Page 8 - AiMN 11/2022
P. 8

Usługa concierge we wspólnocie      Koszty usługi concierge – ja ko nie stanowiące kosztów utrzymania nieru chomości wspólnej – nie obciążają
      współwła ścicieli nieruchomości i nie mogą być mocą uchwały wspólnoty zaliczone do kosz tów zarządu
      nieruchomością wspólną.                                         PRA

      Eugenia Śleszyńska                                           W


          spólnota mieszkaniowa – to z jed- Czynności zachowawcze i zarządcze każ- chodzić swoich praw. Natomiast w rela- O
          nej strony – ogół właścicieli,  dego właściciela lokalu dotyczą wyłącz- cjach z organami administracji publicznej
      W związanych węzłem współwła-  nie nieruchomości lokalowej a nie udziału  lub innej władzy publicznej reprezentują
      sności w nieruchomości wspólnej, z drugiej  w nieruchomości wspólnej. Właściciel lo- ich uprawnione ustawowo organy wspól-
      zaś – to podmiot zarządzający z mocy pra- kalu może swoim lokalem swobodnie dys- noty mieszkaniowej (wyrok WSA w Opo-
      wa nieruchomością wspólną, odrębną  ponować, wynająć, przekazać w użytkowa- lu z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt II SA/
      od właścicieli lokali w sensie prawnym, po- nie, użyczyć, ustanowić służebność osobi- Op 51/13).
      datkowym i finansowym. Zakres zobowią- stą; takie uprawnienia nie przysługują mu  Korzystanie z nieruchomości
      zania wspólnoty mieszkaniowej wiąże się  co do nieruchomości wspólnej. Właściciel
      z jej odpowiedzialnością z mocy prawa  lokalu ponosi indywidualne koszty utrzy- wspólnej
      za zarządzanie rzeczą wspólną, w zakresie  mania swojego lokalu, może z takiego lo- Przepis art. 12 UWL zawiera odrębną
      zwykłego zarządu.         kalu osiągać przychody, np. z wynajęcia. w stosunku do Kodeksu cywilnego regula-
       Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wy- Właściciele lokali mogą korzystać z in- cję uprawnień współwłaścicieli do korzy-
      nika odrębność wspólnoty mieszkaniowej  nej nieruchomości, mogą żądać ustano- stania z nieruchomości wspólnej przewi-
      – jako osoby ustawowej, w stosunku do jej  wienia na ich rzecz służebności gruntowej  dującą, iż każdy właściciel lokalu ma pra-
      członków – oraz jej podmiotowość. Ma bo- (art. 285 KC), służebności drogowej (art. 145  wo do współkorzystania z nieruchomości
      wiem pewne atrybuty osobowości praw- KC), a nawet podjąć decyzję o służebności  wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
      nej, co potwierdziła uchwała Sądu Najwyż- przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesy- Normę związaną z korzystaniem z nieru-
      szego z dnia 21 grudnia 2007 r. (sygn. akt  łowego. Ustanowiona na ich rzecz służeb- chomości wspólnej zawiera również art. 13
      III CZP 65/07), której nadano moc zasady  ność drogowa lub gruntowa daje im pra- ust. 1 UWL, w którym mowa jest o korzy-
      prawnej: „Wspólnota mieszkaniowa, działa- wo do korzystania z obcych nieruchomości.  staniu z nieruchomości wspólnej w sposób
      jąc w ramach przyznanej jej zdolności praw- Ustanowiona służebność na ich rzecz jest  nie utrudniający korzystania przez innych
      nej może nabywać prawa i obowiązki do wła- prawem majątkowym, stanowiącym część  współwłaścicieli oraz współdziałaniu w za-
      snego majątku”.          składową prawa głównego – własności lo- kresie ochrony wspólnego dobra.
       Wspólnota mieszkaniowa – to według  kalu. Za zobowiązania poszczególnych wła- Co do zasady, w myśl art. 12 ust. 1 UWL,
      art. 6 UWL ogół właścicieli lokali, któ- ścicieli korzystających z cudzej nierucho- zachowując wynikające z art. 140 KC pra-
      rzy w nieruchomości wspólnej związani  mości (np. ze służebności) odpowiadają ci  wo do wyłącznego korzystania z własności
      są węzłem współwłasności, zaś z drugiej  właściciele, a nie wspólnota mieszkaniowa  indywidualnej (z lokalu), każdy właściciel
      strony wspólnota mieszkaniowa – to oso- jako osoba ustawowa.   zostaje ograniczony w prawach do korzy-
      ba ustawowa w rozumieniu art. 33 , od-            stania ze współwłasności w ten sposób,
                   1
      rębna od właścicieli lokali w sensie praw- Koszty usługi     że nie może z niej korzystać wyłącznie
      nym, podatkowym i finansowym, któ- concierge nie są      do swoich potrzeb, a jedynie może z niej
      ra od momentu powstania z mocy prawa                współkorzystać (korzystać razem z inny-
      (wyodrębnienia pierwszego lokalu) zarzą- kosztami zarządu     mi) i to tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
      dza wyłącznie nieruchomością wspólną.  nieruchomością     Powyższe regulacje nie wykluczają oczywi-
      I nie posiada kompetencji do decydowania              ście umownego podziału korzystania z nie-
      o sprawach, dotyczących lokali, stanowią- wspólną.        ruchomości wspólnej w ten sposób, iż każ-
      cych indywidualną własność. Odrębna wła-              dy z właścicieli lokali może posiadać czę- Administrator i Menedżer Nieruchomości
      sność lokali jej zarządowi zatem nie pod- Wspólnota mieszkaniowa jako osoba  ści wspólne do wyłącznego użytku. Ustawa
      lega (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13  ustawowa nie ma uprawnień m.in. do ob- o własności lokali nie reguluje tych kwe-
      kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 260/17). rotu indywidualnym majątkiem właścicieli.  stii, a zatem posiłkowo można do oceny ta-
                       Taka czynność jest prawnie bezskuteczna. kich umów zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy
      Odrębność prawna          Wspólnota mieszkaniowa (jako osoba  o własności lokali stosować Kodeks cywil-
      i majątkowa właścicieli      ustawowa) nie odpowiada za zobowiązania  ny, w tym jego art. 206 (wyrok SO w War-
       W rozumieniu majątkowym i własno- poszczególnych jej członków, korzystają- szawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt  listopad 2022
      ściowym wspólnota mieszkaniowa to ogół  cych z cudzej nieruchomości – por. wyrok  XXV C 1907/16).
      właścicieli lokali, posiadających swo- SA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2014 r.,  Elewacja – przymusowa
      je własne lokale (nieruchomości loka- sygn. akt I ACa 293/14.
      lowe) oraz udziały niepodzielne mająt- Wzajemne stosunki między członkami  współwłasność
      kowe w nieruchomości wspólnej (udziały  wspólnoty mieszkaniowej a jej zarządem,  Ściana zewnętrzna budynku i elewacja
      we współwłasności).        regulują przepisy UWL i jedynie w trybie  budynku z pewnością stanowią przedmiot  www.administrator24.info
       Właściciele lokali mają prawo do wy- tych przepisów poszczególni właściciele  przymusowej współwłasności właścicie-
      konywania czynności rozporządzających  lokali mogą sprzeciwiać się działaniom or- li lokali, o której mowa w art. 3 ust. 1 UWL
      swoim majątkiem, wraz z jego zbyciem.  ganów wspólnoty mieszkaniowej oraz do- i jednocześnie część wspólną nierucho-


                                                       11
                                                       11
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13