• Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych
  • Sklep w spółdzielni
  • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?
  • Konstytutywność wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (prawo)

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

30.11.2019
Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Sklep w spółdzielni

02.12.2019
Spółdzielnia sprawuje zarząd nad zespołem garażowo-usługowym składającym się od strony ulicy z 5 pawilonów usługowych (dwukondygnacyjnych) o powierzchni ok. 150 m2 każdy, posiadających odrębną własność. Oprócz pawilonów znajduje się w zabudowie szeregowej jeszcze 28...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

28.10.2019
W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, czy podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT. Każdy z nich ma prawo do świadczenia usług na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Konstytutywność wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

04.12.2019
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.04.2019 r. wyjaśnił, że co prawda konstytutywny wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej nie stanowi elementu czynności prawnej, którą jest umowa ustanowienia albo przeniesienia tego prawa (np. umowa jego sprzedaży), ale dla oceny...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Regulamin Rozliczania Mediów (pobierz wzór umowy)

Redakcja Administratora  |  03.04.2013  |  1
Regulamin Rozliczania Mediów
Regulamin Rozliczania Mediów
Regulamin Rozliczania Mediów - do pobrania w pliku PDF

 

 

Uchwała nr 04/2013

Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie

z dnia 20.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

 

Działając na podstawie art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22 ust. 3, pkt 8 i 10, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, pkt 1 Ustawy o własności lokali, Prawa energetycznego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych Rozporządzeń i przepisów,

Właściciele postanawiają:

 

§ 1. Przyjąć Regulamin Rozliczania Mediów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Rozliczania Mediów.

§ 3. Informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o zmianie ilości osób przebywających w ich lokalach oraz o zmianie wykorzystywania lokalu na cele niemieszkalne.

§ 4. Zobowiązać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do dostarczenia wszystkim Właścicielom lokali Regulaminu Rozliczania Mediów oraz do pobrania od właścicieli lokali oświadczenia o przyjęciu Regulaminu zawierającego także informacje wymienione w § 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* - ……………… udziałów

na zebraniu*; częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Zarząd Wspólnoty w dniu ….................. roku

 

Protokolant zebrania:

…........................................................

(data, podpis)

 

Przewodniczący zebrania:

…....................................................

(data, podpis) (data, podpis)

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

…....................................................

(data, podpis)

…....................................................

(data, podpis)

 

…....................................................

(data, podpis)

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 04/2013

 

REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

 

§ 1

Podstawa prawna

 

1. Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 200Or.nr 80, poz.903 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r. Nr.54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity DzU z 2006r. Nr 123, poz. 858).

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich lokali w nieruchomości, wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej „15b”. Garaż jest samodzielnym lokalem użytkowym.

2. Nieruchomość zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania, cieplej i zimnej wody, oraz w:

- układ pomiarowy ( ciepłomierz główny c.o. i c.w.u.),

- wodomierz zimnej wody do podgrzania c.w.u.,

- wodomierz na dopuście zimnej wody do c.o.,

- dwa wodomierze główne zimnej wody (równoległe o różnicowanej czułości),

- indywidualne wodomierze cieplej i zimnej wody zamontowane na punktach czerpalnych do lokali (wodomierze lokalowe) i w części wspólnej,

- indywidualne ciepłomierze do lokali (ciepłomierze lokalowe),

- radiowy system monitorująco-odczytowy.

3. Wymienione instalacje (częściowo) i urządzenia w § 2, pkt. 2 należą do nieruchomości wspólnej.

4. Koszty mediów obejmują wszelkie wydatki związane z opłatami za dostawę i odbiór mediów uiszczanych na rzecz sprzedawców, dostawców i usługodawców zewnętrznych.

5. Rozliczanie kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody oraz zimnej wody, i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu znajdującego się w nieruchomości.

6. Rodzaje zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów oraz ich wysokość dla poszczególnych lokali ustala Zarząd WM na podstawie zużyć w poprzednich okresach rozliczeniowych, istotnej zmiany cen lub na podstawie indywidualnej prośby Właściciela lokalu zaakceptowanej przez Zarząd WM. Łączne zaliczki powinny przewyższać poniesione koszty o 15% do 30%, na wypadek trudności płatniczych Właścicieli.

6. Właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięczne zaliczki na pokrycie kosztów dostawy mediów do lokalu, równocześnie z opłatami z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, tj. do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

6. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia Właścicieli lokali o zmianie wysokości comiesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów, na wskutek wzrostu cen mediów, nie później niż 14 dni przed terminem płatności.

7. Właścicielowi lokalu za zwłokę w uiszczaniu zaliczek będą naliczone odsetki ustawowe, jeżeli nieuzasadniona zwłoka będzie wynosiła co najmniej dwa okresy płatności. Zapłacone odsetki zostaną przeznaczone na fundusz na koszty remontowe.

8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

9. Właściciele są zobowiązani do udostępniania swoich lokali w celach instalowania, wymiany, odczytu i legalizacji wodomierzy. Koszty ponosi Wspólnota Mieszkaniowa z funduszu na koszty remontowe. Co pięć lat jest obowiązkowa legalizacja urządzeń pomiarowych.

10. Właściciel lokalu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zarząd lub Administratora o dostrzeżonych uszkodzeniach w instalacjach centralnego ogrzewania i w wodnokanalizacyjnych oraz o uszkodzeniach urządzeń pomiarowych. Zarząd jest zobowiązany do wykonywania co najmniej czterech kontrolnych odczytów urządzeń pomiarowych rocznie.

11. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja Właściciela w instalację c.o. lub c.w.u. bez zgody Zarządu.

12. W przypadku zawinionego uszkodzenia urządzeń pomiarowych przez Właściciela, Właściciel zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia i jego legalizacji.

13. W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu urządzenia pomiarowego z winy Właściciela (§ 2, pkt. 9, 11 i 12) rozliczenia kosztów dokonuje się w oparciu o maksymalny jednostkowy koszt zużycia mediów dla lokalu w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.

14. W przypadku eksploatacyjnego uszkodzenia urządzenia pomiarowego rozliczenie dokonuje się w oparciu o średnioroczny koszt zużycia mediów dla lokalu w danym okresie rozliczeniowym. Urządzenie pomiarowe uszkodzone bez winy użytkownika zostanie naprawione ze środków funduszu na koszty remontowe.

15. W przypadku zmiany Właściciela lokalu, rozliczenia następują między sprzedającym i kupującym według ich wzajemnych uzgodnień, po zamknięciu okresu rozliczeniowego i ustaleniu stawek kosztów poszczególnych mediów.

16. Właściciel lokalu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób przebywających w jego lokalu oraz o sposobie wykorzystywania lokalu na cele inne niż mieszkalne.

17. Wywóz nieczystości stałych rozliczany jest według ilości osób przebywających w lokalu.

18. Różnica pomiędzy zużyciem mediów według liczników głównych a sumą zużycia według liczników lokalowych, będzie rozliczana na poszczególnych Właścicieli lokali zgodnie z ich udziałem w nieruchomości wspólnej.

19. Rozliczenia kosztów mediów wykonywane jest raz w roku na dzień 31 grudnia. O wynikach rozliczenia Właściciele lokali są powiadamiani pisemnie w terminie do 31 marca roku następnego w formie sprawozdania finansowego Wspólnoty oraz rozliczeń indywidualnych.

20. Podstawę do rozliczenia poniesionych kosztów za zużyte mediów stanowią otrzymane w okresie rozliczeniowym:

- faktury sprzedawcy i usługodawcy,

- protokoły z odczytów urządzeń pomiarowych,

- zasady przyjęte w niniejszym Regulaminie,

- oświadczenia Właścicieli lokali o ilości osób przebywających w lokalach i sposobie wykorzystywania lokali.

21. Różnica powstała w wyniku rozliczenia zaliczek uiszczanych przez Właściciela lokalu, a poniesionymi kosztami za zużyte media regulowana będzie następująco:

- niedopłatę Właściciel lokalu wnosi przy najbliższej wpłacie zaliczki przypadającej po otrzymaniu rozliczenia;

- nadpłata powinna być odliczona przez Właściciela lokalu przy najbliższej wpłacie zaliczki na poczet kosztów zarządzania;

- na wniosek Właściciela lokalu Zarząd może wyrazić zgodę na uregulowanie należności w ratach;

- na żądanie Właściciela lokalu Zarząd wypłaca nadpłatę Właścicielowi;

- Właściciel lokalu nie może rościć sobie praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów.

 

§ 3

Zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.

 

1. Koszt całkowity ciepła (c.o. i c.w.u.): - koszt wynikający z faktur dostawcy (wszystkie koszty) dzielimy na:

- koszty zużycia - rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach i w części wspólnej nieruchomości),

- koszty stałe - rozliczane według udziałów Właścicieli lokali w nieruchomości.

 

2. Koszty zużycia:

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.o.:

a) koszt całkowity zużycia na c.o. dzielimy przez różnicę zużycia ciepła według wskazań głównego ciepłomierz c.o. i głównego ciepłomierza c.w.u. - koszt 1 GJ na c.o.;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepła (GJ) dla lokali, w których były awarie ciepłomierzy;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.o., a sumą kosztów ciepła zużytą na c.o. obliczoną według wskazań zużycia ciepłomierzy lokalowych i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

 

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u.:

a) koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u. dzielimy przez wskazanie głównego wodomierza ciepłej wody użytkowej – koszt ciepła na podgrzania 1 m3 wody;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepłej wody użytkowej dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy ciepłej wody;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.w.u., a sumą kosztów ciepła zużytą na podgrzanie c.w.u. obliczoną według wskazań zużycia wodomierzy lokalowych ciepłej wody i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

 

3. Obliczona wysokość kosztów zużycia ciepła na c.o. i na podgrzanie c.w.u. w lokalu jest proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia przez ciepłomierz i wodomierz lokalowy.

 

§ 4

Zasady rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

 

1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków wynikają z faktur dostawcy.

2. Ilość zużytej wody stanowi suma wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody.

3. Koszt dzielimy na sumę wskazań dwóch wodomierzy głównych – koszt 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków.

4. Ilość ścieków pomniejszona jest o stan wodomierza ogrodowego.

5. Ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia wody i ścieków dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy.

6. Koszt wody zużytej w lokalu i odprowadzania ścieków oblicza się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych (suma wskazań zimnej i ciepłej wody) lub zgodnie z ustaleniem w §4, pkt 5, mnożąc przez koszt 1 m3 .

7. Różnicę pomiędzy kosztem dostawy wody i odprowadzania ścieków, a sumą kosztów wody i odprowadzania ścieków obliczoną według wskazań wodomierzy lokalowych i ustalonych w pkt 5, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

8. Obliczony koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków do lokalu jest proporcjonalny do zarejestrowanego zużycia przez wodomierze lokalowe.

 

§ 5

Zasady rozliczenia kosztów wywozu śmieci i gabarytów

 

1. Koszt wywozu nieczystości wynika z faktur odbiorcy (usługodawcy).

2. Koszt wywozu nieczystości dzieli się na ilość zgłoszonych osób w nieruchomości – koszt wywozu na jednego mieszkańca.

3. W przypadku stwierdzenia błędnego podania przez Właściciela ilości osób przebywających w jego lokalu, przyjmuje się do obliczeń 5 osób (bez względu na wielkość lokalu).

4. Obliczony koszt wywozu nieczystości jest proporcjonalny do ilości osób przebywających w lokalu.

5. Wywóz gabarytów odbywa się na koszt ich właściciela, w terminie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Właścicielom i najemcom uchybiającym powyższemu terminowi, bądź postanowieniom zawartym w Regulaminie, nie przysługuje odwołanie lub zaskarżenie decyzji Zarządu opartej na niniejszym Regulaminie.

3. Złożenie reklamacji dotyczącej rozliczenia zaliczek nie zwalnia z obowiązku uiszczenia ewentualnej niedopłaty.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu Zarząd lub Firma Zarządzająca nieruchomością koryguje rozliczenie na podstawie danych z nowego odczytu. Jeżeli stwierdzona zostanie nieprawidłowość pracy urządzenia, to zużycie określa się wg § 2, pkt 14.

 

§ 7

Dopuszczalne odchylenia od wskazań wraz z ich rozliczeniem

1. Różnica wskazań pomiędzy głównym urządzeniem pomiarowym, a sumą urządzeń pomiarowych lokalowych przekraczająca 15% jest traktowana jako sytuacja nadzwyczajna. Wymaga ustalenia stanu technicznego urządzeń, które wskazują zużycie mniejsze niż 10% zużycia średniego uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

2. W przypadku stwierdzenia wady technicznej urządzenia pomiarowego, przyjmuje się dla tego urządzenia wielkość zużycia na podstawie wskazania średniego za poprzedni okres rozliczeniowy lub uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1. Do obowiązków Zarządcy/Administratora należy:

- każdorazowe powiadomienie o zmianie cen oraz korygowanie opłat,

naliczanie opłat oraz powiadamianie Właścicieli lokali o ich wysokości,

- kontrola oplombowania oraz funkcjonowania urządzeń pomiarowych i

wykonywanie kontrolnych odczytów,

- dokonanie okresowego rozliczenia.

2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

- zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania urządzeń

pomiarowych nałożonych przez producenta urządzenia oraz instalatora,

- zapewnienie dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu

lub naprawy,

- sprawdzanie na bieżąco działania wodomierzy i ciepłomierza,

- powiadamiać Administratora lub Zarząd Wspólnoty o wadach i

uszkodzeniach urządzeń pomiarowych.

Odbiorca oświadcza, że znane mu są zasady rozliczeń kosztów mediów

zużytych w jego lokalu i zapoznał się z obowiązującym w tym zakresie

„REGULAMINEM ROZLICZANIA MEDIÓW”

Ilość osób przebywających w lokalu …........

Lokal jest wykorzystywany na cele mieszkalne (niemieszkalne).

 

Podpisy:

1. ….....................................................

2. ….......................................................

 

DATA: …........................

Pliki do pobrania

Komentarze

(1)
Praszczur | 30.11.2016, 14:56
Przepraszam ! Ale wydaje mi się pewnym uchybieniem przyzwoitości pobieranie opłat za wzór niezgodny z aktualnym stanem prawnym . ( Nowe brzmienie art. 45 a. Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 2016 r. Poz. 831 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej . ………………. .
Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
12) w art. 45a: ........... itd. , wymaga aktualizacji regulaminów przynajmniej w zakresie rozliczeń z pobranych pieniędzy za c.o i c.c.w.) P.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17754|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11098|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10675|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl