CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

Finansowanie gmin

Finansowanie gmin
Finansowanie gmin

Finansowanie gmin jest bardzo złożonym procesem, nie tylko ze względu na złożoność organizacyjną niektórych gmin, ale także z uwagi na sam mechanizm ich finansowania.

Zagadnienia:

 • Obligatoryjne dochody gminy
 • Fakultatywne dochody gminy
 • Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych gminy
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawych
 • Opłata skarbowa
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Darowizna
 • Zniesienie współwłasności
 • Spadek lub zachowek
 • Zasiedzenie
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Przekazanie należności podatkowych

Finansowanie gmin

Gmina może uzyskiwać dochody z bardzo wielu źródeł. Wielość źródeł finansowania, złożoność organizacyjno-prawna niektórych gmin, a także złożoność mechanizmów związanych z przepływem środków pieniężnych powoduje, że trudno jest w kilku słowach opisać ten mechanizm. Dokonując jednak pewnego uproszczenia na użytek niniejszego artykułu przedstawione zostaną elementy związane z niektórymi podatkami oraz z czynnościami dotyczącymi nieruchomości. Na ich przykładzie widać bowiem zależność pomiędzy sytuacją finansową podatników, a sytuacją finansową samych gmin (Czytaj więcej na ten temat).

Obligatoryjne dochody gminy

Dochodami gminy są dochody własne; subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat: skarbowej i targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów; eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z późn. zm.); innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;

4) dochody z majątku gminy;

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (jst);

12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Fakultatywne dochody gminy

Do fakultatywnych dochodów gminy zalicza się: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu UE i inne środki.

Kolejnymi fakultatywnymi dochodami gminy mogą być dotacje celowe z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;

3) na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;

5) na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Dochodami gminy mogą być także dotacje udzielane przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych gminy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi co do zasady 39,34%. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się przede wszystkim mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Tego wyliczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanym przez płatników według stanu na dzień 15 września roku bazowego (poprzedzającego rok budżetowy).

 

Podatek dochodowy od osób prawych

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na obszarze której wykonują pracę (na podstawie umowy o pracę), osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób przez niego zatrudnionych na terytorium RP.

Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką wpłacane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. W pozostałych przypadkach wpływy wpłacane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położony właściwy miejscowo organ podatkowy. Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.

Podatek od spadków i darowizn

Darowizna

Wpływy z tego podatku są przekazywane w przypadku pobranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona dana nieruchomość. Jeżeli ta nieruchomość położona jest na obszarze różnych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty położone na obszarze różnych gmin – wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której zamieszkuje darczyńca, w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego. Jeżeli zaś darczyńca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju – wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego.

Zniesienie współwłasności

W przypadku pobranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności ww. przedmiotów – środki wpływają na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona nieruchomość. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze różnych gmin – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której zamieszkuje nabywca w dniu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli zaś nabywca nie ma miejsca zamieszkania w kraju – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) zbywcy.

Spadek lub zachowek

Wpływy z opisywanego podatku powstające z tytułu spadku lub zachowku przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której są położone przedmioty spadku. Jeżeli przedmioty te położone są na obszarze różnych gmin – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania (pobytu) spadkodawcy. Jeżeli zaś spadkodawca nie miał miejsca zamieszkania w kraju – na rachunek budżetu gminy, na terenie mieszka spadkobierca.

Zasiedzenie

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Jeżeli zaś wpływy z podatku od spadków i darowizn powstają z tytułu zasiedzenia własności nieruchomości lub służebności gruntowej przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona nieruchomość. Jeśli przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość położona na obszarze różnych gmin lub rzeczy ruchome – środki wpływają na rachunek budżetu gminy, na obszarze której zamieszkuje nabywca.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Przekazanie należności podatkowych

Środki stanowiące dochody gmin, które pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej gminy co do zasady w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu. Natomiast środki stanowiące dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek właściwej gminy przede wszystkim w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące" »

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Ile można zaoszczędzić na ociepleniu stropodachów ??
Przegląd dachu i elewacji nieruchomości - termowizja pokaże wszystko»
Ocieplanie stropodachu w budynku Termowizja w przeglądzie nieruchomości - dachy i elewacje
Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

Jak niedrogo sprawić, aby elewacja budynku wyglądała ładnie i nowocześnie  »

imitacja deski elewacyjnej drewanianejNowoczesne elewacje wpisują się w panujące trendy – z jednej strony, z drugiej rozwiązanie wykazuje nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne... chcę wiedzieć »


Pokrycie dachowe - jak szybko i niedrogo
naprawić ?
Zarządco zabezpiecz dach budynku !
Zadbane dachy budynków Uszczelnianie dachu nieruchomości
Masa uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe... czytam więcej» Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych (...) czytam dalej »

Jak niedrogo oczyścić elewację budynku z brudu, kurzu lub nalotu »

Czyszczenie elewacji budynku

Przed spółdzielnią czy zarządcą są zawsze nowe wyzwania stawiane przez ustawodawców i mieszkańców. Działania w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne (...) Czytam więcej »


Iniekcje uszczelniające w garażach podziemnych »
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Iniekcje garażowe jak się ich pozbyć Niższe koszty ciepła
Coraz ściślejsza zabudowa oraz efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni powodują, że nasze osiedla pną się nie tylko w górę, lecz także w dół... czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Czy hydrofor może być cichy ?

Czy hydrofor może być cichy

Czy możliwe jest, aby wysokociśnieniowe pompy wirowe w konstrukcji pomp z silnikiem mokrym (bezdławnicowe) zapewniały najcichszą pracę (...) czytam dalej »


Jak zmniejszyć koszty ogrzewania wody?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak zmniejszyć rachunki za ciepło Kotły do budynków mieszkalnych
Wiele instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych nie spełnia technicznych, użytkowych oraz ekonomicznych wytycznych polskiego prawa budowlanego. Najpoważniejszym problemem jest brak (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jakie przygotowanie zawodowe powinien mieć zarządca?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

9/2018

Aktualny numer:

Administrator 9/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w opodatkowaniu na rynku nieruchomości
 • - Jak (nie) rozliczać kosztów?
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15499|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl