CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Pożyczki na termomodernizację budynków

Damian Żabicki  |  Administrator 10/2018  |  07.11.2018
Rys. redakcja AiMN

Dzięki odpowiednim pożyczkom, które mają stałe i atrakcyjne oprocentowanie oraz długi okres spłaty, zarządcy budynków, realizując inwestycję, nie muszą wnosić wkładu własnego. Ważny jest przy tym brak prowizji i dodatkowych opłat.

W artykule:

• Polityka termomodernizacji budynków mieszkaniowych w skali kraju - cel finansowania i ocena preferencji
• Oprocentowanie pożyczek termomodernizacyjnych, wiek budynku a opłaty i prowizje, okresy spłat
• Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Pożyczki unijne bazują na środkach pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020. Pieniądze mają być rozdysponowane na poprawę efektywności energetycznej. Ważne jest niskie oprocentowanie pożyczek przy jednoczesnym długim okresie spłaty. W nowym podejściu do finasowania zakłada się nie tylko tak, jak wcześniej, wsparcie dla przedsiębiorców ale również szereg produktów mających na celu wspieranie mieszkalnictwa wielorodzinnego. Chodzi tu właśnie o pożyczki na termomodernizację i efektywność energetyczną łącznie z możliwością instalacji OZE.

W szczególności pożyczki przeznaczone są na finansowanie głębokich modernizacji energetycznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Mowa tu o izolacji cieplnej budynków, przebudowie instalacji grzewczej, wymianie wyposażenia na energooszczędne, a także wentylacji, klimatyzacji oraz systemów sterowania oświetleniem. Jeżeli ma to uzasadnienie to z pożyczek finansowane są również instalacje OZE oraz systemy chłodzenia w modernizowanych budynkach.

Pożyczki na modernizację i efektywność energetyczną są dostępne w woj. łódzkim, małopolskim, podlaskim i opolskim a wkrótce w lubuskim i dolnośląskim. Ubiegając się o pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansujących, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Szczegóły w zakresie pożyczek termomodernizacyjnych dostępnych dla konkretnego województwa są dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Np. w województwie opolskim pożyczka jest przeznaczona dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i można z jej pomocą sfinansować do 1,3 mln zł. Pożyczka jest przyznawania na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe. W wymaganiach zaznaczono warunek, że wsparcie ma dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć, które są zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru. Inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz musi spełniać kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Konieczna jest przy tym lokalizacja inwestycji w granicach administracyjnych województwa – w tym konkretnym przypadku – opolskiego.

Cel finansowania

Cel finansowania obejmuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Chodzi tu w szczególności o ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przegród przeźroczystych (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków). Oprócz tego w ramach pożyczki termomodernizacyjnej można finansować przebudowę i modernizację systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje systemów chłodzących. Sfinansowane może być również wdrożenie automatyki pogodowej oraz zarządzania budynkiem, a także budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych, łącznie z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła i instalacją mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne. Ważna jest również możliwość finansowania audytu energetycznego, będącego elementem projektu. Np. w woj. opolskim preferowane są przy tym projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej oraz gdy w efekcie realizacji wykażemy oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%.

Ocena preferencji

Możliwości skorzystania inwestora z preferencji ocenia pośrednik finansowy na podstawie przedłożonego audytu energetycznego. Preferencje, z których może skorzystać inwestor realizujący projekt polegają na wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie do 120 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki lub wydłużeniu karencji w spłacie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Okres spłaty wynosi 8 lat a w ramach preferencji 10 lat. Z kolei karencja w spłacie to 6 miesięcy a 12 miesięcy w ramach preferencji.

Warto przeczytać: Termomodernizacja budynków - darmowy e-book >>>

Oprocentowanie pożyczek termomodernizacyjnych

Szczegółowe parametry pożyczki takie jak oprocentowanie, okres kredytowania itp. są określone dla danego województwa. Np. inwestycje termomodernizacyjne w woj. łódzkim, w efekcie których zostanie poprawiona efektywność energetyczna na poziomie 25–40%są oprocentowane 0,5% w skali roku. Oprocentowanie to jest stałe dla całego okresu kredytowania. Co ciekawe oprocentowanie pożyczki może być nawet o połowę niższe i wynieść 0,25% w skali roku. Tak korzystne oprocentowanie możliwe jest wtedy, gdy audyt (który jest niezbędny do ubiegania się o pożyczkę – przyp. aut.) potwierdzi efektywność energetyczną na poziomie wyższym niż 40%.

Ważne jest aby inwestor dokumentował każdy wydatek fakturą lub dokumentem równoważnym. Wszystkie gromadzone dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać, że środki finansowe z pożyczki zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wiek budynku a opłaty i prowizje

W praktyce nie ma ograniczeń co do wieku budynku, który może być modernizowany ze środków pozyskanych z pożyczki termomodernizacyjnej. Ważne jest aby na etapie ubiegania się o pożyczkę inwestor przedstawił wyniki audytu energetycznego, wykazującego możliwość poprawy efektywności energetycznej tego budynku o co najmniej 25%.

Banki finansujące pożyczkę nie pobierają żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki termomodernizacyjnej. Za jedyny koszt finansowania uznaje się marżę, która jest na niskim, preferencyjnym poziomie.

Okres spłaty

Jak już wspomniano wyżej okresy spłaty pożyczki zależą od województwa, w którym projekt będzie realizowany. Np. w woj. łódzkim maksymalny okres spłaty wynosi 180 miesięcy, a karencja w spłacie kapitału możliwa jest do 18 miesięcy.

Warto podkreślić, że nie ma ograniczeń w zakresie ilości zaciągniętych pożyczek termomodernizacyjnych, jakie mogą być udzielone jednemu inwestorowi. Ograniczenie stanowią jedynie warunki pomocy de minimis. Jeden podmiot może bowiem w okresie 3 lat uzyskać maksymalną pomoc w wysokości równowartości 200 tys. EUR.

Inwestor nie musi wnosić wkładu własnego w przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jest nawet możliwe całkowite pokrycie kosztów inwestycyjnych brutto.

Poszczególne kategorie projektów wraz z typami wydatków, jakie mogą być sfinansowane ze środków w ramach pożyczki termomodernizacyjnej, określają wymagania przewidziane dla danego województwa. Zauważyć w tym miejscu należy, że regulacje co do zakazanych celów finansowania w każdym województwie są spójne i tak z pożyczki nie można finansować np. zakupu gruntów, spłaty istniejących zobowiązań, a także bieżących wydatków. Należy pamiętać, że w ramach modernizacji lub wymiany źródeł ciepła nie można finansować instalacji opalanych węglem – pieców i kotłów węglowych. Jednak przy przedsięwzięciach, które dotyczą głębokiej modernizacji energetycznej elementem modernizacji może być zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W szczególności może to być np. wymiana ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła na źródło odnawialne.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Jako założenia Funduszu Termomodernizacji wymienia się niesienie pomocy finansowej dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia o charakterze termomodernizacyjnym i remontowym. W ramach funduszu jest również możliwa rekompensata dla właścicieli budynków mieszalnych, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe. Forma pomocy obejmuje premie: termomodernizacyjną, remontową, kompensacyjną. O takie dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła.

W szczególności chodzi o inwestorów bez względu na status z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Należy podkreślić, że przysługuje ona wyłącznie inwestorom, którzy korzystają z kredytu, natomiast nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu, jaki został wykorzystany na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Z kolei premia remontowa jest przeznaczona dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Chodzi tutaj o adresatów w postaci osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem osób fizycznych, a także spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.

Środki z premii remontowej przysługują inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego, stanowiąc spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Premia również przysługuje wyłącznie inwestorowi korzystającemu z kredytu bez możliwości skorzystania przez inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia remontowe wyłącznie z własnych środków. Wysokość dofinansowania to 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego. Nie może być ona jednak wyższa niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Szukając środków inwestycyjnych warto mieć na uwadze także premię kompensacyjną. Mogą ubiegać się o nią właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Premia kompensacyjna jest przeznaczona dla osób fizycznych, będących właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

Jak skorzystać z preferencyjnego finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Fundusze unijne, które kojarzą się z pieniędzmi na budowę dróg ekspresowych, teraz mogą być wykorzystane do poprawy efektywności energetycznej budynków – chodzi o tzw. termomodernizację, czyli m.in. ocieplenie. Środki te udostępnia Alior Bank w formie specjalnej pożyczki na wyjątkowo korzystnych warunkach. Jej koszty są znacznie niższe od kosztów kredytu komercyjnego, ponieważ jest finansowana w części z pieniędzy unijnych, a wczęście ze środków własnych banku.


W zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A, Krakowskim Bankiem Spółdzielczym oraz SGB-Bank S.A., przy czym kredytów z premią osobom fizycznym udzielają wybrane banki spółdzielcze z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Dzięki pożyczkom termomodernizacyjnym realizowane są inwestycje obniżające koszty eksploatacji budynku poprzez mniejsze zapotrzebowanie na ciepło zimą i chłód latem. Ze środków mogą korzystać wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego wykorzystując je na izolację cieplną budynków, przebudowę systemów grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz na wymianę wyposażenia. W niektórych przypadkach z pożyczek finansowane są instalacje OZE lub systemy chłodzące w modernizowanych budynkach.

Autor artykułu systematyzuje informacje dotyczące pozyskania finansowania na termomodernizację budynków ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, skupiając się na celu pożyczki i efekcie modernizacji oraz wymaganiach regionalnych, jakim musi sprostać ubiegający się o premię na preferencyjnych warunkach.
Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[termomodernizacja, finanse, finansowanie inwestycji, kredyty, pożyczki, fundusz termomodernizacji i remontów]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12560|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11716|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl