Page 5 - ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI 12/22
P. 5

Zmiana poziomu dofinansowania                    ści za lokal mieszkalny” należy rozumieć
       w programie Mój Prąd                        w szczególności właściciela lokalu miesz-
                                         kalnego, wynajmującego albo posiadacza
                                         samoistnego” (art. 7 ust. 7b);
       W związku z sytuacją gospodarczą,  Wnioskodawcy, którzy otrzymali już  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopła- WYD
      w tym wysoką inflacją, a także kryzy- wypłatę dofinansowania w ramach MP4  tach do oprocentowania kredytów
      sem energetycznym w Europie,   w poprzedniej wysokości nie będą mu- mieszkaniowych o stałej stopie procento-
      zostanie zwiększone dofinansowanie  sieli składać nowego wniosku. Dla wy- wej (DzU z 2022 r. poz. 101 i 1561) [art. 4]
      w ramach Programu Mój Prąd (MP4 –  płaconych już wniosków koszty kwalifiko- – dwie poprawki: rozszerzono katalog
      nabór wniosków trwający od dnia  wane zostaną ponownie przeliczone pod  źródeł pochodzenia środków finansowych
      15.04.2022 r.) z 2 tys. zł. do 6 tys.  względem nowego poziomu dofinansowa- zasilających Fundusz Dopłat o środki rezer-
      lub 7 tys. zł (w przypadku przedsię- nia i jeżeli przysługiwać będzie zwiększo- wy celowej, o której mowa w art. 14ll ust. 4
      wzięć z dodatkowymi elementami),  ny poziom dofinansowania zostanie wy- ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
      a w przypadku magazynów energii  płacona różnica pomiędzy otrzymaną do- prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2021 r.
      do 16 tys. zł.          tacją, a dotacją, jaką otrzymałby wnio- poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846),  ARZENIA ADMINISTRA
                       skodawca po zmianie poziomu     przekazane w ramach realizacji działania
      W przypadku zgłoszenia do dofinansowa- dofinansowania.        „Inwestycje w energooszczędne budow-
      nia tylko mikroinstalacji PV – kwota dofi- WAŻNE! Nabór wniosków w ramach  nictwo mieszkaniowe dla gospodarstw
      nansowania wyniesie do 50% kosztów  Programu Priorytetowego Mój Prąd  domowych o niskich i średnich dochodach”
      kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł;  Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021– określonego w planie rozwojowym, o któ-
      z kolei w przypadku zgłoszenia do dofi- 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r.  rym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia
      nansowania mikroinstalacji PV wraz  został przedłużony do 31.03.2023 r.  6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
      z magazynem energii dofinansowanie  Nabór wniosków dedykowany jest dla pro- nia polityki rozwoju (art. 5 ust. 2 pkt 4d)  T
      wyniesie:             sumentów w nowym systemie net billing  oraz rozszerzono katalog przeznaczenia
      • do mikroinstalacji do 50% kosztów  oraz dla dotychczasowych prosumentów,  tych środków także o możliwości pokrycia  ORA
       kwalifikowanych nie więcej niż  którzy zmienili system rozliczania z syste- kosztów tworzenia i uzupełniania zasobu
       7 tys. zł;           mu opustów na nowy system net billing. projektów, o którym mowa w rozdziale 2a
      • do magazynu energii do 50% kosztów  Uwaga! Nie należy wysyłać dokumenta- ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finanso-
       kwalifikowanych nie więcej niż  cji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski zło- wym wsparciu niektórych przedsięwzięć
       16 tys. zł;           żone w formie papierowej będą odrzuca- mieszkaniowych, oraz zarządzania tym
                       ne. Nie będą także rozpatrywane wnioski  zasobem (art. 5 ust. 3 pkt 1ba);
       Warunki i kwoty dofinansowania  wysłane drogą mailową lub ze skrzynki  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finanso-
      do magazynów ciepła oraz systemu  ePUAP.               wym wsparciu niektórych przedsięwzięć
      HEMS/EMS nie ulega zmianie.                /za: E.ON/ mieszkaniowych (DzU z 2022 r. poz. 377
                                         i 1561) [art. 5] – wprowadzono kilkadziesiąt
                                         zmian, wśród tych najbardziej istotnych
      dawców z urzędu: Energa Obrót, Enea, Tau- rych odbiorców w 2023 roku rozwiązania  warto zauważyć w przepisach ogólnych no-
      ron Sprzedaż i PGE Obrót oraz pięciu naj- w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców  we zapisy dotyczące przedmiotu regulacji
      większych dystrybutorów energii. Prowadzi- zakładają, że niezależnie od wzrostu cen  ustawy:
      my postępowania dotyczące cen sprzedaży  energii elektrycznej na rynku hurtowym   » udzielanie grantów MZG (granty na pokrycie
      i stawek dystrybucji na przyszły rok” – poin- w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami  części kosztów remontu lub przebudowy bu-
      formowała TVN24 Biznes Agnieszka Gło- stosuje się ceny za obrót energią elektrycz- dynku mieszkalnego będącego własnością
      śniewska, rzeczniczka URE.    ną tzw. cenę maksymalną na poziomie: gminy lub jednoosobowej spółki gminnej,
       W Polsce ceny prądu są regulowane.  • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców  bądź części takiego budynku zajmowane-
      Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za- użyteczności publicznej oraz małych  go przez lokatora na podst. obowiązującej
      twierdza taryfy opłat za prąd. Obecne obo- i średnich przedsiębiorstw, umowy najmu (art. 2 pkt 15) i grantów OZE  Administrator i Menedżer Nieruchomości
      wiązują do końca 2022 r. W 2023 r. ceny  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców  (granty na pokrycie części kosztów zakupu,
      energii elektrycznej mają jeszcze wzrosnąć,  w gospodarstwach domowych. montażu lub budowy instalacji odnawialnego
      co jest spowodowane rosnącymi cenami                 źródła energii (art. 2 pkt 16) wraz z finanso-
      węgla i ogólnie kryzysem energetycznym  W niektórych przypadkach wprowadzono  wym wsparciem (art. 1 pkt 1a);
      panującym w Europie. Rząd zapowiada,  wyższe limity zużycia prądu umożliwiające   » możliwości, ograniczeń i limitów przyzna-
      że część podwyżek zrekompensuje budżet  zamrożenie cen prądu. Są to 2,6 MWh  wania finansowego wsparcia dla takich
      państwa, ale część rosnących kosztów pro- dla gospodarstw domowych z osobami  budynków (art. 3 ust. 4, art. 5c ust. 5a, art.  grudzień 2022
      dukcji prądu wezmą na siebie firmy, które  z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przy- 6 aa ust. 2, art. 8 ust. 1a, art. 8a ust. 1a,
      go wytwarzają – największe spółki energe- padku rodzin z Kartą Dużej Rodziny  art. 8b ust 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3a i ust. 5);
      tyczne z udziałem Skarbu Państwa. oraz rolników. Aby z nich skorzystać, ko-  » po rozdziale 2 dodano rozdział 2a
                       nieczne jest złożenie oświadczenia i odpo- w brzmieniu: „Zasób projektów dotyczą-
       Zamrożenie cen prądu w 2023 roku wiednich dokumentów.       cych budowy budynków, w których są two-
       Przyjęte w ustawie z dnia 27 października  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,  rzone lokale mieszkalne” (art. 7g-7i). Jego  www.administrator24.info
      2022 r. o środkach nadzwyczajnych mają- ceny energii na 2023 r. mają być ogłoszone  przepisy regulują sprawy związane z utwo-
      cych na celu ograniczenie wysokości cen  do 17 grudnia.       rzeniem, uzupełnianiem i zarządzaniem
      energii elektrycznej oraz wsparciu niektó- /AR za: bankier.pl; TVN24 Biznes/ zasobami projektów architektoniczno-


                                                        9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10