CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

KS Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management
KS Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

Czynniki występowania ryzyka mają charakter zewnętrzny (ogólnogospodarczy, demograficzny, społeczny) lub wewnętrzny – wynikający ze sposobu działania organizacji, jej procesów, zasobów, wykorzystywanych technologii.

Ryzyko wiąże się z kosztami negatywnych konsekwencji wystąpienia zagrożenia, kosztami zapobiegania, lecz także kosztami niewykorzystanych szans, czyli utraconych możliwości. Niepodejmowanie przez organizacje ryzyka pozbawia je możliwości rozwoju. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala zachować właściwą równowagę.

Zobacz też: Przeglądy techniczne budynku

W ciągu ostatnich lat zarządzanie ryzykiem przestało być ograniczone do tradycyjnie postrzeganych branż wysokiego ryzyka. Obecnie stosuje się je w niemal każdym obszarze funkcjonowania organizacji, a wobec znaczenia infrastruktury, zasobów, urządzeń i usług związanych z dostarczaniem udogodnień dla realizacji celów organizacji, postrzegane jest jako jedno z głównych zadań facility managera.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje dążenie do minimalizacji tych zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację. Jest jednak również systematyczną metodą identyfikacji, analizy i oceny działań, która umożliwi maksymalizację możliwości.

Do głównych korzyści zarządzania ryzykiem zalicza się: obniżenie kosztów, poprawę wykorzystania zasobów i zrozumienia zagrożeń prowadzenia biznesu, usprawnienie komunikacji w organizacji, zmniejszenie potencjału konfliktów oraz zwiększenie koordynacji między podmiotami partnerskimi.

Istnieje wiele modeli zarządzania ryzykiem. Większość z nich wymienia następujące jego etapy:

 • identyfikację ryzyka, czyli określenie, co może się stać,
 • analizę ryzyka, czyli zbadanie mechanizmów wystąpienia ryzyka oraz oszacowanie skali ryzyka jako prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz rozmiarów skutków,
 • ocenę i hierarchizację ryzyka,
 • akceptację ryzyka oraz przygotowanie i wdrożenie planów działania.

Dla zarządzania ryzykiem w obszarze Facility Management proponujemy przejrzysty i uporządkowany model, w którym do głównych etapów należą: strategia ryzyka, mapowanie ryzyka, ocena ryzyka oraz raportowanie.

Ryzyka ustala się w ramach strategii ryzyka. Ramy te zazwyczaj obejmują strategie i procesy stosowane w zarządzaniu ryzykiem, „apetyt na ryzyko”, określenie obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania procesów. Apetyt na ryzyko definiuje się jako akceptowalną wartość ewentualnej straty, gotowość organizacji do narażenia się na ryzyko.

Ważne jest, aby wyjaśnić odpowiedzialność za każdy element procesu zarządzania ryzykiem i zauważyć, że odpowiedzialność będzie się różnić w zależności od struktury i kultury organizacyjnej.

Podjęcie się identyfikacji ryzyk wymaga zastosowania określonych metod i technik. Najważniejsze z nich w obszarze operacyjnym Facility Management to: przegląd dokumentacji, ankiety wśród pracowników i klientów, diagramy przyczynowo-skutkowe czy listy kontrolne. Natomiast w obszarze strategicznym wykorzystuje się burzę mózgów, metody delfickie, analizy scenariuszowe i metody pozycjonowania strategicznego (np. SWOT).

Jednak jedną z najpopularniejszych metod identyfikacji i oceny oddziaływania ryzyka na organizację są mapy ryzyka (matryce ryzyka), które sprowadzają różne typy zidentyfikowanych ryzyk do wspólnego mianownika, uwzględniając przy tym zarówno prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jak i ewentualne skutki oddziaływania.

Przeczytaj: Certyfikaty ekologiczne

Mapowanie ryzyka jest procesem identyfikacji, kwantyfikacji oraz określania priorytetów zagrożeń związanych z realizacją celów biznesowych. Powinno być połączone z procesem planowania biznesu. Identyfikacja ryzyk odbywa się też coraz częściej na poziomie procesów realizowanych w organizacji. Ryzyka opisywane są w postaci modeli i dodawane do poszczególnych działań w procesach.

Sporządzenie mapy ryzyka wymaga określenia dwóch jego wymiarów: prawdopodobieństwa wystąpienia (mierzonego albo subiektywnie, albo na podstawie analiz występowania tego typu ryzyk w przeszłości) oraz ewentualnych skutków (finansowych i pozafinansowych), powstałych w przypadku jego pojawienia się (tutaj istotne staje się oszacowanie tych skutków, które nie zawsze przyjmują bezpośrednio wymiar finansowy, ale mogą w konsekwencji doprowadzić do znacznych strat – tzw. ryzyko utraty reputacji).

Warto zobaczyć: Ubezpieczenie zarządcy

Dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk właściciel ryzyka lub osoba nim zarządzająca wskazuje optymalną strategię i planowany sposób działania. Wybór strategii podyktowany jest znaczeniem ryzyka – siłą jego oddziaływania i prawdopodobieństwem wystąpienia. Zazwyczaj stosuje się podział strategii postępowania z ryzykiem w zależności od jego klasyfikacji w macierzy ryzyka przedstawionej na rys. 1:

 • akceptacja ryzyka będzie miała miejsce w sytuacjach, w których koszty skutecznego przeciwdziałania mu mogą przekraczać jego potencjalne korzyści, a zdolności do skutecznego przeciwdziałania są ograniczone lub wykraczające poza decyzje i działania wewnętrzne – następuje najczęściej w obszarze ryzyka o niskich skutkach;
 • transfer ryzyka, czyli przeniesienie (np. kontraktem outsourcingowym) odpowiedzialności i kosztów jego wystąpienia na inną organizację lub jego dywersyfikacja, tzn. rozproszenie ryzyka pomiędzy różnych interesariuszy, występujące najczęściej w stosunku do ryzyk specjalistycznych lub o małym prawdopodobieństwie i wysokich skutkach (np. ubezpieczenia);
 • przeciwdziałanie – dotyczyć będzie kategorii ryzyk, które wymagają podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i zaplanowanych działań prowadzących do ich likwidacji lub znacznego ograniczenia;
 • unikanie ryzyka, czyli podejmowanie działań w celu unikania ekspozycji na ryzyko (w wielu przypadkach to niemożliwe) – stosowane wobec ryzyk, dla których, mimo podejmowanych działań, nie udało się zmniejszyć ich istotności do akceptowalnego poziomu.

Szczegółowość map ryzyka zależy od przyjętej metodologii zarządzania ryzykiem. Spotykane są najczęściej dwa rozwiązania: pierwsze, polegające na klasyfikacji ryzyka do deskryptywnych kategorii (dwóch lub więcej), określających konsekwencje jego wystąpienia, np. ryzyko nieistotne, niskie, umiarkowane, wysokie, katastrofalne, a także stratę ponoszoną w przypadku jego wystąpienia: prawie pewne (występujące często, np. częściej niż raz w roku), częste, umiarkowane, rzadkie, bardzo rzadkie. Innym sposobem jest nadanie omawianym dwóm wymiarom punktacji w skali 1–10, tak jak przedstawiono na rys. 2.

Tak przeprowadzona analiza umożliwi prawidłową klasyfikację ryzyka w skali: krytyczne–niskie, co stanowi przesłankę do dalszego konstruowania systemu zarządzania nim. Dzięki możliwości przemnożenia wartości w dwóch wymiarach i sprowadzeniu końcowej oceny do jednej liczby, otrzymujemy listę priorytetów w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk.

Tak określone ryzyka poddawane są dalszej analizie:

 • ryzyka krytyczne (60 i więcej pkt.) – wymagają bezzwłocznej analizy i pozostawania pod stałą obserwacją najwyższego szczebla kierownictwa;
 • ryzyka wysokie (30–59 pkt.) – wymagają bezzwłocznego zajęcia się nimi przez wyższy szczebel zarządzania i wyznaczenia osób za nie odpowiedzialnych;
 • ryzyka średnie (16–29 pkt.) – wymagają stworzenia systemu monitorowania ryzyka oraz procedur reagowania;
 • ryzyka niskie (1–15 pkt.) – zarządza się nimi za pomocą standardowych procedur zarządzania ryzykiem, są wkomponowane w analizę i planowanie własnych zasobów organizacji.

Przedstawione powyżej metody wpisują się w proces zarządzania ryzykiem określony przez normę PN-EN 15221. Rys. 3. prezentuje propozycję działań dla procesu zarządzania ryzykiem zlokalizowanego na poziomie procesów strategicznych obszaru Facility Management.

Ryzyka obszaru Facility Management powodują zakłócenie pracy użytkownika obiektu. Oprócz silnego oddziaływania na jego procesy podstawowe, mają one często również istotne konsekwencje finansowe.

Pojawiające się awarie czy usterki traktowane są też jako wynik złej pracy facility managera lub jego służb, a nie efekt ryzyka, które występuje w wielu obszarach aktywności ludzkiej. Dlatego też zarządzanie ryzykiem, uświadamianie sobie jego występowania i przygotowywanie odpowiednich procedur będą z pewnością pomocne w zajmowaniu się wielowymiarowym obszarem FM. 

Bibliografia

 1. Beswick K., Bloodworth J., Risk Mapping – Dillemas and Sollutions, Housing Corporation, 2003
 2. Facility Management Guide to Managing Risk, FMA, 2004.
 3. Strategic Facility Planning, IFMA, 2009.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17752|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11096|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl