Page 9 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 9

Problem to pseudo-zarządcy!
      Z Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości – Hanną Kowalkowską rozmawia Helena Śpiewak.


       Helena Śpiewak: Prezydentem Polskiej               roku Ekspert obchodził swoje XX-lecie) uświa-
      Federacji Zarządców Nieruchomości jest             domiło mi, że przez ponad 11 lat brałam czyn-
      Pani od czerwca br. Jak zamierza Pani kie-             ny udział w pracach EKSPERTA. Najpierw jako
      rować Federacją: zachowawczo, czy wpro-              członek Komisji Rewizyjnej – do 2018 r. Potem
      wadzając zmiany?                          jako członek Zarządu, a od 2021 r. jako prezes.
  WYWIAD
       Hanna Kowalkowska: Zmiany to deter-              W 2016 r. została mi powierzona (w moim od-
      minanty rozwoju, więc zdecydowanie je-             czuciu zupełnie przypadkowo) funkcja organi-
      stem za zmianami.                         zatora szkoleń i konferencji. Początkowo by-
                                       łam przerażona, ale… w końcu ktoś to mu-
       HŚ: Jakie zmiany chciałaby Pani wpro-            siał robić! Nie mając żadnego doświadczenia
      wadzić? Zwłaszcza w „dobie deregulacji”?              zorganizowałam pierwsze szkolenie, w któ-
       HK: Przede wszystkim trzeba wznowić             rym uczestniczyło ok. 150 osób. Według re-
      prace nad regulacją prawnego statusu zawo-             lacji uczestników było świetne.
      du zarządcy. Do tego niezbędna jest maksy-              Współpraca z PFZN jest krótsza. W zarzą-
      malna integracja naszego środowiska. Cały             dzie Federacji pracuję od 2018 r. Krótko, ale
      czas pracuję nad tym, aby wszystkie, a przy- Fot. Hanna Kowalkowska, Prezydent PFZN /fot: arch.HK/ widać ocena mojej pracy w EKSPERCIE spo-
      najmniej większość federacji w Polsce zde-             wodowała, że zaproponowano mi stanowisko
      cydowała się na współpracę – pomijając  moja firma zajmowała się obsługą księgo- prezydenta PFZN. Rada Krajowa niemal jed-
      wzajemne urazy i czasem rezygnując z wła- wą firm. Czysty przypadek sprawił, że zna- nogłośnie przegłosowała moją kandydaturę.
      snych ambicji. Problem jest trudny, ale zbyt  jomy poprosił mnie o pomoc w zakupie a po- I tak zostałam Prezydentem Polskiej Federa-
      często zarządcami są osoby niekompetent- tem prowadzeniu obiektu, który szumnie  cji Zarządców Nieruchomości.
      ne. Wymaga to konsekwentnych i zdecydo- nazywano hotelem. Potem w 2000 r. wła- Jeszcze odrobina prywaty – zarówno
      wanych działań. Wiem, że próby zawarcia  ściciele małej kamieniczki podpisali ze mną  w EKSPERCIE, jak i w Federacji dużo za-
      takiego porozumienia już były, ale efekt jest  umowę na jej zarządzanie. Każdemu, kto  wdzięczam moim kolegom i koleżankom
      mizerny. Dla mnie to niezrozumiałe. Analizu- miał „trochę” pieniędzy i nabywał jakąś nie- z zarządów. Jesteśmy po prostu zgranym te-
      jąc dokumentację federacji doszłam do wnio- ruchomość wydawało się wówczas, że za- amem, co bardzo pomaga mi w pracy. Szcze-
      sku, że dotychczas zwyciężały partykularne  rządzanie to nie problem. Okazało się jed- gólnie jestem wdzięczna za wsparcie ze stro-
      interesy i ambicje. W federacjach nastąpi- nak, że jest to problem. I tak się zaczęło.  ny dr. Marka Majchrzaka.
      ły ostatnio jednak zmiany, więc może kolej- Przy okazji chcę zwrócić uwagę na reakcje
      na próba wypracowania wspólnego stano- społeczne, które moja działalność wywołała.  HŚ: Jak widać, pełni Pani obecnie kil-
      wiska się uda.          Większość społeczeństwa – zwłaszcza ma- ka ważnych funkcji: zarządza własną firmą
                       łomiasteczkowego – uparcie wierzyła, że tyl- zarządzającą, kieruje dwoma dużymi orga-
       HŚ: W rubryce zawód wpisuje Pani? ko spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady bu- nizacjami zarządców nieruchomości. Nie
       HK: Ekonomistka, specjalność – admi- dżetowe i publiczne jednostki są od zarzą- za dużo obowiązków?
      nistracja publiczna. Pochodzę z tradycyjnej  dzania. Pojawienie się prywatnej firmy, która  HK: Obowiązków mam dużo, ale podob-
      małomiasteczkowej rodziny, gdzie wykształ- przejmuje obiekty było co najmniej „dziwne”. no im więcej obowiązków, tym lepsza or-
      cenie kobiety nie było priorytetem. Dlate- Dla mnie był to moment, kiedy zdecy- ganizacja czasu. Coś w tym jest. EKSPERT
      go dopiero po „odchowaniu” dzieci mogłam  dowałam, że „zrobię” licencje. Mam dwie  liczy obecnie 216 członków, Federacja od lat
      kontynuować naukę. Dzisiaj myślę, że do- – pośrednika i zarządcy nieruchomości. Obie  ma stałą liczbę zrzeszonych stowarzyszeń,
      brze się stało, bo zawód wybrałam świa- uzyskałam w 2001 r. Był to rok, w którym  tj. 16. W przypadku niektórych obserwuje-
      domie. Potem były różne studia podyplo- przygoda z zarządzaniem przeważyła sza- my spadek aktywności, ale są też takie, któ-
      mowe i kursy. Przede wszystkim z zakre- lę. Do dzisiaj pracuję ze wspólnotami, któ- re mimo wszystko działają prężnie.
      su gospodarki nieruchomościami, ale mam  re właśnie wtedy podpisały z moją firmą  PFZN cały czas prowadzi praktyki zawodo-
      też uprawnienia dla członków rad nadzor- umowę. Z biegiem lat liczba obsługiwanych  we w ramach kursu „Dyplomowany zarząd-
      czych. Praktycznie swoją formalną eduka- obiektów rosła. Przeważają budynki miesz- ca nieruchomości”. Zainteresowanie pomimo
      cję kończyłam jako „bardzo” dorosła osoba.  kalne, ale mamy w swoich zasobach też ga- „deregulacji” jest spore, co w mojej ocenie
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      Doświadczenia zawodowe? Tak jak w przy- lerie handlowe, obiekty biurowe i usługowe.  wynika z programu odpowiadającego potrze-
      padku większości mieszkańców Żyrardowa  Zarządzanie powierzchnią ponad 120 000  bom zarządców.
      (gdzie mieszkam od dzieciństwa) pierwsze  m nie jest proste, zwłaszcza, że mamy du- EKSPERT rocznie przeprowadza dwa szko-
                       2
      lata to praca w przemyśle lniarskim. Potem  żo obiektów zabytkowych z ogromnymi ogra- lenia, w których uczestniczą także członko-
      kilka lat – urzędniczka w ZUS-ie. A od pra- niczeniami prawnymi. wie stowarzyszeń spoza naszej Federacji.
   grudzień 2022
      wie 30 lat prowadzę własną firmę zajmują- Był rok 2004, gdy wstąpiłam do stowarzy- Liczba uczestników tradycyjnie przekracza
      cą się obsługą rynku nieruchomości. szenia EKSPERT. Tak naprawdę moje człon- 100 osób. Uważam, że jak na obecne warun-
                       kostwo było podyktowane ustawowym obo- ki to duże osiągniecie.
       HŚ: Najważniejsze „kamienie milowe”  wiązkiem systematycznego podnoszenia
      w Pani karierze zarządcy – praktyka? kwalifikacji. Nie przewidywałam wówczas,  HŚ: Największe Pani sukcesy?
       HK: Zarządcą zostałam z przypadku.  że będę w tej organizacji tyle lat. Przygoto- HK: Ostatnio przeczytałam ciekawą sen-
   www.administrator24.info
      Wcześniej, w drugiej połowie lat 90-tych,  wywanie materiałów jubileuszowych (w tym  tencję Roberta Colliera „Sukces jest sumą

     14
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14