Page 10 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 10

Zakład Usług Dźwigowych „REMDŹWIG”
      -budowlanych lub projektów technicznych          M.BĄKOWSKI, J.KRĘŻOCH Sp. J.
      budynków, w których są tworzone lokale
      mieszkalne;                        ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
      » wysokości wsparcia (art. 13 ust. 1 pkt 1-4,       tel. 58 556 37 17, 58 556 46 07
                                   e-mail: remdzwig@remdzwig.pl
      art. 13b-13d);                       www.remdzwig.pl              r eklama
      » kosztów i standardów przedsięwzięcia
      (art. 14 ust. 1 pkt 2 i 2a, art. 14 a);
  WYD
      f) warunków uruchomienia grantów MZG  Pustostany na mieszkania.
      i OZE, wsparcia i przekazania środków
      na rachunek beneficjenta (art. 17 ust 3b,   Gminy mogą wnioskować o wsparcie
      ust. 3c i ust. 5 oraz art. 18 ust. 1b-1c),
      a także zbycia (ar. 21 ust. 3a);  Według danych Głównego Urzędu Staty- niczno-budowlanych z wyjątkiem podstawo-
      » po rozdziale 3 dodano rozdział 3a  stycznego ze spisu powszechnego,  wych wymagań w zakresie nośności i sta-
      w brzmieniu: „Udzielanie finansowego  w ok. 11 proc. mieszkań w Polsce nikt nie  teczności konstrukcji, bezpieczeństwa użyt-
      wsparcia w ramach planu rozwojowego”  mieszka. W niektórych regionach jest  kowania, bezpieczeństwa pożarowego
      (art. 22 a-g);          to nawet 16 proc.        oraz higieny, zdrowia i środowiska.
     • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.                 Tym samym inwestor zamiast uzyskania
      o wspieraniu termomodernizacji   Jednocześnie ponad 60 proc. pustosta- decyzji o pozwoleniu na budowę albo doko-
      i remontów oraz o centralnej ewidencji  nów to lokale komunalne, często w bardzo  nania zgłoszenia, może tylko poinformować
      emisyjności budynków (DzU z 2022 r.  złym stanie. Gminy mogą obecnie korzystać  nadzór budowlany o rodzaju, zakresie i ter-
      poz. 438, 1561, 1576 i 1967) [art.6]  z programu wsparcia na tworzenie miesz- minie robót remontowych oraz o dotychcza-
      – nowościami w niej są dodane rozdziały  kań i zwiększanie swojego zasobu mieszkanio-  sowym i zamierzonym sposobie użytkowa-
  ARZENIA ADMINISTRA
      – rozdział 2 „Premia termomodernizacyj- wego.           nia budynku lub jego części w przypadku
  T
      na i grant termomodernizacyjny” (art. 3  Dofinansowanie przywracania pustosta- zmiany sposobu użytkowania.
      – art. 9), rozdział 4b „Premia MZG i grant  nów do użytkowania wynosi 80%. Przez naj- Do tej pory inwestycje na podstawie ww.
      MZG” (art. 11g – art. 11l) oraz rozdział 4c  bliższe 2 lata, gminy mogą także w maksy- przepisów zrealizowano np. w gminach
  ORA
      „Grant OZE” (art. 11m – art. 11o). W art.  malnie uproszczony sposób remontować pu- Bytom oraz Pyskowice w województwie
      12 ust. 1a zapisano, że granty termo- stostany i przekształcać na mieszkania nie- śląskim.
      modernizacyjne, granty MZG i granty  używane obiekty – np. usługowe. Tu także  W MRiT trwają też prace nad kolejnym
      OZE wypłaca się ze środków określo- mogą liczyć na wsparcie na poziomie 80%. rozwiązaniem, które zwiększy dostępność
      nych w planie rozwojowym, o którym  Narzędziem, które wspiera samorządy  mieszkań i umożliwi w większym stopniu
      mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia  lokalne w przywracaniu pustostanów  wykorzystanie pustych powierzchni biuro-
      6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia  mieszkaniowych do użytkowania jest rządo- wych i handlowych. Projekt ustawy, która
      polityki rozwoju (DzU z 2021 r. poz. 1057  wy program budownictwa socjalnego i ko- będzie procedowania prawdopodobnie
      oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846). Warto  munalnego (BSK). Wnioski gmina składa  na początku 2023 roku, ma dotyczyć zmiany
      zauważyć, że art. 12 ust. 2a sprecyzował  do Banku Gospodarstwa Krajowego. Gminy  sposobu użytkowania niektórych budynków
      datę 30 czerwca 2026 r. jako końcową  mogą ubiegać się również o wsparcie w in- niemieszkalnych na budynki mieszkalne
      dla składania wniosków o przyznanie pre- westycjach takich jak SIM, TBS czy spół- i ma umożliwić, m.in.:
      mii termomodernizacyjnej wraz z gran- dzielnie mieszkaniowe.   • zmianę przeznaczenia terenów uchwałą
      tem termomodernizacyjnym. Są przepisy  W 2022 r. łącznie do finansowania z FD  samorządu, na których są zlokalizowane
      dotyczące premii termomodernizacyjnej,  zakwalifikowano 347 gminnych inwestycji  budynki biurowe, obiekty handlowe o po-
      warunków jej otrzymania (art. 13 ust. 1  mieszkaniowych, w ramach których po- wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
      pkt 2, art. 13 ust. 1a-1b, art. 17 ust. 2a,  wstanie bądź zostanie zmodernizowanych  • ułatwić gminom wykup 5% powierzchni
      art. 17 ust. 3-4, art. 19 ust. 4, art. 20, art.  4 659 lokali mieszkalnych. Kwota wsparcia  lokali na preferencyjnych warunkach.
      21 ust. 1-1a, art. 21 ust. 4, art. 25 ust. 1,  z FD, wynikająca z zakwalifikowanych wnio- Cena powinna odpowiadać 50% kosz-
      art. 25 pkt. 1-1a, art. 25 pkt 2, art. 27 ust.  sków to ponad 853 mln zł. tów utworzenia tych lokali. Lokale będą
      1-2, art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e oraz art.  Kolejne 146 złożonych w tym roku wnio- mogły też pochodzić z innej inwestycji
      27b ust. 1 pkt 5).        sków, obecnie w trakcie procedowania  pod warunkiem, że będą nowe i położone
                       (3 627 mieszkań, dofinansowanie z FD  na terenie danej gminy;
      Przepisy ustawy obowiązują już od dnia  801,3 mln zł), będzie kwalifikowanych  • przebudowę istniejących obiektów bez
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
     1 grudnia 2022 r. za wyjątkiem art. 1 pkt 1  w 2023 r.        formalności;
     i 2, które wchodzą w życie z dniem 31 maja  Na mocy specustawy z 8 czerwca 2022 r.  • 2 lata na zmianę sposobu użytkowania
     2023 r., art. 5 pkt 2, pkt 6 lit. a, pkt 8, pkt 9,  samorządy mogą w maksymalnie prosty  istniejących budynków biurowych i han-
     pkt 10 lit. a, pkt 12, pkt 15-17 i pkt 20, które  sposób przebudować, wyremontować  dlowych;
     wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.  lub zmienić sposób użytkowania swoich bu- • przebudowę z wyjątkiem elementów
   grudzień 2022
     oraz art. 5 pkt 5 i pkt 11 lit. a oraz art. 8  dynków lub ich części, przeznaczonych  konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia
     wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. na cele mieszkalne.    i zgłoszenia.
                        Oznacza to, że takie inwestycje realizo-
      Tekst ustawy dostępny jest stronie  wane przez samorządy rozpoczęte do 31  Takie lokale gmina ma przeznaczyć
      www.isap.sejm.gov.pl oraz na portalu   lipca 2024 r. nie wymagają spełnienia prze- na wynajem osobom o niższych dochodach.
       www.administrator24.info.    pisów ustawy o planowaniu i zagospodaro-
   www.administrator24.info
                   /jasa/ waniu przestrzennym oraz przepisów tech-         /za: MRiT/

     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15