• Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?
  • Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?

31.10.2019
Koszty związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego są dla każdego członka wspólnoty oczywiste, mniej oczywiste są źródła przychodów wspólnoty. A przecież istnieją sposoby na zarabianie na częściach wspólnych nieruchomości – lokalach usługowo-handlowych, ścianach,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców

31.10.2019
Zarządca nieruchomości ma naprawdę wiele na swojej głowie i często powinien być w wielu miejscach jednocześnie. Jakie problemy musi rozwiązywać najczęściej? Z czym zwracają się do niego mieszkańcy?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle

29.10.2019
1
W 2020 roku 50 proc. wytwarzanych odpadów komunalnych powinno być kierowanych do recyklingu – takie wymogi Polsce narzucają dyrektywy unijne. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. Badania pokazują, że świadomość Polaków dotycząca selektywnej zbiórki i...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rewolucja w ochronie danych

Z dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – rozmawia Irena Scholl
 Redakcja  |  Administrator 1/2/2018  |  19.02.2018  |  1
Na zdjęciu: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Na zdjęciu: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
fot. GIODO

Irena Scholl: Jakie są – formalne i merytoryczne – przyczyny wprowadzania zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych? Czy zaostrzają one zasady przetwarzania danych, czy je łagodzą? Czy spowodują, że administratorom przybędzie nowych obowiązków?

W rozmowie m.in.:

• O podstawach reformy prawa ochrony danych osobowych
• Zmiany prawne od 25 maja 2018 r.
• O najważniejszych obowiązkach administratora danych, dozwolonych praktykach ich zbierania oraz prawnych ograniczeniach

Edyta Bielak-Jomaa: Podstawą reformy prawa ochrony danych osobowych są dwa unijne akty prawne: tak zwane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i tak zwana dyrektywa policyjna (choć ta nazwa jest myląca, bo dyrektywa nie dotyczy tylko policji, czyli spraw związanych z dochodzeniem i wykrywaniem przestępstw, ale również wymiaru sprawiedliwości). Dla większości z nas zasadnicze znaczenie ma ogólne rozporządzenie, które będziemy stosować od 25 maja 2018 r. Jest to akt, który bezpośrednio obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, harmonizując ich porządki prawne, tj. jednolicie regulując prawa obywateli i obowiązki administratorów danych.

Jego celem jest również podniesienie poziomu ochrony danych osobowych tak, aby był on maksymalnie wysoki. Żeby obywatele mieli poczucie, że ich prywatność jest szanowana, a ich dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zwłaszcza w dobie wyzwań technologicznych XXI wieku. Trzeba bowiem pamiętać, że dotychczasowe przepisy wymagały unowocześnienia, gdyż były tworzone w czasie, gdy wielu z dzisiejszych usług internetowych i wyzwań technologicznych, które one stawiają, po prostu nie było.

Z drugiej strony rozporządzenie ma ułatwić swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej, żeby gospodarka mogła się rozwijać.
Wydaje się, że w nowych przepisach osiągnięto właściwy balans między naszymi prawami podstawowymi, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności, a obowiązkami administratorów danych. Poszanowania tego kompromisu ma zaś strzec silny i niezależny organ nadzorczy, jakim w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

RODO nakłada na administratorów danych nowe obowiązki i zwiększa ich odpowiedzialność za przetwarzanie naszych danych zgodnie z prawem, lecz z drugiej strony daje im też większą swobodę i elastyczność działania.

IS: Proszę o omówienie zmian, jakie na mocy nowych przepisów trzeba zacząć stosować od 25 maja 2018 r.

EBJ: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zmiany, jakie wprowadza RODO, nie są rewolucyjne, choć są znaczące. Będziemy mieć bowiem do czynienia z nową filozofią w podejściu do ochrony danych osobowych. Co istotne, podstawy prawne czy zasady przetwarzania danych osobowych nie zmieniają się w sposób zasadniczy. Natomiast rewolucyjny charakter ma zaprezentowane w tym dokumencie podejście do praktycznego zastosowania tych zasad.
RODO określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych i wyznacza cele, które mają zostać osiągnięte, zastępując istniejące dotąd obowiązki o charakterze formalnym, jak np. obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych zasadą rozliczalności. Zgodnie z nią, na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z wymogami rozporządzenia (np. wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację praw osób, których dane dotyczą). Rozporządzenie nie podaje jednak konkretnych przykładów najlepszych rozwiązań ani nie określa minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych, zachęca jedynie do skorzystania z narzędzi pseudonimizacji czy też szyfrowania danych. Co istotne, każdy administrator – biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – będzie musiał samodzielnie zdecydować, jakie zabezpieczenia, dokumentację i procedury przetwarzania danych wdrożyć.

Istotny również jest fakt, że zarówno administrator, jak i procesor (czyli osoba lub przedsiębiorca, który przetwarza dane w imieniu administratora) muszą wykazać przestrzeganie nowego prawa, np. poprzez udokumentowane wdrożenie instrumentów prawnych określonych w rozporządzeniu, takich jak m.in. przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych.

Z polskiej perspektywy dużą nowością jest też zwiększenie roli niewiążących wytycznych i wskazówek wydawanych zarówno na poziomie europejskim przez nowo powołaną Europejską Radę Ochrony Danych (która zastąpi obecnie funkcjonującą Grupę Roboczą Art. 29 ds. ochrony danych osobowych), jak i na poziomie krajowym przez organy nadzorcze, w tym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Takie wytyczne i wskazówki będą miały bardzo duże znaczenie praktyczne dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających, gdyż RODO określa ich obowiązki stosunkowo ogólnie, aby zapewnić im większą elastyczność w sposobie ich realizacji.

IS: O co trzeba zadbać, aby obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych był przez zarządców nieruchomości wykonywany właściwie i w pełni?

EBJ: Tak jak wspomniałam, RODO nie określa minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych. Co istotne, przestanie też obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określające warunki techniczne i organizacyjne, jakie muszą spełniać urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.
Od 25 maja 2018 r. każdy administrator – biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – będzie musiał samodzielnie zdecydować, jakie zabezpieczenia, dokumentację i procedury przetwarzania danych wdrożyć.

RODO stanowi jedynie, że środki, jakie administrator zobowiązany jest zastosować, powinny być odpowiednie do zakresu, kontekstu i celu, a także ryzyka naruszenia ochrony przetwarzanych danych. W tym akcie prawnym nie znajdziemy podpowiedzi, jakie działania należy podjąć, aby takie ryzyko ocenić, ani żadnej metodyki w tym zakresie. RODO stanowi jednak, że przy ocenie ryzyka i ustanawianiu zabezpieczeń minimalizujących to ryzyko należy uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, a także skutki, jakie zidentyfikowane zagrożenia mogą powodować w kontekście naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

Ponieważ zgodnie z RODO każdy podmiot musi samodzielnie oceniać to ryzyko, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dla ułatwienia przyjęcia właściwych rozwiązań w tym zakresie przygotował dwuczęściowy poradnik, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu pod adresem http://giodo.gov.pl/pl/1520282/10294.

Pomocne w tym zakresie mogą być również wytyczne Grupy Roboczej Art. 29, dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679. One również są opublikowane na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.giodo.gov.pl/pl/1520285/10078.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 


[ ochrona danych osobowych, giodo, rodo, zarządca nieruchomości, informacje o zadłużeniu]

Komentarze

(1)
szymanekwojciech | 01.03.2018, 09:42
Chciałbym tylko przedstawić jeden problem o ochronie danych osobowych. W jaki sposób będą chronione nasze dane osobowe w spółdzielniach mieszkaniowych jest to problem na dzień dzisiejszy bardzo trudny do ogarnięcia a prezesi spółdzielni oraz rady nadzorcze współpracujące z zarządem na ten temat nie mają bladego pojęcia, moim zdaniem myślą, że jakoś to będzie, a jak przyjdzie kontrola to za ewentualne niedociągnięcia i kary nałożone na administratora (prezesa) zapłacą jak zwykle mieszkańcy bo prezes podniesie czynsze i koło się będzie dalej kręciło. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że w naszej spółdzielni mieszkaniowej ten problem wystąpił, napisałem najpierw do prezesa, że ma taki problem jako administrator i wyłuskałem jemu cały problem jak jego pracownicy nie znają przepisów o ochronie danych osobowych a on na to , że nie jest prokuratorem i że nic w tym temacie nie będzie robił to sprawę skierowałem do prokuratury a ona umorzyła postępowanie w tym temacie. Jeżeli tak mają być dalej traktowane sprawy o ochronie danych osobowych to po co robić wielki szum. Niech zostanie po staremu bo i tak nikt nic nie zrobi.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17581|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10961|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10539|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl