CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Po co nam OC?

Po co nam OC?
Po co nam OC?
www.freeimages.com

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to swego rodzaju ubezpieczenie majątkowe. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód (także wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego) wyrządzonych osobom trzecim, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 kc) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 kc).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

Przeczytaj: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna z licencją zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 1997 r. nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące i przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania danej nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka dają zarządcy gwarancję osiągnięcia z niej spodziewanego zysku z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (art. 184 p. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dalej jako UGN).

Po wejściu w 2013 r. w życie tzw. ustawy deregulacyjnej do wykonywania pracy polegającej na zarządzaniu nieruchomościami nie jest wymagana licencja, a jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości pozwala na:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaci należne jej odszkodowanie,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości;
  • zwiększenie wiarygodności ubezpieczonego,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta.

Zobacz też: Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2010 r. nr 205, poz.1359).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

Gdy zarządca nieruchomości zarządza przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również jego odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Głównymi podmiotami mającymi prawo do korzystania z polisy OC zarządcy są właściciele zarządzanych przez nich budynków, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów sprawujących pieczę nad nieruchomościami.

Każdorazowo, kiedy zarządca budynku wyrządzi szkodę polegającą na utracie zdrowia bądź spowoduje straty materialne, zgodnie z art. 415 kc zobowiązany jest do naprawienia szkody.

Szkody osobowe i materialne

Klasycznym przykładem wyrządzenia szkody jest zalewanie mieszkań usytuowanych na ostatnim piętrze. Najczęstszą przyczyną są uszkodzenia w dachu, za którego konserwację odpowiada zarząd wspólnoty. Teoretycznie, w oparciu o kc, podmiot czy osoba, która wyrządziła szkodę, musi ją naprawić.

Gdy właściciel dachu spowoduje szkodę u osoby mieszkającej na ostatnim piętrze, nie tylko musi naprawić szkodę w lokalu, lecz także czeka go renowacja dachu, a to wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

W praktyce odbywa się to często tak, że naprawa dachu wykonywana jest ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym czy (o ile istnieje) celowym, a skutki zalania pokrywane są z polisy OC wspólnoty. Również w przypadku uszkodzenia samochodów czy innego mienia (np. przez padające drzewo) na terenie wspólnoty, odpowiedzialność ponosi zarząd.

Jeśli osobą odpowiedzialną za szkodę jest sam zarządca albo gdy zaniechania z jego strony powodują znaczny uszczerbek na majątku wspólnoty, to korzystamy z jego polisy OC.

Standardowo procedura zgłoszenia szkody z polisy wspólnoty lub zarządcy powinna przebiegać na takich samych zasadach. Przekazujemy oświadczenie i ksero polisy sprawcy poszkodowanemu, który z ubezpieczenia OC zgłasza szkodę.

Zalanie mieszkania

Konstrukcja zamieszkiwanych przez nas budynków zawsze niesie ryzyko zniszczenia sąsiednich lokali. A jeśli jesteśmy nieumyślnymi sprawcami zalania, to - zgodnie z kc - SAMI JAKO WŁAŚCICIELE ponosimy odpowiedzialność cywilną i będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów szkody z własnej kieszeni, o ile nie mamy indywidualnego ubezpieczenia OC.

Ze względu na to, że sprawcą szkody jesteśmy my jako właściciele lokalu bądź najemca, któremu lokal wynajmujemy, nie mamy ani prawa, ani możliwości korzystać z polisy OC zarządcy.

Zdarza się również, że w przypadku szkód zalaniowych sprawca chce, aby naprawę wykonała powołana przez niego ekipa - bez zgłaszania szkody, ale w takim przypadku należy doprecyzować zakres prac i sposób ich wykonana.

Warto przeczytać: Jesienią i zimą rośnie liczba włamań do mieszkań

Jeśli zdarzy nam się skorzystać ze swojego ubezpieczenia, mimo że sprawcą szkody był kto inny, pamiętajmy, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają możliwość wystąpienia z regresem do sprawcy.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy jest sens uruchamiać procedurę, w którą zaangażowane jest wiele osób, jeśli wartość naprawy to 300 zł? W takim przypadku koszty windykacji będą wyższe niż samo przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody, dlatego tego typu czynności nie będą podejmowane. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17120|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10677|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10250|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl