CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Powołanie zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej a treść statutu spółdzielni – w świetle wyroku Sądu Najwyższego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 9/2015  |  01.10.2015
http://mysrodmiescie.pl/o-nas/

W niniejszym tekście przybliżony zostanie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r. (II CSK 487/14), w którym potwierdził on swoją dotychczasową linię orzeczniczą, stwierdzając, iż powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu jest dopuszczalne także wówczas, gdy statut spółdzielni nie zawiera w tym przedmiocie żadnych postanowień.

Przepisy Prawa spółdzielczego 1)  nie zawierają bezwzględnego obowiązku wskazania w statucie spółdzielni, że po przekroczeniu określonej liczby jej członków walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, chyba że jako najwyższy organ powołane zostało walne zgromadzenie, które w przyszłości – gdy ilość członków spółdzielni przekroczy określoną w statucie liczbę – może zostać zastąpione przez zebranie przedstawicieli.

-----
1) patrz: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (DzU z 1982 r. nr 30, poz. 210)
------

Stan faktyczny

W 1972 r. zebranie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę o zmianie jej statutu. Do jego treści wprowadzono m.in. zapis, zgodnie z którym, jeżeli liczba członków spółdzielni przekroczy 200 osób, to walne zgromadzenie zostanie zastąpione przez zebranie 120 przedstawicieli, wybieranych spośród członków na trzy lata w głosowaniu tajnym. Zmiana statutu spółdzielni została wpisana do jej rejestru.

W 1983 r. zebranie przedstawicieli tejże spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie jej podziału w ten sposób, że na początku 1984 r. została z niej wyodrębniona pozwana spółdzielnia mieszkaniowa (dalej jako SM). W tym samym czasie odbyło się zebranie założycielskie przedstawicieli członków spółdzielni, na którym powołano jej nowy zarząd i uchwalono jej statut, zaś sąd wpisał SM do właściwego rejestru.

W związku z wejściem w życie 31 lipca 2007 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 873), zebranie przedstawicieli SM, które odbyło się w listopadzie 2007 r., podjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie, za której przyjęciem opowiedziało się 70 przedstawicieli. Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało troje przedstawicieli, zaś sześcioro wstrzymało się od głosu. Postanowieniem wydanym w 2008 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany statutu SM w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przeciwko SM do sądu wystąpiło trzech jej członków, którzy domagali się uchylenia uchwały zebrania przedstawicieli członków SM podjętej w listopadzie 2007 r. w sprawie zmiany statutu SM.

Postępowanie przed sądem okręgowym

W toku postępowania, toczącego się w I instancji przed sądem okręgowym 2), powodowie dokonali sprecyzowania żądań dochodzonych pozwem, cofając pozew o uchylenie uchwały SM (na co pozwana SM wyraziła zgodę) oraz wnosząc o stwierdzenie nieistnienia albo niezgodności z prawem i nieważności zaskarżonej uchwały SM.

------
2) Por. art. 17 pkt 42) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm., dalej jako kpc), zgodnie z którym, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy m.in.: „o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”.
-------

Rozpoznając sprawę, sąd okręgowy zważył, że uchwałę z listopada 2007 r. podjęli członkowie zebrania przedstawicieli SM, którzy na mocy uchwały o jej podziale przeszli do nowo utworzonej SM, co też było zgodne z art. 109 §1 prawa spółdzielczego. W oparciu bowiem o ww. przepis: „niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale spółdzielni zebranie członków przechodzących do powstającej spółdzielni, a jeżeli uchwałę o podziale spółdzielni podjęło zebranie przedstawicieli – zebranie tych przedstawicieli, którzy przechodzą jako członkowie do powstającej spółdzielni:

1) uchwala statut powstającej spółdzielni; statut ten nie może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków;
2) dokonuje wyboru tych organów spółdzielni, do których wyboru powołane jest, według przyjętego statutu, walne zgromadzenie”
.

Sąd I instancji wskazał jednocześnie, że powodowie nie mogli powoływać się na nieważność i nieskuteczność uchwał podejmowanych przez zebranie przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej o jej podziale oraz uchwał założycieli pozwanej SM w sprawie uchwalenia jej statutu, z uwagi na to, że przepisy Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w czasie podejmowania kwestionowanych uchwał przewidywały jedynie możliwość zaskarżenia takich uchwał w drodze wniesienia do sądu powództwa o ich uchylenie.

Mając powyższe zastrzeżenie na uwadze, sąd okręgowy stwierdził dalej, że przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby zaś do obejścia obowiązujących poprzednio przepisów Prawa spółdzielczego, co tym samym godziłoby w zasadę bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

Z powołaniem się na powyższe stanowisko, sąd I instancji uznał również, że tym bardziej nie jest władny do ustalenia zgodności z prawem uchwały podjętej w 1972 r. w sprawie zmiany statutu spółdzielni mieszkaniowej, która uległa podziałowi, przewidującej możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli.

 

 

W ocenie sądu I instancji – z powołaniem się na art. 189 kpc 3) w związku z art. 42 §2 („uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna”) i §9 („orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów”) Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 122, poz. 1024) – nie budziło wątpliwości istnienie interesu prawnego powodów w żądaniu z kolei samego ustalenia nieistnienia lub nieważności zaskarżonej uchwały.

------
3) Zgodnie z którym „powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.
-------

Jednak pomimo dopuszczalności żądania takiego ustalenia wniesione powództwo – wobec niewykazania okoliczności, które uzasadniałyby stwierdzenie nieistnienia bądź też nieważności zaskarżonej uchwały – nie zasługiwało ono, w ocenie sądu okręgowego, na uwzględnienie.

Mając powyższe ustalenia na uwadze, sąd I instancji wyrokiem oddalił wniesione powództwo w całości.

Apelacja powodów. Postępowanie przed sądem apelacyjnym

Od wyroku sądu I instancji powodowie wnieśli apelację do sądu II instancji, zaskarżając wydany wyrok w całości.

Po rozpoznaniu wniesionego przez nich środka odwoławczego, sąd apelacyjny wyrokiem oddalił apelację. W uzasadnieniu wydanego w sprawie rozstrzygnięcia wskazał on bowiem, że to nie walne zgromadzenie (jak twierdzili powodowie), a zebranie przedstawicieli, którzy przeszli do utworzonej SM jako jej członkowie, było uprawnione do uchwalenia statutu SM. Sąd rejestrowy zaś, wpisując pozwaną SM do rejestru, potwierdził tym samym, że została ona utworzona zgodnie z prawem.

Sąd apelacyjny zasadniczo podzielił przy tym pogląd wyrażony przez sąd I instancji, zgodnie z którym w rozpoznawanej sprawie powodowie w ogóle nie mogli powoływać się na nieważność uchwały podjętej przez zebranie przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej z 1983 r. o podziale tejże spółdzielni oraz uchwały członków założycieli pozwanej SM w sprawie uchwalenia jej statutu. Jak stwierdził sąd apelacyjny, przepisy art. 42 §2 i §3 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w czasie podejmowania kwestionowanych uchwał określały bowiem specjalny tryb postępowania w przedmiocie kwestionowania uchwał podjętych przez spółdzielnie sprzecznie z prawem, wskazując, że uchwały takie mogą być zaskarżone jedynie w drodze wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały.

Odnosząc się zaś szczegółowo do zarzutów apelacji, sąd II instancji nie podzielił podniesionego przez powodów zarzutu:

 • naruszenia art. 37 §1 zd. 2 i §2 Prawa spółdzielczego przez to, że statut założycielski pozwanej SM nie określał zasad ustalania liczby przedstawicieli.
  Sąd II instancji stwierdził, że statut SM, uchwalony w 1983 r., zawierał jednoznaczne postanowienie, zgodnie z którym zebranie przedstawicieli liczy 120 członków, określił również zasady ich wyboru i czas trwania przedstawicielstwa.
  Sąd zwrócił przy tym uwagę na fakt, że podobne postanowienia znajdowały się także w obowiązującym w momencie orzekania statucie SM.
  Powołując się zaś na wykładnię systemową i funkcjonalną art. 35 §1, art. 36 §1, art. 37 §1 i art. 59 Prawa spółdzielczego, sąd apelacyjny wskazał jednocześnie, że ustawodawca – ze względu na to, że mają takie same funkcje i cele do spełnienia – w sposób równorzędny i zamienny potraktował walne zgromadzenie i zebranie przedstawicieli.
  Przepis art. 37 §1 Prawa spółdzielczego zaś, zgodnie z którym „statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa” nie jest – wbrew stanowisku prezentowanemu w sprawie przez powodów – przepisem bezwzględnie obowiązującym.
  Nie ma więc ustawowego obowiązku zamieszczenia w statucie regulacji wskazującej, że po przekroczeniu określonej liczby członków walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
  Jak wyjaśnił dalej sąd II instancji, ustawodawca jedynie dopuścił taką możliwość, a zatem nie było podstaw do przyjęcia, że statut pozwanej SM, niezawierający takiej regulacji, jest w tym zakresie dotknięty nieważnością 4);

------
4) Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt III CZP 38/05.
-------

 • podobnie sąd apelacyjny ocenił bezzasadność zakwestionowanej przez powodów ważności zmian wprowadzonych w statucie dzielonej spółdzielni mieszkaniowej w 1972 r.
  W ocenie sądu II instancji bowiem wprowadzona do jej statutu zmiana przewidująca zastąpienie zgromadzenia ogólnego przez zebranie 120 przedstawicieli, w sytuacji, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, była zgodna z art. 33 §1 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (DzU z 1961 r. nr 12, poz. 61 ze zm.).
  Stanowił on, że „statut może przewidywać, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
  W takim przypadku statut powinien ustalać zasady wyboru i liczbę przedstawicieli oraz czas trwania przedstawicielstwa”.
  Jak wskazał przy tym sąd apelacyjny, w oparciu zaś o art. 38 §2 i § 3 ww. ustawy członek spółdzielni miał możliwość podważenia mocy obowiązującej uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) w drodze powództwa o jej uchylenie.

Przeczytaj też: Nowoczesne zebrania >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10979|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl