CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rozgraniczenie nieruchomości wspólnej

Paweł Puch  |  Administrator 3/2014  |  07.07.2014  |  1
Rozgraniczenie nieruchomości wspólnej
Rozgraniczenie nieruchomości wspólnej

We wspólnocie mieszkaniowej istnieją dwa rodzaje nieruchomości: samodzielne lokale oraz nieruchomość wspólna. W praktyce rozgraniczenie ich napotyka liczne problemy.

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które – wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Definicję tę stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, czyli lokali użytkowych.

Art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do samodzielnego lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym go wyodrębniono. To w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi (Czytaj więcej na ten temat).

Przeczytaj też: Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną

Wszystkie elementy budynku, które nie stanowią samodzielnych lokali, są elementami nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna to zaś grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Weber

 

Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego poszycia dachowego?


Ta definicja ustawowa jest mało precyzyjna i rodzi problemy interpretacyjne, zwłaszcza w kwestii urządzeń. Wspólnoty mieszkaniowe w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej itd. mają więc problemy z określeniem, która ich część jest częścią nieruchomości wspólnej, a która – częścią konkretnego lokalu.

Problemy te pojawiają się także w przypadku balkonów, tarasów, okien, witryn i drzwi. Przy tym to dość ważne dla wspólnot mieszkaniowych rozgraniczenie, bowiem przeprowadzenie przeglądów czy usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej należy do ich zadań, a koszty tych czynności ponoszą wszyscy właściciele lokali proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej.

Tymczasem przeprowadzenie przeglądów i usuwanie awarii w lokalach należy do ich właścicieli i to oni ponoszą cale koszty tych czynności. Aby rozwiązać problem braku doprecyzowania pojęcia nieruchomości wspólnej, wspólnoty wprowadzają w uchwałach doprecyzowanie tej definicji, która dokładnie rozgranicza elementy na styku tych nieruchomości tam, gdzie tego wymaga praktyka, aby za każdym razem w przypadku przeglądów czy usuwania awarii nie wracać do rozstrzygania tego, kto ma rozwiązać dany problem: wspólnota czy właściciel lokalu.

Należy jednak pamiętać, że WM nie może ustanawiać własnej definicji nieruchomości wspólnej, a tylko ją doprecyzować i ustalić jasną granicę między nieruchomością wspólną a lokalami.

Podział instalacji

Największe problemy w zakresie rozgraniczenia nieruchomości wspólnej od elementów składowych lokali sprawiają wspólnotom mieszkaniowym instalacje, w które wyposażony jest budynek. W przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej podział jest najbardziej oczywisty i w praktyce budzi najmniej kontrowersji.

Zatem, zgodnie z wypracowanym głównie przez orzecznictwo sądowe rozgraniczeniem, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej przyjmuje się, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja wodna do zaworu odcinającego w lokalach. W przypadku kanalizacji nieruchomość wspólną stanowią piony kanalizacyjne.

Zobacz też: Co nowego w Orzecznictwie? Spółdzielnia a zarząd powierzony | Zaskarżenie decyzji zarządu

W budynkach wielomieszkaniowych rozgraniczeniu podlega również instalacja elektryczna. Zgodnie z praktyką przyjmuje się, że w skład lokali wchodzi instalacja elektryczna do indywidualnych liczników na wejściu do lokali i za tą część odpowiada właściciel.

Pozostała część instalacji elektrycznej w budynku stanowi nieruchomość wspólną i za nią odpowiada wspólnota mieszkaniowa. W przypadku instalacji gazowej przyjmuje się dwie wersje rozgraniczenia: albo że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do indywidualnego licznika na wejściu do lokalu, albo – że stanowi ją instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie.

Warto zwrócić uwagę, że instalacja gazowa w budynku jest instalacją bardzo newralgiczną, a jej awarie mają tragiczne skutki. Wspólnota mieszkaniowa powinna zatem przyjmować, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie, gdyż wówczas zapewnione będą przeglądy okresowe całości.

 

W innym wypadku część tej instalacji pozostanie poza kontrolą wspólnoty mieszkaniowej, co zwiększy niebezpieczeństwo awarii i tragedii w budynku.

W związku z podziałami instalacji w budynku warto jeszcze wspomnieć o sytuacji kanałów wentylacyjnych i spalinowych. One, w przeciwieństwie do innych instalacji w budynku, nie podlegają podziałowi. Są częścią elementów konstrukcyjnych budynku, a te – zgodnie z orzecznictwem sądowym – są zawsze częścią nieruchomości wspólnej.

Fakt, że każdy kanał został zaprojektowany tak, że prowadzi do innego pomieszczenia, wynika z tego, że w ten sposób można wykonać system odprowadzania spalin czy poprawnej wentylacji grawitacyjnej w budynku.

Jednak na podstawie tego , że każdy lokal ma oddzielny kanał wentylacyjny i spalinowy, wedle orzecznictwa sądowego, nie można wnioskować, ze nie jest to część nieruchomości wspólnej.

Wiele wspólnot mieszkaniowych w ramach regulaminów nakłada na właścicieli lokali obowiązek założenia, czyszczenia i wymiany kratek wentylacyjnych i takie zobowiązanie należy uznać za mieszczące się w zakresie dopuszczalnym w ramach doprecyzowania.

Kolejną instalacją w budynkach jest instalacja centralnego ogrzewania. W sytuacji (i tylko w takiej sytuacji), gdy każdy lokal ma indywidualny system ogrzewania z własnym piecem, najczęściej gazowym, instalacje te stanowią części składowe lokali. Natomiast wspólna dla całego budynku instalacja centralnego ogrzewania stanowi jedną niepodzielną technicznie całość.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, np. uchwała SN w z dnia 28 sierpnia 1997 roku, sygn. III CZP 36/97, oraz linia orzecznictwa sądów niższej instancji. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa, instalacja centralnego ogrzewania jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Z urządzeń takich korzystają wszyscy właściciele lokali: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku. Składnikiem tzw. współwłasności przymusowej są i elementy instalacji umieszczone poza poszczególnymi lokalami, i elementy znajdujące się w wydzielonych lokalach.

Poza przypadkiem indywidualnych systemów grzewczych w każdym lokalu cała instalacja centralnego ogrzewania, ze względu na swoją specyfikę, stanowi zatem część nieruchomości wspólnej. Natomiast zasady rozliczania w budynkach wielolokalowych określają przepisy ustawy – Prawo energetyczne.

Okna, drzwi, witryny i ogrody zimowe

Ściana zewnętrzna budynku jest jego elementem konstrukcyjnym, zatem bezsprzecznie stanowi część nieruchomości wspólnej. Elementem konstrukcyjnym nie są jednak okna, chociaż osadzone są w ścianie nośnej, będącej elementem nieruchomości wspólnej. Okna nie są częścią ściany, tylko urządzeniami.

Jeżeli służą wyłącznie do użytku właścicieli danego lokalu (okna w lokalach), stanowią jego część; jeżeli nie służą tylko właścicielom poszczególnych lokali (okna na korytarzach i klatkach schodowych), to – zgodnie z powyższą ustawową definicją – są elementem nieruchomości wspólnej.

Tak samo będzie wyglądała sytuacja drzwi w budynku, które – mimo że osadzone w ścianie nośnej, będącej elementem nieruchomości wspólnej – same nie są takim elementem, tylko urządzeniami.

Jeżeli więc służą wyłącznie do użytku właścicieli danego lokalu, stanowią część tego lokalu (drzwi wejściowe do lokali, drzwi wewnątrz nich), a jeżeli nie służą tylko właścicielom poszczególnych lokali (drzwi wejściowe do klatek), są częścią nieruchomości wspólnej.

Tak samo należy zakwalifikować elementy zewnętrzne przeszkleń w ogrodach zimowych i oranżeriach. Nie są one częścią konstrukcyjną budynku (ścianą nośną). Są takimi samymi urządzeniami, jak drzwi i okna w budynku, i są częścią lokali. Zatem utrzymanie ich w należytym stanie należy do ich właścicieli.

Tak samo należy zakwalifikować witryny w lokalach na parterze budynku, których sytuacja jest taka sama, jak okien w lokalach czy drzwi wejściowych do lokali. W związku z tym konserwacja i wymiana witryn czy ich elementów należy do obowiązków właścicieli lokali z witryną.

Sytuacja balkonów i tarasów 

Problemy z zakwalifikowaniem balkonów istniały od początków istnienia wspólnot mieszkaniowych. Na dzisiaj kwintesencją orzecznictwa sądowego w tej materii jest uchwała SN z dnia 7.03.2008 roku, sygn. akt III CZP 10/08.

Zdaniem Sądu Najwyższego wyłącznie osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu korzystają, z pominięciem innych osób, z balkonu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej, a więc to one muszą zadbać o jej utrzymanie.

Balkon jest jednak też elementem konstrukcyjnym budynku, a – jak wynika z wielu orzeczeń Sądu Najwyższego – elementy konstrukcyjne budynku stanowią część nieruchomości wspólnej, a zatem za remonty balkonu, jako elementu konstrukcyjnego, odpowiadać będzie wspólnota mieszkaniowa.

Nie sposób się nie zgodzić, że granica między nieruchomością wspólną a lokalem nie oznacza, że balkon jest (albo nie jest) nieruchomością wspólną, a że jego część jest nieruchomością wspólną (część konstrukcyjna), a część – elementem lokalu (przestrzeń wewnętrzna).

Zwrócić trzeba uwagę, że z takim rozgraniczeniem mamy do czynienia nie tylko w przypadku balkonu, lecz także np. ściany zewnętrznej budynku, która jest również ścianą wewnętrzną lokali.

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

Niewątpliwie przecież obowiązek remontu i konserwacji wewnętrznej części tej ściany należy do właścicieli lokali, ale jej naprawa jako elementu konstrukcyjnego budynku – do wspólnoty mieszkaniowej. Element konstrukcyjny w budownictwie to określenie tych części obiektu budowlanego, które pełnią funkcje konstrukcyjne – nie wszystkie elementy budowlane są elementami konstrukcyjnymi.

Do elementów konstrukcyjnych budynku należą: przegrody budowlane poziome (płyta fundamentowa, strop, dach, stropodach, płyta balkonowa, płyta spocznikowa), przegrody budowlane pionowe (fundament, ściany nośne, ściany samonośne) oraz inne elementy konstrukcyjne (podpora, belka, słup, podciąg, rygiel i wspornik).

Wstęp do lokalu

Z wyżej przedstawionymi podziałami w budynku wiąże się kwestia wstępu do lokalu. Jak bowiem wynika z wyżej podanych zasad podziału, część elementów nieruchomości wspólnej znajduje się w samodzielnych lokalach lub dostępna jest tylko ich od strony.

Zatem zarówno do dokonania przeglądów okresowych instalacji, jak i do usuwania awarii, bardzo często konieczny jest wstęp do lokali. W zasadzie z prawa własności wynika wyłączne prawo właściciela do decydowania o tym, kto, kiedy i na jakich zasadach przebywa w będącym jego własnością lokalu.

W związku z tym przepisy ustawy o własności lokali nakazują ich właścicielom, na żądanie zarządu, zezwalać na wstęp do lokali, ilekroć to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

W praktyce prawo wstępu do lokalu realizuje się najczęściej w ten sposób, że zarząd w ustnej rozmowie ustala z właścicielami terminy, w których możliwy będzie wstęp do lokali.

Na podstawie ustalonego terminarza umawia potem osobę z uprawnieniami tak, aby możliwe było racjonalne przeprowadzenie kontroli instalacji we wszystkich lokalach lub wykonanie określonej naprawy.

W przypadku niemożności ustalenia terminu z którymś właścicielem zarząd powinien pisemnie wezwać go do udostępnienia lokalu, podając przyczynę i zakres koniecznych prac, jakie musi wykonać, oraz wyznaczając mu rozsądny termin, w jakim oczekuje na odpowiedź. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi na wysyłane pisma wspólnocie mieszkaniowej pozostaje droga sądowa.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17752|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11096|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl