administrator24.info

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

Wizytówka firmy
Adres:

Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów
Województwo małopolskie


O Spółdzielni

Początki Spółdzielni sięgają roku 1958, kiedy to wśród pracowników Fabryki Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie zrodził się pomysł utworzenia spółdzielni mieszkaniowej dostępnej dla mieszkańców Chrzanowa i okolic i był odpowiedzią na deficyt mieszkań oraz brak innych symptomów rozwoju gospodarki mieszkaniowej. Projekt ten uzyskał akceptację ówczesnych władz miejskich, które zaoferowały przejęcie budynku z budownictwa komunalnego, będącego w budowie, przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie.

Utworzony Komitet Organizacyjny zwołał na dzień 2 lutego 1959 r. zebranie organizacyjne, przekształcone w Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, w którym wzięło udział 25 osób. Uchwalono i przyjęto statut Spółdzielni. Spośród najbardziej zaangażowanych i doświadczonych działaczy spółdzielczych dokonano wyboru 6 osobowego składu Rady  Nadzorczej. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała 3 osobowy skład Zarządu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową >>

PSM w liczbach:

 • 184 budynki,
 • 8 523 mieszkań,
 • 16 433 mieszkańców,
 • 634 klatki  schodowe,
 • 67 wind,
 • 426 244,96 m2 powierzchni użytkowej,
 • 1 939 miejsc parkingowych, w tym 145 dla osób niepełnosprawnych
 • 172 garaże,  
 • 9 pawilonów handlowo-usługowych
 • 32 place zabaw,
 • 1 boisko do gry w piłkę.

Osiedla PSM


Osiedle Północ w liczbach:

 • 51 budynków mieszkalnych,
 • 2 715 mieszkań,
 • 4538 mieszkańców,
 • 161 klatki schodowe,
 • 20 wind,
 • 270 miejsc parkingowych, w tym 24 dla osób niepełnosprawnych,
 • 77 garaży,
 • 4 pawilony handlowo-usługowe,
 • 3 place zabaw.

Osiedle Młodości w liczbach:

 • 56 budynków mieszkalnych,
 • 2 194 mieszkań,
 • 4457 mieszkańców,
 • 207 klatek schodowych,
 • 6 wind,
 • 518 miejsc parkingowych, w tym 39 dla osób niepełnosprawnych
 • 17 placów zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.

Osiedle Trzebińska w liczbach:

 • 38 budynków mieszkalnych,
 • 1 414 mieszkań,
 • 2880 mieszkańców,
 • 96 klatek schodowych
 • 41 wind,
 • 432 miejsca parkingowe, w tym 36 dla osób niepełnosprawnych
 • 4 place zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.
 • 1 boisko do gry w piłkę.
 • 1 pawilon handlowo-usługowy
 • Osiedle Flagówka i Awaryjne w Libiążu w liczbach:
 • 23 budynki mieszkalne,
 • 1 475 mieszkań,
 • 3003 mieszkańców,
 • 103 klatki schodowe,
 • 280 miejsc parkingowych, w tym 20 dla osób niepełnosprawnych,
 • 95 garaży,
 • 5 placów zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.
 • 4 pawilony handlowo-usługowe.

Osiedle Widokowe w Trzebini w liczbach:

 •  16 budynków mieszkalnych,
 • 725 mieszkań,
 • 1555 mieszkańców,
 • 67 klatek schodowych,
 •  439 miejsc parkingowych, w tym 26 dla osób niepełnosprawnych,
 • 3 place zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.

W dniu 22 kwietnia 1959 roku w Sądzie Powiatowym w Krakowie zarejestrowano Spółdzielnię pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, działającą pod tą nazwą do dnia dzisiejszego.

Spółdzielnia rozpoczęła działalność inwestycyjną. Była to realizacja przejętego budynku przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie – (jest to pierwszy budynek Spółdzielni) oraz budynku składającego się z 9 mieszkań przejętego z Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Chrzanowie. W ramach własnych inwestycji powstawały budynki na ówczesnym osiedlu Wschód i osiedlu Północ w Chrzanowie.

Działalność budowlano- remontowa i konserwacyjna

Do roku 1966 oddawano do eksploatacji po jednym budynku rocznie o charakterze „plomb”, natomiast od 1966 roku realizowano już budowę całych osiedli mieszkaniowych. Największe efekty mieszkaniowe nastąpiły pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy oddawano ponad 500 mieszkań rocznie, zaś szczytem inwestycyjnym okazał się rok 1980 – 800 mieszkań. W latach osiemdziesiątych zrealizowano ponad 45 % obecnych zasobów. 

W tym okresie powstały osiedla: Młodości i Trzebińska w Chrzanowie, osiedle ZWM (obecnie Widokowe) w Trzebini i osiedle Flagówka w Libiążu. Budownictwo mieszkaniowe nabrało charakteru masowego. Spółdzielnia budowała nie tylko budynki wielomieszkaniowe, ale również domy jednorodzinne - w Trzebini powstało osiedle domków jednorodzinnych im. Gen. Waltera, które oddano do użytku w 1986 roku. W tym czasie sukcesywnie wyposażano lokale mieszkalne w instalację gazową. Ostatnie budynki mieszkalne wybudowane przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie zostały oddane do użytku w 1993 roku.

Obok istniejących już wielorodzinnych budynków mieszkalnych powstały pawilony handlowo-usługowe, garaże, parkingi, tereny rekreacyjne, sportowe i place zabaw oraz trakty komunikacyjne, obiekty techniczne i zaplecza administracyjne. Dowiedz się więcej o działalności PSM w Chrzanowie >>

Od 1994 roku Spółdzielnia koncentruje się na remontach i modernizacji budynków. Zakres prac remontowych dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sprowadzającego się głównie do remontów pokryć dachowych, instalacji gazowych, elektrycznych, dźwigów osobowych, przewodów kominowych, ciągów komunikacyjnych.
W okresie od 2003 do 2010 roku wyposażono 62 budynki wielomieszkaniowe (3800 mieszkań) w instalację centralnej ciepłej wody (z równoczesnym demontażem gazowych piecyków łazienkowych), podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo użytkowania mieszkań.

Obok bieżących prac związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie estetyczno - technicznym Spółdzielnia podejmuje równolegle działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania, dąży sukcesywnie do ograniczenia zużycia mediów poprzez remont i modernizację budynków. Zakres robót obejmuje remont: pokryć dachowych, instalacji gazowych i elektrycznych, przewodów kominowych, posadzek i balustrad balkonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie pionów nawodnionych, klap oddymiających klatki schodowe, przeciw pożarowych wyłączników prądu.

W zakresie energooszczędności realizowany jest wieloletni program modernizacji dźwigów osobowych, polegający na wymianie zespołów napędowych (silniki, przekładnie, falowniki) oraz remont instalacji elektrycznej, wymiana WLZ połączona w wymianą oświetlenia klatek schodowych na lampy ledowe z czujnikami ruchu.

Ważnym kierunkiem działania są prace związane z tworzeniem warunków do zmniejszenia kosztów zużycia mediów, przede wszystkim ciepła, poprzez kontynuowanie ocieplania ścian budynków, po wykonaniu których następuje dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zaktualizowanego zapotrzebowania na ciepło oraz wymiana dotychczasowych wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne z radiowym systemem odczytu.

Ponadto podejmowane są również działania w zakresie wymiany poziomów kanalizacyjnych w miejscach częstych awarii, wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, remontu nawierzchni dróg i chodników, remontu placów zabaw, budowy garaży i tworzenia nowych miejsc postojowych, budowy estetycznych stanowisk do gromadzenia odpadów stałych, w tym stanowisk z wiatami oraz  zmiany przeznaczenia lokali użytkowych do aktualnych potrzeb. Planowane jest w ramach termomodernizacji pawilonu - siedziby Spółdzielni wprowadzenie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż dachowych ogniw fotowoltaicznych.

Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są siłami własnymi przez Zakład Budowlano-Remontowy, konserwatorów osiedlowych oraz przez wykonawców zewnętrznych - na podstawie zawartych umów.

We własnym zakresie wykonywane są roboty dekarskie, blacharskie, ociepleniowe, malarskie, remonty balkonów, stolarskie, instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne), konserwacje dźwigów osobowych, remonty instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcom obcym zlecane są roboty brukarsko – drogowe, częściowo ociepleniowe i na  instalacjach wodno – kanalizacyjnych oraz prace projektowe.

Bieżąca obsługa techniczna zasobów w zakresie usuwania wszelkiego rodzaju awarii, usterek, przeglądów i niezbędnych napraw wykonywana jest przez własnych konserwatorów w oparciu o posiadane specjalistyczne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie prac.

W sprawach remontów od 2009 roku organizowane są cykliczne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, na których po przedstawieniu projektu planu remontów podejmowane są wspólnie decyzje odnośnie zakresu planowanych prac będących w zasięgu możliwości finansowych danej nieruchomości.

Oprócz działalności budowlano-remontowej i konserwacyjnej Spółdzielnia prowadzi dodatkową działalność związaną z wynajmem lokali użytkowych i dzierżawą terenów.

Działalność społeczna i oświatowo kulturalna

Obok podstawowej działalności Spółdzielni realizowany jest program społeczny i oświatowo-kulturalny w 2 klubach: Pegaz w Chrzanowie i Promień w Libiążu,  w formie stałych zajęć klubowych i kół zainteresowań na rzecz wszystkich kategorii wiekowych. Realizując zadania w zakresie pomocy rodzinie w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo–wychowawczej organizowane są  półkolonie w czasie ferii zimowych i letnich. Dzieci i młodzież uczestniczą w kołach zainteresowań: muzycznych, plastycznych przyrodniczych, teatralnych.

Ponadto organizowane są  wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru, konkursy z dziedziny nauki, sportu i kultury, imprezy ogólnodostępne dla  mieszkańców, imprezy okolicznościowe. Od wielu lat odbywają się „zloty mieszkańców” – wielopokoleniowe spotkania integracyjne w różnych rejonach kraju. Spółdzielnia jest organizatorem corocznych spotkań wigilijnych dla osób samotnych i potrzebujących pomocy.

Działania marketingowe

Zarząd Spółdzielni dba o stały kontakt i współpracę z mieszkańcami poprzez:

 • dostęp użytkowników lokali do dokumentów Spółdzielni za pośrednictwem serwisu „e – BOK” dostępnego ze strony internetowej Spółdzielni
 • zamieszczanie informacji o aktualnych i planowanych przedsięwzięciach oraz ważnych wydarzeniach na stronie internetowej Spółdzielni,
 • wydawanie i dostarczanie do każdego mieszkania Biuletynu Spółdzielni,
 • udział w programach promujących Spółdzielnię,

Organy Spółdzielni

Zasobami Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zarządza trzyosobowy Zarząd w składzie:

 •     Prezes Zarządu – Kamil Rembiecha,
 •     Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Jan Góralczyk,
 •     Członek Zarządu – Jadwiga Gryziec

Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z piętnastu członków wybranych na trzyletnią kadencję.

Spośród członków Rady Nadzorczej zostało wyłonione prezydium w składzie:

 • Jan Pietruszka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Eugeniusz Borowy - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Zofia Kieres - Zastępca Przewodniczącego Nadzorczej,
 • Sylwia Kasprzyk - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Bogusław Stolarz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Aleksander Krzyżanowski – Przewodniczący Komisji Techniczno –Eksploatacyjnej,
 • Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Mieszkaniowo – Lokalowej,
 • Lech Marcinowski - Przewodniczący Komisji Społecznej i Kulturalno –Oświatowej.

Nagrody i wyróżnienia

W okresie działalności Spółdzielnia zaspokajała potrzeby mieszkaniowe swoich członków, zapewniając jak najlepsze warunki zamieszkiwania. Za swą działalność uzyskała wiele pozytywnych opinii, odznaczeń i wyróżnień honorujących jej osiągnięcia, między innymi:

 • Złoty Laur Instytutu Nieruchomości w 2009 r.
 • Dyplom „Gazele Biznesu” 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018,   
 • Dyplom „Dobra Spółdzielnia” 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
 • Tytuł „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013”,
 • Tytuł „Filar Spółdzielczości 2013”,
 • Certyfikat Euro Renoma Europejskiego Rejestru Renomowanych  2013.
 • Tytuł „Lider Zarządzania Nieruchomościami 2014, 2015”.
 • Tytuł „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014, 2015”,  
 • Odznaka  Krajowej Rady Spółdzielczej „Za zasługi dla spółdzielczości” – 2014 r.
 • Tytuł „Perła Polskiej Spółdzielczości 2015, 2016”,
 • Grand Prix 5 Lecia programu Dobra Spółdzielnia 2015    
 • Tytuł „Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 r.”
 • Laureat Godła „Spółdzielnia Mieszkaniowa Roku 2016, 2017”,
 • Certyfikat Spółdzielczości 2016 w konkursie „7 Złotych Zasad Spółdzielczości”,
 • Nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka - 2017 r. oraz Nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka - 2018 r.

Chrzanów,  sierpień 2019 r.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.