Page 10 - AiMN 11/2022
P. 10

Nadużycia przy wpisywaniu członków


      organów SM do KRS      Konieczne jest zainicjowanie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na to, że obecne
      brzmienie przepisów ustawy stwarza możliwość dla działania zorganizowanych grup przestępczych.
  PRA
  W
      dr Piotr Pałka radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych
  O

        wiązek Rewizyjny Spółdzielni Miesz- nego należy inicjowanie i rozwijanie współ- 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym
        kaniowych RP opracował nawet pro- pracy między spółdzielniami, wobec sygna- zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgło-
      Z jekt zmian w ustawie o Krajowym Re- lizowania przez niektóre spółdzielnie miesz- szone dane są zgodne z rzeczywistym
      jestrze Sądowym (propozycje zmian poniżej)  kaniowe aktywności zorganizowanych grup  stanem, jeżeli ma w tym względzie uza-
      w związku z nadużywaniem w ostatnim cza- przestępczych trudniących się handlem peł- sadnione wątpliwości.
      sie tej regulacji przez zorganizowane grupy,  nomocnictwami na Walnych Zgromadze- • W przypadku spółdzielni mieszkaniowych
      które wykorzystując m.in. wadliwą instytucję  niach spółdzielni mieszkaniowych, polega- przed dokonaniem wpisu w Rejestrze
      pełnomocnictwa próbują same dokańczać  jącej m.in. na opłacaniu przez takie grupy  Sąd zasięga opinii Związku Rewizyjnego,
      przerwane Walne Zgromadzenia, gdy prze- pracowników spółdzielni celem pozyska- w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
      rwano je z uwagi na ich zakłócanie i niepra- nia danych osobowych członków, a w kon- a w przypadku spółdzielni niezrzeszo-
      widłowości związane z pełnomocnictwami  sekwencji przygotowania na masową skalę  nych opinii Krajowej Rady Spółdzielczej.
      i następnie zgłaszać te zmiany do Krajowe- pełnomocnictw in blanco do wykorzystania • Podmioty, o których mowa w ust. 3 wyda-  Artykuł w pełnej wersji dostępny
      go Rejestru Sądowego. Wynika to z tego,  w trakcie Walnych Zgromadzeń przez człon- ją opinię w terminie 3 dni od dnia otrzy-
      że w świetle aktualnie obowiązujących prze- ków takich grup oraz zakłócania przebiegu  mania wniosku z Sądu w sprawie danej        tylko w wydaniu papierowym
      pisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo- Walnego Zgromadzenia przez rzekomych  spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku
      wym Sąd Rejestrowy bada jedynie formula- ekspertów, wynajętych przez członków tych  braku wydania opinii uznaje się, że nie
      rze a nie prawidłowość podstawy prawnej sa- grup, zwracamy się do Państwa z apelem  zgłosiły one uwag do planowanego wpisu               lub elektronicznym
      mego wniosku. W związku z powyższym  nie tylko o wzmożoną czujność i przerywa- w Rejestrze.
      Związek opracował projekt zmian w przepi- nie oraz niekontynuowanie Walnych Zgro-                                 Zamów prenumeratę lub dostęp na
      sach prawa, które każdorazowo będą naka- madzeń w przypadku podejrzenia popełnia- Zgodnie z aktualnie obowiązującym prze-
      zywały Sądowi Rejestrowemu zasięganie  nia przestępstwa, ale również informowa- pisem art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze     http://www.administrator24.info/prenumerata
      opinii Związku Rewizyjnego przed dokona- nie o takim procederze zarówno Związku  Sądowym, sąd rejestrowy bada, czy dołą-
      niem zmian w Krajowym Rejestrze Sądo- Rewizyjnego, jak i sąsiadujących spółdziel- czone do wniosku dokumenty są zgodne
      wym. Powyższe pozwoli uchronić miliony  ni mieszkaniowych oraz właściwych orga- pod względem formy i treści z przepisa-
      członków spółdzielni mieszkaniowych  nów ścigania. Uznajemy za celowe poinfor- mi prawa. Ponadto sąd rejestrowy bada,
      przed grabieżą majątku spółdzielczego. mowanie za Państwa pośrednictwem o dzia- czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywi-
                       łaniu takich grup również członków Państwa  stym stanem, jeżeli ma w tym względzie
      Apel ZRSM RP
                       spółdzielni mieszkaniowych w celu przeciw- uzasadnione wątpliwości.
       Aktywność zorganizowanych grup prze- działania takim zdarzeniom w przyszłości.  Nierzadko więc w ramach składanych
      stępczych, trudniących się handlem peł- Sprawa jest o tyle pilna, że sygnalizowane  środków zaskarżenia na wpisy w Krajowym
      nomocnictwami na walnych zgromadze- przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe  Rejestrze Sądowym, obejmujące zmiany
      nia spółdzielniach mieszkaniowych pole- przypadki takich zdarzeń, ostatnio zaobser- w składzie organów osób prawnych zarzu-
      ga m.in. na opłacaniu przez takie grupy  wowane na terenie małopolski, mogą mieć  ca się naruszenie przez Sąd art. 23 ust. 1
      pracowników spółdzielni celem pozyska- również związek z naruszeniami rozporzą- Ustawy o KRS przez niezastosowanie i nie
      nia danych osobowych członków, a w kon- dzenia RODO”. 1)     dokonanie badania dołączonych do wnio-
      sekwencji przygotowania na masową skalę              sku dokumentów pod względem formy i tre-
      pełnomocnictw in blanco do wykorzystania  Proponowane zmiany   ści z przepisami prawa, co skutkować mo-
      w trakcie Walnych Zgromadzeń przez człon- w ustawie o KRS     gło dokonaniem wpisu w KRS na podstawie
      ków takich grup oraz zakłócania przebiegu  Wobec powyższego za celowe należy  dokumentacji, która sporządzona została
      Walnego Zgromadzenia przez rzekomych  przyjąć, aby przepis art. 23 ustawy o Krajo- z pominięciem przepisów prawa, przez nie-
      ekspertów. W tej sprawie Związek wydał  wym Rejestrze Sądowym otrzymał nastę- uprawnione podmioty.
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      również komunikat, skierowany do człon- pujące brzmienie:   Czynności, których skutki prawne
      ków spółdzielni, zrzeszonych w Związku • Sąd rejestrowy bada, czy dołączo-
      o następującej treści:       ne do wniosku dokumenty są zgodne  podlegają ujawnieniu w KRS
   listopad 2022
       „Działając w imieniu Związku Rewizyjne- pod względem formy i treści z przepi- Działanie sądu rejestrowego powinno, po-
      go Spółdzielni Mieszkaniowych RP (dalej ja- sami prawa.      za kontrolą formalną wniosku, obejmować
      ko: Związek), skupiającego środowisko spół- • Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane  również badanie merytoryczne w zakresie
      dzielczości mieszkaniowej w Polsce, na pod- we wniosku o wpis do Rejestru w zakre- zgodności z prawem czynności wskazywa-
      stawie art. 240 §3 pkt 5 in principio ustawy  sie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art.  nej przez wnioskodawcę jako podstawa ma-
      z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdziel-            terialna wpisu (por. orz. SN z 16.11.1928 r.,
      cze (DzU z 2021 r., poz. 648 tj. z późn.zm.),  1  Zob. komunikat Związku na stronie internetowej:  I C 2184/27, OSNC 1928, Nr 2, poz. 180;
   www.administrator24.info
      zgodnie z którym do zadań związku rewizyj- www.zrsmrp.com.pl/komunikat-zrsm-rp/ post. SN z 12.4.1990 r., III CRN 93/90, nie-

     14
     14
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15