administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Redakcja | 2022-11-24
Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

 

Na początku listopada 2022 roku organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu z 7 grudnia 2021 roku, dotyczącym warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Poniżej pełna treść tego pisma wraz z uzasadnieniem, poparta analizami naukowców z uczelni technicznych.

 

Warszawa, 04.11.2022

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (www.zrsmrp.pl)

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (www.kign.pl)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert
(www.ekspert-oslzn.pl)
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (
www.pfszn.pl)
Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii (
www.irkom.org.pl)

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce (www.uniasm.pl

 

 

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl

STANOWISKO

ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ STOWARZYSZEŃ

w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Po analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców budynków, proponujemy zmianę przepisów dotyczących wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania (§7 ust. 2; § 8 ). 

Pragniemy podkreślić, że w pełni podzielamy stanowisko Resortu, że określenie granicznych parametrów kosztów ogrzewania dla lokalu pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości polegających na obciążeniu właścicieli lokali kosztami ciepła znacząco przekraczającymi możliwości techniczne zamontowanych w nich grzejników poprzez zastosowanie maksymalnego kosztu zmiennego dla lokalu, a także uniknięcie sytuacji, w których lokale ogrzewane są jedynie ciepłem przenikającym przez przegrody budowlane, poprzez zastosowanie minimalnego  kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu.

Należy jednak podkreślić, że literalne zastosowanie wymagań zapisanych w rozporządzeniu (§ 8 ust. 1-2) jest skomplikowane, kosztowne i może ze względów technicznych, zdecydowanie utrudnić  realizację celów zapisanych w ustawie.

W przypadku lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, całkowita ilość ciepła dostarczonego do lokalu z instalacji centralnego ogrzewania jest wielkością nieznaną, niemierzoną. Zgodnie z normą PN-EN 834, w lokalach za pomocą podzielników jest rejestrowane wyłącznie ciepło z opomiarowanych podzielnikami grzejników, na które użytkownik lokalu ma wpływ poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Podzielniki rejestrują wyłącznie temperaturę i czas pracy grzejnika, co przekłada się na bezwymiarowe wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik. Ciepło od pionów i nieopomiarowanych grzejników nie jest rejestrowane. Użytkownicy lokali nie biorą udziału w rozliczaniu ciepła dostarczonego do samego mieszkania, tylko w podziale  kosztów ogrzewania całego budynku. Gdyby ilość ciepła minimalna i maksymalna miała być wyliczana, jak zapisano w §8 rozporządzenia, to konieczne jest podanie założeń do tych wyliczeń. Samo określenie minimalnej temperatury w lokalu nie wystarczy. Nieznana pozostaje wentylacja w lokalu, temperatury w sąsiednich pomieszczeniach, temperatura maksymalna w lokalu, zyski ciepła itp.

Brak tych założeń w rozporządzeniu uniemożliwia wybranie jednoznacznego algorytmu prowadzącego do wyznaczenia maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego dla lokalu w okresie rozliczeniowym. Z tego powodu w opracowaniach naukowych [1],[2],[3] zaprezentowano kilka różniących się od siebie metod wyliczenia kosztu zmiennego minimalnego i maksymalnego dla lokalu, a każda z tych metod prowadzi do innych wyników dla tego samego lokalu. Podane przez autorów [3] błędy względne pomiędzy wynikami poszczególnych metod sięgają kilkudziesięciu procent, a w skrajnym przypadku przekraczają 100% !  Z tych zapewne względów kraje, w których stosuje się limity w rozliczeniach kosztów ciepła, wprowadziły jednoznaczne w stosowaniu limity procentowe rezygnując z metod obliczeniowych (Czechy, Słowenia).

Biorąc powyższe pod uwagę,  zwracamy  się o zmianę przepisów §7 ust. 2 oraz  §8  rozporządzenia, które  uzależniają zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania od możliwości wyznaczania maksymalnego i minimalnego kosztów zmiennych dla lokalu w okresie rozliczeniowym. 

Ustalenie maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła dla lokalu należy określić w sposób przejrzysty i prosty; natomiast zaproponowana w rozporządzeniu metoda jest merytorycznie zasadna, ale niejednoznaczna w realizacji i nierealna do powszechnego zastosowania. 

Ustalony w §8 rozporządzenia sposób wyznaczania tych parametrów  jest także bardzo pracochłonny, a ich wyliczenie – jak wspomniane powyżej - daje różne wyniki dla tych samych lokali w budynku, co potwierdzają min. publikacje naukowców. Zwracają oni także uwagę na skomplikowane obliczanie wskazanych parametrów oraz na trudności w praktycznym stosowaniu tej metody  [1], [2]. Jednocześnie z przedstawionych obliczeń wynika, że różne mieszkania w danym  budynku mogą mieć inną obliczoną wartość limitów, co jest sprzeczne z ideą stosowania współczynników wyrównawczych, których zadaniem jest wyrównywanie zróżnicowanych jednostkowych zapotrzebowań na ciepło poszczególnych mieszkań, wynikających z architektury i położenia mieszkania w budynku.

Należy mieć na uwadze, że dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego ), konieczne byłoby dokonywanie obliczeń dla tysięcy lokali w budynkach. Z uwagi na charakter tych zadań, zarządcy budynków z reguły będą to zlecali podmiotom ( firmom ) zewnętrznym, co wygeneruje odpowiednie koszty. W sytuacji drastycznych podwyżek cen ciepła, ten dodatkowy koszt nie jest pożądany zwłaszcza, że już obecnie wielu użytkowników lokali ma problemy z regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie, z czego największa część dotyczy ogrzewania i c.w.u. Ponadto, zaproponowany w rozporządzeniu sposób obliczania wskazanych wartości nie będzie zrozumiały dla użytkowników lokali przez co może powodować nieufność a nawet podejrzliwość. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy dokonanie zmiany sposobu obliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycie ciepła w lokalu, jak niżej:

§7.2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, dokonując wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania wyznacza,  dla kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych od jego zużycia w lokalach dla każdego okresu rozliczeniowego:

1) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym;

2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym.

§ 8. Po ust. 1 i 2 dodać ust. 3: 

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego może zastosować inną metodę wyliczania wartości zużycia ciepła niż wskazaną w ust. 1 i ust. 2 : 

3.1.Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 2,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 2,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

3.2.Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 0,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 0,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów  na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Podkreślamy, że przedstawiona propozycja sposobu wyliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycia ciepła w lokalu, nie wynika z obliczeń – jak to zostało przedstawione we wskazanych artykułach naukowców, ale z wieloletniego doświadczenia firm rozliczeniowych. Uwzględnia zyski ciepła od pionów grzejnych, ciepło przenikające przez przegrody od lokali sąsiednich i inne dane, wielkości strat ciepła na wentylację, ale w postaci uśrednionej. 

Na uwagę zasługują wyniki  analizy wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przez naukowców jednej z uczelni technicznych [3], w której dokonano porównania parametrów  obliczeniowych wykonanych dla przykładowego budynku do proponowanej przez nas uproszczonej  metody: 50% dla  minimalnego i 250% dla maksymalnego kosztu zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Z porównania tych parametrów wynika, że są one zbliżone, mieszczą się w spectrum wyników obliczeniowych,  co uzasadnia przyjęcie proponowanych wyżej wielkości procentowych (wyciąg z analizy w załączeniu). Należy zaznaczyć, że w Czechach oraz Słowenii, stosowane od wielu lat parametry procentowe dla kosztów min / max, potwierdzają przydatność takiej metody.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu, dotyczącej sposobu ustalania minimalnego i maksymalnego zużycia ciepła w lokalu jako wartości procentowych,  liczonych od średniego zużycia ciepła w budynku, jednakowych dla każdego lokalu i każdego budynku. Proponowana zmiana wskazanych przepisów, wyeliminuje czasochłonne obliczenia, ograniczy koszty z tym związane, a wyniki obliczeń będą zrozumiałe dla użytkowników lokali, co przyczyni się do akceptacji systemu rozliczeń przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania.

Z uwagi na obowiązujący zarządców budynków termin ( 24.12.2022 r. ) wprowadzenia zmian w regulaminach rozliczeń uwzględniających wymagania rozporządzenia, w tym ustalenie kosztów min / max,  prosimy o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie.

WSPÓLNE STANOWISKO uzgodnili i podpisali:

Jerzy Jankowski - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Jolanta Janasik - Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Hanna Kowalkowska - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert, Michał Kozak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, Marek Urban - Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Półrolniczak - prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Publikacje przywołane w tekście:

  1. A. Specjał, Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 53/5 (2022) str. 3-9. DOI: 10.15199/9.2022.5.1 
  2. W. Szaflik, A.A. Stachel, Określanie maksymalnego i minimalnego kosztu ciepła dostarczanego w sezonie grzewczym do lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania. INSTAL 7-8/2022 str. 21-28. DOI: 10.36119/15.2022.7-8.2   
  3. T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, A. Życzyńska. Sposoby określania kosztu maksymalnego i minimalnego zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Praca wykonana w 2022 r. na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Praca nie publikowana.

Załącznik: Wyciąg z analizy przedstawionej w publikacji [3]

Komentarze

  • Jan Jan, 06.12.2022r., 09:56:45 A gdzie oni wszyscy byli, gdy trwały konsultacje projektu tego rozporządzenia ? Dopiero teraz obudzili się miesiąc przed terminem, który zobowiązuje ich do wykonania kilku przedsięwzięć i biadolą.
  • Adalbert Adalbert, 27.12.2022r., 10:49:18 Mój głos w sprawie. Nie do końca zgadzam się z treścią pisma do Ministerstwa. Wyznaczanie minimalnego i maksymalnego zużycia nie jest ani trudne czy skomplikowane. Natomiast jego wyznaczenie jest tym co powinno istnieć od wielu lat dlatego, że wyznacza granicę zużycia czyniąc rozliczenia kosztów zakupu ciepła bardziej sprawiedliwym i uwzględniającym właściwości fizyczne gazów czyli ogrzanego powietrza. Szkoda, że wniosek nie dotyczy wprowadzenia podstawowych zasad rozliczenia kosztów, które to zasady mogłyby być wymagane przy wyborze metody i opracowywaniu regulaminu. Od wielu lat stosuje wartości minimalne i maksymalne w stosowanych metodach opierając się na audytach energetycznych czy świadectwach charakterystyki energetycznej oraz orzecznictwie w tym wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I NSNc 51/19, który potwierdził, że pomimo zakręcenia kaloryferów lokal nadal może być ogrzewany ciepłem z sąsiednich mieszkań dlatego użytkownik lokalu powinien ponieść koszty ciepła ogrzewającego mieszkanie, ponieważ kaloryfery nie są jedynym jego źródłem. Tak wiele informacji jest wystarczającymi dla odpowiedniego i sprawiedliwego rozliczenia kosztów zakupu ciepła. Wierzę, że na gruncie zauważonych trudności uda się opracować wspólną dla wszystkich odbiorców metodę rozliczenia kosztów tym bardziej, że wszystkich odbiorców wskazanych w prawie energetycznym obowiązuje zasada stosowania tego samego prawa.

Powiązane

Anna Ruszczak news Uruchomienie CSIRE czyli Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii

Uruchomienie CSIRE czyli Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii Uruchomienie CSIRE czyli Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii

Centralny System Informacji Rynku Energii ma służyć do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby procesów rynku energii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy jego użytkownikami.

Centralny System Informacji Rynku Energii ma służyć do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby procesów rynku energii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy jego użytkownikami.

Redakcja news Młodzi dorośli najmniej szczęśliwymi mieszkańcami kraju

Młodzi dorośli najmniej szczęśliwymi mieszkańcami kraju Młodzi dorośli najmniej szczęśliwymi mieszkańcami kraju

Młodzi dorośli są najmniej szczęśliwą grupą mieszkańców Polski. Ponad połowa z nich nie ma własnego lokum, zajmują mniejsze mieszkania niż przedstawiciele innych pokoleń i nie są zadowoleni z okolicy,...

Młodzi dorośli są najmniej szczęśliwą grupą mieszkańców Polski. Ponad połowa z nich nie ma własnego lokum, zajmują mniejsze mieszkania niż przedstawiciele innych pokoleń i nie są zadowoleni z okolicy, w której mieszkają. Jednak głównym powodem ich niskiego poziomu dobrostanu nie jest sytuacja mieszkaniowa, a relacje z innymi ludźmi.

Anna Ruszczak news Formalności przy remoncie, rozbudowie czy odbudowie budynku

Formalności przy remoncie, rozbudowie czy odbudowie budynku Formalności przy remoncie, rozbudowie czy odbudowie budynku

Legalne przeprowadzenie remontu, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy nieruchomości budynkowej wymaga zgłoszenia, a czasem nawet pozwolenia na budowę. Czym różnią się te formalności?

Legalne przeprowadzenie remontu, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy nieruchomości budynkowej wymaga zgłoszenia, a czasem nawet pozwolenia na budowę. Czym różnią się te formalności?

Anna Ruszczak news Granty OZE dla fotowoltaiki na blokach

Granty OZE dla fotowoltaiki na blokach Granty OZE dla fotowoltaiki na blokach

Ponad 2 400 wniosków i 1 256 przyznanych grantów OZE dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych – uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w lutym 2023 roku program cieszy się wielkim zainteresowaniem...

Ponad 2 400 wniosków i 1 256 przyznanych grantów OZE dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych – uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w lutym 2023 roku program cieszy się wielkim zainteresowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Anna Ruszczak news Polska złożyła do KE wniosek o modyfikację KPO

Polska złożyła do KE wniosek o modyfikację KPO Polska złożyła do KE wniosek o modyfikację KPO

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikację KPO oraz o dodanie rozdziału dotyczącego planu REPowerEU, który powstał, by zakończyć zależność Unii od rosyjskich paliw kopalnych.

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikację KPO oraz o dodanie rozdziału dotyczącego planu REPowerEU, który powstał, by zakończyć zależność Unii od rosyjskich paliw kopalnych.

Anna Ruszczak news GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo

GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo

Startuje portal e-Budownictwo – jedno okno do wszystkich e-usług dla budownictwa. We wrześniu 2023 roku zacznie też działać nowy portal dla nadzoru budowlanego e-wykonań zastępczych.

Startuje portal e-Budownictwo – jedno okno do wszystkich e-usług dla budownictwa. We wrześniu 2023 roku zacznie też działać nowy portal dla nadzoru budowlanego e-wykonań zastępczych.

Anna Ruszczak news 7 mln mniejsza populacja Polski w 2060 roku

7 mln mniejsza populacja Polski w 2060 roku 7 mln mniejsza populacja Polski w 2060 roku

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że liczba ludności Polski do roku 2060 r. może zmniejszyć się do 30,9 miliona, czyli spadnie o około 6,9 mln osób. Największy spadek populacji wśród dużych miast zanotuje...

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że liczba ludności Polski do roku 2060 r. może zmniejszyć się do 30,9 miliona, czyli spadnie o około 6,9 mln osób. Największy spadek populacji wśród dużych miast zanotuje Łódź, tracąc 200 tysięcy mieszkańców.

Anna Ruszczak news Program Rozświetlamy Polskę

Program Rozświetlamy Polskę Program Rozświetlamy Polskę

BGK opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące programu Rozświetlamy Polskę. Nabór wniosków w programie „Rozświetlamy Polskę” potrwa do 18 września do godz. 17.00.

BGK opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące programu Rozświetlamy Polskę. Nabór wniosków w programie „Rozświetlamy Polskę” potrwa do 18 września do godz. 17.00.

Anna Ruszczak news we wrześniu stopy procentowe w dół

we wrześniu stopy procentowe w dół we wrześniu stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Analitycy oczekiwali obniżki, jednak o znacznie mniejszej skali (o 25 punktów bazowych).

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Analitycy oczekiwali obniżki, jednak o znacznie mniejszej skali (o 25 punktów bazowych).

Anna Ruszczak news Nowy system oczyszczania wody

Nowy system oczyszczania wody Nowy system oczyszczania wody

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois opracowali innowacyjną metodę chemicznego uzdatniania wody pitnej. Dzięki niej można nie tylko skutecznie oczyszczać ścieki, ale też odsalać wodę, przy niewielkim zużyciu...

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois opracowali innowacyjną metodę chemicznego uzdatniania wody pitnej. Dzięki niej można nie tylko skutecznie oczyszczać ścieki, ale też odsalać wodę, przy niewielkim zużyciu energii.

Anna Ruszczak news Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie

Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie

Druga edycja programu będzie szersza. Z „Ciepłego mieszkania” będą mogły skorzystać m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Na program przewidziano ponad 1 mld zł.

Druga edycja programu będzie szersza. Z „Ciepłego mieszkania” będą mogły skorzystać m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Na program przewidziano ponad 1 mld zł.

Anna Ruszczak news Polskie miasta walczą o czystsze powietrze

Polskie miasta walczą o czystsze powietrze Polskie miasta walczą o czystsze powietrze

Emisja gazów cieplarnianych z transportu w 70 proc. pochodzi z transportu drogowego. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników motoryzacji w Europie. Zmienić to mogłaby większa dostępność transportu publicznego...

Emisja gazów cieplarnianych z transportu w 70 proc. pochodzi z transportu drogowego. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników motoryzacji w Europie. Zmienić to mogłaby większa dostępność transportu publicznego i rozwój mikromobilności.

news Zapraszamy na konferencję VeloBanku

Zapraszamy na konferencję VeloBanku Zapraszamy na konferencję VeloBanku

13 września 2023 roku w Courtyard by Marriott Katowice City Center odbędzie się konferencja „Jak uniknąć błędów w projektach poprawy efektywności energetycznej? Studium przypadku”, na którą śląskich przedstawicieli...

13 września 2023 roku w Courtyard by Marriott Katowice City Center odbędzie się konferencja „Jak uniknąć błędów w projektach poprawy efektywności energetycznej? Studium przypadku”, na którą śląskich przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz biznesu zaprasza VeloBank wraz z ekspertami od transformacji energetycznej.

Anna Ruszczak news Projekt nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania budynków

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania budynków Projekt nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania budynków

8 września 2023 roku opublikowano projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną...

8 września 2023 roku opublikowano projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną ze zmian jest możliwość szerszego zastosowania elementów drewnianych przy budowie obiektów i doprecyzowanie przepisów związanych z usytuowaniem budynków na działce budowlanej.

Redakcja news Zakres uprawnień a współpraca z pozostałymi organami i relacje z członkami.

Zakres uprawnień a współpraca z pozostałymi organami i relacje z członkami. Zakres uprawnień a współpraca z pozostałymi organami i relacje z członkami.

Jak powinny przebiegać wybory członków Rady Nadzorczej? Na czym polega jej współpraca z pozostałymi organami spółdzielni? Jaki jest zakres odpowiedzialności prawnej członków rady? Piotr Pałka omówi najważniejsze...

Jak powinny przebiegać wybory członków Rady Nadzorczej? Na czym polega jej współpraca z pozostałymi organami spółdzielni? Jaki jest zakres odpowiedzialności prawnej członków rady? Piotr Pałka omówi najważniejsze aspekty prawne dotyczące tych kwestii podczas szkolenia online 7 listopada 2023 roku.

Anna Ruszczak news Firmy inwestują we własne źródła OZE

Firmy inwestują we własne źródła OZE Firmy inwestują we własne źródła OZE

Ze względu na kryzys na rynku energetycznym, polskie firmy na ogromną skalę inwestują we własne źródła OZE. Zdecydowało się na to już 17 proc. przedsiębiorstw, kolejne 15 proc. ma to w planach na nadchodzący...

Ze względu na kryzys na rynku energetycznym, polskie firmy na ogromną skalę inwestują we własne źródła OZE. Zdecydowało się na to już 17 proc. przedsiębiorstw, kolejne 15 proc. ma to w planach na nadchodzący rok, a 42 proc. zamierza się zdecydować na taką inwestycję w dalszej przyszłości.

Anna Ruszczak news Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów

Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów

Kupując działkę budowlaną dobrze jest sprawdzić, czy pod ziemią nie ma kopalin. Jeśli tak, to na gruncie przewidzianym dotąd pod budownictwo w planie miejscowym, nie można będzie stawiać domów.

Kupując działkę budowlaną dobrze jest sprawdzić, czy pod ziemią nie ma kopalin. Jeśli tak, to na gruncie przewidzianym dotąd pod budownictwo w planie miejscowym, nie można będzie stawiać domów.

Redakcja V edycja Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa za nami

V edycja Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa za nami V edycja Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa za  nami

7 września w Pile miał miejsce V Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Wydarzenie było połączone z 25-leciem Pilskiego TBS Sp. z o.o. oraz galą finałową...

7 września w Pile miał miejsce V Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Wydarzenie było połączone z 25-leciem Pilskiego TBS Sp. z o.o. oraz galą finałową Inwestycji Roku, podczas której ogłoszono zwycięzców konkursu.

Anna Ruszczak news Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową

Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową

NSA orzekł, że błąd w segregacji odpadów, stwierdzony nawet jednorazowo, upoważnia wójta do podwyższenia opłaty śmieciowej. Według sądu, nie jest w tym przypadku konieczne stwierdzenie, że zobowiązany...

NSA orzekł, że błąd w segregacji odpadów, stwierdzony nawet jednorazowo, upoważnia wójta do podwyższenia opłaty śmieciowej. Według sądu, nie jest w tym przypadku konieczne stwierdzenie, że zobowiązany cyklicznie narusza obowiązek segregacji śmieci.

Anna Ruszczak news FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna...

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny – 15 proc. wartości projektu.

Anna Ruszczak news Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku

Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku

Nowe rozporządzenie rządu zobowiązało sprzedawców energii elektrycznej do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu cenowego gospodarstwom domowym. Każde z nich może liczyć na ponad 120 zł netto obniżki,...

Nowe rozporządzenie rządu zobowiązało sprzedawców energii elektrycznej do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu cenowego gospodarstwom domowym. Każde z nich może liczyć na ponad 120 zł netto obniżki, co oznacza jeden miesięczny rachunek „za darmo”.

Anna Ruszczak news E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku

E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku

15 września 2023 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Zainteresowani mogą pobrać na telefon ministerialną aplikację...

15 września 2023 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Zainteresowani mogą pobrać na telefon ministerialną aplikację e-paragony - resort uruchomi swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie jest dobrowolne dla sprzedawców.

Anna Ruszczak news Powrót podatku minimalnego w 2024 roku

Powrót podatku minimalnego w 2024 roku Powrót podatku minimalnego w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku – po dwuletnim okresie zawieszenia – zaczną mieć zastosowanie przepisy o podatku minimalnym.

Od 1 stycznia 2024 roku – po dwuletnim okresie zawieszenia – zaczną mieć zastosowanie przepisy o podatku minimalnym.

Anna Ruszczak news 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji samorządowych

4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji samorządowych 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji samorządowych

15 września 2023 roku ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanego do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y.

15 września 2023 roku ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanego do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne -  co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.