Page 8 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 8

Stopy procentowe bez zmian
      spektywa okazyjnych zakupów i możliwość  Eksperci Savills prognozują ponadto,
      zabezpieczenia atrakcyjnych gruntów bądź  że rosnące koszty eksploatacyjne, mające
      przebudowy istniejących obiektów z możli- coraz większy udział w całkowitych kosz- Podczas grudniowego posiedzenia
      wą zmianą ich funkcji. Wobec starzejących  tach najmu biura i denominacja umów  Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła
      się zasobów powierzchni komercyjnej  najmu w walucie euro sprawią, że w wyniku  stopy procentowe na tym samym pozio- WYD
      w najlepszych lokalizacjach oraz postępu- corocznej indeksacji, nawet firmy, które nie  mie. Stopa referencyjna wynosi dalej
      jącej ewolucji potrzeb użytkowników bu- muszą jeszcze podpisywać nowych umów  6,75%. Analitycy rynku przewidują ko-
      dynków, właściciele nieruchomości coraz  po wyższych stawkach czynszu, odczują  niec podwyżek.
      częściej będą stali przed dylematem do- wpływ inflacji. Wobec widma rosnących
      stosowania swoich aktywów do nowej rze- kosztów i kryzysu energetycznego, w 2023  Po grudniowym posiedzeniu RPP stopa
      czywistości lub zmiany ich funkcji, by móc  roku najemcy będą poszukiwali sposobów  lombardowa wynosi 7,25%, stopa depozyto-
      optymalnie wykorzystać grunt i zapewnić  na oszczędności.      wa – 6,25%, stopa redyskontowa weksli
      najkorzystniejszy zwrot z inwestycji.  Właściciele nieruchomości będą nato- – 6,8%, a stopa dyskontowa weksli – 6,85%.
      W efekcie przeprowadzanych analiz opty- miast bardziej skłonni do inwestowania  Wypowiedzi członków RPP przed posie-
      malnego wykorzystania nieruchomości,  w efektywność energetyczną budynków  dzeniem sugerowały, że w grudniu RPP  ARZENIA ADMINISTRA
      może wzrosnąć liczba planowanych pro- m.in. poprzez instalację nowocześniejszych  trzeci miesiąc z rzędu nie dokona zmian,
      jektów o funkcjach mieszanych (mixed- i wydajniejszych urządzeń oraz wdrażanie  po jedenastu kolejnych podwyżkach od paź-
      -use), logistyki ostatniej mili oraz inwesty- polityk związanych z ESG, a działania te  dziernika 2021 r.
      cji mieszkaniowych w miejscu starszych  przyczynią się do znacznego ograniczenia  Zdaniem analityków PKO utrzymanie stóp
      obiektów biurowych i handlowych. Pomimo  zużycia energii.      na tym samym poziomie „prawdopodobnie
      likwidacji covidowych obostrzeń, frekwen- W ocenie Savills, obserwować będziemy  wskazuje, że cykl podwyżek już się zakoń-
      cja w biurowcach nie powróciła do pozio- również coraz ściślejszą współpracę między  czył”. Według analityka rynków finansowych
      mu sprzed pandemii.        właścicielami i najemcami, w ramach tzw.  XTB brak podwyżek nie jest zaskoczeniem.  T
       W opinii analityków tej firmy, w oczeki- zielonych umów najmu. Ich celem będzie  „NBP w swojej ostatniej projekcji inflacyjnej
      waniu na odwrócenie koniunktury, optymi- wypracowanie rozwiązań, pozwalających  pokazał, że inflacja dobije do celu, choć do- ORA
      zmem nastraja fakt, że trudniejsze warunki  osiągnąć założenia strategii ESG poprzez  piero w 2025 roku. Zdaniem RPP obec-
      rynkowe nie spowodowały odwrotu od poli- poprawę zarządzania środowiskowego, ob- ny poziom stóp procentowych jest już wy-
      tyki ESG, która nadal pozostaje jednym  niżenie kosztów użytkowania oraz wsparcie  starczający, aby właśnie w horyzoncie pro-
      z priorytetów dla liderów rynku nierucho- w efektywnym zbieraniu danych niezbęd- gnozy sprowadzić inflację do celu”.
      mości komercyjnych.        nych do raportowania niefinansowego. Obecnie wciąż jest notowana bardzo wy-
                                        soka inflacja, która w 2022 r. jest głównym
                    Za okres 1 kw. - 3 kw. 2022 Zmiana %* powodem podwyższania stóp nie tylko
                                        w Polsce, ale praktycznie na całym świecie.
         Całkowite zasoby    12 701 000 mkw.    +5%       Głównym zadaniem NBP jest utrzymanie
         powierzchni biurowej**                     stabilności cen, a inflacja na poziomie
                                        17,4% (listopadowy odczyt) jest znacznie
                                        powyżej celu inflacyjnego NBP wyznaczone-
         Nowa podaż       560 200 mkw.     +27%       go na poziomie 2,5%. Według własnej pro-

                                        gnozy NBP powrót do celu nastąpi w okoli-
                                        cach 2025 r.
         Popyt brutto      1 058 700mkw.     +36%        W komunikacie po posiedzeniu RPP za-
                                        powiada, że: „dalsze decyzje Rady będą za-
                                        leżne od napływających informacji dotyczą-
         Popyt netto      698 000 mkw.     +52%       cych perspektyw inflacji i aktywności go-
                                        spodarczej, w tym od wpływu agresji zbroj-
                                        nej Rosji na Ukrainę na polską gospodar- Administrator i Menedżer Nieruchomości
                                        kę”. RPP spodziewa się osłabienia koniunk-
         Wskaźnik pustostanów** 13,7 %        +0,7 pp.     tury w otoczeniu polskiej gospodarki, wraz
                                        z zacieśnieniem polityki pieniężnej
         Bazowa stawka najmu  Warszawa: 22-26             przez główne banki centralne, co będzie
         w najlepszych lokalizacjach Miasta regionalne: 12.5-15.5   wpływać ograniczająco na globalną inflację
         dla analizowanych miast** EUR/mkw./m-c            i ceny surowców.
                                         Jak wskazano, osłabienie koniunktury  grudzień 2022
         Absorpcja       441 600 mkw.     +167%       światowej będzie także działać w kierunku
                                        obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego
                                        w Polsce. „W takich warunkach dotychcza-
         Wolumen inwestycyjny                      sowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej
         w sektorze biurowym  1 767 mln EUR     +45%
         w Polsce                            NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji  www.administrator24.info
                                        w Polsce w kierunku celu inflacyjnego
         * Zmiana rok do roku                      NBP” – zauważa bank centralny.
         ** Na koniec 3 kw. 2022
      Rys. Rynek biurowy w Polsce, III kw. 2022 r.                      /AR za: money.pl/
                           /SA za: Cushman & Wakefield/

                                                       13
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13