Page 5 - AiMN 11/2022
P. 5

W 2023 wzrośnie podatek        Ustawa wspierająca poprawę
     od nieruchomości
                        warunków mieszkaniowych

      W wielu polskich miastach od przyszłego
     roku wzrośnie podatek od nieruchomości.  Termomodernizacja, redukcja zuży- energetycznej w budynkach z miesz-
     Podwyżki mają wynieść 10 i więcej procent. cia energii, poprawa stanu techniczne- kaniowego zasobu gminy.
  WYD
                       go, rozwój odnawialnych źródeł energii   » Podwyższenie wysokości premii ter-
      Wiele polskich miast podnosi opłaty,  – to przedsięwzięcia budowlane, które  momodernizacyjnej i premii remon-
     np. Kraków. Jak wyjaśnia krakowski magi- jeszcze mocniej mają być wspierane  towej.
     strat, wpływ na zmianę wysokości opłat  przez budżet państwa – czytamy na   » Zmianę zakresu przedmiotowego
     ma wysokość wskaźnika inflacyjnego  stronie MRiT.           premii remontowej.
     w pierwszym półroczu danego roku. Na ko-                » Dodatkowe bezzwrotne wsparcie fi-
     niec czerwca 2022 roku wyniósł on 11,8 proc. Wprowadzane zmiany mają na celu  nansowe dla inwestycji realizowanych
      Krakowscy radni zdecydowali o 10-procen- wsparcie procesu transformacji ekolo- z dotacją z Funduszu Dopłat.
     towym wzroście podatku. Przy czym utrzy- gicznej budynków. Ma się to odbywać   » Dodatkowe bezzwrotne wsparcie
     mane zostały stawki preferencyjne dla branż  poprzez:         dla nowego budownictwa społecz-
     związanych z kulturą i sportem, działalnością   » Zwiększenie skali realizacji przedsię- nego realizowanego przez społeczne
     ogrodów zoologicznych, prowadzeniem żłob- wzięć termomodernizacyjnych. inicjatywy mieszkaniowe i spółdziel-
     ków, klubów dziecięcych i stołówek szkol-  » Zwiększenie produkcji energii z odna- nie mieszkaniowe we współpracy
     nych, a także działalnością związaną z od- wialnych źródeł energii (OZE) i rozwo- z gminami.
     płatną działalnością pożytku publicznego.  ju OZE w sektorze mieszkaniowym.  » Wyższe bezzwrotne finansowe wsparcie
     Podwyżka podatku w Krakowie oznacza do-  » Zmniejszenie zapotrzebowania  udzielane samorządom w związku z bu-
  ARZENIA ADMINISTRA
     datkowe 44 mln zł w budżecie miasta. na energię w budynkach mieszkal- dową mieszkań w podwyższonym stan-
  T
      Podobne uchwały podejmowane są w in- nych wielorodzinnych.     dardzie efektywności energetycznej.
     nych miastach – w Lublinie, Łodzi, Szczecinie   » Poprawę stanu technicznego budyn-
     czy Wrocławiu. W Lublinie podatek od nieru- ków komunalnych.     Ustawa daje samorządom możliwość
  ORA
     chomości dla budynków mieszkalnych wzro-  » Propagowanie wyższych standardów  uzyskania wyższego wsparcia finanso-
     śnie o 17 groszy za 1 m rocznie. W Łodzi  energetycznych w nowo budowanych  wego budownictwa komunalnego o wy-
             2
     stawki wzrosną od 11 do 12,96%. Podwyżka  budynkach społecznych i komunal- sokich standardach energetycznych.
     będzie dotyczyć właścicieli mieszkań, działek  nych.        Dofinansowanie takich ekologicznych
     budowlanych, a także domów mieszkalnych               inwestycji ma wynosić nawet 95 proc.
     i budynków, w których prowadzona jest dzia- W osiągnięciu tych celów ma pomóc  kosztów inwestycji.
     łalność gospodarcza. Ma nie przekraczać  szereg instrumentów finansowych, ta- Ustawa wprowadza również możli-
     stopy inflacji określonej w ministerialnym ob- kich jak:      wość wykupu lokali znajdujących się
     wieszczeniu na nieco ponad 17%.    » Grant termomodernizacyjny, który  obecnie w zasobie gminy, które zostały
      Stawki podatku w przyszłym roku w Szcze- będzie udzielany dodatkowo, obok  przejęte od zlikwidowanych Społecznych
     cinie wzrosną o 11,8%. Jak podają szczeciń- premii termomodernizacyjnej. Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), w przy-
     scy urzędnicy dzięki tym zmianom dochód   » Grant OZE na zakup, montaż i budowę  padku gdy nie została od najemców po-
     miasta wzrośnie o 23 mln zł. Wrocławian też  nowej instalacji odnawialnego źródła  brana partycypacja (co jest warunkiem
     czeka podwyżka. Od nowego roku wyższe po- energii lub modernizację instalacji  ubiegania się w zasobach SIM o wykup
     datki zapłacą m.in. właściciele mieszkań.  odnawialnego źródła energii. zajmowanego lokalu na własność).
     Stawka wzrośnie o 11 gr za metr kwadratowy   » Grant MZG (MZG – mieszkaniowy za-
     i wyniesie złotówkę. W tym mieście podatku  sób gminy) na poprawę efektywności       /za: MRiT/
     od nieruchomości nie trzeba będzie płacić
     za budynki korzystające z OZE, ale zwolnie-
     nienie będzie dotyczyć powierzchni przezna-
     czonych na cele mieszkaniowe w budynkach  Przekształcenie wieczystego we własność
     jednorodzinnych lub wielorodzinnych bądź
     ich częściach.            również dla przedsiębiorców
      Podatku nie zapłacą także spółdzielnie
     przeznaczające metraż na cele mieszkalne.  Ministerstwo Rozwoju i Technologii koń- na wniosek, który – zgodnie z nowymi prze-
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
     Ulga nie będzie natomiast dotyczyć po- czy prace nad nowym, rynkowym modelem  pisami – organy publiczne będą musiały
     wierzchni przeznaczonych na działalność  odpłatności za grunt sprzedawany użyt- rozpatrzyć i nie będą mogły odmówić
     gospodarczą.            kownikowi wieczystemu – przedsiębior- sprzedaży gruntu na rzecz na przykład
                /AR za: rp.pl/ com, organizacjom społecznym i obywate- przedsiębiorcy.
   listopad 2022
                       lom. Nowe przepisy mają przyczynić się
                       do zwiększenia aktywności inwestorów. Proponowane rozwiązania:
     Płaca minimalna w 2023 roku                       » Cena gruntu Skarbu Państwa
                        W przypadku przedsiębiorców czy orga- – to 20-krotność opłaty rocznej za użyt-
      W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie  nizacji społecznych, zasadą nie będzie  kowanie wieczyste w przypadku płatności
     podniosą wynagrodzenie minimalne,  uwłaszczenie z mocy prawa, jak przy re- jednorazowej (25-krotność przy płatności
   www.administrator24.info
     co w efekcie spowoduje, że jego wysokość  formie na gruntach mieszkaniowych, ale  ratach).

     8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10