CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2018  |  07.05.2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
Fot. J. Sawicki

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie warunków technicznych wydawanych przez administratora sieci gazowej.

W artykule:

• Wymogi techniczno-prawne, które muszą spełniać instalacje gazowe
• Etapy odbioru instalacji gazowych
• Dodatkowe wymogi dotyczące przebudowy instalacji gazowych obowiązujące we wspólnotach mieszkaniowe

Przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, precyzuje wymagania techniczne, które muszą być spełniane przez instalacje gazowe. Trzeba zadbać o to, aby urządzenia, materiały oraz instalacje cechowały się odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

Typowa instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej bazuje na układzie przewodów znajdujących się za kurkiem głównym. 

Przewody muszą być prowadzone na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z odpowiednimi kształtkami i armaturą oraz innym wyposażeniem.

Na instalację składają się również urządzenia mierzące zużycie gazu, a także urządzenia gazowe i przewody spalinowe lub spalinowo-powietrzne przy założeniu, że stanowią one element wyposażenia urządzeń gazowych.

BIMs PLUS

 

 • Zgodnie z wymaganiami, ciśnienie obecne w przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej nie może przekraczać 500 kPa.
 • Z kolei ciśnienie w instalacji doprowadzającej gaz do innych budynków nie powinno przekraczać 1600 kPa.
 • Jeżeli wysokość budynku przekracza 35 m, to instalacja gazowa może być doprowadzona jedynie do pomieszczeń technicznych, gdzie znajdują się urządzenia gazowe. Są to najniższe kondygnacje nadziemne lub piwnice oraz najwyższe kondygnacje budynku, ale przy założeniu, że zastosowane zostały urządzenia stabilizujące ciśnienie gazu.
 • Z kolei budynki o wysokości przekraczającej 25 m wymagają uzyskania pozytywnej opinii wydawanej przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
  Szafka jest montowana przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie większej niż 10 m od zasilanego budynku.
  Miejsce montażu szafki powinno być dostępne i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi oraz działaniem jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Nie mniej ważna jest przy tym ochrona przed dostępem osób niepowołanych.
 • Wystąpienie o warunki techniczne jest konieczne zarówno przy budowie przyłącza gazowego, jak i przebudowie instalacji. Oprócz tego należy mieć opinię, w oparciu o którą określa się możliwości podłączenia urządzenia spalającego paliwo gazowe.
  Ważny jest nie tylko odpowiedni przewód spalinowy, ale również wentylacyjny.
  Sprawdzane są kanały dymowe i spalinowe oraz drożność kanałów wentylacyjnych.
  Jak wiadomo, wentylacja musi działać poprawnie. Taką opinię wydaje kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami.
 • W kolejnym etapie powinien powstać odpowiedni projekt oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt musi zawierać warunki techniczne wraz ze wszelkimi zmianami. Z kolei na odstępstwa musi wyrazić zgodę administrator sieci.
 • Przed tworzeniem dokumentacji z reguły wykonuje się wizję lokalną, podczas której pomieszczenie jest sprawdzane pod kątem montażu urządzeń zasilanych gazem. Ważna jest przede wszystkim odpowiednia wielkość takiego pomieszczenia. Przelicza się też średnicę rur gazowych.
 • Jeżeli w dokumentacji występują braki, urząd wezwie do ich uzupełnienia lub wskaże błędy techniczne.
 • Na etapie wykonywania projektu trzeba tak dobrać instalację, aby była ona optymalna dla danego budynku. Ustalane jest również miejsce prowadzenia rur gazowych. Wszystko po to, aby podczas realizacji inwestycji nie były ponoszone niepotrzebne dodatkowe koszty.

Kierownik budowy

Prace w obrębie instalacji gazowej wymagają współpracy nie tylko z projektantem, którego uprawnienia pozwalają na projektowanie instalacji gazowych, ale również z kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami w zakresie instalacji gazowych. Wykonawca robót również powinien mieć właściwe dopuszczenia.

Koniecznie trzeba uzyskać wszystkie zgody wraz ze wskazaniem miejsc podłączeń urządzeń. Ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę oraz wystąpienie o dziennik budowy. Zanim zostaną rozpoczęte prace, należy dokonać zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Wspólnym obowiązkiem zarówno kierownika budowy, jak i wykonawcy jest dbanie o wykonanie instalacji zgodnie z projektem, tak aby przejście przez odbiór techniczny przebiegało sprawnie.

Odbiór instalacji

Odbiór instalacji przeprowadza się w ściśle zaplanowanych etapach. Prace w tym zakresie są wykonywane, zanim instalacja będzie eksploatowana.

W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, instalacja musi być sprawdzona pod względem zgodności z opracowanym projektem technicznym. Konieczne jest przy tym spełnienie założonych wymagań technicznych, a bezpośrednio przed przekazaniem do eksploatacji instalację poddaje się próbie szczelności.

Instalacja jest przede wszystkim sprawdzana pod kątem zgodności jej wykonania z projektem i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy. Ważna jest przy tym zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz weryfikacja pozwolenia na budowę.

Istotną rolę odgrywa sprawdzenie liczby urządzeń gazowych i wielkość zapotrzebowania na gaz w odniesieniu do warunków technicznych, jakie sprecyzowano względem dostawy gazu. Ponadto kontroluje się jakość wykonania, ze sprawdzeniem poprawności doboru materiałów i wyposażenia. Ważne są certyfikaty, które dopuszczają materiały do konkretnego zastosowania.

Istotnym etapem odbioru instalacji gazowej jest kontrola szczelności przewodów. Z przepisów prawa wynika przebieg prób szczelności oraz częstotliwość ich wykonywania.

 • W pierwszej kolejności wykonuje się próbę główną – osobno dla części instalacji przed gazomierzami oraz oddzielnie dla pozostałej części instalacji.
 • Do prób ciśnieniowych wykorzystuje się powietrze, inne gazy obojętne lub wodę.
 • W przypadku instalacji wykonanych z miedzi przy próbach szczelności można wykorzystać parę wodną.
 • Wykonując próbę ciśnieniową, trzeba pamiętać, aby ciśnienie nie przekraczało wartości dopuszczalnej.

Wspólnoty mieszkaniowe

W przypadku wspólnot mieszkaniowych przy przebudowie instalacji gazowej trzeba pamiętać, że konieczna jest uchwała wspólnoty, w której wyraża się zgodę na przeprowadzenie modernizacji instalacji gazowej w budynku.

Jeżeli jeden z właścicieli lokali we wspólnocie zakwestionuje potrzebę wymiany instalacji znajdującej się w jego lokalu, to musi on złożyć odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym sposobem remont instalacji w mieszkaniu wnoszącego skargę na decyzję powinien być wykonany we własnym zakresie.

Warto podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów uchwałę można zaskarżyć do sądu powszechnego.

 • Ustawa o własności lokali reguluje prawa członków wspólnoty oraz osób skarżących decyzję.
 • Kodeks cywilny reguluje z kolei kwestie dotyczące nieruchomości wspólnych objętych wspólnotą mieszkaniową.

W ramach podsumowania warto przypomnieć, że na potrzeby prac związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym trzeba wystąpić o warunki wydawane przez administratora sieci.

 • Z kolei projektant musi zadbać, aby instalacja gazowa spełniała określone wymagania techniczne.
 • Warto, aby zarządca dysponował wiedzą o wartości ciśnienia roboczego w przewodach.
 • Ważny jest również przebieg przewodów, dostęp do nich oraz temperatura otoczenia, w jakiej przewody będą pracowały.
 • Istotną rolę odgrywa temperatura rozprowadzanego gazu, czynniki wpływające na stan przewodów oraz inne warunki eksploatacji. Trzeba bowiem mieć na uwadze ewentualne czynniki wpływające na korozję.
 • Na etapie planowania inwestycji pamiętajmy także o estetyce połączeń, bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz kosztach wykonania.

Czytaj też: Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[eksploatacja, instalacja gazowa, przebudowa instalacji gazowej, budynek wielorodzinny, przyłącze gazowe, odbiór instalacji gazowej, wspólnota mieszkaniowa, modernizacja instalacji gazowej, kontrola szczelności instalacji ] 

BIMs PLUS

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Współwłasność a gmina
 • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16728|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10370|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl