• Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa
  • Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej
  • Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019
  • Posiadanie psa to też obowiązek
  • Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa...

26.06.2019
1
Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego, głosowanie nad uchwałami, przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO, pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

24.07.2019
Według szacunków w Polsce funkcjonuje około 5 milionów wspólnot mieszkaniowych, składających się z ogółu właścicieli lokali w danej nieruchomości. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej jest automatyczna, tzn. powstaje w momencie wykupu lokalu na własność, i nie można...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019

31.07.2019
Jesteśmy już za półmetkiem trwającego roku. Te ponad pół roku to czas, kiedy w przepisach dot. szeroko pojętych nieruchomości wprowadzono wiele zmian. Objęły one m.in. najem mieszkań czy opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Jakie jeszcze zmiany legislacyjne miały miejsce?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Posiadanie psa to też obowiązek

22.07.2019
Posiadane psa to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Niestety, często właściciele czworonogów o tym zapominają. Tego rodzaju niedbałość może mieć nieprzyjemne konsekwencje, zarówno prawne jak i zdrowotne.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

29.07.2019
Zawierając związek małżeński, należy pamiętać o możliwych konsekwencjach jego rozwiązania. Dotyczą one nie tylko praw osobistych i rodzinnych ale także wpływają na z pozoru prozaiczną sprawę dalszego wspólnego zamieszkiwania byłych małżonków. Co zrobić ze wspólną...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Regulamin Rozliczania Mediów (pobierz wzór umowy)

Redakcja Administratora  |  03.04.2013  |  1
Regulamin Rozliczania Mediów
Regulamin Rozliczania Mediów
Regulamin Rozliczania Mediów - do pobrania w pliku PDF

 

 

Uchwała nr 04/2013

Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie

z dnia 20.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

 

Działając na podstawie art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22 ust. 3, pkt 8 i 10, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, pkt 1 Ustawy o własności lokali, Prawa energetycznego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych Rozporządzeń i przepisów,

Właściciele postanawiają:

 

§ 1. Przyjąć Regulamin Rozliczania Mediów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Rozliczania Mediów.

§ 3. Informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o zmianie ilości osób przebywających w ich lokalach oraz o zmianie wykorzystywania lokalu na cele niemieszkalne.

§ 4. Zobowiązać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do dostarczenia wszystkim Właścicielom lokali Regulaminu Rozliczania Mediów oraz do pobrania od właścicieli lokali oświadczenia o przyjęciu Regulaminu zawierającego także informacje wymienione w § 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* - ……………… udziałów

na zebraniu*; częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Zarząd Wspólnoty w dniu ….................. roku

 

Protokolant zebrania:

…........................................................

(data, podpis)

 

Przewodniczący zebrania:

…....................................................

(data, podpis) (data, podpis)

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

…....................................................

(data, podpis)

…....................................................

(data, podpis)

 

…....................................................

(data, podpis)

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 04/2013

 

REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

 

§ 1

Podstawa prawna

 

1. Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 200Or.nr 80, poz.903 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r. Nr.54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity DzU z 2006r. Nr 123, poz. 858).

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich lokali w nieruchomości, wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej „15b”. Garaż jest samodzielnym lokalem użytkowym.

2. Nieruchomość zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania, cieplej i zimnej wody, oraz w:

- układ pomiarowy ( ciepłomierz główny c.o. i c.w.u.),

- wodomierz zimnej wody do podgrzania c.w.u.,

- wodomierz na dopuście zimnej wody do c.o.,

- dwa wodomierze główne zimnej wody (równoległe o różnicowanej czułości),

- indywidualne wodomierze cieplej i zimnej wody zamontowane na punktach czerpalnych do lokali (wodomierze lokalowe) i w części wspólnej,

- indywidualne ciepłomierze do lokali (ciepłomierze lokalowe),

- radiowy system monitorująco-odczytowy.

3. Wymienione instalacje (częściowo) i urządzenia w § 2, pkt. 2 należą do nieruchomości wspólnej.

4. Koszty mediów obejmują wszelkie wydatki związane z opłatami za dostawę i odbiór mediów uiszczanych na rzecz sprzedawców, dostawców i usługodawców zewnętrznych.

5. Rozliczanie kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody oraz zimnej wody, i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu znajdującego się w nieruchomości.

6. Rodzaje zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów oraz ich wysokość dla poszczególnych lokali ustala Zarząd WM na podstawie zużyć w poprzednich okresach rozliczeniowych, istotnej zmiany cen lub na podstawie indywidualnej prośby Właściciela lokalu zaakceptowanej przez Zarząd WM. Łączne zaliczki powinny przewyższać poniesione koszty o 15% do 30%, na wypadek trudności płatniczych Właścicieli.

6. Właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięczne zaliczki na pokrycie kosztów dostawy mediów do lokalu, równocześnie z opłatami z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, tj. do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

6. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia Właścicieli lokali o zmianie wysokości comiesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów, na wskutek wzrostu cen mediów, nie później niż 14 dni przed terminem płatności.

7. Właścicielowi lokalu za zwłokę w uiszczaniu zaliczek będą naliczone odsetki ustawowe, jeżeli nieuzasadniona zwłoka będzie wynosiła co najmniej dwa okresy płatności. Zapłacone odsetki zostaną przeznaczone na fundusz na koszty remontowe.

8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

9. Właściciele są zobowiązani do udostępniania swoich lokali w celach instalowania, wymiany, odczytu i legalizacji wodomierzy. Koszty ponosi Wspólnota Mieszkaniowa z funduszu na koszty remontowe. Co pięć lat jest obowiązkowa legalizacja urządzeń pomiarowych.

10. Właściciel lokalu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zarząd lub Administratora o dostrzeżonych uszkodzeniach w instalacjach centralnego ogrzewania i w wodnokanalizacyjnych oraz o uszkodzeniach urządzeń pomiarowych. Zarząd jest zobowiązany do wykonywania co najmniej czterech kontrolnych odczytów urządzeń pomiarowych rocznie.

11. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja Właściciela w instalację c.o. lub c.w.u. bez zgody Zarządu.

12. W przypadku zawinionego uszkodzenia urządzeń pomiarowych przez Właściciela, Właściciel zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia i jego legalizacji.

13. W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu urządzenia pomiarowego z winy Właściciela (§ 2, pkt. 9, 11 i 12) rozliczenia kosztów dokonuje się w oparciu o maksymalny jednostkowy koszt zużycia mediów dla lokalu w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.

14. W przypadku eksploatacyjnego uszkodzenia urządzenia pomiarowego rozliczenie dokonuje się w oparciu o średnioroczny koszt zużycia mediów dla lokalu w danym okresie rozliczeniowym. Urządzenie pomiarowe uszkodzone bez winy użytkownika zostanie naprawione ze środków funduszu na koszty remontowe.

15. W przypadku zmiany Właściciela lokalu, rozliczenia następują między sprzedającym i kupującym według ich wzajemnych uzgodnień, po zamknięciu okresu rozliczeniowego i ustaleniu stawek kosztów poszczególnych mediów.

16. Właściciel lokalu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób przebywających w jego lokalu oraz o sposobie wykorzystywania lokalu na cele inne niż mieszkalne.

17. Wywóz nieczystości stałych rozliczany jest według ilości osób przebywających w lokalu.

18. Różnica pomiędzy zużyciem mediów według liczników głównych a sumą zużycia według liczników lokalowych, będzie rozliczana na poszczególnych Właścicieli lokali zgodnie z ich udziałem w nieruchomości wspólnej.

19. Rozliczenia kosztów mediów wykonywane jest raz w roku na dzień 31 grudnia. O wynikach rozliczenia Właściciele lokali są powiadamiani pisemnie w terminie do 31 marca roku następnego w formie sprawozdania finansowego Wspólnoty oraz rozliczeń indywidualnych.

20. Podstawę do rozliczenia poniesionych kosztów za zużyte mediów stanowią otrzymane w okresie rozliczeniowym:

- faktury sprzedawcy i usługodawcy,

- protokoły z odczytów urządzeń pomiarowych,

- zasady przyjęte w niniejszym Regulaminie,

- oświadczenia Właścicieli lokali o ilości osób przebywających w lokalach i sposobie wykorzystywania lokali.

21. Różnica powstała w wyniku rozliczenia zaliczek uiszczanych przez Właściciela lokalu, a poniesionymi kosztami za zużyte media regulowana będzie następująco:

- niedopłatę Właściciel lokalu wnosi przy najbliższej wpłacie zaliczki przypadającej po otrzymaniu rozliczenia;

- nadpłata powinna być odliczona przez Właściciela lokalu przy najbliższej wpłacie zaliczki na poczet kosztów zarządzania;

- na wniosek Właściciela lokalu Zarząd może wyrazić zgodę na uregulowanie należności w ratach;

- na żądanie Właściciela lokalu Zarząd wypłaca nadpłatę Właścicielowi;

- Właściciel lokalu nie może rościć sobie praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów.

 

§ 3

Zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.

 

1. Koszt całkowity ciepła (c.o. i c.w.u.): - koszt wynikający z faktur dostawcy (wszystkie koszty) dzielimy na:

- koszty zużycia - rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach i w części wspólnej nieruchomości),

- koszty stałe - rozliczane według udziałów Właścicieli lokali w nieruchomości.

 

2. Koszty zużycia:

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.o.:

a) koszt całkowity zużycia na c.o. dzielimy przez różnicę zużycia ciepła według wskazań głównego ciepłomierz c.o. i głównego ciepłomierza c.w.u. - koszt 1 GJ na c.o.;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepła (GJ) dla lokali, w których były awarie ciepłomierzy;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.o., a sumą kosztów ciepła zużytą na c.o. obliczoną według wskazań zużycia ciepłomierzy lokalowych i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

 

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u.:

a) koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u. dzielimy przez wskazanie głównego wodomierza ciepłej wody użytkowej – koszt ciepła na podgrzania 1 m3 wody;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepłej wody użytkowej dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy ciepłej wody;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.w.u., a sumą kosztów ciepła zużytą na podgrzanie c.w.u. obliczoną według wskazań zużycia wodomierzy lokalowych ciepłej wody i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

 

3. Obliczona wysokość kosztów zużycia ciepła na c.o. i na podgrzanie c.w.u. w lokalu jest proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia przez ciepłomierz i wodomierz lokalowy.

 

§ 4

Zasady rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

 

1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków wynikają z faktur dostawcy.

2. Ilość zużytej wody stanowi suma wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody.

3. Koszt dzielimy na sumę wskazań dwóch wodomierzy głównych – koszt 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków.

4. Ilość ścieków pomniejszona jest o stan wodomierza ogrodowego.

5. Ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia wody i ścieków dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy.

6. Koszt wody zużytej w lokalu i odprowadzania ścieków oblicza się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych (suma wskazań zimnej i ciepłej wody) lub zgodnie z ustaleniem w §4, pkt 5, mnożąc przez koszt 1 m3 .

7. Różnicę pomiędzy kosztem dostawy wody i odprowadzania ścieków, a sumą kosztów wody i odprowadzania ścieków obliczoną według wskazań wodomierzy lokalowych i ustalonych w pkt 5, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

8. Obliczony koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków do lokalu jest proporcjonalny do zarejestrowanego zużycia przez wodomierze lokalowe.

 

§ 5

Zasady rozliczenia kosztów wywozu śmieci i gabarytów

 

1. Koszt wywozu nieczystości wynika z faktur odbiorcy (usługodawcy).

2. Koszt wywozu nieczystości dzieli się na ilość zgłoszonych osób w nieruchomości – koszt wywozu na jednego mieszkańca.

3. W przypadku stwierdzenia błędnego podania przez Właściciela ilości osób przebywających w jego lokalu, przyjmuje się do obliczeń 5 osób (bez względu na wielkość lokalu).

4. Obliczony koszt wywozu nieczystości jest proporcjonalny do ilości osób przebywających w lokalu.

5. Wywóz gabarytów odbywa się na koszt ich właściciela, w terminie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Właścicielom i najemcom uchybiającym powyższemu terminowi, bądź postanowieniom zawartym w Regulaminie, nie przysługuje odwołanie lub zaskarżenie decyzji Zarządu opartej na niniejszym Regulaminie.

3. Złożenie reklamacji dotyczącej rozliczenia zaliczek nie zwalnia z obowiązku uiszczenia ewentualnej niedopłaty.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu Zarząd lub Firma Zarządzająca nieruchomością koryguje rozliczenie na podstawie danych z nowego odczytu. Jeżeli stwierdzona zostanie nieprawidłowość pracy urządzenia, to zużycie określa się wg § 2, pkt 14.

 

§ 7

Dopuszczalne odchylenia od wskazań wraz z ich rozliczeniem

1. Różnica wskazań pomiędzy głównym urządzeniem pomiarowym, a sumą urządzeń pomiarowych lokalowych przekraczająca 15% jest traktowana jako sytuacja nadzwyczajna. Wymaga ustalenia stanu technicznego urządzeń, które wskazują zużycie mniejsze niż 10% zużycia średniego uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

2. W przypadku stwierdzenia wady technicznej urządzenia pomiarowego, przyjmuje się dla tego urządzenia wielkość zużycia na podstawie wskazania średniego za poprzedni okres rozliczeniowy lub uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1. Do obowiązków Zarządcy/Administratora należy:

- każdorazowe powiadomienie o zmianie cen oraz korygowanie opłat,

naliczanie opłat oraz powiadamianie Właścicieli lokali o ich wysokości,

- kontrola oplombowania oraz funkcjonowania urządzeń pomiarowych i

wykonywanie kontrolnych odczytów,

- dokonanie okresowego rozliczenia.

2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

- zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania urządzeń

pomiarowych nałożonych przez producenta urządzenia oraz instalatora,

- zapewnienie dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu

lub naprawy,

- sprawdzanie na bieżąco działania wodomierzy i ciepłomierza,

- powiadamiać Administratora lub Zarząd Wspólnoty o wadach i

uszkodzeniach urządzeń pomiarowych.

Odbiorca oświadcza, że znane mu są zasady rozliczeń kosztów mediów

zużytych w jego lokalu i zapoznał się z obowiązującym w tym zakresie

„REGULAMINEM ROZLICZANIA MEDIÓW”

Ilość osób przebywających w lokalu …........

Lokal jest wykorzystywany na cele mieszkalne (niemieszkalne).

 

Podpisy:

1. ….....................................................

2. ….......................................................

 

DATA: …........................

Pliki do pobrania

Komentarze

(1)
Praszczur | 30.11.2016, 14:56
Przepraszam ! Ale wydaje mi się pewnym uchybieniem przyzwoitości pobieranie opłat za wzór niezgodny z aktualnym stanem prawnym . ( Nowe brzmienie art. 45 a. Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 2016 r. Poz. 831 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej . ………………. .
Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
12) w art. 45a: ........... itd. , wymaga aktualizacji regulaminów przynajmniej w zakresie rozliczeń z pobranych pieniędzy za c.o i c.c.w.) P.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16912|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10526|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10096|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl