Page 4 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 4

Budowa domu bez pozwolenia od 1 stycznia 2023


       Rozszerzenie uprawnień do budowy  W związku z tym szykuje się kolejną nowe- oraz organów nadzoru budowlanego,
      domów bez pozwolenia na wszystkie domy  lizacje, a de facto deregulację Prawa budowla- np. w postaci wydawania decyzji czy prze-
      jednorodzinne, bez limitu powierzchni,  nego. Na stronie Kancelarii prezesa RM czyta- kazywania dokumentów w postaci papie-
      na własny użytek – zapowiedziało Mini- my, że projekt stanowi kolejny etap uprasz- rowej pomiędzy tymi organami.
  WYD
      sterstwo Rozwoju i Technologii.  czania i przyspieszania procesu inwestycyjno-
                       -budowlanego. Zaznaczono, że podstawowym  Budowa domu według nowych przepisów
       Od 1 stycznia 2023 budowa domu jedno- założeniem nowelizacji jest dalsze zmniejsze- przewiduje jedynie zgłoszenie na podstawie
      rodzinnego powyżej 70 m² będzie możliwa  nie obciążeń zarówno w stosunku do inwesto- projektu, ale z obowiązkowym kierownikiem
      na podstawie uproszczonej procedury, tak  rów, jak też organów administracji architekto- budowy i z bardzo uproszczoną procedurą od-
      samo jak w przypadku domów do 70 m²,  niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. bioru. Ma ona polegać na tym, że to wyłącznie
      czyli na podstawie zgłoszenia, bez koniecz- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  kierownik budowy potwierdzi możliwość od-
      ności uzyskania pozwolenia na budowę. budowlane oraz niektórych innych ustaw wg  dania budynku do użytku i zamieszkania.
                       Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które jest  Bez pozwolenia na budowę, a tylko na zgło-
                       autorem projektu, ma rozwiązać kwestie: szenie, będzie można wybudować każdy dom,
                       • dualizmu prawnego różnicującego bu- niezależnie od metrażu. Będzie natomiast
     Ogłoszono pakiet ustaw        dowę budynków mieszkalnych jednoro- ograniczenie co do wysokości – budynek bę-
     wspierających poprawę         dzinnych o powierzchni zabudowy poniżej  dzie mógł mieć tylko 2 kondygnacje.
                             2
     warunków mieszkaniowych        i powyżej 70m ;         Warto przypomnieć, że od początku 2022
                       • nadmiernego obciążenia inwestorów  roku możliwa jest budowa domów do 70 m²
                        w ramach procedury uzyskiwania pozwo- bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy.
  ARZENIA ADMINISTRA
      Dziennik Ustaw (poz. 2456 z dnia  lenia na budowę, dokonywania zgłoszenia  W założeniu rozwiązanie miało ułatwić Pola-
  T
     30 listopada 2022 r.) zawiera ustawę z dnia  oraz oddawania obiektów budowlanych  kom realizację marzenia o własnym domu.
     29 września 2022 r. zmieniającą niektóre  do użytkowania;      Tymczasem pierwsze dane pokazały, że nie
     ustawy wspierające poprawę warunków  • nadmiernego wydłużenia postępowań  ma tak dużego zainteresowania domami
  ORA
     mieszkaniowych.            prowadzonych na podstawie ustawy z dnia  do 70 m². Z możliwości tej – jak podaje GUS
                        7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU  – korzysta jedynie 2% budujących. Od począt-
      Ustawa wprowadziła poprawki prawne  z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.); ku 2022 roku zgłoszono do budowy 383 takie
     do następujących aktów prawnych:  • nadmiernego formalizmu prawnego zwią- domy w skali całego kraju, podczas gdy
     • Ustawa z dnia 26 października 1995 r.  zanego z oddawaniem obiektów budowla- od stycznia do maja 2022 Polacy uzyskali
      o społecznych formach rozwoju miesz- nych do użytkowania;     łącznie 42,1 tys. pozwoleń na budowę domów.
      kalnictwa (DzU z 2021 r. poz. 2224  • nadmiernego obciążenia organów ad-
      oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561) [art. 1]  ministracji architektoniczno-budowlanej     /za: MRiT/
      – 14 poprawek;
     • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
      o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- URE nie zatwierdził zmiany taryf prądu
      wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
      cywilnego (DzU z 2022 r. poz. 172, 975  dla gospodarstw domowych
      i 1561) [art. 2] – jedna poprawka, w niej
      we wskazanych artykułach wyrazy „lokalu  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie  w lipcu br., po ich analizie regulator poprosił
      socjalnego” zastąpiono wyrazami „najmu  zatwierdził zmiany taryf dla odbiorców  spółki o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
      socjalnego lokalu”;        w gospodarstwach domowych na 2022 r.  Prezes URE Rafał Gawin wyjaśniał wówczas,
     • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  przez spółki Tauron Sprzedaż, Enea  że sprzedawcy uzasadniali wnioski o zmianę
      o dodatkach mieszkaniowych (DzU  i Energa Obrót. Uznał, że wnioski nie speł- taryf m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem
      z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz.  niają wymagań ustawy.  na energię przez klientów końcowych, m.in.
      1561) [art. 3] – trzy poprawki: nadała ona             z powodu napływu uchodźców z Ukrainy.
      radom gminnym prawo podwyższania  Regulator ocenił, że wnioski przedsię- Równolegle URE prowadzi postępowania
      wskaźników procentowych przeciętnego  biorstw nie spełniały wymagań z art. 44–46  w sprawie taryf sprzedawców z urzędu
      wynagrodzenia w gospodarce narodowej  ustawy Prawo energetyczne. Zapisy te za- na 2023 r. Jak przypominał ostatnio prezes
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      (art. 3 ust. 1a), ponadto zmieniła zasady  wierają wytyczne do kalkulacji taryf, tak, aby  Gawin, w przyszłym roku rozliczenia
      ustalania dochodu z działalności pod- zapewniały pokrycie uzasadnionych kosztów  za energię będą do pewnego limitu zużycia
      legającej opodatkowaniu (art. 3 ust. 6),  działalności, przy jednoczesnej ochronie in- na poziomie roku 2022 r., a po przekrocze-
      zmodyfikowano także art. 7 ust. 7a, gdzie  teresów odbiorców przed nieuzasadnionym  niu limitu stosowana będzie cena wprost
      informację o wysokości przyznanego  poziomem cen i stawek opłat. Tauron Sprze- określona w ustawie.
   grudzień 2022
      dodatku mieszkaniowego oraz o okresie,  daż, Enea i Energa Obrót to trzech z czterech
      na jaki został on przyznany, doręcza się  tzw. sprzedawców z urzędu, którym Prezes  Będą podwyżki cen energii
      „innej osobie uprawnionej do pobierania  URE zatwierdza taryfy na sprzedaż energii  Jak podaje TVN24, brak akceptacji
      należności za lokal mieszkalny” a nie jak  do odbiorców w grupie taryfowej G – gospo- dla wcześniejszych wniosków nie oznacza,
      dotąd – „innej osobie pobierającej należ- darstw domowych.    że podwyżek nie będzie. „Wszystkie zobligo-
      ności za lokal mieszkalny”. Przez „inną  Wnioski o korektę tegorocznych taryf  wane do tego przedsiębiorstwa złożyły wnio-
   www.administrator24.info
      osobę uprawnioną do pobierania należno- trzech sprzedawców trafiły do URE  ski taryfowe na 2023 r. Czterech tzw. sprze-

     8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9