Page 5 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 5

Elektroniczna obsługa Mieszkańców

     Sektor Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości a przede

     wszystkim ich Członkowie poszukują nowoczesnych i skutecznych
     rozwiązań komunikacji dwukierunkowej.
      Zintegrowany System Informatyczny Komadres, autorstwa   szczegółowa rejestracja wykonanych w terenie prac instala-
      Przedsiębiorstwa Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. jest opty- cyjnych oraz konserwacyjno-kontrolnych online z wykorzy-
      malnym rozwiązaniem do elektronicznej obsługi mieszkańców,  staniem aplikacji mobilnej mKonserwator.
      która zapewni poczucie komfortu w korzystaniu z usług, po- Korzyści dla mieszkańców
      prawi standardy obsługi i stanie się nieodzownym narzędziem
      do zdobywania i wymiany informacji w kontakcie pomiędzy   bezpieczny, szyfrowany dostęp do swojego konta,
      Mieszkańcem a Zarządcą Nieruchomości.          regulowanie należności on-line,
      Korzyści dla firm zarządzających lokalami        zarządzanie danymi teleadresowym swojego konta
                                  w iBOK,
      zarządzanie ewidencją członków, prawem do lokali, korespon-  przeglądanie wprowadzonych stanów liczników, zgło-
      dencją etc.,                       szenia nowego odczytu,
                                  pobieranie odpowiednich formularzy i dokumentów
       ograniczenie kosztów korespondencji, szybszy kontakt  oraz aktualnych informacji, udostępnianych przez ad-
       z mieszkańcami,
                                  ministratora serwisu,
       generowanie dokumentów, formularzy, faktur i udostępnie-  zgłoszenie awarii, reklamacji lub wniosku z możliwością
       nie ich właścicielom lokali w postaci elektronicznej,
       wysyłanie powiadomień e-mail lub SMS do użytkowników  wybrania kategorii zgłoszenia, zintegrowane z podsys-
                                  temem Obieg Spraw,
       lokali, dotyczących opłat za czynsz, rozliczenia mediów,   dostęp do zawartych umów,
       odczytów, etc.,
       e-obsługa zebrań wspólnot, walnego zgromadzenia człon-  przeglądanie własnych rozrachunków – możliwość
                                  obejrzenia szczegółów dokumentów, pozycji, wartości,
       ków spółdzielni, głosowań nad uchwałami,
       zarządzanie zgłoszeniami, awariami,          ewentualnych odsetek czy nadpłat.
     Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. tel. 17 8603711, fax 178603712 www.etobres.pl
     ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów     e-mail: etobres@etobres.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10