Artykuł sponsorowany

Budowanie relacji w instalacji grzewczej - powietrze

 IMI Hydronic Engineering  |  07.08.2020
Budowanie relacji w instalacji grzewczej - powietrze
Budowanie relacji w instalacji grzewczej - powietrze
IMI International Sp. z o.o.

Żywotność armatury wchodzącej w skład instalacji grzewczej jest zależna od jakości czynnika grzewczego.

Zaniedbania w zakresie jakości wody niosą za sobą wiele negatywnych skutków. Kawitacja, erozja, uderzenia hydrauliczne, hałaśliwa pracy instalacji, czy zmniejszenie wydajności odbiorników końcowych to tylko kilka przykładów, które stanowią potwierdzenie jak niebezpieczne są krążące w instalacji powietrze czy zanieczyszczenia. Poza ograniczeniem funkcjonalności i trwałości elementów instalacji dochodzi również do wzrostu kosztów utrzymania, ze względu na większy pobór energii elektrycznej. Z powodu zwiększonej chropowatości ścianek wewnętrznych przewodów pompy obiegowe muszą pokonać wyższe straty ciśnienia, w wyniku czego pobierają więcej prądu dla zachowania projektowych parametrów pracy instalacji.

Jak zatem zadbać o wysoką jakość czynnika w instalacji grzewczej?

Odpowiedź na to pytanie została pośrednio zawarta w tytule danego artykułu. Sposobem na utrzymanie wysokiej jakości medium jest bowiem budowanie relacji w instalacji grzewczej. Relacja ta dotyczy trzech zmiennych:

 • ciśnienia,
 • powietrza,
 • zanieczyszczeń.

Dobra relacja w instalacji to taka relacja ciśnienia-powietrza-zanieczyszczeń, która umożliwia swobodny (projektowy) przepływ nośnika ciepła pomiędzy źródłem ciepła a grzejnikami. Tak, jak w relacjach międzyludzkich: kiedy mamy dobre relacje z drugim człowiekiem ciepło i pozytywne emocje przepływają pomiędzy nami swobodnie. Gdy napotykamy jednak na pewien „opór” może dojść do pogorszenia naszego kontaktu. W związku z tym ważne jest wczesne reagowanie na występujące utrudnienia zarówno pomiędzy nami, jak i w instalacji centralnego ogrzewania.

Oporem w odniesieniu do instalacji grzewczej są krążące w systemie cząsteczki powietrza oraz zanieczyszczeń, których obecność utrudnia bądź całkowicie ogranicza wymianę ciepła w systemie.

Ciśnienie, powietrze oraz zanieczyszczenia, pomimo różnych właściwości fizyczno-chemicznych wzajemnie na siebie wpływają, co przekłada się na to, że zaburzenia w zakresie jednego afektują zmianą w kolejnych.

W związku z tym relacja ciśnienie-powietrze-zanieczyszczenia wymaga szerokiej analizy w celu minimalizacji ryzyka pogorszenia się relacji w instalacji grzewczej.

Każda ze składowych dobrej relacji w instalacji grzewczej zostanie omówiona w ramach odrębnego artykułu. W danej publikacji zostaną przedstawione rozwiązania hydrauliczne, które odpowiadają za dobre relacje pod kątem usuwania cząstek powietrza.

Pierwsza część artykułu „Budowanie relacji w instalacji grzewczej” dotycząca utrzymania ciśnienia jest dostępna pod adresem >>

Trzecia część artykułu „Budowanie relacji w instalacji grzewczej” dotycząca usuwania zanieczyszczeń jest dostępna pod adresem >>


Zachowanie azotu N2 i tlenu O2 w chwili uruchomienia systemu grzewczego

Powietrze w instalacji grzewczej

Wraz z rosnącym zapowietrzeniem instalacji jakość wody maleje. W trakcie napełniania instalacji i uzupełniania ubytków wody w systemie znajdują się tlen oraz azot, będące głównymi składnikami wody wodociągowej (w proporcjach: O2 = 7,8 ml/l oraz N2 = 14,3 ml/l.). Przyczyniają się one do występowania wielu niekorzystnych zjawisk, które zaburzają pracę systemu grzewczego. W efekcie dochodzi do:

 • korozji (ze względu na wysoką reaktywność tlenu),
 • erozji,
 • zmniejszania przekrojów przepływu oraz wydajności systemu grzewczego (gaz jest izolatorem),
 • wycieków z rur, grzejników i źródeł ciepła,
 • blokowania armatury, np. zaworów regulacyjnych (zwłaszcza przy pracy z niskim obciążeniem) oraz pomp obiegowych,
 • kawitacji, w wyniku nagłych zmian ciśnienia na pompach, zwężkach, zaworach termostatycznych,
 • hałasu,

które obniżają trwałość oraz funkcjonalność instalacji oraz mogą prowadzić do poważnych awarii, przekładających się na wysokie koszty utrzymania oraz napraw.

Poza wodą do napełniania i uzupełniania ubytków, innym źródłem powietrza w instalacji grzewczej jest nieprawidłowa praca naczynia wzbiorczego. W wyniku zastosowania niskiej jakości membrany, za małej rezerwy wody oraz niewłaściwie określonego ciśnienia wstępnego dochodzi do wystąpienia podciśnienia w całym systemie, które samoczynnie stabilizuje się poprzez infiltracje powietrza do wnętrza układu. W tym przypadku powietrze jest zasysane głównie za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników bądź poprzez dyfuzję gazów przez elementy systemu. Dodatkowym źródłem powietrza są czynności konserwacyjne instalacji, takie jak czyszczenie filtrów, przy których wraz z demontażem i ponownym montażem określona porcja tlenu i azotu jest wprowadzana do wody instalacyjnej.

Poniższy wykres (rys. 1) przedstawia przebieg procesu korozji z uwzględnieniem czasu uruchomienia (z napełnieniem i obiegiem w stanie zimnym).

Zachowanie azotu N2 i tlenu O2 w chwili uruchomienia systemu grzewczego

Rys. 1. Zachowanie azotu N2 i tlenu O2 w chwili uruchomienia systemu grzewczego.

Zgodnie z ciągłą, żółtą krzywą, po około 3 godzinach od momentu napełnienia instalacji zawartość tlenu maleje do wartości bliskiej zeru. Jest to efektem wysokiej reaktywności cząsteczek O2, których obecność jest natychmiast wykorzystywana do tworzenia magnetytu oraz hematytu. Cząsteczki azotu nie wykazują tak wysokiego stopnia reaktywności jak tlen, w związku z czym ich zawartość w instalacji jest stała. Pod wpływem temperatury oraz ciśnienia zmianie ulega jego forma występowania.

Formy występowania powietrza

Powietrze (głównie azot) krążące w instalacji zmienia swoją formę, w zależności od temperatury oraz ciśnienia wody. Przyrost temperatury w systemie powoduje spadek rozpuszczalności gazów, które na drodze desorpcji ujawniają się pod postacią mikropęcherzyków powietrza. W przypadku ciśnienia wody występuje odwrotna zależność, tj. pojawianie się pęcherzyków intensyfikuje się wraz ze spadkiem ciśnienia wody. Daną prawidłowość opisuje prawo Henry’ego, które ilustruje poniższy wykres.

Rozpuszczalność azotu w wodzie wg Prawa Henry’ego

Rys. 2. Rozpuszczalność azotu w wodzie wg Prawa Henry’ego.

Powietrze występujące pod krzywą ma formę cząsteczek rozpuszczonych w wodzie. Wraz z przyrostem temperatury oraz ze spadkiem ciśnienia rośnie jego rozpuszczona zawartość. Pęcherze powietrza ujawniają się wówczas, gdy temperatura będzie rosła i/lub ciśnienie malało (ciśnienie statyczne).

Przykład (rys. 2)

Przyrost temperatury wody od 10˚C do 70˚C przy ciśnieniu o wartości 2 barów powoduje obniżenie rozpuszczalności gazów z 56 ml/l do 26 ml/l.

Oznacza to, iż 30 ml powietrza w formie związanej w 1 l wody ulegnie desorpcji i będzie krążyć w instalacji w formie mikropęcherzyków powietrza. Obniżenie ciśnienia będzie miało bardzo podobne konsekwencje.

Podsumowując, w zależności od ciśnienia wody oraz temperatury, powietrze w instalacji grzewczej występuje w trzech formach:

 • rozpuszczonej,
 • cząstek wolnego powietrza,
 • mikropęcherzyków powietrza.

Różna forma występowania powietrza przekłada się na różne wymagania, stawiane wodzie instalacyjnej oraz odmienne rozwiązania hydrauliczne, służące zabezpieczeniu czynnika grzewczego.

Wytyczne dotyczące jakości wody i odpowietrzania

Wyróżniamy trzy akty prawne, które odwołują się jakości wody w instalacjach grzewczych (tabela 1).

PN-C-04607:1993 (wycofana) 

PN-EN-14337:2005

Zeszyt 6 COBRTI INSTAL

Woda w instalacjach ogrzewania

 

Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

 

 

Zawartość tlenu w instalacjach c.o. systemu zamkniętego z elementami stalowymi nie powinna być większa niż 0,1 mg/l O2. W instalacjach, w których stosowany jest inhibitor korozji, zawartości tlenu nie określa się.

 

Aby zapewnić skuteczne odpowietrzanie, system należy napełniać powoli od dołu w górę, wypychając tym samym powietrze do najwyższych punktów, a następnie do atmosfery. Należy dokładnie sprawdzić ustawienia zaworów i odpowietrzników przed i podczas napełniania w celu uniknięcia korków powietrznych i wycieków.

 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jednak dających możliwość ich samoodpowietrzenia (...).

 

Tab. 1. Wytyczne dotyczące jakości wody i odpowietrzania

W oparciu o powyższe dane widoczne jest określenie wymagań, zarówno w kwestii zawartości cząstek powietrza, jak i sposobu prowadzenia czynności montażowych oraz eksploatacyjnych instalacji.

W odniesieniu do kryterium zawartości powietrza jest ono realizowane w oparciu o trwałe i niezawodne rozwiązania inżynieryjne, w postaci:

 • automatycznych odpowietrzników,
 • separatorów mikropęcherzyków,
 • odgazowywaczy termicznych lub próżniowych.

Wśród rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego znajdują zastosowanie automatyczne odpowietrzniki, separatory mikropęcherzyków oraz odgazowywacze próżniowe w związku z czym im zostanie poświęcona dalsza część artykułu.

Automatyczne odpowietrzniki – do wstępnego odpowietrzania

Automatyczne odpowietrzniki stosuje się w momencie napełniania instalacji w celu wstępnego odpowietrzania, do niecentralnego odpowietrzania grzejników oraz przy napowietrzaniu w trakcie spustu wody. Ze względu na stosunkowo wysoką prędkość przepływu czynnika w instalacji odpowietrzniki tego typu nie mogą być wykorzystywane do odpowietrzania eksploatacyjnego. Wynika to z faktu, iż wychwycenie oraz usunięcie przepływających pęcherzyków powietrza przez automatyczne odpowietrzniki jest możliwe przy prędkości przepływu do 0,3 m/s, która nie występuje w warunkach normalnej pracy systemu grzewczego.

Na dobór niezawodnego automatycznego odpowietrznika składają się:

 • odpowiednia średnica przyłącza równa 1/2”, która umożliwia przedostawanie się do komory pływaka pęcherzy powietrza o znacznych wymiarach. Poniższy rysunek przedstawia trudności jakie występują przy odpowietrzaniu systemu za pomocą odpowietrzników o średnicy przyłączy 3/8”. Pęcherzyk powietrza o znacznych rozmiarach, który dostaje się w okolice przyłącza odpowietrznika powoduje jego zablokowanie,

Automatyczne odpowietrzniki – do wstępnego odpowietrzania

 • 4-centymetrowa wysokość komory pływaka, która gwarantuje swobodny przepływ powietrza, w której pływak nie jest połączony w sposób sztywny, a za pomocą łańcucha (nie dźwigni), co daje większa swobodę i gwarantuje płynność działania zaworu odcinającego,

Automatyczne odpowietrzniki – do wstępnego odpowietrzania

 • zaokrąglony kształt pływaka, dzięki któremu mechanizm iglicowy jest swobodnie naciągnięty, a przedostawanie się powietrza w przestrzeń nad pływakiem jest ułatwione,
 • płyta odbojowa chroniąca pływak przed uderzeniami hydraulicznymi, która jednocześnie redukuje napięcie powierzchniowe i umożliwia rozbijanie nagromadzonego filmu ze szlamu i osadu, mogącego blokować odpowietrznik,
 • fluorescencyjna śruba zamknięcia awaryjnego, która ułatwia prace konserwacyjne.

Automatyczny odpowietrznik o przedstawionej funkcjonalności, typu Zeparo marki IMI Hydronic Engineering, gwarantuje dużą szybkość odpowietrzania dzięki precyzyjnemu i trwałemu mechanizmowi odpowietrzającemu. Zastosowana w nim technologia Leakfree to gwarancja instalacji wolnej od przecieków. Odpowiednia płyta odbojowa oraz duża komora pływaka stanowią rozwiązanie dla problemów wynikających z napięcia powierzchniowego wody. Dzięki niemu użytkownicy instalacji mają pewność co do bezpiecznej eksploatacji, pozbawionej problemów z niechlubnym zalewaniem pomieszczeń.

Montaż

Automatyczne odpowietrzniki montujemy na wyjściu i powrocie przewodów wznoszących się, w najwyższych punktach instalacji oraz przy grzejnikach umieszczonych wysoko w przypadku ich odpowietrzania eksploatacyjnego (wyłącznie w małych systemach).

W miejscach strategicznych instalacji typu bufory, sprzęgła hydrauliczne i kolektory, w których zmniejsza się prędkość przepływu wody, warto instalować dodatkowe odpowietrzniki (wówczas pełnią one funkcję bonusowych separatorów powietrza).

Separatory mikropęcherzyków powietrza – do mikropęcherzyków powietrza 

Przedstawiona wcześniej forma występowania powietrza w postaci mikropęcherzyków jest usuwana w trakcie eksploatacji instalacji za pomocą separatorów powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i/lub spadkiem ciśnienia wody ilość pęcherzyków gazu w czynniku grzewczym rośnie, co jest efektem wydzielania się rozpuszczonego powietrza.

W skutecznych separatorach mikropęcherzyków stosuje się:

 • zmniejszenie prędkości przepływu wody (do około 0,1 m/s) przez zwiększenie pola przekroju poprzecznego separatora,
 • wytrącenie pęcherzyków na ciele stałym w postaci wkładu zbudowanego z wielu łopatek, który skutecznie separuje przepływające pęcherzyki,
 • sedymentację cząstek stałych, czyli zanieczyszczeń, które gromadzą się w dolnej części separatora i są możliwe do usunięcia za pomocą wbudowanego spustu,
 • dużą powierzchnię kontaktu, gdzie woda przepływa przez spiralnie ułożone łopatki, na których powierzchni tworzą się mikropęcherzyki powietrza, łączące się potem w większe pęcherze,
 • konstrukcję uniemożliwiającą zapychanie, a przez brak wzrostu oporów bądź blokowania przepływu,
 • niewielkie spadki ciśnienia dzięki przemyślanej konstrukcji,
 • odprowadzenie powietrza za pomocą zintegrowanego odpowietrznika powietrza.

Dobór separatora odbywa się poprzez ustalenie średnicy przyłącza, z uwzględnieniem strumienia przepływu i zalecanej prędkości.

separator mikropęcherzyków Zeparo typu ZUV

Przykładem separatora powietrza, który spełnia wszystkie powyższe kryteria doboru jest separator mikropęcherzyków Zeparo typu ZIO. Separator Zeparo poprzez ciągłą pracę w ciągu 24h usuwa wszystkie mikropęcherze występujące w instalacji. Łączy on w sobie dwie technologie: Leakfree oraz Helistill, które są odpowiedzią na zjawiska napięcia powierzchniowego, adhezji i koalescencji, występujące w wodzie instalacyjnej.

Montaż 

Separatory montujemy w punktach niskiego ciśnienia lub z wysoką temperaturą systemu. Najlepszym miejscem na umieszczenie separatora jest przewód zasilający za wymiennikiem ciepła.

 

 Schemat instalacji grzewczej z wymiennikiem

Rys. 3. Schemat instalacji grzewczej z wymiennikiem, w której zastosowano separatory powietrza i/lub zanieczyszczeń ZIO marki IMI Hydronic Engineering.

Więcej praktycznych informacji na temat odpowietrzania instalacji grzewczych za pomocą separatorów mikropęcherzyków znajdziemy w webinarze „Helistill – lek na pęcherzyki”, dostępnym do obejrzenia pod adresem >>

 

 Webinar IMI

Z danego webinaru dowiesz się, dlaczego warto stosować separatory powietrza i automatyczne odpowietrzniki.

Czas trwania: 60 min

Prowadzący: Konrad Kargul

Szkolenie podzielone jest na następujące segmenty:

00:05 Wprowadzenie

11:03 Doświadczenie Dr. Flow

16:10 Sesja teorii

32:55 Lokalizacje odpowietrzników

40:32 Przykłady zastosowań

43:24 Teoria w praktyce - jednostka demonstracyjna

51:17 Podsumowanie

55:43 Sesja Pytań i Odpowiedzi

 

Odgazowywacze próżniowe – do powietrza w formie rozpuszczonej oraz mikropęchrzyków 

Najskuteczniejszą metodą usuwania powietrza z instalacji są odgazowywacze próżniowe. Poprzez obniżenie ciśnienia usuwają one całe powietrze z instalacji hydraulicznej, które krążyło w formie mikropęcherzyków oraz w formie rozpuszczonej.

Zasada działania odgazowywaczy próżniowych polega wytworzeniu warunków próżni, które intensyfikują desorpcję gazów z wody. Dzięki temu z pobranego do urządzenia strumienia wody usuwana jest całość rozpuszczonego powietrza. Przy cyklicznym powtarzaniu tego procesu doprowadza się do niedosycenia gazem całości czynnika grzewczego.

Zakres stosowania separatorów mikropęcherzyków i odgazowywaczy ciśnieniowych

Rys. 4. Zakres stosowania separatorów mikropęcherzyków i odgazowywaczy ciśnieniowych.


Wśród cech skutecznego odgazowywacza próżniowego wyróżnia się:

 • specjalnie skonstruowany zbiornik, w którym wytwarzane są warunki próżni,
 • wysokosprawną pompę, zamontowaną za zbiornikiem,
 • elektrozawór na wejściu do zbiornika (współpracujący z pompą),
 • turbulentną pracę intensyfikowaną poprzez zawracanie części wody przez wtrysk, co zwiększa efektywność systemu,
 • 40-sekundowe cykle pracy, w trakcie których odgazowywane jest do 10 l wody,
 • inteligentne sterowanie za pomocą sterownika typu BrainCube z urządzeniem sterującym TecBox, które ułatwia komunikację z systemami nadrzędnymi BMS oraz integruje układ odgazowania z automatycznymi układami utrzymania ciśnienia oraz uzupełniania ubytków wody,
 • technologię Vacusplit, zapewniającą całkowite oddzielenie gazów od wody,
 • system uzupełniania ubytków wody z nadzorem uzupełniania Fillsafe, typu Pleno P.

Odgazowywanie próżniowe typu Vento marki IMI Pneumatex ze względu na oddzielenie gazów reakcyjnych z wody instalacyjnej minimalizuje koszty eksploatacyjne systemu, a instalacja pracuje w sposób stabilny oraz efektywny. Pozbawianie czynnika grzewczego cząstek O2 ogranicza ryzyko pojawienia się magnetytu oraz hematytu powstałych na drodze korozji. Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań budujemy dobre relacje w instalacji grzewczej. Firma odpowiadająca za utrzymanie instalacji  ma pewność, że eliminuje występowanie awarii wywołanych zapowietrzeniem i zanieczyszczeniami, a administrator budynku obniża koszty eksploatacyjne budynku poprzez brak wydatków na nieplanowane wizyty serwisowe.

Montaż

Odgazowywacze próżniowe są montowane w okolicy naczynia wzbiorczego, na powrocie z instalacji. Odległość pomiędzy króćcami czerpalnym i odprowadzającym wodę z odgazowywacza wynosi minimum 500mm. W celu utrzymania ciśnienia w instalacji do urządzenia należy doprowadzić wodę kompensującą o parametrach pw=2-10 bar oraz t=5-65°C.

Więcej praktycznych informacji na temat odpowietrzania próżniowego instalacji grzewczych znajdziemy w webinarze „Vento… i po gazie”, dostępnym do obejrzenia pod adresem >>

 

 

Z naszego webinaru dowiesz się dlaczego warto stosować próżniowe systemy odgazowywania, by usunąć powietrze, z którym mają problem tradycyjne separatory powietrza.

Czas trwania: 60 min

Prowadzący: Konrad Kargul

Szkolenie podzielone jest na następujące segmenty:

00:05 Wprowadzenie

03:52 Film

12:25 Sesja teorii

14:08 Doświadczenie Dr. Flow

18:58 Sesja teorii 2

23:56 Dobór systemów utrzymania ciśnienia

30:40 Przykłady zastosowań

32:15 Teoria w praktyce - jednostka demonstracyjna

40:48 Podsumowanie

46:50 Sesja Pytań i Odpowiedzi

 

Podsumowanie

Dobre relacje w instalacji grzewczej w ujęciu usuwania powietrza są równoznaczne z zastosowaniem takiej armatury, której budowa jest oparta na wiedzy oraz kryterium trwałości i niezawodności. Zgodnie z przedstawionym materiałem, w budownictwie mieszkaniowym automatyczne odpowietrzniki stosujemy do wstępnego odpowietrzania instalacji, w trakcie upustu wody oraz do eksploatacyjnego odpowietrzania grzejników (zamontowanych wysoko w budynku). W celu odpowietrzania eksploatacyjnego instalacji korzystamy z separatorów mikropęcherzyków oraz odgazowywaczy próżniowych, które umożliwiają usuwanie powietrza w formie rozpuszczonej.

Ze względu na fakt, iż w instalacji panują relacje pomiędzy różnymi jej składowymi ciśnienia-powietrza-zanieczyszczeń, warto pamiętać, że powietrze znajdujące się w czynniku grzewczym to nie tylko to, które zostało wprowadzone z wodą do napełniania ubytków. To również powietrze, które dostało się do wody instalacyjnej w wyniku powstania podciśnienia w przewodach hydraulicznych, na przykład za pomocą automatycznych odpowietrzników. Dlatego też tak ważne są: właściwy dobór naczynia wzbiorczego z odpowiednią rezerwą wody oraz okresowa kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu, które stanowią o dobrej relacji w instalacji grzewczej.

Brak dbałości o relacje to ciągłe występowanie dolegliwości „chorej” instalacji. Wspomniana wcześniej korozja będzie przebiegała w sposób ciągły tak długo, jak długo nie skupimy się na wyeliminowaniu jej przyczyny, tj. zapobieganiu wnikania powietrza do instalacji oraz jego skutecznym usuwaniu. Koszty eksploatacyjne, obejmujące serwisowanie bądź naprawę urządzeń są nieporównywalne w stosunku do wysokości kosztów urządzeń zabezpieczających instalację przed problemami, w związku z tym ważne jest podejście profilaktyczne, oparte o sprawdzone inżynieryjne rozwiązania marki IMI Hydronic Engineering.

W przypadku urządzeń firmy IMI Hydronic Engineering solidne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania gwarantują trzej producenci:

 • IMI Heimeier, dostarczający wysokiej wydajności standardowe i ozdobne termostatyczne zawory grzejnikowe (TRVs), głowice, termostaty pokojowe, siłowniki, rozdzielacze ogrzewania podłogowego oraz regulatory,
 • IMI TA, z gamą innowacyjnych produktów do równoważenia i regulacji instalacji,
 • IMI Pneumatex, obejmujący ofertę komponentów do utrzymania ciśnienia, separacji zanieczyszczeń i odgazowania próżniowego.


Autor:

Paulina Krystianik

Inżynier Sprzedaży

IMI Hydronic Engineering

IMI Hydronic

IMI International Sp. z o.o.

32-300 Olkusz, Olewin 50A

tel. 32 75 88 200, fax 32 75 88 200

www.imi-hydronic.com

Godziny pracy Biura​ Obsługi Klienta 8.00 - 16.00

 

Literatura

Pozycje książkowe:

K.Mizielińska, J.Olszak, Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

R.Petitjean, Total Hydronic Balancing, IMI Hydronic Engineering, Belgium 2012

Materiały reklamowe i informacyjne IMI Hydronic Engineering

 

[imi international sp. z o.o.,imi hydronic engineering,termomodernizacja,równoważenie instalacji,regulacja i równoważenie instalacji,regulacja instalacji grzewczych,armatura w instalacji grzewczej,separator mikropęcherzyków Zeparo typu ZUV,instalacja grzewcza,separator, artykuł sponsorowany]

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19673|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16912|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12023|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl