Page 4 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 4

WYDARZENIA

      8  Budowa domu bez pozwolenia od 1 stycznia 2023
      8  URE nie zatwierdził zmiany taryf prądu dla gospodarstw domowych   Grupa
      8  Ogłoszono pakiet ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych       Grupa Medium dla Profesjonalistów
      9  Zmiana poziomu dofinansowania w programie Mój Prąd
  SPIS
      10 Pustostany na mieszkania. Gminy mogą wnioskować o wsparcie      Wydawca
                                           GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną
                                           odpowiedzialnością Sp.k.
      12 Rośnie podaż powierzchni biurowej w regionach, ale spada liczba nowych inwestycji  Adres redakcji
      13 Stopy procentowe bez zmian                      04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
                                           tel. 22 512 60 93, faks 22 468 84 76
                                           redakcja@administrator24.info
        WYWIAD                                www.administrator24.info
                                           Redaktor naczelna
      14 Problem to pseudo-zarządcy! – z Hanną Kowalkowską rozmawia Helena Śpiewak Sabina Augustynowicz
  STREŚCI
                                           saugustynowicz@administrator24.info
                                           Sekretarz redakcji
        PRAWO                                 Agnieszka Górska
                                           agorska@administrator24.info
      16 Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców  Redaktor portalu
        w 2023 roku – Agnieszka Żelazna                    Agata Kaczmarek
                                           akaczmarek@administrator24.info
      18 Przejście obowiązku wykonania nakazu rozbiórki na nabywcę nieruchomości  Redakcja
                                           M. Banacki, K. Cichowski, J. Frydryszak,
        – Aneta Mościcka                           P. Gogojewicz, M. Kamiński, J. Kowszuk,
      19 Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej            A. Mościcka, P. Pałka, P. Puch, J. Rubin,
                                           E. Śleszyńska, H. Śpiewak, A. Żelazna
                                           Reklama i marketing
        FINANSE                                tel. 22 810 28 14, 22 512 60 70
                                           Dyrektor biura reklamy
      20 Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń  Joanna Grabek
                                           jgrabek@medium.media.pl
        – Aneta Mościcka                           Reklama w czasopiśmie
                                           Irena Kacprzak
      22 Składki na Fundusz Pracy – szczególne przypadki – Eugenia Śleszyńska  ikacprzak@administrator24.info
      24 Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału – Aneta Mościcka Scholastyka Kaim
                                           skaim@medium.media.pl
      26 Warunki uznania sprzedaży nieruchomości za czynność objętą opodatkowaniem VAT  Barbara Chrapek
        – Aneta Mościcka                           bchrapek@administrator24.info
                                           Reklama w portalu
                                           Agnieszka Piksa
        EKSPLOATACJA                             apiksa@administrator24.info
                                           Prenumerata, dystrybucja i kolportaż
      28 Gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej? – raport BPIE  Aneta Kacprzycka-Cartailler
                                           tel. 22 512 60 50
      34 Polscy naukowcy mają pomysł na ograniczenie strat ciepła w budynkach  akacprzycka@medium.media.pl
                                           Szkolenia
      35 Renowacja budynków – Maciej Rokiel                  Joanna Wątor
                                           tel. 22 512 60 74
      36 Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych – Paweł Gaciek      jwator@medium.media.pl
      40 STOP SMOG: Polscy liderzy smogu! – Helena Śpiewak          Administracja
                                           Danuta Ciecierska (HR)
                                           Maria Królak (księgowość)
        ZARZĄDZANIE
                                           Redakcja nie zwraca tekstów niezamówio nych
      42 Zarządca a ochrona przeciwpożarowa – Przemysław Gogojewicz      i zastrzega sobie prawo do ich redagowania,
                                           skracania oraz opatrywania własnymi
      44 Przeglądy systemu ochrony przeciwpożarowej – Eugenia Śleszyńska   tytułami. Za treść ogłoszeń redakcja
                                           ponosi odpowiedzialność w granicach
      48 Jak prawidłowo przygotować fotowoltaikę na zimę? – Anna Ruszczak   wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo
                                           prasowe. Redakcja ma prawo odmówić
      50 Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku – Wojciech Jan Konieczny  publikacji bez podania przyczyn. Wszystkie
      51 Jak dostosować regulamin rozliczania ciepła?             prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM.
                                           Rozpowszechnianie opu bli kowanych materiałów
      52 Ograniczenia techniczne Portalu Rejestrów Sądowych a terminy ustawowe  bez zgody wydawcy jest zabronione. Jeśli nie
        – Piotr Pałka                             napisano inaczej, zdjęcia pochodzą z zasobów
                                           Adobe Stock
        PULS SPÓŁDZIELNI                           ISSN 2545-0794
                                           Nakład 7 000 egz.
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      54 Ustalanie cen energii elektrycznej dla części wspólnych nieruchomości  Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
                                           Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
        wielolokalowych – finał – Jacek Frydryszak              i na e-wydania można składać bezpośrednio na
                                           stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
        POCZTA ADMINISTRATORA                          Ewentualne pytania prosimy kierować na
                                           adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub
                                           kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi
   grudzień 2022
      56 Czy gmina Gliwice nie zadbała o bezpieczeństwo przechodniów? – Paweł Puch  Klienta pod nume rem:
                                           801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
      57 Ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut w KOB – Eugenia Śleszyńska  7:00–18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
        INFORMATOR
      58 Konferencje i szkolenia
      58 Indeks firm
   www.administrator24.info


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9