• Zamiana mieszkań – ile to kosztuje?
 • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
 • Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości
 • [Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Zamiana mieszkań – ile to kosztuje?

08.07.2020
Zamiana mieszkań to dość skomplikowana transakcja. Wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi m.in. z podatkami i taksą notarialną.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości

10.06.2020
Artykuł 4 ust. 1 pkt 3 UPOL jednoznacznie stanowi, że przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przyjmuje się wartość budowli niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, czyli – co do zasady – w kolejnych latach wartość tych budowli nie zmienia się – także w roku,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

[Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści

18.05.2020
Jak pogodzić rosnące minimalne stawki godzinowe ze zrozumiałymi oczekiwaniami finansowymi firm ochroniarskich, gdzie koszty pracownicze stanowią nawet ponad 90 proc. ich wynagrodzenia? Jest na to prosty i tani sposób, doceniony już w prestiżowym konkursie Think Big.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Jednolity Plik Kontrolny

Coraz więcej obowiązków podatników i więcej kontroli organów
Autorka wyjaśnia, czym jest Jednolity Plik Kontrolny oraz z jakich przepisów wynika obowiązek jego sporządzania i przesyłania organom podatkowym przez – między innymi – wspólnoty mieszkaniowe.
Autorka wyjaśnia, czym jest Jednolity Plik Kontrolny oraz z jakich przepisów wynika obowiązek jego sporządzania i przesyłania organom podatkowym przez – między innymi – wspólnoty mieszkaniowe.
zdj. pixabay.com

Każdy podatnik jest zobowiązany płacić organowi podatkowemu należne podatki i prowadzić ewidencję, tzw. księgę podatkową w rozumieniu art. 3 Ordynacji podatkowej oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przepisami prawa podatkowego. Z kolei organy podatkowe mają uprawnienia do kontroli podatnika na warunkach określonych w przepisach prawa podatkowego. Na podatnikach VAT czynnych ciąży wiele obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W artykule:

• Cel ustawodawcy w zmianach podatku VAT
• Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), jego podstawa prawna i zawartość struktury logicznej
• Do czego organom służy JPK?
• Czy informację JPK można wygenerować za pomocą posiadanego przez podatnika systemu finansowo-księgowego FK?
• Jak przesyłać JPK i kto podpisuje ten dokument
• Czy pełnomocnik podatnika może podpisać JPK, skoro raport ten nie jest deklaracją podatkową?
• Pomoc urzędów w zakresie JPK
• Dlaczego przesyłać JPK, skoro podatnik składa deklarację VAT?
• Termin złożenia pierwszego JPK przez mikroprzedsiębiorców oraz pozostałych podatników, czyli np. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
• Czy wspólnoty mieszkaniowe jako osoby ustawowe zostały objęte obowiązkiem złożenia JPK?

Szczególnie dużo emocji wywołują nowe obowiązki nałożone na podatników VAT czynnych, w tym m.in. w związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania co miesiąc do Ministra Finansów tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych. Obowiązek ten istnieje pomimo tego, że podatnik przekazuje organowi podatkowemu za dany okres rozliczeniowy (kwartał, miesiąc) deklaracje podatkowe. Ustawodawca nałożył te obowiązki na poszczególne grupy podatników, rozkładając terminy obowiązywania w czasie; na pierwszy ogień poszli duzi podatnicy, potem (od dnia 1 stycznia 2017 r.) średni i mali, a od dnia 1 stycznia 2018 r. reszta podatników VAT czynnych.

Cel ustawodawcy

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z takim uzasadnieniem, że wolą ustawodawcy jest przeciwdziałanie nadużyciu prawa przez podatników w ramach stosowanej przez nich tzw. optymalizacji podatkowej, której celem jest unikanie podatków lub ich ograniczanie.

Z tego względu wprowadzono do polskiego porządku prawnego klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, tym samym celowo system prawa podatkowego wyznaczył granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnił autonomię prawa podatkowego wobec prawa cywilnego. Gdyby jednak podatnik korzystał z optymalizacji ponad dopuszczalną miarę, to wykonane przez niego transakcje nie wywołają skutków prawnych, co bezpośrednio wynika z art. 5 ustawy, tj.:
„(…)
4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.
5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy”.

Przeciwdziałaniu naruszenia prawa w zakresie podatku VAT mają służyć m.in. nałożone na czynnych podatników VAT obowiązki w zakresie przesyłania do Ministra Finansów informacji z ksiąg podatkowych podatników w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak wiadomo, przesyłane do ministerstwa dane wynikające z zawartości JPK, dzięki objęciu systemu podatkowego cyfryzacją, podlegają kontroli organów podatkowych, których głównym celem jest ujawnienie działań podatników nastawionych na uszczuplenie podatku.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

To raportowany zestaw informacji o operacjach gospodarczych podatnika z jego ksiąg rachunkowych za dany okres – miesiąc. Podatnik przesyła go szefowi KAS wyłącznie w wersji elektronicznej, opartej na formacie
.xml. Dane do JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika i wprost przekazywane w obowiązującym układzie i strukturze plików interfejsem do ministerstwa.

JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg podatkowych. Co do zasady jednak, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe jest również żądanie od podatnika dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.

JPK to wymagalna przez prawo informacja podatkowa, którą należy przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bez wezwania organu.

Podstawa prawna JPK

Dodany nowy przepis art. 82 §1b Ordynacji podatkowej mówi: „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a §2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a §3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”.

Jak wiadomo, niezależnie od obowiązku przekazywania JPK, w związku z nowymi przepisami art. 193a ordynacji podatkowej wszyscy podatnicy (podatnicy VAT czynni i zwykli podatnicy) mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej – na każde ich żądanie.

W tym miejscu przypomnijmy, że w świetle art. 3 Ordynacji podatkowej księga podatkowa podatnika to każda jego ewidencja rachunkowa, nawet gdy jest to ewidencja rachunkowa jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Zawartość struktury logicznej JPK

Zawartość JPK oraz inne informacje przydatne dla podatnika zamieszczono na stronie MF: www.jpk.mf.gov.pl. Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się z następujących tabeli: Nagłówek, Podmiot, w którym zawarte są dane identyfikujące podmiot (NIP, nazwa podmiotu). Tabela JPK_VAT obejmuje także:

 • ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług, dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny (wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów);
 • ewidencję zakupu VAT.

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela SprzedazWiersz), zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek. Podsumowanie (tabela SprzedazCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK. Ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela ZakupWiersz), zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego. Podsumowanie (tabela ZakupCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu w okresie, którego dotyczy JPK, oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna się zgadzać z deklaracjami VAT. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK powinny odpowiadać numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 10 w deklaracji dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku odpowiada polu K_10).
Jest oczywiste, że większość podatników musi w tej sprawie skorzystać z pomocy informatyków lub biur rachunkowych, co oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Do czego organom służy JPK?

Informacje podatkowe zawarte w JPK mogą być udostępnione z mocy prawa przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej naczelnikom urzędów skarbowych oraz innym organom w celu kontroli podatkowej.

Czy informację JPK można wygenerować za pomocą posiadanego przez podatnika systemu finansowo-księgowego FK?

Oczywiście, JPK można wygenerować za pomocą programu FK, jednakże dostosowanego do takich funkcji. Należy również zwrócić uwagę na to, że dane zawarte w plikach .xml (standardowych dla JPK) mogą być niedostosowane, stąd też u podatników wysyłających JPK powstaje konieczność zastosowania narzędzia informatycznego do kontroli merytorycznej i technicznej przesyłanych danych. Dlaczego konieczne jest sprawdzanie tego, co się przesyła? Z prostej przyczyny – ponieważ gdy organ wykryje niezgodność danych, podatnik może być objęty kontrolą podatkową jak też sankcjami.

Tym, którzy z takiego narzędzia nie korzystali, przypomnijmy, że od niedawna ministerstwo uruchomiło na swej stronie aplikację Klient JPK, która pozwala na weryfikację pliku JPK; możliwe jest również korzystanie z innych własnych narzędzi sprawdzających, jak np. z programu Sage e-Audytor.

Podatnik wysyłający JPK powinien zwrócić uwagę na:

 • rozbieżności w przesyłanych JPK_VAT i składanych za ten sam okres deklaracjach VAT;
 • rozbieżności w transakcjach podanych przez kontrahentów;
 • faktury VAT wystawione przez podmioty nieistniejące lub niebędące podatnikami VAT czynnymi.

Podatnik powinien zwrócić na to uwagę nie tylko ze względu na przesyłany JPK, ale głównie z powodu zakazów odliczeń podatku naliczonego z faktur dostawcy określonych w art. 88 ust. 3a ustawy VAT i wprowadzonych w związku z tym rygorów w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% [por. art. 112c ustawy VAT].

Czytaj także: JPKiem w niepłacących VAT-u?

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 


[Słowa kluczowe: jednolity plik kontrolny (jpk),podatki,podatek vat,deklaracja podatkowa]

 

Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem i rynkiem mieszkaniowym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 16557|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11843|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl