administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Po co komu KZN?

Po co komu KZN? Fot. Pixabay

Po co komu KZN? Fot. Pixabay

Z Arkadiuszem Borkiem – zastępcą prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości rozmawia Sabina Augustynowicz.

Zobacz także

Local Network Monitoring RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego,...

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę, robiąc to znacznie taniej od tradycyjnej ochrony.

Local Network Monitoring Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Kim zastąpić czujnego sąsiada? Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum...

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, czynne przez 24 godziny na dobę.

Local Network Monitoring Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona Dbamy o bezpieczeństwo  mieszakańców osiedli w całej  Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

Sabina Augustynowicz (SA): Krajowy Zasób Nieruchomości to instytucja nonprofit, której misją jest wspieranie budownictwa czynszowego. Przejmuje nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu KZN, a następnie przeznacza je pod inwestycje mieszkaniowe z przystępnymi cenowo lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności. Wraz z samorządami zakłada nowe Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) oraz przystępuje do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Główne zadanie KZN – to pozyskiwanie gruntów i wnoszenie ich aportem do SIM, która właśnie zostanie powołana? To karkołomna konstrukcja. Zwłaszcza, że w innym miejscu zakłada się, że gminy partycypujące w inwestycjach w ramach SIM byłyby odpowiednio promowane, gdyby wnosiły grunt do inwestycji. No to po co KZN?

Arkadiusz Borek (AB): Jednym z głównych zadań KZN jest takie gospodarowanie gruntami i przygotowanie do wniesienia ich aportem do SIM/TBS w celu zrealizowania na nich inwestycji mieszkaniowych w formule społecznego budownictwa czynszowego. Należy zauważyć, że według stanu na dzień 31 stycznia 2023 r. w zasobie KZN znajdowało się 181 nieruchomości o łącznej powierzchni niemal 820 ha, położonych na terenie ponad 130 gmin zlokalizowanych w 15 województwach, a tenże zasób sukcesywnie zasilany jest nowymi gruntami. Według stanu na ten sam dzień KZN aportował do SIM/TBS – pod realizację inwestycji mieszkaniowych – 71 nieruchomości położonych w 65 gminach, zlokalizowanych w 15 województwach o łącznej powierzchni ponad 155 ha i potencjale ponad 10 tys. lokali mieszkalnych. Na 2024 rok zaplanowane są kolejne aporty do SIM/TBS w liczbie ok. 40 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 80 ha i potencjale mieszkaniowym ponad 5 tys. mieszkań. We współpracy z 486 gminami KZN powołał 44 spółki SIM i przystąpił do 2 TBSów.

arkadiusz borek 1

Fot. Arkadiusz Borek /fot: arch. AB/ 

Podstawą realizacji każdej inwestycji mieszkaniowej jest posiadanie odpowiedniego gruntu. Analizując wyżej wskazane dane należy postawić tezę, iż nie każda gmina będąca w SIM/TBS posiada nieruchomość spełniającą kryteria do realizacji inwestycji mieszkaniowej lub z różnych względów, nie może jej przekazać na rzecz SIM/TBS. W takiej sytuacji to KZN oferuje grunty, które posiada w swoim zasobie lub może do zasobu pozyskać. Wówczas to na KZN, a nie gminie ciąży obowiązek przygotowania gruntu do aportu, w tym poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości, uzyskania wymaganych ustawą zgód oraz poniesienia kosztów notarialnych oraz co istotne – podatku VAT w wysokości 23% od aportu nieruchomości do SIM/TBS. Przekazanie do SIM/TBS gruntu przez KZN nie wyklucza możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia przez gminy (Fundusz Dopłat do 35% wartości inwestycji oraz RFRM do 10% wartości inwestycji). Należy zauważyć, że nie ma żadnego mechanizmu, który w jakikolwiek sposób promuje gminy posiadające własne nieruchomości. Co więcej, większą korzyścią dla gminy jest sytuacja, w której to KZN posiada i wnosi grunt do SIM/TBS, gdyż dla samorządu taki proces odbywa się bezkosztowo.

Ponadto, to eksperci KZN oferują możliwość analizy potencjału inwestycyjnego nieruchomości planowanej do wniesienia jako aport do SIM/TBS, celem pomocy gminom, które często nie posiadają wyspecjalizowanych komórek w zakresie projektowania budynków mieszkalnych, w wytypowaniu najbardziej optymalnej lokalizacji do inwestycji. Dotyczy to zarówno gruntów gminnych, jak i gruntów Skarbu Państwa. Takich analiz zostało wykonanych ponad tysiąc. KZN uczestniczy również aktywnie w zgłaszaniu sugestii i uwag do tworzonych przez gminy dokumentów planistycznych, takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wpływających na ostateczny kształt przyszłych inwestycji. KZN tworzy także warunki pod realizacje planowanych osiedli mieszkaniowych poprzez dokonywanie niezbędnych podziałów geodezyjnych czy uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy.

SA: Spółki SIM – to spółki prawa handlowego, realizujące budownictwo społeczne. Nie mają budować dla zysku. Jakie zasady partycypacji najemców przewidują Państwo?

AB: Zgodnie z ustawą o szczególnych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz w związku z zapisami umów poszczególnych spółek SIM, w których współudziałowcem – obok gmin – jest Skarb Państwa – KZN, partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych przewidziana dla najemców tych lokali nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu, jeżeli spółka korzystała przy budowie z tzw. finansowania zwrotnego (preferencyjnego kredytu), nie będzie też niższa niż 10% kosztów budowy. Określenie wysokości partycypacji uprawniającej do jej rozliczenia, w związku ze zmianą dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, należy do kompetencji zgromadzenia wspólników danej SIM, które – w formie uchwały – może określić wysokość partycypacji.

SA: Jakie są zasady finansowania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych?

AB: Zgodnie z ustawą o szczególnych formach rozwoju mieszkalnictwa w związku z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości społeczne inicjatywy mieszkaniowe, jako spółki budowlane z udziałem gmin lub Skarbu Państwa-KZN, wyposażane są przez gminy/wspólników w środki finansowe, pochodzące w szczególności z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (do 3 mln zł każda gmina i do 10% kosztów inwestycji w danej gminie), z Funduszu Dopłat (do 35% kosztów budowy), spółki te – jak wspomniałem – wyposażane są również w nieruchomości Skarbu Państwa-KZN. W ramach równowartości wnoszonych aportem gruntów, SP-KZN obejmuje udziały w spółce. Ponadto, na montaż finansowy każdej inwestycji mieszkaniowej, realizowanej przez SIM, składa się partycypacja najemców (od 10% do 30% kosztów budowy lokalu) i kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach (tzw. SBC). Warto tu dodać, że bezzwrotne granty – to w szczególności 10% kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, do 35% z Funduszu Dopłat oraz do 10% kosztów infrastruktury. Kredyt z BGK to tzw. SBC, czyli środki na społeczne budownictwo czynszowe, uzupełniające i umożliwiające realizacje inwestycje (budowę mieszkań). Odrębną kwestią i elementem montażu finansowego jest ustawowy obowiązek partycypacji najemców w kosztach budowy. Wysokość partycypacji może wynosić od 10% do 30%.

SIM może również skorzystać z kredytu banku komercyjnego, jeśli uzna warunki udzielenia tego kredytu za korzystniejsze niż te oferowane w BGK. Ponadto każdy z udziałowców SIM z udziałem Skarbu Państwa-KZN (tj. gminy, KZN) może udzielić spółce wsparcia pieniężnego z własnych środków (o ile takie posiada lub zostały przeznaczone w jego budżecie na określony cel). Zarówno środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z Funduszu Dopłat, jak i wartość aportowanych nieruchomości składają się na kapitał zakładowy tych spółek. Aktualnie zarządy spółek SIM, zachęcone pierwotnie obietnicą pozyskiwania bezzwrotnych grantów i preferencyjnych kredytów z BGK, mierzą się z problemem przygotowania montażu finansowego na realizację inwestycji, do których zostały zobowiązane w ustawie i umowami, podpisanymi przez wspólników. W niektórych sytuacjach problem ten wynika raczej z faktu zbyt wysokich planowanych kosztów realizacji inwestycji przez niektóre SIM-y, na które to koszty i technologie my – jako KZN – nie wyrażamy absolutnie zgody. Będziemy kwestionować tego typu inwestycje, gdyż zbyt wysokie koszty przełożą się w przyszłości na nieakceptowalny społecznie koszt 1 m2 wynajmowanego mieszkania.

zakladane wolumeny mieszkan

Tab. Budowy rozpoczęte w ramach SIM

SA: Czy KZN przewiduje wykorzystanie potencjału spółdzielni mieszkaniowych w SIM-ach?

AB: Zgodnie z obowiązującą ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości aktualnymi potencjalnymi formami współpra-cy KZN ze spółdzielniami jest: tworzenie SIM (spółdzielnie mogą być wspólnikami obok gmin i KZN), zbywanie na rzecz spółdzielni nieruchomości z zasobu KZN na warunkach przewidzianych w tej ustawie. Zgodnie z art. 51a ust. 3 i 5 ustawy o KZN zbycie na rzecz spółdzielni może nastąpić także w trybie bezprzetargowym. Każda z powyższych form umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych na gruntach czy to zasobu KZN, czy będących własnością spółdzielni. Reprezentując Skarb Państwa, KZN nie jest nastawiony na zysk, a na wsparcie w realizacji programu mieszkaniowego, zatem przewidziane prawem formy współpracy mogą nie być atrakcyjne dla zainteresowanych podmiotów np. dla spółdzielni mieszkaniowych.

Obowiązujące przepisy prawa nie wykluczają możliwości utworzenia/przystąpienia do SIM ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Należy jednak zauważyć, że tylko gminy mogą ubiegać się i być beneficjentem wsparcia z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat.

SA: Wysokość grantu zależy od wielkości przedsięwzięcia? Czy również in-ne kryteria muszą być spełnione, by KZN wszedł do SIM-u? Jeśli tak, to jakie?

AB: Wysokość grantów zależy od wielkości przedsięwzięć, ponieważ ich wysokość została określona ustawowo jako procent kosztów budowy. Podstawowym założeniem/kryterium udziału Skarbu Państwa – KZN w SIM/TBS jest możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych na gruntach z zasobu KZN lub gruntach z zasobu gminnego aportowanych do SIM/TBS czy to przez KZN, czy przez gminy/wspólników. Dodatkowo, dzięki znajomości lokalnego rynku mieszkaniowego gminy, wspólnicy są w stanie określić zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Zatem tylko ścisła współpraca KZN i gmin gwarantuje efekt w postaci kooperacji skutecznych działań, zmierzających do budowy tanich mieszkań na wynajem przez SIM.

SA: Będą pieniądze z KPO. Czy w związku z tym zakłada się zwiększenie wsparcia gmin, które zdecydują się na SIM-y?

AB: W ramach KPO przyjęto zwiększenie wsparcia gmin, które realizują inwestycje mieszkaniowe w ramach SIM. Normatywnym wyrazem tego wsparcia są zapisy rozdziału 3a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Zgodnie z tymi regulacjami możliwe jest w ramach planu rozwojowego przyznanie wsparcia jeżeli:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2 ·rok); 
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych; 
  • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z planem rozwojowym w ramach działania „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”. Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym, udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego. 

W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o śred-nich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r.

SA: Dotychczas powołano kilkadziesiąt społecznych inicjatyw mieszkaniowych, które co prawda nie zrealizowały żadnych inwestycji (zrealizowała je tylko jedna). Co z nimi? Na jakim etapie są prace, czy w ogóle zostały rozpoczęte?

AB: Aktualnie Skarb Państwa – KZN jest udziałowcem w 47 podmiotach w całym kraju, w tym w 44 SIM, 1 spółce celowej, posiada również udziały w 2 TBS-ach. Wyżej wymienione spółki do zrealizowania mają 530 inwestycji mieszkaniowych, obejmujących blisko 34 tys. lokali mieszkalnych. Spółki posiadają obecnie 154 pozwolenia na budowę dla ponad 9 tys. lokali. Prace budowlane rozpoczęte zostały w ponad 25 lokalizacjach. Proces inwestycyjny jest złożonym przedsięwzięciem i może trwać nawet 5 lat (zarówno etap przygtowania gruntu, pozyskania finansowania i samej budowy). Niektóre SIM, szczególnie te powołane na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz składające się ze znacznej liczby gmin, są w trakcie procesów przyjmowania aportów w postaci nieruchomości, w tym od KZN, w związku z tym przygotowanie gruntów pod realizację inwestycji również wymaga czasu. Spółki SIM/TBS, podobnie jak deweloperów, obowiązują te same przepisy prawa. Dodatkowo SIM działają na gruncie „Prawa zamówień publicznych”. Tym niemniej w wielu przypadkach okres ten (czas realizacji inwestycji) skracany jest do minimum w szczegól-ności, gdy przekazywany do spółki grunt jest już przygotowany (np. posiada warunki zabudowy). Jako przykład warto tu podać inwestycję w Lęborku, która była zrealizowana jako pierwsza w spółce, będącej towarzystwem budownictwa społecznego. Ten TBS miał już historię kredytową i to usprawniło procedury związane nie tylko z finansowaniem inwestycji, ale także realizację przedsięwzięcia. Obecnie w Lęborku (ul. Mieszka I) rozpoczęła się kolejna budowa.

Chciałbym zwrócić uwagę, że SIM-y powstają sukcesywnie. Jest to skomplikowany proces, który musi trwać. Bez tego etapu nie da się rozpocząć budowy. Obecnie możemy mówić o 25 budowach rozpoczętych, w różnym stopniu zaawansowania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że czas finalnej realizacji inwestycji ulega wydłużeniu ze względu na to, iż są one często budowane na gruntach wymagających poprawy uzbrojenia technicznego. W wielu przypadkach wymagana jest procedura dotycząca przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy uzyskanie decyzji środowiskowej. Ponadto, należy zdać sobie sprawę z faktu, o którym mówią także deweloperzy, że w niektórych przypadkach 3 lata to krótki termin, by od zera przygotować, uzyskać preferencyjne finansowania i zrealizować inwestycję mieszkaniową. Priorytetem nowych władz KZN jest dołożenie wszelkich starań, aby w racjonalny i rozsądny sposób przyspieszyć proces przygotowania i realizacji inwestycji w różnych lokalizacjach.

SA: Dziękuję za rozmowę. 

Komentarze

Powiązane

Dom100.eu Deweloper z Gliwic przedstawia: prestiżowe apartamenty na miarę XXI wieku

Deweloper z Gliwic przedstawia: prestiżowe apartamenty na miarę XXI wieku Deweloper z Gliwic przedstawia: prestiżowe apartamenty na miarę XXI wieku

Wyobraź sobie swoje idealne miejsce na ziemi: poczuj się bezpiecznie, doznaj spokoju. Tu świat kręci się wokół Ciebie, a czas płynie w rytmie bicia Twojego serca. Spełnienie marzenia jest bliżej, niż myślisz....

Wyobraź sobie swoje idealne miejsce na ziemi: poczuj się bezpiecznie, doznaj spokoju. Tu świat kręci się wokół Ciebie, a czas płynie w rytmie bicia Twojego serca. Spełnienie marzenia jest bliżej, niż myślisz. Przedstawiamy prestiżowy kompleks z apartamentami w Gliwicach od dom100. Jesteś gotowy, by wkroczyć do Nowego Świata?

dr Piotr Klatta Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości?

Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości? Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości?

Sektor nieruchomości nie jest tożsamy z rynkiem nieruchomości. Rynek to wszelkie usługi i transakcje związane z władaniem nieruchomościami i transferowaniem praw do nich. Natomiast sektor stanowią osoby...

Sektor nieruchomości nie jest tożsamy z rynkiem nieruchomości. Rynek to wszelkie usługi i transakcje związane z władaniem nieruchomościami i transferowaniem praw do nich. Natomiast sektor stanowią osoby i podmioty działające w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz obsługi rynku nieruchomości.

Anna Ruszczak news Wymogi ESG i ryzyka dla branży nieruchomości

Wymogi ESG i ryzyka dla branży nieruchomości Wymogi ESG i ryzyka dla branży nieruchomości

Dla większości inwestorów z branży nieruchomości ryzyko niedopełnienia wymogów ESG to ryzyko finansowe, które może wpłynąć negatywnie na ich finanse lub wartość obiektów.

Dla większości inwestorów z branży nieruchomości ryzyko niedopełnienia wymogów ESG to ryzyko finansowe, które może wpłynąć negatywnie na ich finanse lub wartość obiektów.

Anna Ruszczak news Niepewność na rynku nieruchomości

Niepewność na rynku nieruchomości Niepewność na rynku nieruchomości

Kilka ostatnich kwartałów przyniosło dużo wahań na rynku mieszkań. Branża deweloperska odczuwa niepewność mimo ogromnego popytu.

Kilka ostatnich kwartałów przyniosło dużo wahań na rynku mieszkań. Branża deweloperska odczuwa niepewność mimo ogromnego popytu.

Redakcja AiMN Branża nieruchomości musi stać się bardziej zrównoważona

Branża nieruchomości musi stać się bardziej zrównoważona Branża nieruchomości musi stać się bardziej zrównoważona

Zachodzące na świecie zmiany – zwłaszcza klimatyczne – sprawiają, że ESG w branży nieruchomości staje się nie tylko trendem, ale również wymogiem. Wiąże się to ze zmianami w podejściu do całego rynku.

Zachodzące na świecie zmiany – zwłaszcza klimatyczne – sprawiają, że ESG w branży nieruchomości staje się nie tylko trendem, ale również wymogiem. Wiąże się to ze zmianami w podejściu do całego rynku.

Redakcja news KZN: w planie 10 tys. nowych mieszkań rocznie

KZN: w planie 10 tys. nowych mieszkań rocznie KZN: w planie 10 tys. nowych mieszkań rocznie

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) zapowiada, że w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie nawet 10 tys. mieszkań rocznie. KZN dąży do miana największego dewelopera w Polsce.

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) zapowiada, że w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie nawet 10 tys. mieszkań rocznie. KZN dąży do miana największego dewelopera w Polsce.

Redakcja Woj. łódzkie: kolejne mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Woj. łódzkie: kolejne mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Woj. łódzkie: kolejne mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

W województwie łódzkim, na terenach należących do gmin Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Bełchatów i Brzeziny zostanie wybudowanych 650 mieszkań dla osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić...

W województwie łódzkim, na terenach należących do gmin Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Bełchatów i Brzeziny zostanie wybudowanych 650 mieszkań dla osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na ich zakup.

Redakcja Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS

Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS

Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Redakcja Ponad pół tysiąca nowych mieszkań na Podkarpaciu

Ponad pół tysiąca nowych mieszkań na Podkarpaciu Ponad pół tysiąca nowych mieszkań na Podkarpaciu

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz przedstawiciele podkarpackich miast: Przemyśla, Sanoka, Mielca, Ustrzyk Dolnych i Medyki ogłosili wolę utworzenia społecznej inicjatywy mieszkaniowej...

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz przedstawiciele podkarpackich miast: Przemyśla, Sanoka, Mielca, Ustrzyk Dolnych i Medyki ogłosili wolę utworzenia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM). Celem powołania spółki jest budowa nowych mieszkań na terenie tych gmin.

Redakcja KZN podpisał porozumienie z sześcioma gminami z woj. łódzkiego ws. nowych mieszkań

KZN podpisał porozumienie z sześcioma gminami z woj. łódzkiego ws. nowych mieszkań KZN podpisał porozumienie z sześcioma gminami z woj. łódzkiego ws. nowych mieszkań

Krajowy Zasób Nieruchomości oraz sześć gmin z województwa łódzkiego 11 lutego br. podpisali porozumienie dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych. W planach jest budowa ok. 600 mieszkań.

Krajowy Zasób Nieruchomości oraz sześć gmin z województwa łódzkiego 11 lutego br. podpisali porozumienie dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych. W planach jest budowa ok. 600 mieszkań.

Redakcja MRPiT: Sejm niemal jednogłośnie uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

MRPiT: Sejm niemal jednogłośnie uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego MRPiT: Sejm niemal jednogłośnie uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego, którą zawiera m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłatę do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje...

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego, którą zawiera m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłatę do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 i wiele innych.

Redakcja Około 850 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem powstanie w Rzeszowie

Około 850 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem powstanie w Rzeszowie Około 850 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem powstanie w Rzeszowie

Dnia 3 września 2020 r. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie o współpracy, w ramach którego na terenie Rzeszowa...

Dnia 3 września 2020 r. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie o współpracy, w ramach którego na terenie Rzeszowa powstanie około 850 dostępnych cenowo mieszkań, z rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa.

Redakcja MR: Więcej tanich mieszkań na wynajem

MR: Więcej tanich mieszkań na wynajem MR: Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności...

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę – takie mają być m.in. efekty pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MR. Ponadto pakiet ten ma być impulsem rozwojowym dla gospodarki.

Redakcja Wrocław: więcej przystępnych cenowo mieszkań i rozwój budownictwa gminnego

Wrocław: więcej przystępnych cenowo mieszkań i rozwój budownictwa gminnego Wrocław: więcej przystępnych cenowo mieszkań i rozwój budownictwa gminnego

Atrakcyjniejsza oferta cenowa mieszkań i rozwój budownictwa gminnego – to wspólny cel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz wrocławskiego samorządu. Inicjuje go porozumienie zawarte pomiędzy prezesem KZN...

Atrakcyjniejsza oferta cenowa mieszkań i rozwój budownictwa gminnego – to wspólny cel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz wrocławskiego samorządu. Inicjuje go porozumienie zawarte pomiędzy prezesem KZN Bartłomiejem Druzińskim a prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Owocem współpracy ma być realizacja wspólnych inwestycji mieszkaniowych na terenie Wrocławia.

Redakcja Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej

Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej Pakiet trzynastu ustaw ma stanowić impuls dla gospodarki mieszkaniowej

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do...

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę i pomoc dla wynajmujących, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 – zapowiedziało dzisiaj, tj. 4 maja, Ministerstwo Rozwoju podczas wideokonferencji.

Redakcja Mieszkanie plus także w Kielcach

Mieszkanie plus także w Kielcach Mieszkanie plus także w Kielcach

Kielce dołączyły do programu Mieszkanie Plus z projektem funkcjonalnego osiedla. Dnia 10 listopada 2017 r. przedstawiciele władz miasta i Krajowego Zasobu Nieruchomości podpisali list intencyjny dotyczący...

Kielce dołączyły do programu Mieszkanie Plus z projektem funkcjonalnego osiedla. Dnia 10 listopada 2017 r. przedstawiciele władz miasta i Krajowego Zasobu Nieruchomości podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu Mieszkanie Plus.

Redakcja Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury wesprze Mieszkanie plus

Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury wesprze Mieszkanie plus Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury wesprze Mieszkanie plus

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem rozporządzenia o połączeniu Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem rozporządzenia o połączeniu Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Instytut będzie centrum naukowym, którego zadania skupią się wokół zdobywania i rozpowszechniania wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a także gospodarki nieruchomościami.

Redakcja Stawki czynszowe w ramach Mieszkania plus

Stawki czynszowe w ramach Mieszkania plus Stawki czynszowe w ramach Mieszkania plus

Operatorzy, zarządzający mieszkaniami wybudowanymi w ramach KZN, są zobowiązani do utrzymywania czynszów na poziomie określonym rozporządzeniem. Jak przedstawiają się stawki dla poszczególnych województw?

Operatorzy, zarządzający mieszkaniami wybudowanymi w ramach KZN, są zobowiązani do utrzymywania czynszów na poziomie określonym rozporządzeniem. Jak przedstawiają się stawki dla poszczególnych województw?

Anna Ruszczak news Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe?

Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe? Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe?

W 2015 roku ruszył program społecznego budownictwa czynszowego, który potrwa do 30 września 2024 roku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań, a odbiorcami są towarzystwa budownictwa społecznego,...

W 2015 roku ruszył program społecznego budownictwa czynszowego, który potrwa do 30 września 2024 roku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań, a odbiorcami są towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Redakcja news Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy

Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Redakcja BGK: ponad miliard zł w 2021 r. na społeczne budownictwo czynszowe

BGK: ponad miliard zł w 2021 r. na społeczne budownictwo czynszowe BGK: ponad miliard zł w 2021 r. na społeczne budownictwo czynszowe

Wsparcie finansowe dla programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) w Polsce ma wynieść ponad miliard zł w 2021 roku. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza również korzystne zmiany dla inwestorów, samorządów...

Wsparcie finansowe dla programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) w Polsce ma wynieść ponad miliard zł w 2021 roku. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza również korzystne zmiany dla inwestorów, samorządów i najemców.

Redakcja Parlament Europejski przyjął Dyrektywę EPBD

Parlament Europejski przyjął Dyrektywę EPBD Parlament Europejski przyjął Dyrektywę EPBD

12 marca europosłowie przyjęli plany zawarte w Dyrektywie EPBD, uzgodnione już z Radą. Dzięki wytycznym zmniejszy się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w budownictwie.

12 marca europosłowie przyjęli plany zawarte w Dyrektywie EPBD, uzgodnione już z Radą. Dzięki wytycznym zmniejszy się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w budownictwie.

Sabina Augustynowicz Stop patodeweloperce

Stop patodeweloperce Stop patodeweloperce

W kwietniu 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel nowelizacji to przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych...

W kwietniu 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel nowelizacji to przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach.

Redakcja Polskie domy wciąż powstają bez planu?

Polskie domy wciąż powstają bez planu? Polskie domy wciąż powstają bez planu?

W ubiegłym roku Polacy uzyskali zgodę na budowę ponad 110 000 domów jednorodzinnych. Ile takich budynków powstanie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W ubiegłym roku Polacy uzyskali zgodę na budowę ponad 110 000 domów jednorodzinnych. Ile takich budynków powstanie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.