CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Jednolity Plik Kontrolny

Coraz więcej obowiązków podatników i więcej kontroli organów
Autorka wyjaśnia, czym jest Jednolity Plik Kontrolny oraz z jakich przepisów wynika obowiązek jego sporządzania i przesyłania organom podatkowym przez – między innymi – wspólnoty mieszkaniowe.
Autorka wyjaśnia, czym jest Jednolity Plik Kontrolny oraz z jakich przepisów wynika obowiązek jego sporządzania i przesyłania organom podatkowym przez – między innymi – wspólnoty mieszkaniowe.
zdj. pixabay.com

Każdy podatnik jest zobowiązany płacić organowi podatkowemu należne podatki i prowadzić ewidencję, tzw. księgę podatkową w rozumieniu art. 3 Ordynacji podatkowej oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przepisami prawa podatkowego. Z kolei organy podatkowe mają uprawnienia do kontroli podatnika na warunkach określonych w przepisach prawa podatkowego. Na podatnikach VAT czynnych ciąży wiele obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W artykule:

• Cel ustawodawcy w zmianach podatku VAT
• Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), jego podstawa prawna i zawartość struktury logicznej
• Do czego organom służy JPK?
• Czy informację JPK można wygenerować za pomocą posiadanego przez podatnika systemu finansowo-księgowego FK?
• Jak przesyłać JPK i kto podpisuje ten dokument
• Czy pełnomocnik podatnika może podpisać JPK, skoro raport ten nie jest deklaracją podatkową?
• Pomoc urzędów w zakresie JPK
• Dlaczego przesyłać JPK, skoro podatnik składa deklarację VAT?
• Termin złożenia pierwszego JPK przez mikroprzedsiębiorców oraz pozostałych podatników, czyli np. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
• Czy wspólnoty mieszkaniowe jako osoby ustawowe zostały objęte obowiązkiem złożenia JPK?

Szczególnie dużo emocji wywołują nowe obowiązki nałożone na podatników VAT czynnych, w tym m.in. w związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania co miesiąc do Ministra Finansów tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych. Obowiązek ten istnieje pomimo tego, że podatnik przekazuje organowi podatkowemu za dany okres rozliczeniowy (kwartał, miesiąc) deklaracje podatkowe. Ustawodawca nałożył te obowiązki na poszczególne grupy podatników, rozkładając terminy obowiązywania w czasie; na pierwszy ogień poszli duzi podatnicy, potem (od dnia 1 stycznia 2017 r.) średni i mali, a od dnia 1 stycznia 2018 r. reszta podatników VAT czynnych.

Cel ustawodawcy

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z takim uzasadnieniem, że wolą ustawodawcy jest przeciwdziałanie nadużyciu prawa przez podatników w ramach stosowanej przez nich tzw. optymalizacji podatkowej, której celem jest unikanie podatków lub ich ograniczanie.

Z tego względu wprowadzono do polskiego porządku prawnego klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, tym samym celowo system prawa podatkowego wyznaczył granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnił autonomię prawa podatkowego wobec prawa cywilnego. Gdyby jednak podatnik korzystał z optymalizacji ponad dopuszczalną miarę, to wykonane przez niego transakcje nie wywołają skutków prawnych, co bezpośrednio wynika z art. 5 ustawy, tj.:
„(…)
4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.
5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy”.

Przeciwdziałaniu naruszenia prawa w zakresie podatku VAT mają służyć m.in. nałożone na czynnych podatników VAT obowiązki w zakresie przesyłania do Ministra Finansów informacji z ksiąg podatkowych podatników w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak wiadomo, przesyłane do ministerstwa dane wynikające z zawartości JPK, dzięki objęciu systemu podatkowego cyfryzacją, podlegają kontroli organów podatkowych, których głównym celem jest ujawnienie działań podatników nastawionych na uszczuplenie podatku.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

To raportowany zestaw informacji o operacjach gospodarczych podatnika z jego ksiąg rachunkowych za dany okres – miesiąc. Podatnik przesyła go szefowi KAS wyłącznie w wersji elektronicznej, opartej na formacie
.xml. Dane do JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika i wprost przekazywane w obowiązującym układzie i strukturze plików interfejsem do ministerstwa.

JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg podatkowych. Co do zasady jednak, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe jest również żądanie od podatnika dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.

JPK to wymagalna przez prawo informacja podatkowa, którą należy przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bez wezwania organu.

Podstawa prawna JPK

Dodany nowy przepis art. 82 §1b Ordynacji podatkowej mówi: „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a §2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a §3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”.

Jak wiadomo, niezależnie od obowiązku przekazywania JPK, w związku z nowymi przepisami art. 193a ordynacji podatkowej wszyscy podatnicy (podatnicy VAT czynni i zwykli podatnicy) mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej – na każde ich żądanie.

W tym miejscu przypomnijmy, że w świetle art. 3 Ordynacji podatkowej księga podatkowa podatnika to każda jego ewidencja rachunkowa, nawet gdy jest to ewidencja rachunkowa jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Zawartość struktury logicznej JPK

Zawartość JPK oraz inne informacje przydatne dla podatnika zamieszczono na stronie MF: www.jpk.mf.gov.pl. Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się z następujących tabeli: Nagłówek, Podmiot, w którym zawarte są dane identyfikujące podmiot (NIP, nazwa podmiotu). Tabela JPK_VAT obejmuje także:

  • ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług, dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny (wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów);
  • ewidencję zakupu VAT.

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela SprzedazWiersz), zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek. Podsumowanie (tabela SprzedazCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK. Ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela ZakupWiersz), zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego. Podsumowanie (tabela ZakupCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu w okresie, którego dotyczy JPK, oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna się zgadzać z deklaracjami VAT. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK powinny odpowiadać numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 10 w deklaracji dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku odpowiada polu K_10).
Jest oczywiste, że większość podatników musi w tej sprawie skorzystać z pomocy informatyków lub biur rachunkowych, co oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Do czego organom służy JPK?

Informacje podatkowe zawarte w JPK mogą być udostępnione z mocy prawa przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej naczelnikom urzędów skarbowych oraz innym organom w celu kontroli podatkowej.

Czy informację JPK można wygenerować za pomocą posiadanego przez podatnika systemu finansowo-księgowego FK?

Oczywiście, JPK można wygenerować za pomocą programu FK, jednakże dostosowanego do takich funkcji. Należy również zwrócić uwagę na to, że dane zawarte w plikach .xml (standardowych dla JPK) mogą być niedostosowane, stąd też u podatników wysyłających JPK powstaje konieczność zastosowania narzędzia informatycznego do kontroli merytorycznej i technicznej przesyłanych danych. Dlaczego konieczne jest sprawdzanie tego, co się przesyła? Z prostej przyczyny – ponieważ gdy organ wykryje niezgodność danych, podatnik może być objęty kontrolą podatkową jak też sankcjami.

Tym, którzy z takiego narzędzia nie korzystali, przypomnijmy, że od niedawna ministerstwo uruchomiło na swej stronie aplikację Klient JPK, która pozwala na weryfikację pliku JPK; możliwe jest również korzystanie z innych własnych narzędzi sprawdzających, jak np. z programu Sage e-Audytor.

Podatnik wysyłający JPK powinien zwrócić uwagę na:

  • rozbieżności w przesyłanych JPK_VAT i składanych za ten sam okres deklaracjach VAT;
  • rozbieżności w transakcjach podanych przez kontrahentów;
  • faktury VAT wystawione przez podmioty nieistniejące lub niebędące podatnikami VAT czynnymi.

Podatnik powinien zwrócić na to uwagę nie tylko ze względu na przesyłany JPK, ale głównie z powodu zakazów odliczeń podatku naliczonego z faktur dostawcy określonych w art. 88 ust. 3a ustawy VAT i wprowadzonych w związku z tym rygorów w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% [por. art. 112c ustawy VAT].

Czytaj także: JPKiem w niepłacących VAT-u?

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 


[Słowa kluczowe: jednolity plik kontrolny (jpk),podatki,podatek vat,deklaracja podatkowa]

 

Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem i rynkiem mieszkaniowym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
  • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl