CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

BCC o projekcie rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Redakcja Administratora  |  26.04.2018
Sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie - twierdzi ekspert BCC.
Sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie - twierdzi ekspert BCC.
fot. archiwum

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia, które ma zapewnić ujednolicenie i wiarygodność kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Pośrednim celem regulacji, wyrażonym w uzasadnieniu, który wskazywany był również w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych, jest ograniczenie kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Alternatywą ma być możliwość oparcia się na kryterium kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w wyborze najkorzystniejszej oferty.

W opinii dr. Łukasza Bernatowicza - eksperta BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych BCC, projekt ma techniczny charakter i określa matematyczne wzory stosowane do obliczeń poszczególnych istotnych zmiennych niezbędnych do obliczenia kosztów cyklu życia budynków, oraz wskazuje jednolity sposób zestawiania tych zmiennych w celu kalkulacji kosztów. Ekspert BCC twierdzi, że sam projekt zasługuje na pozytywna opinie, ale...wymaga dopracowania.

Projektodawca, definiując metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w §1 projektu posłużył się metodą sumowania kosztów nabycia, użytkowania i utrzymania budynku. Biorąc pod uwagę, że projekt posługuje się 30-letnim okresem życia budynku w odniesieniu do kalkulacji kosztów cyklu życia, należy stwierdzić, że w §3 i §5 projektu trafnie posłużono się tym samym terminem dla określenia kosztów użytkowania oraz kosztów utrzymania. Koszt nabycia trafnie został przy tym określony w §2 projektu jako koszt jednorazowy, określany przez zamawiającego na podstawie ceny oferty. W §3 projektodawca określił matematyczną metodę obliczania kosztów użytkowania budynku stanowiących jeden z substratów kosztu cyklu życia budynku.

Kotły do budynków wielolokalowych - wykaz produktów

 

Kotły gazowe dzielą się na kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o.Jakkolwiek prawidłowo przedstawiono zakładaną metodę wzorem matematycznym, o tyle opis słowny wymaga dopracowania. W szczególności bowiem, określenie „oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego” nie wskazuje wystarczająco wyraźnie, jakie wskaźniki są ze sobą sumowane. Ponadto zwrócić należy uwagę, że energia, nośniki energii oraz woda, nie są faktycznie zużywane przez budynek lecz przez jego użytkowników. Tym samym uzasadnione byłoby dodanie odpowiedniej definicji w projekcie na przykład o treści „Ilekroć w Rozporządzeniu mowa o: zużywaniu przez budynek energii, nośników energii lub wody, rozumie się przez to zużywanie przez budynek, użytkowników budynku oraz inne podmioty korzystające z budynku energii, nośników energii lub wody”. Mając na względzie taką definicję, bardziej trafnym i odpowiadającym matematycznemu wzorowi słownym opisem wzoru byłoby na przykład sformułowanie „oblicza się jako iloczyn liczby 30, odpowiadającej 30-letniemu okresowi obliczeniowemu, i sumy iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii i cen jednostkowych energii, nośników energii i cen jednostkowych nośników energii oraz wody i cen jednostkowych wody”.

Z jednej strony, projektodawca trafnie wskazał w §3 ust. 2 projektu, że zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Zastrzeżenie takie może być w praktyce istotnym ułatwieniem dla obliczania kosztów cyklu życiu budynku. Z drugiej jednak strony, sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie i ograniczenie w możliwości przedstawiania ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze, oraz uwzględniając fakt, że koszt cyklu życia budynku ma stanowić realne kryterium będące alternatywą dla kryterium najniższej ceny, uzasadniona wydaje się rezygnacja z zastrzeżenia zawartego w §3 ust. 2 projektu poprzez jego wykreślenie.

W projekcie trafnie, w §3 ust.3 posłużono się techniką odesłania do przepisów wykonawczych wydanych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie obliczania danych, dotyczących minimalnej charakterystyki energetycznej budynku oraz wskazania maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Aktualne pozostaje jednak powyższe zastrzeżenie, że w praktyce trudne i nieelastyczne może okazać się zobowiązanie zamawiającego do określania tych parametrów na etapie sporządzania SIWZ.

Krytycznie należy odnieść się do postulowanych w §3 ust. 4 i 5 metod obliczania cen jednostkowych energii, jednostek energii i wody. W szczególności posłużenie się kryterium „umów zawartych przez niego [zamawiającego – dop. BCC] z dostawcami energii lub nośników energii oraz wody, taryfikatorów ogłoszonych przez dostawców lub powszechnie dostępnych opracowań” jest kryterium jednocześnie zbyt sztywnym, nie uwzględniającym możliwości negocjacyjnych i rynkowych potencjalnych wykonawców, zwłaszcza w przypadku względnie „dużych” inwestycji, a jednocześnie zbyt nieostrym, ponieważ nie odnosi się w żadnej mierze do daty zawarcia przez zamawiającego umów ani ich warunków, oraz nie precyzuje jakiego rodzaju „powszechnie dostępnych opracowań” dotyczy. Mając powyższe na uwadze, rekomendowana jest zmiana projektu poprzez umożliwienie chociażby „widełkowego” wskazania cen w oparciu o dostępne dla zamawiającego dane, oraz doprecyzowanie kryteriów ich ustalania.

W §5 scharakteryzowano przy użyciu formuły matematycznej sposób obliczania kosztów utrzymania budynku, przyjmując przy tym trafną definicję tych kosztów, jako obejmujące koszty związane z eksploatacją budynku, w szczególności koszty remontów i bieżącej konserwacji, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, obliczone jako suma jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu.

Krytycznie należy ocenić jednak tę ostatnią część definicji, ponieważ nie uwzględnia ona czasowego charakteru udzielanych gwarancji. Celem zapewnienia precyzji w definicji i obliczeniach, rekomendowane jest zastrzeżenie, że koszt utrzymania wyrobu w okresie obliczeniowym jest pomniejszany o wartość gwarancji wykonawcy tego wyrobu, ale w przypadku upływu okresu gwarancyjnego, wartość wskaźnika Bi – wartość gwarancji, wynosi 0. Faktycznie bowiem, bezcelowe byłoby uwzględnianie w obliczeniach gwarancji, z której nie można już korzystać.
Również krytycznie należy odnieść się do posłużenia się w §5 projektu pojęciem „wyrobu”, które nie zostało zdefiniowane.

W kontekście uzasadnienia, należy zwrócić uwagę, że w projekcie brakuje zastrzeżenia, że „wyrób” należy rozumieć szeroko. Posłużenie się niezdefiniowanym pojęciem „wyrobu” może przy tym budzić wątpliwości co do zakresu tego pojęcia w porównaniu do pojęcia „wyrobu budowlanego” w rozumieniu ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. W uzasadnieniu wskazano przy tym wprost, że „wyrób”, o którym mowa w projekcie, ma być rozumiany szerzej. W związku z tym, rekomendowane jest zawarcie w projekcie definicji „wyrobu” w sposób rozumiany na gruncie projektu. Przyjęcie obecnej regulacji skutkować będzie wątpliwościami i utrudnieniem w stosowaniu projektu, oraz potencjalną niejednolitością rozstrzygnięć w takich samych sprawach.

Częściowo krytycznie należy odnieść się również do przewidzianych w §5 ust. 4 – 6 projektu obowiązków określania „z góry” szczegółowych wymagań i warunków, które spełniać mają „wyroby” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Takie ograniczenie skutkować będzie nadmiernym ograniczeniem możliwości przedstawiania ofert, a potencjalnie także niemożliwością sformułowania ofert, jeśli zamawiający błędnie określi chociażby koszty wymiany jednostki wyrobu w sposób nieodpowiadający warunkom rynkowym. Zdaniem BCC, uzasadnione wydaje się w związku z tym uchylenie z projektu obowiązków określania tych wymagań i warunków w SIWZ, oraz dodanie regulacji dotyczącej obowiązków informacyjnych ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie powyższych danych wraz z ofertą, oraz jasnych regulacji dotyczących oceny tych informacji przez zamawiającego.


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące" »

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Ile można zaoszczędzić na ociepleniu stropodachów ??
Przegląd dachu i elewacji nieruchomości - termowizja pokaże wszystko»
Ocieplanie stropodachu w budynku Termowizja w przeglądzie nieruchomości - dachy i elewacje
Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

Jak niedrogo sprawić, aby elewacja budynku wyglądała ładnie i nowocześnie  »

imitacja deski elewacyjnej drewanianejNowoczesne elewacje wpisują się w panujące trendy – z jednej strony, z drugiej rozwiązanie wykazuje nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne... chcę wiedzieć »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Zarządco zabezpiecz dach budynku !
Ochrona budynku przed wilgocią Uszczelnianie dachu nieruchomości
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych (...) czytam dalej »

Jak niedrogo oczyścić elewację budynku z brudu, kurzu lub nalotu »

Czyszczenie elewacji budynku

Przed spółdzielnią czy zarządcą są zawsze nowe wyzwania stawiane przez ustawodawców i mieszkańców. Działania w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne (...) Czytam więcej »


Iniekcje uszczelniające w garażach podziemnych »
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Iniekcje garażowe jak się ich pozbyć Niższe koszty ciepła
Coraz ściślejsza zabudowa oraz efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni powodują, że nasze osiedla pną się nie tylko w górę, lecz także w dół... czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Czy hydrofor może być cichy ?

Czy hydrofor może być cichy

Czy możliwe jest, aby wysokociśnieniowe pompy wirowe w konstrukcji pomp z silnikiem mokrym (bezdławnicowe) zapewniały najcichszą pracę (...) czytam dalej »


Jak zmniejszyć koszty ogrzewania wody?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak zmniejszyć rachunki za ciepło Kotły do budynków mieszkalnych
Wiele instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych nie spełnia technicznych, użytkowych oraz ekonomicznych wytycznych polskiego prawa budowlanego. Najpoważniejszym problemem jest brak (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jakie przygotowanie zawodowe powinien mieć zarządca?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

9/2018

Aktualny numer:

Administrator 9/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w opodatkowaniu na rynku nieruchomości
  • - Jak (nie) rozliczać kosztów?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl