administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Redakcja | 2022-11-24
Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

 

Na początku listopada 2022 roku organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu z 7 grudnia 2021 roku, dotyczącym warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Poniżej pełna treść tego pisma wraz z uzasadnieniem, poparta analizami naukowców z uczelni technicznych.

 

Warszawa, 04.11.2022

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (www.zrsmrp.pl)

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (www.kign.pl)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert
(www.ekspert-oslzn.pl)
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (
www.pfszn.pl)
Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii (
www.irkom.org.pl)

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce (www.uniasm.pl

 

 

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl

STANOWISKO

ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ STOWARZYSZEŃ

w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Po analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców budynków, proponujemy zmianę przepisów dotyczących wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania (§7 ust. 2; § 8 ). 

Pragniemy podkreślić, że w pełni podzielamy stanowisko Resortu, że określenie granicznych parametrów kosztów ogrzewania dla lokalu pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości polegających na obciążeniu właścicieli lokali kosztami ciepła znacząco przekraczającymi możliwości techniczne zamontowanych w nich grzejników poprzez zastosowanie maksymalnego kosztu zmiennego dla lokalu, a także uniknięcie sytuacji, w których lokale ogrzewane są jedynie ciepłem przenikającym przez przegrody budowlane, poprzez zastosowanie minimalnego  kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu.

Należy jednak podkreślić, że literalne zastosowanie wymagań zapisanych w rozporządzeniu (§ 8 ust. 1-2) jest skomplikowane, kosztowne i może ze względów technicznych, zdecydowanie utrudnić  realizację celów zapisanych w ustawie.

W przypadku lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, całkowita ilość ciepła dostarczonego do lokalu z instalacji centralnego ogrzewania jest wielkością nieznaną, niemierzoną. Zgodnie z normą PN-EN 834, w lokalach za pomocą podzielników jest rejestrowane wyłącznie ciepło z opomiarowanych podzielnikami grzejników, na które użytkownik lokalu ma wpływ poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Podzielniki rejestrują wyłącznie temperaturę i czas pracy grzejnika, co przekłada się na bezwymiarowe wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik. Ciepło od pionów i nieopomiarowanych grzejników nie jest rejestrowane. Użytkownicy lokali nie biorą udziału w rozliczaniu ciepła dostarczonego do samego mieszkania, tylko w podziale  kosztów ogrzewania całego budynku. Gdyby ilość ciepła minimalna i maksymalna miała być wyliczana, jak zapisano w §8 rozporządzenia, to konieczne jest podanie założeń do tych wyliczeń. Samo określenie minimalnej temperatury w lokalu nie wystarczy. Nieznana pozostaje wentylacja w lokalu, temperatury w sąsiednich pomieszczeniach, temperatura maksymalna w lokalu, zyski ciepła itp.

Brak tych założeń w rozporządzeniu uniemożliwia wybranie jednoznacznego algorytmu prowadzącego do wyznaczenia maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego dla lokalu w okresie rozliczeniowym. Z tego powodu w opracowaniach naukowych [1],[2],[3] zaprezentowano kilka różniących się od siebie metod wyliczenia kosztu zmiennego minimalnego i maksymalnego dla lokalu, a każda z tych metod prowadzi do innych wyników dla tego samego lokalu. Podane przez autorów [3] błędy względne pomiędzy wynikami poszczególnych metod sięgają kilkudziesięciu procent, a w skrajnym przypadku przekraczają 100% !  Z tych zapewne względów kraje, w których stosuje się limity w rozliczeniach kosztów ciepła, wprowadziły jednoznaczne w stosowaniu limity procentowe rezygnując z metod obliczeniowych (Czechy, Słowenia).

Biorąc powyższe pod uwagę,  zwracamy  się o zmianę przepisów §7 ust. 2 oraz  §8  rozporządzenia, które  uzależniają zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania od możliwości wyznaczania maksymalnego i minimalnego kosztów zmiennych dla lokalu w okresie rozliczeniowym. 

Ustalenie maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła dla lokalu należy określić w sposób przejrzysty i prosty; natomiast zaproponowana w rozporządzeniu metoda jest merytorycznie zasadna, ale niejednoznaczna w realizacji i nierealna do powszechnego zastosowania. 

Ustalony w §8 rozporządzenia sposób wyznaczania tych parametrów  jest także bardzo pracochłonny, a ich wyliczenie – jak wspomniane powyżej - daje różne wyniki dla tych samych lokali w budynku, co potwierdzają min. publikacje naukowców. Zwracają oni także uwagę na skomplikowane obliczanie wskazanych parametrów oraz na trudności w praktycznym stosowaniu tej metody  [1], [2]. Jednocześnie z przedstawionych obliczeń wynika, że różne mieszkania w danym  budynku mogą mieć inną obliczoną wartość limitów, co jest sprzeczne z ideą stosowania współczynników wyrównawczych, których zadaniem jest wyrównywanie zróżnicowanych jednostkowych zapotrzebowań na ciepło poszczególnych mieszkań, wynikających z architektury i położenia mieszkania w budynku.

Należy mieć na uwadze, że dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego ), konieczne byłoby dokonywanie obliczeń dla tysięcy lokali w budynkach. Z uwagi na charakter tych zadań, zarządcy budynków z reguły będą to zlecali podmiotom ( firmom ) zewnętrznym, co wygeneruje odpowiednie koszty. W sytuacji drastycznych podwyżek cen ciepła, ten dodatkowy koszt nie jest pożądany zwłaszcza, że już obecnie wielu użytkowników lokali ma problemy z regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie, z czego największa część dotyczy ogrzewania i c.w.u. Ponadto, zaproponowany w rozporządzeniu sposób obliczania wskazanych wartości nie będzie zrozumiały dla użytkowników lokali przez co może powodować nieufność a nawet podejrzliwość. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy dokonanie zmiany sposobu obliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycie ciepła w lokalu, jak niżej:

§7.2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, dokonując wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania wyznacza,  dla kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych od jego zużycia w lokalach dla każdego okresu rozliczeniowego:

1) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym;

2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym.

§ 8. Po ust. 1 i 2 dodać ust. 3: 

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego może zastosować inną metodę wyliczania wartości zużycia ciepła niż wskazaną w ust. 1 i ust. 2 : 

3.1.Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 2,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 2,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

3.2.Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 0,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 0,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów  na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Podkreślamy, że przedstawiona propozycja sposobu wyliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycia ciepła w lokalu, nie wynika z obliczeń – jak to zostało przedstawione we wskazanych artykułach naukowców, ale z wieloletniego doświadczenia firm rozliczeniowych. Uwzględnia zyski ciepła od pionów grzejnych, ciepło przenikające przez przegrody od lokali sąsiednich i inne dane, wielkości strat ciepła na wentylację, ale w postaci uśrednionej. 

Na uwagę zasługują wyniki  analizy wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przez naukowców jednej z uczelni technicznych [3], w której dokonano porównania parametrów  obliczeniowych wykonanych dla przykładowego budynku do proponowanej przez nas uproszczonej  metody: 50% dla  minimalnego i 250% dla maksymalnego kosztu zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Z porównania tych parametrów wynika, że są one zbliżone, mieszczą się w spectrum wyników obliczeniowych,  co uzasadnia przyjęcie proponowanych wyżej wielkości procentowych (wyciąg z analizy w załączeniu). Należy zaznaczyć, że w Czechach oraz Słowenii, stosowane od wielu lat parametry procentowe dla kosztów min / max, potwierdzają przydatność takiej metody.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu, dotyczącej sposobu ustalania minimalnego i maksymalnego zużycia ciepła w lokalu jako wartości procentowych,  liczonych od średniego zużycia ciepła w budynku, jednakowych dla każdego lokalu i każdego budynku. Proponowana zmiana wskazanych przepisów, wyeliminuje czasochłonne obliczenia, ograniczy koszty z tym związane, a wyniki obliczeń będą zrozumiałe dla użytkowników lokali, co przyczyni się do akceptacji systemu rozliczeń przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania.

Z uwagi na obowiązujący zarządców budynków termin ( 24.12.2022 r. ) wprowadzenia zmian w regulaminach rozliczeń uwzględniających wymagania rozporządzenia, w tym ustalenie kosztów min / max,  prosimy o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie.

WSPÓLNE STANOWISKO uzgodnili i podpisali:

Jerzy Jankowski - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Jolanta Janasik - Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Hanna Kowalkowska - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert, Michał Kozak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, Marek Urban - Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Półrolniczak - prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Publikacje przywołane w tekście:

  1. A. Specjał, Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 53/5 (2022) str. 3-9. DOI: 10.15199/9.2022.5.1 
  2. W. Szaflik, A.A. Stachel, Określanie maksymalnego i minimalnego kosztu ciepła dostarczanego w sezonie grzewczym do lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania. INSTAL 7-8/2022 str. 21-28. DOI: 10.36119/15.2022.7-8.2   
  3. T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, A. Życzyńska. Sposoby określania kosztu maksymalnego i minimalnego zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Praca wykonana w 2022 r. na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Praca nie publikowana.

Załącznik: Wyciąg z analizy przedstawionej w publikacji [3]

Komentarze

  • Jan Jan, 06.12.2022r., 09:56:45 A gdzie oni wszyscy byli, gdy trwały konsultacje projektu tego rozporządzenia ? Dopiero teraz obudzili się miesiąc przed terminem, który zobowiązuje ich do wykonania kilku przedsięwzięć i biadolą.
  • Adalbert Adalbert, 27.12.2022r., 10:49:18 Mój głos w sprawie. Nie do końca zgadzam się z treścią pisma do Ministerstwa. Wyznaczanie minimalnego i maksymalnego zużycia nie jest ani trudne czy skomplikowane. Natomiast jego wyznaczenie jest tym co powinno istnieć od wielu lat dlatego, że wyznacza granicę zużycia czyniąc rozliczenia kosztów zakupu ciepła bardziej sprawiedliwym i uwzględniającym właściwości fizyczne gazów czyli ogrzanego powietrza. Szkoda, że wniosek nie dotyczy wprowadzenia podstawowych zasad rozliczenia kosztów, które to zasady mogłyby być wymagane przy wyborze metody i opracowywaniu regulaminu. Od wielu lat stosuje wartości minimalne i maksymalne w stosowanych metodach opierając się na audytach energetycznych czy świadectwach charakterystyki energetycznej oraz orzecznictwie w tym wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I NSNc 51/19, który potwierdził, że pomimo zakręcenia kaloryferów lokal nadal może być ogrzewany ciepłem z sąsiednich mieszkań dlatego użytkownik lokalu powinien ponieść koszty ciepła ogrzewającego mieszkanie, ponieważ kaloryfery nie są jedynym jego źródłem. Tak wiele informacji jest wystarczającymi dla odpowiedniego i sprawiedliwego rozliczenia kosztów zakupu ciepła. Wierzę, że na gruncie zauważonych trudności uda się opracować wspólną dla wszystkich odbiorców metodę rozliczenia kosztów tym bardziej, że wszystkich odbiorców wskazanych w prawie energetycznym obowiązuje zasada stosowania tego samego prawa.

Powiązane

Redakcja news Przełom w budownictwie społecznym?

Przełom w budownictwie społecznym? Przełom w budownictwie społecznym?

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Redakcja news Eksperci za przesunięciem w czasie systemu kaucyjnego

Eksperci za przesunięciem w czasie systemu kaucyjnego Eksperci za przesunięciem w czasie systemu kaucyjnego

System kaucyjny ma obejmować butelki plastikowe do trzech litrów, szklane butelki wielorazowego użytku i metalowe puszki do litra pojemności.

System kaucyjny ma obejmować butelki plastikowe do trzech litrów, szklane butelki wielorazowego użytku i metalowe puszki do litra pojemności.

Redakcja news Jak rynek mieszkaniowy reaguje na zapowiedzi nowego programu #naStart?

Jak rynek mieszkaniowy reaguje na zapowiedzi nowego programu #naStart? Jak rynek mieszkaniowy reaguje na zapowiedzi nowego programu #naStart?

Niższa sprzedaż mieszkań w I kw. 2024 r. – to podstawowy efekt zapowiedzi programu kredytowego #naStart.

Niższa sprzedaż mieszkań w I kw. 2024 r. – to podstawowy efekt zapowiedzi programu kredytowego #naStart.

Redakcja news Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy

Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu „Mieszkanie na start”.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu „Mieszkanie na start”.

Redakcja news Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys

Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys

W dniach 16-17 kwietnia 2024 odbędzie Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Hasłem tegorocznej edycji jest "Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic".

W dniach 16-17 kwietnia 2024 odbędzie Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Hasłem tegorocznej edycji jest "Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic".

Redakcja news UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków

UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków

W piątek 12 kwietnia 2024 Unia Europejska przyjęła zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Unijni urzędnicy szacują, że przepisy pomogą w obniżeniu rachunków oraz...

W piątek 12 kwietnia 2024 Unia Europejska przyjęła zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Unijni urzędnicy szacują, że przepisy pomogą w obniżeniu rachunków oraz wywołają falę renowacji budynków.

Redakcja news Mieszkanie blisko natury

Mieszkanie blisko natury Mieszkanie blisko natury

Preferencje co do zakupywanych nieruchomości się zmieniają. Wpływ na to mają czynniki społeczne, ekonomiczne czy geopolityczne. Dzisiejsze trendy rynkowe wskazują na rosnące zainteresowanie nieruchomościami...

Preferencje co do zakupywanych nieruchomości się zmieniają. Wpływ na to mają czynniki społeczne, ekonomiczne czy geopolityczne. Dzisiejsze trendy rynkowe wskazują na rosnące zainteresowanie nieruchomościami położonymi w zielonych enklawach, co jest reakcją na potrzebę harmonii między życiem miejskim a naturą, wyrażającą się w coraz większej liczbie osób szukających spokoju i kontaktu z przyrodą w codzienności.

Redakcja news Podatek od nieruchomości przy wynajmie

Podatek od nieruchomości przy wynajmie Podatek od nieruchomości przy wynajmie

Właściciele mieszkań na wynajem też zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości. Problem polega na tym, że nie ma pewności, ile powinien wynosić wspomniany podatek.

Właściciele mieszkań na wynajem też zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości. Problem polega na tym, że nie ma pewności, ile powinien wynosić wspomniany podatek.

news Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach

Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach

W Warszawie i Krakowie duży problem stanowi zadłużenie lokali komunalnych i socjalnych. Wrocław prowadzi politykę sprzedaży miejskich lokali. Jakie wydatki na gospodarkę mieszkaniową planują trzy największe...

W Warszawie i Krakowie duży problem stanowi zadłużenie lokali komunalnych i socjalnych. Wrocław prowadzi politykę sprzedaży miejskich lokali. Jakie wydatki na gospodarkę mieszkaniową planują trzy największe miasta Polski?

Redakcja news Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu

Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu

Resort klimatu informuje, że maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 500 zł za MWh i obejmie wszystkie gospodarstwa domowe. Nie będą obowiązywały limity jak dotychczas.

Resort klimatu informuje, że maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 500 zł za MWh i obejmie wszystkie gospodarstwa domowe. Nie będą obowiązywały limity jak dotychczas.

Redakcja news Jak Polacy segregują odpady?

Jak Polacy segregują odpady? Jak Polacy segregują odpady?

Największy kłopot z segregacją odpadów na pięć frakcji mają młodzi, mity dotyczące segregacji są w Polsce ciągle żywe, a aż 1/3 Polaków woli być zachęcana, a nie zmuszana do segregacji odpadów, chociaż...

Największy kłopot z segregacją odpadów na pięć frakcji mają młodzi, mity dotyczące segregacji są w Polsce ciągle żywe, a aż 1/3 Polaków woli być zachęcana, a nie zmuszana do segregacji odpadów, chociaż połowa z nas robi to tylko ze względu na wymóg prawny.

Redakcja news Drogi prąd z przydomowych instalacji

Drogi prąd z przydomowych instalacji Drogi prąd z przydomowych instalacji

W opinii Fundacji Instrat[1] koszt wytworzenia prądu z przydomowej elektrowni wiatrowej może być kilkukrotnie wyższy od tego z sieci. Wprawdzie rząd proponuje program wsparcia dla przydomowych instalacji...

W opinii Fundacji Instrat[1] koszt wytworzenia prądu z przydomowej elektrowni wiatrowej może być kilkukrotnie wyższy od tego z sieci. Wprawdzie rząd proponuje program wsparcia dla przydomowych instalacji tego typu wart 400 mln zł, jednak eksperci zalecają ostrożność.

news Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS

Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS

Wraz z przyjściem wiosny wiele wspólnot i spółdzielni rozpoczyna remonty elewacji oraz termomodernizację budynku. Dla trwałości i jakości takich prac szczególne znaczenie ma wybór właściwej zaprawy klejowej.

Wraz z przyjściem wiosny wiele wspólnot i spółdzielni rozpoczyna remonty elewacji oraz termomodernizację budynku. Dla trwałości i jakości takich prac szczególne znaczenie ma wybór właściwej zaprawy klejowej.

Redakcja news Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych

Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych

Fundacja Polska bez Barier oraz m.st. Warszawa zapraszają na bezpłatne szkolenia, dotyczące dostępności architektonicznej lokali usługowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami....

Fundacja Polska bez Barier oraz m.st. Warszawa zapraszają na bezpłatne szkolenia, dotyczące dostępności architektonicznej lokali usługowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenia, które odbędą się w maju, są skierowane do przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości usługowych.

Redakcja news VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku”

VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku” VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku”

Trwa kolejna odsłona konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w kraju inwestycji.

Trwa kolejna odsłona konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w kraju inwestycji.

Redakcja news Większa aktywność deweloperów

Większa aktywność deweloperów Większa aktywność deweloperów

Zainteresowanie zakupem mieszkania nadal utrzymuje się na dobrym poziomie. Obecnie wielu wyczekuje nowego programu rządowego „Mieszkanie na start”, co z pewnością przełoży się na większą aktywność kupujących.

Zainteresowanie zakupem mieszkania nadal utrzymuje się na dobrym poziomie. Obecnie wielu wyczekuje nowego programu rządowego „Mieszkanie na start”, co z pewnością przełoży się na większą aktywność kupujących.

Redakcja news Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Redakcja news Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania

Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania

Ponad 14,3 tysięcy – tyle mieszkań kupili w całym 2023 roku cudzoziemcy żyjący w Polsce.

Ponad 14,3 tysięcy – tyle mieszkań kupili w całym 2023 roku cudzoziemcy żyjący w Polsce.

Redakcja news Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024? Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024?

Zacznijmy od początku, czyli od tytułowego pytania: jak założyć wspólnotę mieszkaniową. Odpowiedź jest prosta – wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona automatycznie, z mocy prawa.

Zacznijmy od początku, czyli od tytułowego pytania: jak założyć wspólnotę mieszkaniową. Odpowiedź jest prosta – wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona automatycznie, z mocy prawa.

Redakcja news Drożej we wspólnotach i spółdzielniach

Drożej we wspólnotach i spółdzielniach Drożej we wspólnotach i spółdzielniach

W drugiej połowie 2024 r. nadal ceny energii będą zamrożone. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

W drugiej połowie 2024 r. nadal ceny energii będą zamrożone. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

Redakcja news Populacja Polski maleje

Populacja Polski maleje Populacja Polski maleje

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane...

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane działania przynosiły spektakularne efekty. Z roku na rok ludność Polski się kurczy – więcej osób umiera, niż się rodzi.

Redakcja news Ceny mieszkań w końcu wyhamują?

Ceny mieszkań w końcu wyhamują? Ceny mieszkań w końcu wyhamują?

Deweloperzy nabrali rozpędu – w I kwartale 2024 na rynku pierwotnym rozpoczęto budowę około 42 tys. lokali. To najlepszy wynik od 20 lat. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców...

Deweloperzy nabrali rozpędu – w I kwartale 2024 na rynku pierwotnym rozpoczęto budowę około 42 tys. lokali. To najlepszy wynik od 20 lat. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), jest zdania, że rosnąca podaż mieszkań znacząco ograniczy wzrost ich cen.

Redakcja news Wróble znikają z osiedli

Wróble znikają z osiedli Wróble znikają z osiedli

Ocieplenie budynków, beton zamiast trawnika, zanik owadów – to jedne z przyczyn malejącej populacji wróbli. Ornitolodzy informują, że w Polsce populacja ta zmniejszyła się nawet o 30 proc. w ostatnim dwudziestoleciu.

Ocieplenie budynków, beton zamiast trawnika, zanik owadów – to jedne z przyczyn malejącej populacji wróbli. Ornitolodzy informują, że w Polsce populacja ta zmniejszyła się nawet o 30 proc. w ostatnim dwudziestoleciu.

Redakcja news Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła

Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła

Na rynku pomp ciepła mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania produktem. Powód jest prosty: nieprzewidywalność. Brak stabilności w zakresie cen energii i gazu, a także obawy o koszty rzutują negatywnie...

Na rynku pomp ciepła mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania produktem. Powód jest prosty: nieprzewidywalność. Brak stabilności w zakresie cen energii i gazu, a także obawy o koszty rzutują negatywnie na rynek pomp ciepła.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.