CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online» » ‎
http://ad.administrator24.info/zarzadzanie-nieruchomosciami-online/▲
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami...czytam więcej »
Kategorie: zarządzanie nieruchomościami, wspólnota mieszkaniowa, oprogramowanie,

Kary za nieprzestrzeganie RODO przez zarządców

Z umowy powierzenia przetwarzania danych nie wynikało, aby wspólnota mieszkaniowa powierzyła administratorowi przetwarzanie danych
Z umowy powierzenia przetwarzania danych nie wynikało, aby wspólnota mieszkaniowa powierzyła administratorowi przetwarzanie danych

Wspólnoty mieszkaniowe muszą przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Niestety często wspólnoty czy zarządcy podchodzą do tego zagadnienia lekceważąco. Kwestie RODO traktowane są ogólnikowo, bez indywidualnego podejścia. Tymczasem, za zbyt lekkie traktowanie przepisów UODO, sądy już wymierzają wyroki.

W przypadku wprowadzenia monitoringu we wspólnocie konieczne jest zachowanie procedur. Jeżeli do monitoringu ma dostęp zewnętrzny podmiot, wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przeciwnym razie administrator lub wspólnota mogą otrzymać karę, tak jak pewna wspólnota, która nie zawarta takiej umowy. Jej zarządca został obciążony karą administracyjną w kwocie 8 000 zł.

Naruszenie zasady zgodności z prawem

Orzekając o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej oraz określając jej wysokość, za najistotniejsze Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał poważny charakter uchybienia, wynikający z naruszenia zasady zgodności z prawem w związku z brakiem umowy powierzenia przetwarzania danych, pochodzących z monitoringu wizyjnego, a tym samym działaniem bez podstawy prawnej przetwarzania danych. Prezes UODO wziął również pod uwagę treść art. 83 ust. 3 i ust. 5 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 103 UODO.

FTiR

Za nieprzestrzeganie RODO kara pieniężna

Organ uznał, że kara będzie skuteczna, jeżeli jej nałożenie doprowadzi do tego, że administrator wspólnoty będzie realizować obowiązki podmiotu przetwarzającego w zakresie, w celu i w sposób wskazany w umowie powierzenia. Wskazał również, że zastosowana kara pieniężna jest proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia, szczególnie ze względu na brak realizacji obowiązków spółki jako administratora w okresie od dnia (...) maja 2018 r. do dnia (...) września 2019 r., wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zdaniem organu, odstraszający charakter kary pieniężnej wiąże się z zapobieganiem naruszeń w przyszłości oraz przykładaniem większej wagi do realizacji zarówno zadań administratora, jak i zadań podmiotu przetwarzającego. Kara ma charakter represyjny (spółka naruszyła przepisy ww. rozporządzenia) i prewencyjny (zarówno spółka, jak i inne podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych, będą z większą uwagą i należytą starannością realizować swoje obowiązki, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Jej celem jest zobligowanie spółki do prowadzenia procesów przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Stosownie do art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora (art. 28 ust. 3). Przy czym zgodnie z art. 28 ust. 9 ww. rozporządzenia, umowa, o której mowa w ust. 3, ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

Ta umowa jest bardzo ważna i musi uwzględniać specyfikę danej wspólnoty, np. fakt, czy wspólnota posiada monitoring, w jakich programach przetwarzane są jej dane, czy np. korzysta z dostępu na odcisk palca czy z innych rozwiązań technicznych.

Ważna zasada rozliczalności

Podstawową zasadą przetwarzania danych osobowych jest zasada rozliczalności określona w art. 5 ust. 2 rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich zasad przy przetwarzaniu danych osobowych (wymienionych w art. 5 ust. 1) i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Zdaniem Sądu (WSA Warszawa II SA/Wa 310/20) zasada rozliczalności bazuje na prawnej odpowiedzialności administratora za właściwe wypełnianie obowiązków i nakłada na niego obowiązek wykazania zarówno przed organem nadzorczym, jak i przed podmiotem danych, dowodów na przestrzeganie wszystkich zasad przetwarzania danych.

Realizacji zasady rozliczalności służy zasada rzetelności i legalności oraz zasada przejrzystości wyrażone w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Zgodnie z treścią tego przepisu dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Wymóg przetwarzania danych zgodnie z prawem oznacza zarówno konieczność spełnienia przesłanek legalności przetwarzania danych, jak również zapewnienia zgodności z pozostałymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wymóg rzetelności odnosi się do wartości moralnych oraz do kryterium społecznej akceptacji operacji przetwarzania danych.

Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 185 ust. 2 ww. ustawy).

Zarządca a kontrola przetwarzania danych

Zdaniem UODO administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w procesie przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego stosowanego w nieruchomości, poprzez:

  • przetwarzanie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego w ww. nieruchomości bez umowy powierzenia przetwarzania danych (art. 5 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • niewdrożenie środków organizacyjnych i technicznych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w ww. nieruchomości, zapewniających kontrolę nad udostępnianymi danymi osobowymi z monitoringu wspólnoty mieszkaniowej (art. 5 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).

Z zapisów umowy o zarządzanie częścią wspólną i umowy o administrowanie nie wynikało, w jaki sposób oraz w jakim zakresie zarządca nieruchomości uczestniczy w procesie obsługi monitoringu nieruchomości wspólnej oraz w jakim zakresie zarządca nieruchomości powinien realizować czynności kontrolne i nadzorcze, aby przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem monitoringu odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa.

Z umowy powierzenia przetwarzania danych nie wynikało, aby wspólnota mieszkaniowa powierzyła administratorowi przetwarzanie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego, realizowanego na terenie nieruchomości wspólnej, jak również nie został określony cel przetwarzania danych pochodzących z monitoringu. Z umowy nie wynikało również, kto decydował w imieniu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnianiu danych w związku z otrzymywanymi wnioskami o udostępnienie danych z monitoringu.

Z umowy o administrowanie wynikało natomiast, że administrator odpowiada za prowadzenie rejestru korespondencji dotyczącej wspólnoty mieszkaniowej, a wnioski o udostępnienie danych z monitoringu wpływały do wspólnoty na adres do doręczeń, tj. adres zarządcy nieruchomości.

W przypadku konieczności udostępniania danych z monitoringu funkcjonowała wyłącznie zwyczajowa procedura działania, w której rola administratora polegała na przekazywaniu informacji o konieczności udostępniania nagrania koordynatorowi wyznaczonemu przez podmiot świadczący usługę ochrony. Przyjęty sposób działania nie wynikał z zapisów umów, ani z przyjętych przez wspólnotę mieszkaniową procedur wewnętrznych. Organ zwrócił uwagę, że brak prowadzenia ewidencji wniosków o udostępnienie nagrań z monitoringu wspólnoty uniemożliwiał rozliczenie administratora z obsługi wniosków w zakresie, komu wniosek został przekazany, kto go zaakceptował oraz w jaki sposób był on procedowany.

W tych okolicznościach organ nałożył karę. Dlatego do umów powierzenia przetwarzania danych trzeba podchodzić możliwie skrupulatnie. W miarę rozwoju usług/relacji między danymi podmiotami, umowy te należy aktualizować.   

Czytaj też: Zmiana sposobu użytkowania >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wspólnota mieszkaniowa, rodo, ochrona danych, administracja danych, ochrona danych osobowych, uodo, urząd ochorny danych osobowych]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak przystosować podwórko czy osiedle dla mieszkańców? »

porządki na osiedlu

Dobrze zagospodarowany teren wokół budynku to nie tylko zadowoleni mieszkańcy, ale i wzrost cen nieruchomości oraz... Czytam więcej »


Zabezpieczenie nieruchomości - dlaczego to takie ważne?

zabezpieczenie nieruchomosci

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Termomodernizacja - na jakie problemy możemy się natknąć podczas inwestycji? »

termomodernizacja

Nadmierne wychłodzenie pomieszczeń zimą oraz stale rosnące rachunki za ogrzewanie to klasyczne symptomy źle zbilansowanej gospodarki cieplnej budynku. Aby zlikwidować tego typu problem, warto zastanowić się nad ... Zobacz więcej »


Poznaj 3 sprawdzone metody aplikacji tynku »

Tynkowanie

Wiele spośród budynków, którymi obecnie zarządzają spółdzielnie, powstało w epoce taniej energii i bardzo niskich norm budowlanych. Co się z tym wiąże... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Zarządzanie a oszczędności

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków... Czytam więcej  »


Program online do zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową »

Spółdzielnia MieszkaniowaDedykowany dla Spółdzielni Mieszkaniowych jest dostępny on-line nie tylko w wersji dla członków i najemców spółdzielni, ale również jako system w pełni obsługujący spółdzielnię za pomocą przeglądarki internetowej... Czytam więcej »


Jak rozwiązać problemy z balkonem? Zobacz to rozwiązanie »

Pobierz Raport Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym»

stary balkon w budynku Raport Innogy
Czy mamy do czynienia z  wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć... Chcę wiedzieć »

Kompleksowa publikacja przygotowana we współpracy z agencją badań konsumenckich, ekspertami w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz instytucjami i przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w rozwiązania proekologiczne.... Czytam więcej »


Kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi? Gdzie szukać pomocy?

Zarządzanie nieruchomościamiNie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz
...
Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Jak przeprowadzić pomiary i sprawdzić stan nieruchomości?

Ogrzewanie grzejnikiem baza danych nieruchomości
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są: inspekcja, naprawa i utrzymanie obiektu oraz jego instalacji. Tradycyjne metody inwentaryzacji wiążą... Czytam więcej»


Jaki wybrać program do zarządzania wspólnotą mieszkaniową online? »

Zarzazanie wspólnotą onlineDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy... Czytam więcej »


Webinar: Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych»

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

webinar online ekologia na osiedlu
Poznaj Akademię ITB, w której zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i nowe umiejętności, jak również podniesiesz kompetencje potrzebne na rynku pracy.... rezerwuję miejsce »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Zima się skończyła czas na przeglądy instalacji »

Przeglad instalacjiZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
Budynek mieszkalny wymaga remontu? »
Licznik energii - oszczędzanie Remont budynku mieszkalnego
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » Zaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... czytam dalej »

Jak Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży obniżyła zużycie ciepła o 10%? »

Spółdzielnia MieszkaniowaJak mówią eksperci od finansów, oszczędzać powinniśmy tam, gdzie generujemy największe koszty lub tam, gdzie wydajemy najwięcej. W przypadku mediów, są to z pewnością koszty energii cieplnej, która stanowi największy udział w wydatkach na utrzymanie mieszkania ... Czytam więcej »


Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Zarządzanie nieruchomościami pompy obiegowe
Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z ... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online»
Nowe narzędzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Platforma do zarządzania nieruchomościami parking zajęty?
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
3/2021

Aktualny numer:

Administrator 3/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - SRK N szansą dla rynku
  • - Koszty zarządu nieruchomością wspólną
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 21296|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 23152|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13049|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl