CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Gdy wpłynie wniosek o montaż klimatyzatora

Krzysztof Cichowski  |  04.07.2019
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
fot. archiwum

Coraz liczniejsze wnioski mieszkańców budynków wielorodzinnych o zgodę na montaż klimatyzatorów skłaniają do dokładniejszego przyjrzenia się temu zagadnieniu. Fakt, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów) na elewacji, jako wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Potwierdził to wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego w Świnoujściu (sygn. akt I.C.834/15). Zatem w przypadku wspólnot mieszkaniowych powyżej powołany wyrok nie budzi wątpliwości co do kierunku postępowania zarządcy takiej nieruchomości. Pozostaje wobec tego sugestia, by w przypadku budynku, w którym wszystkie lokale zajmowane są wyłącznie na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, a więc budynku stanowiącego własność wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej - jej zarząd postąpił podobnie. Czyli sugeruje się, by przed podjęciem decyzji, uwzględniając poniżej wykazane uwarunkowania i okoliczności – zarząd spółdzielni postąpił zbieżnie z intencją powyższego wyroku. A więc zasięgnął opinii wszystkich posiadaczy praw do lokali w budynku, na elewacji lub dachu, którego użytkownik jednego z lokali zamierza zainstalować klimatyzator lub inne dodatkowe urządzenie.

Zanim jednak zarządca budynku zwróci się do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o ich stanowisko w sprawie ww. montażu dodatkowych urządzeń technicznych w obszarze nieruchomości wspólnej albo obszarze części budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania – powinien otrzymać od wnioskodawcy (o taki montaż) wszystkie istotne informacje w tej sprawie. Jest to konieczne dla należytej oceny przedmiotu wniosku przez zarządcę. Tym samym wnioskująca do zarządcy budynku wielolokalowego osoba zainteresowana montażem dodatkowego urządzenia powinna podać wszystkie istotne informacje o tym urządzeniu, m.in. o jego wielkości i wyglądzie, sposobie montażu konstrukcji do elewacji (lub dachu) budynku, sposobu prowadzenia konserwacji i napraw tego urządzenia, jego demontażu oraz sposobu zasilania w energię (np. w energię elektryczną) konieczną dla zapewnienia funkcjonowania urządzenia. Wnioskodawca powinien także wykazać sposób i rodzaj jego oddziaływania na otoczenie, a więc określić zarówno poziom hałasu wywoływanego podczas pracy takiego urządzenia, jak i inne uciążliwości, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne lub wydzielanie substancji chemicznych. W przypadku klimatyzatorów wnioskodawca powinien także określić sposób odprowadzania skroplin.

Takie informacje pozwolą ocenić zarządcy budynku, czy projektowany montaż urządzeń powoduje między innymi konieczność:

- wszczęcia przez zarządcę określonych procedur postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (np. zgłoszenie lub ubieganie się o pozwolenie na budowę),

- zwrócenia się do projektanta budynku o wyrażenie zgody na montaż, jeśli to dodatkowe urządzenie będzie mieć wpływ na zmianę wyglądu budynku, czyli naruszy prawa autorskie projektanta budynku,

- rozbudowy lub wymiany istniejących, a przeznaczonych do wspólnego użytkowania urządzeń i instalacji w budynku, a więc spowoduje na przykład konieczność przebudowy przewodów (wymiany na inne o większym przekroju) wewnętrznych linii zasilających (czyli tzw. pionów) instalacji elektrycznej budynku oraz aparatury w rozdzielniach budynku wskutek zwiększenia mocy urządzeń w nim zainstalowanych (urządzenie typu klimatyzator dla jednego lokalu ma zazwyczaj moc co najmniej 3,5 kW).

Tego rodzaju informacje będą istotne dla należytego zredagowania przez zarządcę budynku wspomnianego na wstępie zapytania, skierowanego do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o wyrażenie przez nich stanowiska w sprawie montażu dodatkowych urządzeń technicznych w tym budynku.

Pozostaje przypomnieć, iż zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. A więc zarząd, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną, nie stosuje się z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. Spółdzielnia zatem, niezależnie od woli osoby, na rzecz której przeniesiona została własność lokalu bez zawierania odrębnej umowy - jest „obowiązkowym, ustawowym zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wyodrębniony lokal”.

Ponadto, należy pamiętać o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych prawach i obowiązkach, wynikających z przepisów prawno-technicznych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za skutki nienależytego wykonania tych wymagań. Przypomina się tu wymagania m.in. ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 1202), a w szczególności art. 62, bowiem nawet jeśli właściciel i użytkownik dodatkowego urządzenia technicznego przejmie na siebie całkowicie obowiązek należytego utrzymania tego urządzenia - to właściciel lub zarządca budynku powinien w ramach kontroli okresowych budynku (o których mowa w ww. art. 62) dokonywać także kontroli okresowych sposobu zainstalowania (konstrukcji) tego urządzenia.Wobec tego pozostaje tylko zwrócić uwagę, że wszelkie trwale zainstalowane konstrukcje na dachu lub elewacji budynku (np. przedmiotowych klimatyzatorów) stają się elementami budynku szczególnie narażonymi na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania tego obiektu budowlanego. A tym samym w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. Prawa budowlanego powinny podlegać kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Wobec tego zrozumiałym będzie wymóg, by fakt wykonania trwałych konstrukcji na elewacji lub dachu budynku celem zainstalowania klimatyzatorów lub innych dodatkowych urządzeń technicznych - był odnotowany w dokumentacji budynku, gromadzonej przy książce obiektu budowlanego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Poniżej treść wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10807|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10382|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl