CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

KS Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management
KS Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

Czynniki występowania ryzyka mają charakter zewnętrzny (ogólnogospodarczy, demograficzny, społeczny) lub wewnętrzny – wynikający ze sposobu działania organizacji, jej procesów, zasobów, wykorzystywanych technologii.

Ryzyko wiąże się z kosztami negatywnych konsekwencji wystąpienia zagrożenia, kosztami zapobiegania, lecz także kosztami niewykorzystanych szans, czyli utraconych możliwości. Niepodejmowanie przez organizacje ryzyka pozbawia je możliwości rozwoju. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala zachować właściwą równowagę.

Zobacz też: Przeglądy techniczne budynku

W ciągu ostatnich lat zarządzanie ryzykiem przestało być ograniczone do tradycyjnie postrzeganych branż wysokiego ryzyka. Obecnie stosuje się je w niemal każdym obszarze funkcjonowania organizacji, a wobec znaczenia infrastruktury, zasobów, urządzeń i usług związanych z dostarczaniem udogodnień dla realizacji celów organizacji, postrzegane jest jako jedno z głównych zadań facility managera.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje dążenie do minimalizacji tych zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację. Jest jednak również systematyczną metodą identyfikacji, analizy i oceny działań, która umożliwi maksymalizację możliwości.

Do głównych korzyści zarządzania ryzykiem zalicza się: obniżenie kosztów, poprawę wykorzystania zasobów i zrozumienia zagrożeń prowadzenia biznesu, usprawnienie komunikacji w organizacji, zmniejszenie potencjału konfliktów oraz zwiększenie koordynacji między podmiotami partnerskimi.

Istnieje wiele modeli zarządzania ryzykiem. Większość z nich wymienia następujące jego etapy:

 • identyfikację ryzyka, czyli określenie, co może się stać,
 • analizę ryzyka, czyli zbadanie mechanizmów wystąpienia ryzyka oraz oszacowanie skali ryzyka jako prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz rozmiarów skutków,
 • ocenę i hierarchizację ryzyka,
 • akceptację ryzyka oraz przygotowanie i wdrożenie planów działania.

Dla zarządzania ryzykiem w obszarze Facility Management proponujemy przejrzysty i uporządkowany model, w którym do głównych etapów należą: strategia ryzyka, mapowanie ryzyka, ocena ryzyka oraz raportowanie.

Ryzyka ustala się w ramach strategii ryzyka. Ramy te zazwyczaj obejmują strategie i procesy stosowane w zarządzaniu ryzykiem, „apetyt na ryzyko”, określenie obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania procesów. Apetyt na ryzyko definiuje się jako akceptowalną wartość ewentualnej straty, gotowość organizacji do narażenia się na ryzyko.

Ważne jest, aby wyjaśnić odpowiedzialność za każdy element procesu zarządzania ryzykiem i zauważyć, że odpowiedzialność będzie się różnić w zależności od struktury i kultury organizacyjnej.

Podjęcie się identyfikacji ryzyk wymaga zastosowania określonych metod i technik. Najważniejsze z nich w obszarze operacyjnym Facility Management to: przegląd dokumentacji, ankiety wśród pracowników i klientów, diagramy przyczynowo-skutkowe czy listy kontrolne. Natomiast w obszarze strategicznym wykorzystuje się burzę mózgów, metody delfickie, analizy scenariuszowe i metody pozycjonowania strategicznego (np. SWOT).

Jednak jedną z najpopularniejszych metod identyfikacji i oceny oddziaływania ryzyka na organizację są mapy ryzyka (matryce ryzyka), które sprowadzają różne typy zidentyfikowanych ryzyk do wspólnego mianownika, uwzględniając przy tym zarówno prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jak i ewentualne skutki oddziaływania.

Przeczytaj: Certyfikaty ekologiczne

Mapowanie ryzyka jest procesem identyfikacji, kwantyfikacji oraz określania priorytetów zagrożeń związanych z realizacją celów biznesowych. Powinno być połączone z procesem planowania biznesu. Identyfikacja ryzyk odbywa się też coraz częściej na poziomie procesów realizowanych w organizacji. Ryzyka opisywane są w postaci modeli i dodawane do poszczególnych działań w procesach.

Sporządzenie mapy ryzyka wymaga określenia dwóch jego wymiarów: prawdopodobieństwa wystąpienia (mierzonego albo subiektywnie, albo na podstawie analiz występowania tego typu ryzyk w przeszłości) oraz ewentualnych skutków (finansowych i pozafinansowych), powstałych w przypadku jego pojawienia się (tutaj istotne staje się oszacowanie tych skutków, które nie zawsze przyjmują bezpośrednio wymiar finansowy, ale mogą w konsekwencji doprowadzić do znacznych strat – tzw. ryzyko utraty reputacji).

Warto zobaczyć: Ubezpieczenie zarządcy

Dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk właściciel ryzyka lub osoba nim zarządzająca wskazuje optymalną strategię i planowany sposób działania. Wybór strategii podyktowany jest znaczeniem ryzyka – siłą jego oddziaływania i prawdopodobieństwem wystąpienia. Zazwyczaj stosuje się podział strategii postępowania z ryzykiem w zależności od jego klasyfikacji w macierzy ryzyka przedstawionej na rys. 1:

 • akceptacja ryzyka będzie miała miejsce w sytuacjach, w których koszty skutecznego przeciwdziałania mu mogą przekraczać jego potencjalne korzyści, a zdolności do skutecznego przeciwdziałania są ograniczone lub wykraczające poza decyzje i działania wewnętrzne – następuje najczęściej w obszarze ryzyka o niskich skutkach;
 • transfer ryzyka, czyli przeniesienie (np. kontraktem outsourcingowym) odpowiedzialności i kosztów jego wystąpienia na inną organizację lub jego dywersyfikacja, tzn. rozproszenie ryzyka pomiędzy różnych interesariuszy, występujące najczęściej w stosunku do ryzyk specjalistycznych lub o małym prawdopodobieństwie i wysokich skutkach (np. ubezpieczenia);
 • przeciwdziałanie – dotyczyć będzie kategorii ryzyk, które wymagają podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i zaplanowanych działań prowadzących do ich likwidacji lub znacznego ograniczenia;
 • unikanie ryzyka, czyli podejmowanie działań w celu unikania ekspozycji na ryzyko (w wielu przypadkach to niemożliwe) – stosowane wobec ryzyk, dla których, mimo podejmowanych działań, nie udało się zmniejszyć ich istotności do akceptowalnego poziomu.

Szczegółowość map ryzyka zależy od przyjętej metodologii zarządzania ryzykiem. Spotykane są najczęściej dwa rozwiązania: pierwsze, polegające na klasyfikacji ryzyka do deskryptywnych kategorii (dwóch lub więcej), określających konsekwencje jego wystąpienia, np. ryzyko nieistotne, niskie, umiarkowane, wysokie, katastrofalne, a także stratę ponoszoną w przypadku jego wystąpienia: prawie pewne (występujące często, np. częściej niż raz w roku), częste, umiarkowane, rzadkie, bardzo rzadkie. Innym sposobem jest nadanie omawianym dwóm wymiarom punktacji w skali 1–10, tak jak przedstawiono na rys. 2.

Tak przeprowadzona analiza umożliwi prawidłową klasyfikację ryzyka w skali: krytyczne–niskie, co stanowi przesłankę do dalszego konstruowania systemu zarządzania nim. Dzięki możliwości przemnożenia wartości w dwóch wymiarach i sprowadzeniu końcowej oceny do jednej liczby, otrzymujemy listę priorytetów w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk.

Tak określone ryzyka poddawane są dalszej analizie:

 • ryzyka krytyczne (60 i więcej pkt.) – wymagają bezzwłocznej analizy i pozostawania pod stałą obserwacją najwyższego szczebla kierownictwa;
 • ryzyka wysokie (30–59 pkt.) – wymagają bezzwłocznego zajęcia się nimi przez wyższy szczebel zarządzania i wyznaczenia osób za nie odpowiedzialnych;
 • ryzyka średnie (16–29 pkt.) – wymagają stworzenia systemu monitorowania ryzyka oraz procedur reagowania;
 • ryzyka niskie (1–15 pkt.) – zarządza się nimi za pomocą standardowych procedur zarządzania ryzykiem, są wkomponowane w analizę i planowanie własnych zasobów organizacji.

Przedstawione powyżej metody wpisują się w proces zarządzania ryzykiem określony przez normę PN-EN 15221. Rys. 3. prezentuje propozycję działań dla procesu zarządzania ryzykiem zlokalizowanego na poziomie procesów strategicznych obszaru Facility Management.

Ryzyka obszaru Facility Management powodują zakłócenie pracy użytkownika obiektu. Oprócz silnego oddziaływania na jego procesy podstawowe, mają one często również istotne konsekwencje finansowe.

Pojawiające się awarie czy usterki traktowane są też jako wynik złej pracy facility managera lub jego służb, a nie efekt ryzyka, które występuje w wielu obszarach aktywności ludzkiej. Dlatego też zarządzanie ryzykiem, uświadamianie sobie jego występowania i przygotowywanie odpowiednich procedur będą z pewnością pomocne w zajmowaniu się wielowymiarowym obszarem FM. 

Bibliografia

 1. Beswick K., Bloodworth J., Risk Mapping – Dillemas and Sollutions, Housing Corporation, 2003
 2. Facility Management Guide to Managing Risk, FMA, 2004.
 3. Strategic Facility Planning, IFMA, 2009.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16913|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10527|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10097|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl