Page 6 - AiMN 11/2022
P. 6

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców                 netto będzie na poziomie dwukrotnie wyż-
       w zamówieniach publicznych                     szym niż jeszcze w 2015 roku.

                                         W nowym roku czekają nas dwie podwyżki
       Usprawnienie procesu realizacji umów,  Co ważne, regulacja obejmuje wszystkie  wynagrodzenia minimalnego – w styczniu  WYD
      ograniczenie sporów, wskazanie wyraź- umowy będące w toku realizacji w dniu wej- i lipcu. Od stycznia 2023 roku najniższe wyna-
      nych podstaw do waloryzacji w przypadku  ścia w życie ustawy, również te zawarte  grodzenie brutto będzie wynosić zatem 3490
      braku klauzuli w umowie – to tylko niektó- na podstawie uchylonego Prawa zamówień  zł, a od lipca – 3600 zł. To odpowiednio
      re rozwiązania, wynikające z nowych prze- publicznych. Zgodnie z przyjętymi regulacja- o 15,9% i o 19,6% więcej niż w 2022 roku.
      pisów w zakresie zamówień publicznych. mi, obie strony – tj. zarówno zamawiający,  Niewiele mniej wzrosną minimalne stawki
                       jak i wykonawca – będą ponosić zwiększony  godzinowe dla umów cywilnoprawnych
       W związku z aktualną sytuacją gospodar- koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgod-  – o 15,7% (do 22,80 zł) w styczniu i o 19,3%
      czą, która wpływa na zwiększenie kosztów  nionych przez siebie częściach. Zdecydowa- (do 23,50 zł) sześć miesięcy później. Dwu-
      realizacji zamówień publicznych, znowelizo- no się też na rozszerzenie katalogu umów  krotna podwyżka wynika z przepisów ustawy
      wano przepisy tak, aby zapewnić ciągłość  w sprawie zamówienia publicznego, objęte- o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, we- ARZENIA ADMINISTRA
      realizacji zamówień. Waloryzacja wynagro- go obowiązkiem wprowadzania klauzul  dług których, jeśli prognozowany na następny
      dzenia wykonawcy daje możliwość ureal- waloryzacyjnych.       rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%
      nienia ustalonej w umowie wysokości  Wprowadzona została także możliwość do- (inflacja na poziomie 5%), ustala się dwa ter-
      wynagrodzenia.          konania innych zmian kontraktów. Może  miny zmiany wysokości płacy minimalnej.
       Ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie  to być np.: zmiana postanowień, dotyczących  Większość ekonomistów uważa, że podno-
      niektórych ustaw w celu uproszczenia pro- ich wykonania, w szczególności dotycząca za- szenie płacy minimalnej nie doprowadzi
      cedur administracyjnych dla obywateli  kresu świadczenia wykonawcy, terminu wy- do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok
      i przedsiębiorców (DzU poz. 2185), noweli- konania umowy lub jej części czy czasowego  będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu  T
      zująca przepisy ustawy z 11 września  zawieszenia wykonania umowy lub jej części. ogólnego spowolnienia gospodarczego.
      2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art.  Zmianami objęto zarówno umowy będące            ORA
      44 i 75 ustawy), wprowadza dodatkowe re- w toku w dniu wejścia w życie ustawy, jak  /AR za: Newseria Biznes/
      gulacje (art. 48) w zakresie zmiany umowy  również umowy zawarte na podstawie uchy-
      w sprawie zamówienia publicznego, w tym  lonego Prawa zamówień publicznych.
      waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Ustawa przyznaje też dodatkową ochronę  Informacje dostępne w RWDZ
       Ustawa wprowadza wyraźną podstawę  podwykonawcom. Przewiduje bowiem obję-
      prawną do zmiany zawartych umów w za- cie obowiązkiem waloryzacji, w drodze poro- Plany zagospodarowania przestrzennego
      kresie wysokości wynagrodzenia wyko- zumienia stron, wynagrodzenia podwyko- dostępne są na stronie GUNB. Przy pomocy
      nawców, wprowadzania do nich nowych  nawców w sytuacji, gdy zamawiający doko- wyszukiwarki RWDZ dowiemy się nie tylko
      lub modyfikacji dotychczasowych klauzul  nał waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,  o trwających i planowanych budowach
      waloryzacyjnych. To stronom umowy usta- a także wynagrodzenia dalszych podwyko- w okolicy, ale również sprawdzimy, czy np.
      wodawca pozostawił swobodę w zakresie  nawców. Tym samym wykonawcy będą mu- decyzja w sprawie budowy danej inwestycji
      sposobu waloryzacji. Może ona zostać  sieli dokonać waloryzacji wynagrodzenia  nie została umorzona.
      przeprowadzona np. w oparciu o wskaźniki  wobec współpracujących z nimi podwyko-
      publikowane przez prezesa Głównego  nawców w zakresie odpowiadającym zmia- Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji
      Urzędu Statystycznego, przy czym wzrost  nom cen materiałów lub kosztów, dotyczą- i Zgłoszeń znajduje się na stronie GUNB.
      wynagrodzenia wykonawcy spowodowany  cych zobowiązania podwykonawcy. Znajdziemy w niej wszelkie wnioski, decyzje
      każdą kolejną zmianą nie może przekro-                i zgłoszenia w sprawach budowlanych
      czyć 50% wartości pierwotnej umowy.            /za: MRiT/ oraz mapy budowy i działek graniczących
                                        z inwestycją. Zamieszczone są tam również
                                        informacje o tym, kto i za co odpowiada
                                        na danej budowie. Dostępne dane dotyczą  Administrator i Menedżer Nieruchomości
                                        zarówno inwestycji w trakcie realizacji, jak
       » W przypadku gruntu JST – cena wykupu  Prognoza dochodów    i przyszłych.
       to co najmniej 20-krotność opłaty  Obecnie w Polsce jest 405 796 gruntów  Aby, wyszukiwać informacje w RWDZ wystar-
       rocznej, jednak nie więcej niż wartość  w użytkowaniu wieczystym. W przypadku  czy wpisać nazwę ulicy, by dowiedzieć się
       gruntu.             zainteresowania nabywaniem na poziomie  o wszelkich planach budowlanych na danym
       » Dodatkowe preferencje w przypadku  25% i płatności jednorazowej przez 50% ku- obszarze. Można też sprawdzić inwestycję
       płatności jednorazowej mają być przy- pujących dochód ze sprzedaży osiągnie sza- na konkretnej działce, wpisując w wyszukiwar- listopad 2022
       znawane przez samorządy, jeśli grunt  cunkowo od 1,42 do 2,85 mld zł w przypad- kę np. nazwę i numer ulicy czy numer działki.
       zostanie przeznaczony na cele mieszka- ku Skarbu Państwa i od 1,18 mld zł do 2,37  Informacje zawarte w wyszukiwarce RWDZ
       niowe.             mld zł w przypadku JST.      dotyczą również infrastruktury dróg. Jeśli in-
       » W przypadku różnicy między wartością  Te pieniądze będą mogły zostać przezna- teresująca nas nieruchomość ma powstać
       rynkową gruntu a ceną, projekt zakłada  czone na wsparcie budownictwa komunal- w miejscu, w którym obecnie nie ma np.
       możliwość rozliczenia w ramach limitu  nego, społecznego i socjalnego. drogi asfaltowej, to z RWDZ dowiemy się,  www.administrator24.info
       pomocy de minimis (czyli dozwolonego  Ministerstwo przewiduje, że nowe roz- czy budowa takiej drogi jest tam planowana.
       wsparcia publicznego) i ewentualną  wiązania wejdą w życie w 2023 r.
       dopłatę po przekroczeniu tego limitu.          /za: MRiT/          /za: domiporta.pl/


                                                        9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11