Page 7 - AiMN 11/2022
P. 7

Awers i rewers tarczy solidarnościowej


       Od przyszłego roku mechanizmy  ją umowę poniekąd „w ciemno”, nie do  kosztów, w tym kosztów pracy, utrzyma-
      na rynku energii będą mieć ograniczo- końca wiedząc, jakie będą warunki  nia urządzeń, ponoszonego ryzyka,
      ny wpływ na rachunki odbiorców prądu,  w momencie, kiedy ta energia będzie  a przede wszystkim inwestycji sektora.
      ale decydować będą o tempie transfor- dostarczana do odbiorcy. Dlatego każda  Dlatego też – w opinii ekspertki – mimo
  WYD
      macji energetycznej.       ze stron transakcji wycenia ryzyka  chwilowego wzrostu modelowej marży
                       i stara się je zminimalizować.  brutto producentów – w rzeczywistości
       – Przyjęta przez rząd tarcza solidar- Co istotne, wysokość cen energii  rekordowa wartość kontraktów termino-
      nościowa spowoduje, że od 2023 roku  w kontraktach terminowych może się  wych miała stosunkowo niewielki wpływ
      mechanizmy kształtujące ceny energii  bardzo różnić i jest zależna od momentu  na średnią cenę energii na 2023 rok,
      na rynku hurtowym będą mieć mniejsze  ich zawarcia. W ubiegłym roku i jeszcze  która utrzymuje się na poziomie poniżej
      niż do tej pory przełożenie na wysokość  na początku bieżącego, przed rozpoczę- 1 tys. zł/MWh i wynika z wysokich cen
      rachunków gospodarstw domowych  ciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ceny  węgla, gazu i uprawnień do emisji CO 2 .
      i tzw. odbiorców wrażliwych. – Pozostają  kontraktów terminowych zawieranych  Przy tym przekonuje ona, że analizując
      jednak kluczowe dla takich uczestników  na 2023 rok były znacznie niższe  wzrost cen, trzeba też brać pod uwagę
      rynku jak producenci i sprzedawcy ener- niż w sierpniu br., przy rekordowo wyso- średnią wartość kontraktów termino-
      gii elektrycznej – mówi Angelina Barto- kich cenach gazu.     wych na energię elektryczną, a ta syste-
      sik, ekspertka Polskiego Komitetu  Na wartość kontraktów terminowych  matycznie rośnie już od dwóch lat.
      Energii Elektrycznej. Pośrednio będą  na energię elektryczną największy  W przypadku kontraktów zawieranych
      więc mieć wpływ na tempo prowadzo- wpływ mają kontrakty terminowe na su- na 2023 rok wzrosła dwukrotnie, ale
      nych przez te podmioty inwestycji  rowce niezbędne do produkcji energii  – choć wydaje się to dużo – jest
  ARZENIA ADMINISTRA
      w transformację energetyczną.   elektrycznej, przede wszystkim węgiel  to znacznie mniej od równoległych
  T
                       i gaz, ale również skrajnie wysokie kosz- wzrostów cen surowców węgla w por-
       Transakcje na rynku energii   ty zakupu unijnych uprawnień do emisji  tach ARA, gazu i węgla na rynku krajo-
       Jak wyjaśnia ekspertka, transakcje  dwutlenku węgla. Główną przyczyną  wym, a także wzrostu cen uprawnień
  ORA
      między producentami i sprzedawcami  wahań wartości kontraktów termino- do emisji CO 2 .
      energii odbywają się m.in. na Towarowej  wych na energię elektryczną są znaczne
      Giełdzie Energii, według mechanizmów  zmiany notowań kontraktów na zakup  Tarcza solidarnościowa
      precyzyjnie określonych w polskim i eu- uprawnień do emisji CO 2 . W przypadku    od 2023 roku
      ropejskim prawie. To one mają najwięk- kontraktów zawieranych na 2023 rok te  Co istotne, wszystkie mechanizmy
      szy wpływ na wysokość cen energii  wahania sięgnęły nawet kilkuset pro- kształtujące ceny energii na rynku hur-
      sprzedawanej dalej, do odbiorców koń- cent. Jednak to nie oznacza, że aż o tyle  towym od przyszłego roku będą miały
      cowych, czyli gospodarstw domowych,  wzrosła cena energii elektrycznej ani  ograniczony wpływ na wysokość ra-
      firm, instytucji i samorządów.  tym bardziej, że o tyle wzrosły marże  chunków dla części odbiorców końco-
       Transakcje na rynku energii dzielą się  producentów.      wych. W 2023 roku zacznie bowiem
      na dwie grupy:           Jak wskazuje Angelina Bartosik,  działać tzw. tarcza solidarnościowa,
       » umowy spotowe,        w sierpniu 2022 roku, przy najwyższych  która zamraża ceny energii dla gospo-
       » kontrakty terminowe.     kontraktach terminowych, zostało zawar- darstw domowych na poziomie z tego
                       tych bardzo niewiele transakcji. Przykła- roku (do określonych w ustawie limitów
       Pierwsze z wymienionych są zawiera- dowo po rekordowej cenie z 29 sierpnia  zużycia). Jednocześnie dla zużycia po-
      ne na sprzedaż „tu i teraz”, po aktualnej  br. wolumen transakcji wynosił tylko  wyżej tych limitów przyjęto ceny maksy-
      cenie, która może się wahać nawet  7 MW, czyli zaledwie 0,14 proc. całej  malne na energię. Dotyczą one odbior-
      o kilkadziesiąt procent w ciągu jednej  energii zakontraktowanej do tej pory  ców wrażliwych, gospodarstw domo-
      doby. Jest bowiem zależna m.in. od bie- na 2023 rok. Jej zdaniem, nadużyciem  wych, samorządów oraz małych i śred-
      żącego zapotrzebowania na energię  jest więc twierdzenie, że marża produ- nich firm.
      elektryczną, produkcji z OZE, ale też  centów energii wzrosła o 7 tys. proc.,  Nowe rozwiązania ustawowe – jak
      wahań na rynku surowców i cen upraw-  ponieważ te dane odnoszą się tylko  twierdzi ekspertka Polskiego Komitetu
      nień do emisji CO 2 w unijnym systemie  do nielicznych transakcji, które stanowią  Energii Elektrycznej – sprawia, że me-
      EU ETS.              ułamek całej kontraktacji terminowej. chanizmy rządzące rynkiem energii
       Dlatego też, aby móc zaoferować od- Sierpniowa zwyżka cen kontraktów  będą miały tylko pośredni wpływ
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      biorcom końcowym stałe ceny prądu,  terminowych zawieranych na 2023 rok  na ceny energii dla odbiorców końco-
      sprzedawcy zabezpieczają większość  spowodowała chwilowy duży wzrost mo- wych. Pozostają jednak kluczowe dla ta-
      energii kontraktami terminowymi.  delowej marży brutto producentów. Jest  kich uczestników rynku jak producenci
      Rynek spotowy pełni zaś rolę uzupełnia- to wskaźnik obliczany na podstawie  i sprzedawcy energii elektrycznej.
   listopad 2022
      jącą, umożliwiając dokupienie brakują- wartości indeksów na rynku termino- To od cen energii na rynku będą zależały
      cej ilości energii, jeśli zapotrzebowanie  wym TGE, od którego odejmowane  w dużej mierze przyszłe przychody,
      na nią wzrośnie.         są cena węgla i cena uprawnień do emi- zyski i – co istotne dla przyszłości trans-
       Kontrakty terminowe są zawierane  sji CO 2 . Odnosi się on do całego rynku,  formacji energetycznej – możliwości in-
      z wyprzedzeniem kilku- lub kilkunasto- a nie konkretnego producenta i nie na- westycyjne spółek sektora energii.
      miesięcznym, a czasem nawet dwulet- leży go mylić z zyskiem całej branży.
   www.administrator24.info
      nim. To oznacza, że obie strony zawiera- Zwłaszcza że nie uwzględnia on innych    /za: Newseria/

     10
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12