Page 7 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 7

Rośnie podaż powierzchni biurowej w regionach,
       ale spada liczba nowych inwestycji       Na koniec trzeciego kwartału 2022  możemy wymienić katowickie wieżowce  szawie był skutkiem zarówno kumulacji
      roku całkowite zasoby nowoczesnej  biurowe KTW II (39 900 mkw. – TDJ Estate)  transakcji zawartych przez wielkopo-
  WYD
      powierzchni biurowej na największych  oraz Global Office Park A1 i A2 (27 300  wierzchniowych najemców z sektora finan-
      rynkach w Polsce osiągnęły wielkość  mkw. i 29 900 mkw. – Cavatina), Midpoint71  sowego, usług dla biznesu oraz IT, jak rów-
      12,7 mln mkw. – wynika z podsumowania  we Wrocławiu (36 200 mkw. – Echo Invest- nież lepszej koniunktury na rynku najmu.
      Cushman & Wakefield.       ment) oraz budynek D wchodzący w skład  Potwierdza to liczba transakcji zawartych
                       projektu Quorum Office Park we Wrocławiu  w pierwszych trzech kw. 2022 r., która wy-
       Międzynarodowa firma doradcza Cush- (16 200 mkw. – Cavatina). Łączna podaż po- niosła 562, co stanowi wzrost o blisko 43%
      man & Wakefield opublikowała kolejny ra- wierzchni biurowej w Warszawie w pierw- względem analogicznego okresu w 2021 r.
      port, podsumowujący sytuację na najwięk- szych trzech kwartałach br. wyniosła  Na rynkach regionalnych łączna aktyw-
      szych rynkach biurowych w Polsce. Na ko- 228 100 metrów kwadratowych. ność najemców w analizowanym okresie
      niec trzeciego kwartału br. całkowita podaż            wyniosła 450 600 mkw. i była wyższa o 19%
      nowej powierzchni w regionach wyniosła  Spadek realizacji nowych  względem 2021 r. lecz o 12% niższa wzglę-
      332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa    inwestycji biurowych  dem 2019 r. Stopniowe wzrosty są efektem
      niż w analogicznym okresie 2021 r.  W ostatnim czasie widoczny jest postępu- dalszego rozwoju branży usług dla biznesu,
      Czego jeszcze możemy dowiedzieć się  jący spadek łącznej powierzchni realizowa- z której pochodzi znaczna część najemców
      z publikacji?           nych nowych inwestycji biurowych, zwłasz- w miastach regionalnych.
       W trzecim kwartale (Q3) 2022 r. całkowite  cza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie
  ARZENIA ADMINISTRA
      zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej  znajduje się jedynie ok. 150 000 mkw.  Wzrost opłat za wynajem
  T
      na największych rynkach w Polsce (Warsza- (dla porównania: na początku 2020 r. było    powierzchni biurowych
      wa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowi- to blisko 750 000 mkw.). W miastach regio- Stawki czynszu w Warszawie i miastach
      ce, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) osią- nalnych w realizacji jest 470 000 mkw.,  regionalnych znalazły się pod presją wzro-
  ORA
      gnęły wielkość 12,7 mln mkw.   co stanowi spadek o 45% względem pozio- stową wynikającą z rosnących kosztów bu-
                       mu sprzed pandemii, wynoszącego  dowy oraz wykończenia powierzchni biuro-
       Sytuacja gospodarcza w Polsce  850 000 mkw.           wej. Dodatkowo w przypadku stolicy wzrost
       Według danych Moody’s Analytics  Ograniczenie aktywności deweloperskiej  czynszów jest również wynikiem dużego za-
      średnioroczny wzrost PKB w 2022 r. wynie- wynika ze zmniejszenia się liczby budów  interesowania nowymi powierzchniami
      sie 3,7%. Prognoza na 2023 r. przewiduje  rozpoczętych w ostatnich 24 miesiącach,  w centrum miasta oraz ich ograniczonej do-
      natomiast wzrost gospodarczy na poziomie  a także wzrostu kosztów budowy i wykoń- stępności. Stawki za najlepsze powierzchnie
      0,9%, co wskazuje na spowolnienie. Nie- czenia powierzchni, niepewności spowodo- biurowe w Centrum wynosiły przeciętnie
      mniej jednak na rynku pracy cały czas ob- wanej wojną w Ukrainie oraz ogólnego po- 22–26 EUR/mkw./miesiąc, najwyższe osią-
      serwujemy zapotrzebowanie na pracowni- gorszenia koniunktury gospodarczej w Pol- gały poziom nawet 28 EUR/mkw./miesiąc,
      ków, a stopa bezrobocia rejestrowanego  sce i na świecie.     natomiast w lokalizacjach poza Centrum
      w Polsce wg GUS wyniosła we wrześniu  Nowa podaż na warszawskim rynku biu- oscylowały pomiędzy 13,50–16,50 EUR/
      2022 r. 5,1%. Z kolei wskaźnik inflacji  rowym w całym 2022 r. wyniesie blisko  mkw./miesiąc. W miastach regionalnych
      w październiku wyniósł 17,9%, co jest naj- 240 000 mkw., czyli będzie o 10% niższa  najlepsze biura w centrum były oferowane
      wyższym wynikiem od 1996 r.    niż średnia z ostatnich pięciu lat. Z uwagi  średnio w przedziale cenowym 12,50–15,50
       Zarówno ograniczenie wzrostu gospodar- na niską aktywność deweloperów w latach  EUR/mkw./miesiąc.
      czego, jak i systematycznie rosnące koszty  2023–2025 na warszawskim rynku obser-
      życia i prowadzenia działalności gospodar- wować będziemy znaczną lukę podażową.  Prognozy na 2023 rok
      czej wskazują, że Polska gospodarka zaczy- W miastach regionalnych łączna podaż  Firma doradcza Savills wstępnie podsu-
      na funkcjonować w nowych, trudniejszych  w 2022 roku może wynieść 427 000 mkw.,  mowała 2022 rok i nakreśliła prognozy
      realiach ekonomicznych, czego głównymi  co jest wartością zbliżoną do średniej  najważniejszych trendów na kolejne mie-
      przyczynami są rosnące ceny energii, nie- z ostatnich pięciu lat, jednak, począwszy  siące dla rynku nieruchomości komercyj-
      dobory w łańcuchach dostaw i pogłębiają- od 2023 r., również ona zacznie spadać  nych. Z analiz ekspertów wyłania się obraz
      ce się skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę  – prognozuje Vitalii Arkhypenko Consultant,  rynku, który zmaga się z niepewnością
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      – podsumowuje Katarzyna Lipka, Head of  Consulting & Research z firmy Cushman &  i rosnącymi cenami. W opinii ekspertów tej
      Consulting & Research, Cushman &  Wakefield, autora raportu.   firmy, w konsekwencji wojny w Ukrainie
      Wakefield.                             inwestorzy spoza naszego regionu oraz ci,
                        Wysoka aktywność najemców   którzy charakteryzują się awersją do ryzy-
       Wzrost podaży w regionach      powierzchni biurowych    ka znów przybrali postawę wyczekującą,
   grudzień 2022
       Jak podaje Cushman & Wakefield, całko- Całkowita aktywność najemców w stolicy  co przełożyło się na mniejszą liczbę trans-
      wita podaż nowej powierzchni w regionach  w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r.  akcji i wolumen inwestycyjny na poziomie
      od stycznia do września 2022 r. wyniosła  wyniosła 608 100 mkw. i była wyższa  zbliżonym do zeszłorocznego, ale niższym
      332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa,  o ponad 54% niż w pierwszych trzech kw.  niż prognozowano na początku roku. We-
      niż w analogicznym okresie 2021 r. Wśród  2021 r. oraz jedynie o 11% niższa niż w re- dług Savills, przed inwestorami oportuni-
      największych projektów ukończonych  kordowym 2019 r., tuż przed wybuchem  stycznymi oraz deweloperami posiadający-
   www.administrator24.info
      w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku  pandemii Covid-19. Wysoki popyt w War- mi własne finansowanie otwiera się per-

     12
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12