CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Awaria kanalizacji w bloku mieszkalnym – co robić?‎
www.administrator24.info/artykul/id10228,‎
Awarie kanalizacji dzielimy na dwie podstawowe grupy: zapchanie kanalizacji i nieszczelność kanalizacji.
Obie są równie nieprzyjemne w skutkach i mogą prowadzić do zalania mieszkań.

Kategorie: Woda i ścieki, Kanalizacja, Uszczelnianie rur, Awaria kanalizacji

BCC o projekcie rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Redakcja Administratora  |  26.04.2018
Sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie - twierdzi ekspert BCC.
Sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie - twierdzi ekspert BCC.
fot. archiwum

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia, które ma zapewnić ujednolicenie i wiarygodność kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Pośrednim celem regulacji, wyrażonym w uzasadnieniu, który wskazywany był również w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych, jest ograniczenie kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Alternatywą ma być możliwość oparcia się na kryterium kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w wyborze najkorzystniejszej oferty.

W opinii dr. Łukasza Bernatowicza - eksperta BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych BCC, projekt ma techniczny charakter i określa matematyczne wzory stosowane do obliczeń poszczególnych istotnych zmiennych niezbędnych do obliczenia kosztów cyklu życia budynków, oraz wskazuje jednolity sposób zestawiania tych zmiennych w celu kalkulacji kosztów. Ekspert BCC twierdzi, że sam projekt zasługuje na pozytywna opinie, ale...wymaga dopracowania.
Projektodawca, definiując metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w §1 projektu posłużył się metodą sumowania kosztów nabycia, użytkowania i utrzymania budynku. Biorąc pod uwagę, że projekt posługuje się 30-letnim okresem życia budynku w odniesieniu do kalkulacji kosztów cyklu życia, należy stwierdzić, że w §3 i §5 projektu trafnie posłużono się tym samym terminem dla określenia kosztów użytkowania oraz kosztów utrzymania. Koszt nabycia trafnie został przy tym określony w §2 projektu jako koszt jednorazowy, określany przez zamawiającego na podstawie ceny oferty. W §3 projektodawca określił matematyczną metodę obliczania kosztów użytkowania budynku stanowiących jeden z substratów kosztu cyklu życia budynku. Jakkolwiek prawidłowo przedstawiono zakładaną metodę wzorem matematycznym, o tyle opis słowny wymaga dopracowania. W szczególności bowiem, określenie „oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego” nie wskazuje wystarczająco wyraźnie, jakie wskaźniki są ze sobą sumowane. Ponadto zwrócić należy uwagę, że energia, nośniki energii oraz woda, nie są faktycznie zużywane przez budynek lecz przez jego użytkowników. Tym samym uzasadnione byłoby dodanie odpowiedniej definicji w projekcie na przykład o treści „Ilekroć w Rozporządzeniu mowa o: zużywaniu przez budynek energii, nośników energii lub wody, rozumie się przez to zużywanie przez budynek, użytkowników budynku oraz inne podmioty korzystające z budynku energii, nośników energii lub wody”. Mając na względzie taką definicję, bardziej trafnym i odpowiadającym matematycznemu wzorowi słownym opisem wzoru byłoby na przykład sformułowanie „oblicza się jako iloczyn liczby 30, odpowiadającej 30-letniemu okresowi obliczeniowemu, i sumy iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii i cen jednostkowych energii, nośników energii i cen jednostkowych nośników energii oraz wody i cen jednostkowych wody”.
Z jednej strony, projektodawca trafnie wskazał w §3 ust. 2 projektu, że zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Zastrzeżenie takie może być w praktyce istotnym ułatwieniem dla obliczania kosztów cyklu życiu budynku. Z drugiej jednak strony, sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie i ograniczenie w możliwości przedstawiania ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze, oraz uwzględniając fakt, że koszt cyklu życia budynku ma stanowić realne kryterium będące alternatywą dla kryterium najniższej ceny, uzasadniona wydaje się rezygnacja z zastrzeżenia zawartego w §3 ust. 2 projektu poprzez jego wykreślenie.
W projekcie trafnie, w §3 ust.3 posłużono się techniką odesłania do przepisów wykonawczych wydanych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie obliczania danych, dotyczących minimalnej charakterystyki energetycznej budynku oraz wskazania maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Aktualne pozostaje jednak powyższe zastrzeżenie, że w praktyce trudne i nieelastyczne może okazać się zobowiązanie zamawiającego do określania tych parametrów na etapie sporządzania SIWZ.
Krytycznie należy odnieść się do postulowanych w §3 ust. 4 i 5 metod obliczania cen jednostkowych energii, jednostek energii i wody. W szczególności posłużenie się kryterium „umów zawartych przez niego [zamawiającego – dop. BCC] z dostawcami energii lub nośników energii oraz wody, taryfikatorów ogłoszonych przez dostawców lub powszechnie dostępnych opracowań” jest kryterium jednocześnie zbyt sztywnym, nie uwzględniającym możliwości negocjacyjnych i rynkowych potencjalnych wykonawców, zwłaszcza w przypadku względnie „dużych” inwestycji, a jednocześnie zbyt nieostrym, ponieważ nie odnosi się w żadnej mierze do daty zawarcia przez zamawiającego umów ani ich warunków, oraz nie precyzuje jakiego rodzaju „powszechnie dostępnych opracowań” dotyczy. Mając powyższe na uwadze, rekomendowana jest zmiana projektu poprzez umożliwienie chociażby „widełkowego” wskazania cen w oparciu o dostępne dla zamawiającego dane, oraz doprecyzowanie kryteriów ich ustalania.
W §5 scharakteryzowano przy użyciu formuły matematycznej sposób obliczania kosztów utrzymania budynku, przyjmując przy tym trafną definicję tych kosztów, jako obejmujące koszty związane z eksploatacją budynku, w szczególności koszty remontów i bieżącej konserwacji, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, obliczone jako suma jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu.
Krytycznie należy ocenić jednak tę ostatnią część definicji, ponieważ nie uwzględnia ona czasowego charakteru udzielanych gwarancji. Celem zapewnienia precyzji w definicji i obliczeniach, rekomendowane jest zastrzeżenie, że koszt utrzymania wyrobu w okresie obliczeniowym jest pomniejszany o wartość gwarancji wykonawcy tego wyrobu, ale w przypadku upływu okresu gwarancyjnego, wartość wskaźnika Bi – wartość gwarancji, wynosi 0. Faktycznie bowiem, bezcelowe byłoby uwzględnianie w obliczeniach gwarancji, z której nie można już korzystać.
Również krytycznie należy odnieść się do posłużenia się w §5 projektu pojęciem „wyrobu”, które nie zostało zdefiniowane. W kontekście uzasadnienia, należy zwrócić uwagę, że w projekcie brakuje zastrzeżenia, że „wyrób” należy rozumieć szeroko. Posłużenie się niezdefiniowanym pojęciem „wyrobu” może przy tym budzić wątpliwości co do zakresu tego pojęcia w porównaniu do pojęcia „wyrobu budowlanego” w rozumieniu ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. W uzasadnieniu wskazano przy tym wprost, że „wyrób”, o którym mowa w projekcie, ma być rozumiany szerzej. W związku z tym, rekomendowane jest zawarcie w projekcie definicji „wyrobu” w sposób rozumiany na gruncie projektu. Przyjęcie obecnej regulacji skutkować będzie wątpliwościami i utrudnieniem w stosowaniu projektu, oraz potencjalną niejednolitością rozstrzygnięć w takich samych sprawach.
Częściowo krytycznie należy odnieść się również do przewidzianych w §5 ust. 4 – 6 projektu obowiązków określania „z góry” szczegółowych wymagań i warunków, które spełniać mają „wyroby” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Takie ograniczenie skutkować będzie nadmiernym ograniczeniem możliwości przedstawiania ofert, a potencjalnie także niemożliwością sformułowania ofert, jeśli zamawiający błędnie określi chociażby koszty wymiany jednostki wyrobu w sposób nieodpowiadający warunkom rynkowym. Zdaniem BCC, uzasadnione wydaje się w związku z tym uchylenie z projektu obowiązków określania tych wymagań i warunków w SIWZ, oraz dodanie regulacji dotyczącej obowiązków informacyjnych ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie powyższych danych wraz z ofertą, oraz jasnych regulacji dotyczących oceny tych informacji przez zamawiającego.


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przypominamy, że zestawy hydroforowe muszą być przeglądane raz w roku!

Przegląd zestawów hydroforowych

Konserwacja zestawów hydroforowych jest tańsza niż naprawy, gwarantuje spokój i brak telefonów o awarii oraz komfort odbiorców... czytam dalej »


Jak niskim kosztem wyremontować posadzki w budynku?
Poznaj sposób jak ograniczyć koszty ciepła bez drogich inwestycji termomodernizacyjnych?
Remont posadzki w budynku Niższe koszty ciepła
Przedstawiamy 4 powody, dla których warto docenić walory posadzki lastrykowej oraz wykonać jej renowację... czytam dalej» Zużycie energii przez budynki stanowi 41% ogólnego zużycia energii na świecie, a konwersja do bardziej energooszczędnego budownictwa jest zbyt wolna  (...) czytaj dalej »

Szybki poradnik dla Zarządów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych »

Ocieplanie dachów - 6 kroków do ciepła

6 kroków do ciepłego stropodachu w bloku. Jak wykonać ocieplenie stropodachu w blokach osiedlowych, by mieszkańcom żyło się tam cieplej i taniej? (...) czytam dalej »


Przecieki w rurach kanalizacyjnych. Jak je szybko wykryć »
Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami »
Przecieki w rurach kanalizacyjnych Kompleksowe zarządzanie nieruchomściami
Jeden z najbardziej nieprzyjemnych tematów dla zarządcy nieruchomości – przeciek w rurze kanalizacyjnej. Jak można go szybko wykryć i (...) czytaj dalej » Szczegółowy zakres czynności realizowanych w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami każdorazowo podlega negocjacjom i jest dopasowywany do specyficznych potrzeb Klienta..… czytam dalej »

Bezobsługowy i wydajny system grzewczy dla mieszkańców » Darmowe szkolenie: "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym"
Zapewnienie mieszkańcom ogrzewania szkolenie dla zarządców
Jednym z zadań właścicieli i zarządców budynków jest zapewnienie mieszkańcom ogrzewania. Tam, gdzie to możliwe, stosuje się ciepło systemowe lub gaz ziemny (...) Czytam dalej » Kolejny temat poruszany w ramach bezpłatnych szkoleń i warsztatów projektu Eko-lokator, dla osób zajmujących się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi. Gospodarka wodna jest jednym z najważniejszych aspektów w przypadku budownictwa wielorodzinnego.… czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

5/2018

Aktualny numer:

Administrator 5/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona danych po nowemu
  • - Udziały a wysokość zaliczki na koszty zarządu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl