głównych narzędzi i sposobów łagodzenia skutków obecnego kryzysu i stopniowego wychodzenia z niego. W ten sposób może również w istotny sposób wzmacniać swój potencjał i znaczenie gospodarcze.

Oczywiście, nie można powiedzieć, że spółdzielczość jest w stanie poradzić sobie całkowicie samodzielnie. Konieczne jest wsparcie w ramach tzw. pakietów pomocowych stosowanych w gospodarkach całego świata. W interesie polskiej gospodarki jest szczególnie mocne oparcie się na spółdzielczości przez stworzenie silnych podstaw jej funkcjonowania. Lobbowanie na rzecz spółdzielczości powinno stać się obecnie zasadniczym i fundamentalnym celem całego środowiska.

Powinno ono doprowadzić do sytuacji, kiedy maksymalnemu rozszerzeniu uległby zakres mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z pożyczek i wszelkich form pomocy finansowej udzielanych na jak najkorzystniejszych warunkach. Nie wolno doprowadzić do sytuacji, którą znamy z ostatnich blisko trzydziestu lat, kiedy spółdzielnie były w różnych sytuacjach, pomijane i marginalizowane przy stosowaniu form wsparcia ekonomicznego. Dziś szczególnie znaczenie powinno być m.in. pełne korzystanie z systemu zwolnień w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz tam gdzie jest to możliwe – na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.

Spółdzielnie są podmiotami, które nie tylko wytwarzają określone dobra gospodarcze i wypracowują zysk. Wydaje się, że wartością szczególną jest ich rola społeczna, która w neoliberalnej gospodarce wolnorynkowej była i jest z uporem pomijana, a nawet dyskredytowana. Aktywność w sferze życia społecznego stawia obecnie spółdzielnie w grupie podmiotów najlepiej przygotowanych do walki ze skutkami kryzysu. Są one ściśle związane ze środowiskiem, w którym funkcjonują, odpowiadając na jego potrzeby, wymagania i oczekiwania. Najlepiej, najszybciej i najskuteczniej potrafią reagować na wszelkie zmiany zachodzące na miejscowych rynkach pracy, dając zatrudnienie i będąc gwarantem bezpieczeństwa i stabilności materialnej swoich pracowników i ich rodzin. Kapitał spółdzielni nie jest anonimowy. Został wytworzony w konkretnym środowisku i w nim jest pomnażany, współtworząc jego społeczny i ekonomiczny potencjał.

Stworzenie możliwie szerokiego wachlarza mechanizmów wsparcia spółdzielni musi być w obecnej sytuacji bezwzględnym priorytetem w działaniach organów państwa kształtujących politykę gospodarczą i społeczną. Wypracowanie skutecznych instrumentów zapewni sektorowi spółdzielczemu mocne podstawy, a tym samym znaczącą rolę w łagodzeniu kryzysu w gospodarce polskiej. Tym samym możliwe jest wpisanie spółdzielczości do historycznego łańcucha zdarzeń społeczno-gospodarczych wyhamowujących groźne zawirowania gospodarcze i wykazanie jej znacznej odporności na kryzys, odporności znacznie większej niż w przypadku przedsiębiorstw i korporacji funkcjonujących na rynkach globalnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Wartość BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Czwarty w tym roku (kwietniowy) odczyt Indeksu wyniósł...

Wartość BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Czwarty w tym roku (kwietniowy) odczyt Indeksu wyniósł -27,6%, co oznacza, że w kwietniu 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 27,6% w porównaniu z kwietniem 2019 r.

Redakcja Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych...

Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.

Redakcja Najostrzejszy kwartalny spadek w historii

Najostrzejszy kwartalny spadek w historii Najostrzejszy kwartalny spadek w historii

Kryzys Covid-19 uderzył w gospodarkę strefy euro niczym meteoryt. Zgodnie ze wstępnymi, szybkimi szacunkami Eurostatu PKB strefy euro spadło o -3,6% kw./kw. w pierwszym kwartale 2020 r. – jest to największy...

Kryzys Covid-19 uderzył w gospodarkę strefy euro niczym meteoryt. Zgodnie ze wstępnymi, szybkimi szacunkami Eurostatu PKB strefy euro spadło o -3,6% kw./kw. w pierwszym kwartale 2020 r. – jest to największy spadek w historii.

Redakcja Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej

Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do...

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę i pomoc dla wynajmujących, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 – zapowiedziało dzisiaj, tj. 4 maja, Ministerstwo Rozwoju podczas wideokonferencji.

Redakcja Dopłaty do czynszów: realna pomoc czy tylko rządowe deklaracje dla nielicznych?

Dopłaty do czynszów: realna pomoc czy tylko rządowe deklaracje dla nielicznych? Dopłaty do czynszów: realna pomoc czy tylko rządowe deklaracje dla nielicznych?

Rząd pracuje nad ustawą o dopłatach do dodatków mieszkaniowych. W założeniu ma to pomóc najemcom mieszkań, którzy otrzymają dodatek mieszkaniowy na czynsz oraz przedsiębiorcom wynajmującym lokale, którzy...

Rząd pracuje nad ustawą o dopłatach do dodatków mieszkaniowych. W założeniu ma to pomóc najemcom mieszkań, którzy otrzymają dodatek mieszkaniowy na czynsz oraz przedsiębiorcom wynajmującym lokale, którzy w związku z pandemią ponoszą koszty ich utrzymania bez źródła przychodów. W obecnej formie ustawa przewiduje jednak pomoc tylko nielicznym.

Sabina Augustynowicz Świat już nie będzie taki sam...

Świat już nie będzie taki sam... Świat już nie będzie taki sam...

– Nie będzie tak, jak było, bo świat już nie ten sam – śpiewał Andrzej Zaucha, i aż się prosi, by posłużyć się słowami tej piosenki, rozważając, jaki może być świat po pandemii. Wielu przeprowadza analizy...

– Nie będzie tak, jak było, bo świat już nie ten sam – śpiewał Andrzej Zaucha, i aż się prosi, by posłużyć się słowami tej piosenki, rozważając, jaki może być świat po pandemii. Wielu przeprowadza analizy i próbuje prognozować, czy hibernacja gospodarki potrwa do lata tego roku, czy też może rok.

Redakcja Najemcy mogą walczyć o obniżki czynszu

Najemcy mogą walczyć o obniżki czynszu Najemcy mogą walczyć o obniżki czynszu

Z powodu koronawirusa z problemami zmagają się zarówno wynajmujący, jak i najemcy – ograniczenia w działalności, utrata przychodów czy niemożność opłacenia czynszów. Sytuacja ta może przynieść falę pozwów...

Z powodu koronawirusa z problemami zmagają się zarówno wynajmujący, jak i najemcy – ograniczenia w działalności, utrata przychodów czy niemożność opłacenia czynszów. Sytuacja ta może przynieść falę pozwów do sądu powołujących się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków. Coraz częściej jednak wynajmujący i najemcy podejmują negocjacje, żeby przetrwać wspólnie ten trudny czas.

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – zwolenienie ze składki ZUS dla spółdzielni mieszkaniowych

#GorącaLinia – zwolenienie ze składki ZUS dla spółdzielni mieszkaniowych #GorącaLinia – zwolenienie ze składki ZUS dla spółdzielni mieszkaniowych

Czytelnik pisze: Czy spółdzielnie mieszkaniowe w ramach tarczy antykryzysowej mają prawo ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za marzec-maj 2020 na druku...

Czytelnik pisze: Czy spółdzielnie mieszkaniowe w ramach tarczy antykryzysowej mają prawo ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za marzec-maj 2020 na druku RDZ, wypełniając pola: I. Dane wnioskodawcy, II. Treść wniosku – zaznaczając krzyżykami miesiące i pkt 1. III. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotu – w pkt 1, wpisując 6832, w pkt 2 A. i B. zaznaczając krzyżykiem "NIE DOTYCZY", a w pkt 2 C. i pkt 3 "NIE"?

Redakcja W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką? W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie...

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie to ma w rodzimych warunkach zaskakująco wymierny charakter, czego warto mieć świadomość zwłaszcza w obecnych „innych czasach”.

Redakcja Koronawirus a plany mieszkaniowe Polaków

Koronawirus a plany mieszkaniowe Polaków Koronawirus a plany mieszkaniowe Polaków

Jak pandemia koronawirusa wpływa na plany zakupowe Polaków? Czy nadal chcą kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość?

Jak pandemia koronawirusa wpływa na plany zakupowe Polaków? Czy nadal chcą kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość?

Redakcja Pandemia – wyzwanie dla zarządców

Pandemia – wyzwanie dla zarządców Pandemia – wyzwanie dla zarządców

Pandemia koronawirusa stanowi ogromne wyzwanie także dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która rodzi sporo wątpliwości. Przykładem jest chociażby...

Pandemia koronawirusa stanowi ogromne wyzwanie także dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która rodzi sporo wątpliwości. Przykładem jest chociażby kwestia rozdzielenia obowiązków zarządców oraz władz sanitarnych, brakuje również sprawnego przepływu informacji i wsparcia finansowego.

Redakcja Techniki zdalnego odczytu w czasach koronawirusa

Techniki zdalnego odczytu w czasach koronawirusa Techniki zdalnego odczytu w czasach koronawirusa

Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych...

Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych pozwolił na ujednolicenie pewnych standardów i stworzenie otwartego systemu komunikacyjnego do odczytu i rozliczania zużycia wszystkich mediów, a także archiwizowania danych pomiarowych.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – osoby na kwarantannie i izolacji

#GorącaLinia – osoby na kwarantannie i izolacji #GorącaLinia – osoby na kwarantannie i izolacji

Czytelnik pyta: Skąd uzyskać informację o osobach na kwarantannie i izolacji?

Czytelnik pyta: Skąd uzyskać informację o osobach na kwarantannie i izolacji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kwarantanna a izolacja

#GorącaLinia – kwarantanna a izolacja #GorącaLinia – kwarantanna a izolacja

Czytelnik pyta: Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Czytelnik pyta: Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zużyte rękawiczki i maseczki osób zdrowych

#GorącaLinia – zużyte rękawiczki i maseczki osób zdrowych #GorącaLinia – zużyte rękawiczki i maseczki osób zdrowych

Czytelnik pyta: Gdzie powinny być wyrzucane odpady osób zdrowych niebędących na kwarantannie, które używają rękawiczek i maseczek ochronnych?

Czytelnik pyta: Gdzie powinny być wyrzucane odpady osób zdrowych niebędących na kwarantannie, które używają rękawiczek i maseczek ochronnych?

Redakcja Spółdzielnie domagają się tarczy antykryzysowej dla zarządców nieruchomości

Spółdzielnie domagają się tarczy antykryzysowej dla zarządców nieruchomości Spółdzielnie domagają się tarczy antykryzysowej dla zarządców nieruchomości

"Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą własnej tarczy antykryzysowej. Swoje postulaty wysłały do rządu. Uważają, że w obowiązujących przepisach brakuje m.in. zwolnień podatkowych, umorzeń kredytów...

"Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą własnej tarczy antykryzysowej. Swoje postulaty wysłały do rządu. Uważają, że w obowiązujących przepisach brakuje m.in. zwolnień podatkowych, umorzeń kredytów czy pokrycia części kosztów dezynfekcji nieruchomości" – czytamy w dzienniku "Rzeczpospolita".

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – czy wykonawca może naliczyć kary umowne?

#GorącaLinia – czy wykonawca może naliczyć kary umowne? #GorącaLinia – czy wykonawca może naliczyć kary umowne?

Czytelnik pisze: Zgodnie z umową 26.03.2020 r. wykonawca wszedł na teren i chciał rozpocząć remont instalacji elektrycznej w 3 budynkach wielorodzinnych (spółdzielnia mieszkaniowa). Instalacja elektryczna...

Czytelnik pisze: Zgodnie z umową 26.03.2020 r. wykonawca wszedł na teren i chciał rozpocząć remont instalacji elektrycznej w 3 budynkach wielorodzinnych (spółdzielnia mieszkaniowa). Instalacja elektryczna ma być wymieniona w całości od głównego złącza budynku do liczników energii elektrycznej wszystkich lokali wraz z wymianą instalacji i osprzętu oświetlenia klatek schodowych. Prace mają być wykonywane tylko w częściach wspólnych nieruchomości – wykonawca nie będzie miał potrzeby wchodzenia do...

Redakcja Stawiają na bezpieczeństwo pracowników i lokalnej społeczności

Stawiają na bezpieczeństwo pracowników i lokalnej społeczności Stawiają na bezpieczeństwo pracowników i lokalnej społeczności

Trwająca epidemia koronawirusa coraz wyraźniej wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i biznesu na całym świecie. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają na przetrwanie tego czasu. Obecnie firma Wiśniowski...

Trwająca epidemia koronawirusa coraz wyraźniej wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i biznesu na całym świecie. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają na przetrwanie tego czasu. Obecnie firma Wiśniowski skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i bliskiej społeczności lokalnej.

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości podczas pandemii

#GorącaLinia – bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości podczas pandemii #GorącaLinia – bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości podczas pandemii

Czytelniczka pisze: W związku z panującą pandemią mam pytanie, czy art. 184b pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, iż „zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu...

Czytelniczka pisze: W związku z panującą pandemią mam pytanie, czy art. 184b pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, iż „zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości" daje właścicielom lokali prawo do żądania od zarządcy (zarządów) należytego, bez zbędnej zwłoki, zabezpieczenia mieszkańców budynków...

Redakcja Wpływ koronawirusa na nowe kredyty mieszkaniowe

Wpływ koronawirusa na nowe kredyty mieszkaniowe Wpływ koronawirusa na nowe kredyty mieszkaniowe

Część banków już teraz zaostrzyła wymagania wobec nowych klientów starających się o kredyt hipoteczny lub żąda dodatkowych zabezpieczeń, inne dopiero rozważają tego typu działania.

Część banków już teraz zaostrzyła wymagania wobec nowych klientów starających się o kredyt hipoteczny lub żąda dodatkowych zabezpieczeń, inne dopiero rozważają tego typu działania.

Redakcja Narzędzia do pracy zdalnej dedykowane wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym

Narzędzia do pracy zdalnej dedykowane wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym Narzędzia do pracy zdalnej dedykowane wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym

Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm przeniosła...

Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm przeniosła swoją pracę do domu, część – ograniczyła możliwość bezpośredniego spotkania z klientem, a jeszcze inne, takie jak firmy produkcyjne, działają zwykle w mniejszym składzie i z zachowaniem rygorów, które nakłada ministerstwo zdrowia. W tej sytuacji nie ma wyjątków. Nie inaczej jest w przypadku naszych...

Redakcja Skutki pandemii dotykają również energetykę

Skutki pandemii dotykają również energetykę Skutki pandemii dotykają również energetykę

Mniejszy popyt na energię i surowce obniża ich ceny, w konsekwncji spadają wpływy spółek energetycznych. Może to prowadzić do problemów z realizacją pewnych inwestycji, szczególnie tych związanych z transformacją...

Mniejszy popyt na energię i surowce obniża ich ceny, w konsekwncji spadają wpływy spółek energetycznych. Może to prowadzić do problemów z realizacją pewnych inwestycji, szczególnie tych związanych z transformacją systemu energetycznego. Ministerstwo Klimatu alarmowało, że zerwanie łańcucha dostaw i braki kadrowe stanowią ryzyko dla inwestycji w OZE.

Redakcja Zdrowia, spokoju i radości w tym trudnym czasie...

Zdrowia, spokoju i radości w tym trudnym czasie... Zdrowia, spokoju i radości w tym trudnym czasie...

To jest rok inny niż poprzedni. W obliczu pandemii musimy naprawdę przestrzegać nałożonych ograniczeń – zostać w domu i spędzić te święta w gronie najbliższych – domowników. Nakryjmy stoły, ubierzmy...

To jest rok inny niż poprzedni. W obliczu pandemii musimy naprawdę przestrzegać nałożonych ograniczeń – zostać w domu i spędzić te święta w gronie najbliższych – domowników. Nakryjmy stoły, ubierzmy się uroczyście, celebrujmy wspólne spożywanie posiłku – mamy na to czas! Zadbajmy o dobrą atmosferę, a jeśli dopadnie nas smutek – nie brońmy się i pobądźmy z nim przez chwilę.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpady medyczne w pojemnikach na śmieci

#GorącaLinia – odpady medyczne w pojemnikach na śmieci #GorącaLinia – odpady medyczne w pojemnikach na śmieci

Czytelnik pisze: co zrobić, jeżeli w pojemnikach na śmieci wspólnoty mieszkaniowej pojawią się odpady medyczne, zużyte strzykawki, waciki, maseczki, brudna odzież ochronna?

Czytelnik pisze: co zrobić, jeżeli w pojemnikach na śmieci wspólnoty mieszkaniowej pojawią się odpady medyczne, zużyte strzykawki, waciki, maseczki, brudna odzież ochronna?

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.