CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Sytuacja prawna instalacji centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Paweł Puch  |  Administrator 6/2014  |  27.08.2014  |  14
Sytuacja prawna instalacji centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych
Sytuacja prawna instalacji centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych
www.freeimages.com

Wspólnoty mieszkaniowe bardzo często w przypadku instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej mają problemy z określeniem, która ich część jest częścią nieruchomości wspólnej, a która – częścią konkretnego lokalu. W tym artykule przyjrzymy się więc bliżej sytuacji prawnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania częścią nieruchomości wspólnej

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ta definicja ustawowa jest mało precyzyjna i rodzi problemy interpretacyjne, zwłaszcza w przypadku urządzeń (Czytaj więcej na ten temat).

WM bardzo często mają więc problemy z określeniem, która część instalacji która jest częścią nieruchomości wspólnej, a która – częścią konkretnego lokalu. Dla wspólnot jest to dość ważne rozgraniczenie, bowiem przeprowadzenie przeglądów i usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej należy do WM, a koszty tych czynności ponoszą wszyscy właściciele lokali proporcjonalnie do udziałów w niej.

 

Przeczytaj: Stan techniczny instalacji ogrzewczych a koszty

Tymczasem przeprowadzenie przeglądów i usuwanie awarii w lokalach należy do ich właścicieli i to oni ponoszą całe koszty tych czynności. W przypadku innych instalacji możliwe jest ich rozgraniczenie na część, która stanowi element lokalu, i tę, która stanowi nieruchomość wspólną, ale w przypadku instalacji centralnego ogrzewania nie jest to możliwe. Wspólna dla całego budynku instalacja C.O. stanowi bowiem jedną niepodzielną całość. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego i linia orzecznictwa sądów niższej instancji.

PIAS-KAN

Zgodnie z nią instalacja C.O. jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Korzystają z niego wszyscy właściciele lokali: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku.

Składnikiem tzw. współwłasności przymusowej są i fragmenty instalacji będące się poza poszczególnymi lokalami, i elementy znajdujące się w wydzielonych lokalach. Zatem, poza przypadkiem indywidualnych systemów grzewczych w każdym lokalu, cała instalacja centralnego ogrzewania ze względu na swoją specyfikę stanowi część nieruchomości wspólnej. Wymiana zarówno kaloryferów, jak i termostatów należy więc do WM.

Próby rozgraniczenia instalacji w drodze uchwały są niedopuszczalne. Gdyby uznać je za dopuszczalne, powodowałoby to konieczność uznania np. kaloryferów w lokalu za jego część, co uprawniałoby właściciela do ich wymiany na jakikolwiek inny model o dowolnej pojemności i mocy, bez zgody wspólnoty, a takie działanie powodowałoby zaburzenie bilansu cieplnego w budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania częścią lokalu

Zwłaszcza nowe budynki często projektowane są w ten sposób, że każdy lokal ma oddzielną instalację C.O. Współcześnie ze względu na małe gabaryty i niskie koszty nie stanowi problemu postawienie nawet w kawalerce dwufunkcyjnego pieca, który będzie zapewniał jej mieszkańcom ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

W takim przypadku w budynku jest tyle instalacji C.O., ile samodzielnych lokali, a każda instalacja w budynku jest częścią tego lokalu. W związku z tym wspólnota ani nie rozlicza kosztów ogrzewania w budynku, ani nie dokonuje konserwacji czy usuwania usterek w instalacjach centralnego ogrzewania.

Odłączenie się od wspólnej instalacji w budynku

W sytuacji, gdy w budynku WM istnieje jedna wspólna instalacja C.O. – zwłaszcza jeżeli jest ona stara, kosztowna i mało wydajna  – pojawiają się głosy właścicieli – którzy chcą się od niej odłączyć i wyposażyć swój lokal w indywidualną instalację C.O. Odłączenie się pojedynczego lokalu od zbiorczej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nie należy jednak tylko do decyzji właściciela lokalu, lecz także wymaga zgody WM.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 sierpnia 1997 r., sygn. akt III CZP 36/97, potwierdził, że właściciel lokalu nie może bez zgody pozostałych właścicieli odłączyć swojego lokalu od zainstalowanej w budynku sieci C.O. i przy jej wykorzystaniu zastosować inny rodzaj ogrzewania. Instalacja grzewcza jest bowiem urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

 

Sąd podkreślił, że z urządzeń takich korzystają wszyscy właściciele: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku. Składnikami nieruchomości wspólnej są i elementy instalacji znajdujące się poza poszczególnymi lokalami, i elementy w wydzielonych lokalach mieszkalnych.

Sąd uznał, że w związku z tym działania jednego z współwłaścicieli, polegające na zmianie sposobu ogrzewania jego lokalu, pozostają poza granicami przysługującego mu prawa. WM nie ma przy tym żadnego obowiązku wyrażenia zgody na takie odłączenie. A samowolne odłączenie się od instalacji nie spowoduje oczekiwanego przez właściciela skutku.

WM bowiem, zgodnie z prawem, nadal będzie uprawniona do żądania od niego, by pokrył przypadającą na niego część kosztów ogrzewania całego budynku. Wspólnota zgody na odłączenie się nie powinna wyrażać, gdyż odcięcie jednego lokalu nie spowoduje znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania, natomiast rozliczenie kosztów ogrzewania i utrzymania instalacji C.O. będzie musiało być rozłożone na pozostałych właścicieli lokali.

Zatem zgoda WM na odłączenie jednego z lokali od instalacji C.O. spowoduje wzrost kosztów z tego tytułu u innych właścicieli lokali. Natomiast jeżeli więcej właścicieli chce odłączyć się od starej, nieekonomicznej instalacji wspólnej, WM powinna rozważyć likwidację wspólnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku i przejście na indywidualne ogrzewanie lokali jako alternatywne rozwiązanie dla kompleksowej modernizacji całej instalacji C.O. w obiekcie.

Takie rozwiązanie, zwłaszcza w mniejszych budynkach wielomieszkaniowych, będzie lepsze. W małych wspólnotach, w których zarządzanie odbywa się nie na podstawie ustawy o własności lokali, a w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności, bieżące zarządzanie nieruchomością jest mocno ograniczone.

Zobacz także: Co nowego w Orzecznictwie? Obciążenie lokali użytkowych za centralne ogrzewanie

We wspólnotach tych nie ma bowiem zarządu, a zarządca może działać tylko wtedy, gdy zgodę na zawarcie z nim umowy wyrażą wszyscy właściciele (jednomyślność) lub gdy narzuci go sąd (zarządca przymusowy). Zatem wspólne rozliczanie kosztów C.O. i kosztów konserwacji instalacji jest bardzo utrudnione. Choćby dlatego dużo lepszym rozwiązaniem są wówczas indywidualne instalacje C.O.

Sytuacja prawna kotłowni

Z prawną sytuacją instalacji C.O. w budynku wiąże się sytuacja prawna kotłowni. We wspólnocie mieszkaniowej pomieszczenie w budynku, w tym kotłownia, może mieć trzy formy prawne. Może być albo częścią nieruchomości wspólnej, albo samodzielnym lokalem, albo pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu. Nie ma innej możliwości prawnej.

Uregulowanie sytuacji kotłowni w budynku można zatem oprzeć tylko na jednej z tych trzech możliwości. Zgodnie z art. 2 ust 4 UWL do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane „pomieszczeniami przynależnymi”.

 

Kotłownia jako pomieszczenie przynależne ma rację bytu tylko w sytuacji, gdy służy właścicielowi jednego lokalu. Tak samo postępuje się z piwnicami czy komórkami lokatorskimi, które służą poszczególnym właścicielom lokalu, a znajdują się poza lokalem. Również kotłownię można w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu określić jako pomieszczenie przynależne.

Zwróćmy uwagę, że pomieszczenie przynależne może przynależeć tylko do jednego lokalu. Gdy kotłownia służy kilku lokalom, nie można więc poprawnie uregulować jej sytuacji prawnej w drodze ustanowienia jej pomieszczeniem przynależnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 UWL, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które – wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Zatem, tak jak w budynku można wyodrębnić lokale mieszkalne, można też wyodrębnić lokale o innym przeznaczeniu, w tym np. kotłownię. W ten sposób możemy w budynku uzyskać dodatkowy samodzielny lokal, który następnie można zbyć na współwłasność właścicielom lokali, którzy będą z niego korzystać w ten sposób, że znajdować się będzie tam piec ogrzewający ich lokale.

Tą metodą w budynku wyodrębnia się np. garaże wielostanowiskowe, które następnie sprzedaje się na współwłasność osobom, które będą w nich zajmować miejsca postojowe. Zgodnie z art. 3 ust. 2 UWL, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zatem w przypadku, gdy pomieszczenie kotłowni nie zostanie określone jako pomieszczenie przynależne ani wyodrębnione w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu jako samodzielny lokal mieszkalny, wejdzie w skład nieruchomości wspólnej. Pozostawienie danego pomieszczenia jako części nieruchomości wspólnej powinno nastąpić, gdy ma ono służyć wszystkim właścicielom lokali.

Zatem taki status nadaje się m.in. wózkowniom, strychom i innym tego typu wspólnym pomieszczeniom, a zatem także i kotłowni, jeśli ma służyć właścicielom wszystkich lokali. 

powiązane produkty

Komentarze

(14)
kontra | 28.08.2014, 09:04
Z artykułu wynika ze jest to wielki b...l prawny z którego korzystają zarządcy wspólnoty wystawiając nierzetelne rachunki za zużyte ciepło do ogrzania lokalu . w budynkach wielolokalowych przegrody (ściany oddzielające poszczególne lokale) powinny powinny być izolowane cieplnie tak aby nie było możliwości wykorzystywania ciepła pobieranego przez właściciela przez jego sąsiadów dopiero wówczas ma sens podział kosztów ciepła. W przeciwnym wypadku podział kosztów powinien się odbywać na zasadzie kosztu za 1/m2 albo 1m/3 i tylko takie rozliczenie jest sensowne bo w innym przypadku dochodzi do nadużyć czyli kradzieży. W istniejącym systemie ściany działowe (przegrody) nie izolują skutecznie przepływu ciepła między lokalami a więc podział kosztów jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu . Gdyby te warunki techniczne były zapewnione nie stanowiłoby żadnego problemu instalowania wygodnych dla właściciela grzejników także pod względem prawnym.
Mirosław | 28.08.2014, 11:29
Od wielu miesięcy Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej odmawia udzielenia przejrzystej, zrozumiałej dla lokatorów, informacji dotyczącej sposobu naliczenia konkretnych należności za centralne ogrzewanie.
Proszę o informację czy takie postępowanie jest normą a jeśli nie to w jaki sposób można skłonić Zarządce do ujawnienia metody wyliczenia?
kontra | 28.08.2014, 15:30
Rozliczenie ciepła w budynkach wielorodzinnych powinno sie odbywać na podstawie regulaminu który powinien być podany do wiadomości wszystkich mieszkańców a o tym mów ustawa a regulamin powinien być opracowany w oparciu o zapisy ustawy . W rozliczeniu powinno być napisane jakie jest zużycie w sezonie grzewczym ciepła i jak jest cena jednostkowa . Mnóstwom informacji na ten temat mozna znaleźć wpisując Google hasło rozliczanie ciepła w budynkach wielorodzinnych .
Mirosław | 28.08.2014, 16:46
Problem jest następujący:
W okresie rozliczeniowym 01.01.2012 - 31.12.2012 miałem zużycie do rozliczenia (suma jednostek) 1.256,000 i niedopłatę 298,37 zł. Koszty ogrzewania 1.270,90 zł.
W okresie rozliczeniowym 01.01.2013 - 31.12.2013 miałem zużycie do rozliczenia (suma jednostek) 1.355,000 i niedopłatę 624,69 zł. Koszty ogrzewania 1.515,54 zł.

Dlaczego więc przy zbliżonym zużyciu i zbliżonych kosztach ogrzewania niedopłata za rok 2013 jest ok. 100% większa?
kontra | 29.08.2014, 04:54
Nie podałeś jak wyglądają kwotowo zaliczki wpłacane na poczet ogrzewania bo zapewne takich wpłat dokonujesz i być morze to powoduje różnicę . Administrator pobiera zaliczki na poczet ogrzewania które w okresie rozliczeniowym stanowią jakąś tam sumę . Od kosztów ogrzewania odejmuję tą sumę zaliczek i to stanowi niedopłatę więc porównaj obydwa rozliczenia i sprawdź jak to wygląda w twoich rozliczeniach pod tym względem.
Mirosław | 29.08.2014, 09:03
Zaliczki również są na podobnym poziomie.

Moje pytanie dotyczyło tego czy Zarządca ma obowiązek wyjaśnić członkom Wspólnoty (na ich pisemne wezwanie do dokonania takiej czynności) w jaki sposób dokonuje tych wyliczeń czy takiego obowiązku nie ma a jeśli jest to obowiązek, od którego się uchyla to w jaki sposób to wyegzekwować.
energetyk | 29.08.2014, 09:23
Wyrażanie ciepła w jednostkach innych niż legalne jest wykroczeniem (art. 6.1 i art. 26 Prawo o miarach ) Podzielniki to przekręt prawny i techniczny (art 58 KC) W Polskim prawie nie ma słowa o podzielnikach (art 45a Prawo energetyczne). Jest mowa o urządzeniach wskaźnikowych nie będących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, czyli wyłączone z legalizacji GUM, ale są wdrożone w oparciu o ustawę o systemie oceny zgodności, tylko ustawodawca nie określił jakie mają spełnić szczegółowe wymagania i nie określił jednostki badawczej. Polskie Normy stosuje się dobrowolnie. Polską Normę PN-EN 834 w której są różne „dziwne sprawy” ci co uchwalili w konsensusie ją przyjąć i dopisali „ swoje dziwne uwagi”, po latach stwierdzają , że jest sprzeczna. W tytule zawarta jest np. dezinformacja, że rejestrują zużycie ciepła przez grzejniki. Ustawodawca unijny (dyrektywa 2012/27 UE) przyjmuje w dobrej wierze informację podana przez instytucję zaufania publicznego, Każdy że każdą wielkość fizyczną można zapisać, ale żeby zapisać to trzeba zmierzyć, bez pomiaru co zapisać? W Polsce w wykazie norm zintegrowanych brak tej normy. Nie jest prawdą, że podzielnik mierzy zużycie ( emisję) ciepła przez grzejnik. Prawdopodobnie jest urządzeniem pomiarowym, które mierzy całkę temperatury względem czasu, ale czyni to w niemianowanych jednostkach, z nieokreślonego poziomu temperatury i nie określoną dokładnością. To tylko część spraw. W Polsce
kontra | 29.08.2014, 17:45
Miroslław czy ty umiesz czytać ze zrozumieniem ? Napisałem ci ze obowiązuje regulamin rozliczenia to po pierwsze a po drugie napisałem ci jak możesz sprawdzić swoja dopłatę . Niestety nie widzę w jakiej formie otrzymujesz rozliczenie i z tego powodu nie mogę ci nic pomóc . Uważam ze na piśmie powinieneś złożyć reklamację i powinieneś otrzymać odpowiedź w tej samej formie . Energetyk trochę tu namieszałeś z tymi podzielnikami bo twój komentarz jest zbyt chaotyczny. Zgadzam się z tobą ze podzielnik można traktować jak zabawkę ponieważ nie podaje żadnych jednostek mianowanych zużycia ciepła w związku z tym właściwie nie wiadomo właściwie co to jest . Myślę ze ta ustawa została wprowadzona pod lobby producentów tych zabawek . Problem ten interesuje mnie od dziesięciu lat i dowiedziałem się ilość tych nie mianowanych jednostek jest zależny od powierzchni grzejnika i sam widziałem jak monterzy przy pomocy komputera ustawiali taki podzielnik ale dla mnie jako laika to jest nie wiarygodne bo można ustawić taki podzielnik zamiast na 15 żeberek na 18 żeberek i kto to sprawdzi skoro nie podlega podzielnik legalizacji , następna sprawa to jest na jakiej wysokości grzejnika powinien być umieszczony podzielnik ? Otóż ja robiłem symulację komputerową i wyszło mi że podzielnik powinien być umieszczony na wysokości 68% grzejnika a oni montują go na wysokości 75% co już daje nie właściwe wskazania. To samo potwierdził jeden z naukowców ( nie potrafię na ta chwilę wskazać który ) wyczytałem to w internecie. Zgodnie z ustawą jednostki z podzielnika mają tylko służyć do podziału kosztów a nie do wyceny tylko sprawa jest tego rodzaju ze na węźle głównym jest ciepłomierz który wskazuje jednostki mianowane i w jaki sposób przeliczyć jednostki mianowane na jednostki nie mianowane . Z technicznego punktu widzenia jest to nie możliwe i w związku z tym stosują metody zastępcze a dla mnie są to metody mało wiarygodne i dają możliwość dowolnych manipulacji w rozliczeniach kosztów zużycia ciepła i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W założeniu te metody indywidualnego rozliczenia ciepła miały spowodować oszczędnym gospodarowaniu ciepłem ale spełniały swoją rolę to przegrody powinny być izolowane cieplnie aby sąsiad z lewa ,prawa, z dołu czy z góry nie mógł korzystać z ciepła za które my płacimy . Niestety tak nie jest i wiem to na własnym przykładzie bo mój sąsiad w ogóle nie ogrzewa lokalu a u mnie na ścianie graniczącej z jego lokalem skrapla sie woda co świadczy o tym ze przenikalność cieplna jest bardzo duża. W osiedlu na którym mieszkam w czterech blokach nie zgodzono się na rozliczenia metoda podzielnikową i administrator wykazuje ze maja nadpłaty i to dosyć spore w stosunku do lokali rozliczanych metoda podzielnikową
Agnieszka | 09.12.2015, 14:07
Witam,
mam pytanie dotyczące służebności w budynku mieszkalnym. W 2012 roku zakupiłam mieszkanie własnościowe bezczynszowe w dwurodzinnej willi. Nie mam oficjalnie podpisanej żadnej umowy o wspólnocie. Do mieszkania przypisane są piwnice (poprzedni własciciel z sąsiadką w sądzie ustalali podział tych piwnic, gdyż był duży spór o piwnice, działkę i strychy…).
Sąsiadka moja ogrzewa mieszkanie piecem weglowym i mieszka na parterze budynku. Ja zajmuję całe piętro. Cała instalacja CO sąsiadki przebiega przez moje piwnice, jest to stara nie remontowana instalacja, która zakłóca funkcje jakie spełniać powinna piwnica. W pomieszczeniach tych jest w okresie zimowym ciepło i nie ma mowy o przechowywaniu jakichkolwiek produktow żywieniowych, składowanych powszechnie w piwnicach. Piwnice są niskie, a instalacja podwieszona jest pod sufitem.
Czy jeśli w moim akcie notarialnym, ani księdze wieczystej nie ma zapisu o służebność i sądzę, że umowa taka nie była nigdy zawierana, mogę żadać usunięcia instalacji i wykonania jej w mieszkaniu sąsiadki. Ja swoją cała instalację CO posiadam w mieszkaniu.
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź
Artur Wysocki | 17.04.2016, 21:41
Przepisy przepisami a życie swoje. W naszej WM LAS w Bierzwniku mamy nierozwiązany problem wspolnego CO. Czytam o tym że należy mieć zgodę właścicieli lokali we WM na odłączenie się od sieci CO. Jak wiadomo łaska pańska na pstrym koniu jeździ i jednego dnia można taką zgodę uzyskac a innego nie. I teraz wisienka na torcie: Kotłownia , która ogrzewa naszą WM nie należy do WM tzn nie jestesmy w zadnym procenie w posiadaniu jej udziałów, Jest to obcy podmiot gospodarczy. Należy do Nadleśnictwa które ogrzewa bloki naszej WM gdyż wcześniej te bloki były mieszkaniami służbowymi. Nadleśniczy oznajmił na zebraniu że bedzie grzał zgodnie z porozumieniem do końca czerwca 2016 r. Czy w takim przypadku tez obowiązuje nas prawo o wymaganiu zgody innych właściceli lokali na odłączenie się? To tak jakby ująć jakby mi ktoś kazał zakupy w Biedronce robić i zakazł do Lidla chodzić.
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19717|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17010|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12058|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl