administrator24.info

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Redakcja | 2022-11-24
Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

 

Na początku listopada 2022 roku organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu z 7 grudnia 2021 roku, dotyczącym warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Poniżej pełna treść tego pisma wraz z uzasadnieniem, poparta analizami naukowców z uczelni technicznych.

 

Warszawa, 04.11.2022

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (www.zrsmrp.pl)

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (www.kign.pl)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert
(www.ekspert-oslzn.pl)
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (
www.pfszn.pl)
Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii (
www.irkom.org.pl)

 

 

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl

STANOWISKO

ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ STOWARZYSZEŃ

w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Po analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców budynków, proponujemy zmianę przepisów dotyczących wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania (§7 ust. 2; § 8 ). 

Pragniemy podkreślić, że w pełni podzielamy stanowisko Resortu, że określenie granicznych parametrów kosztów ogrzewania dla lokalu pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości polegających na obciążeniu właścicieli lokali kosztami ciepła znacząco przekraczającymi możliwości techniczne zamontowanych w nich grzejników poprzez zastosowanie maksymalnego kosztu zmiennego dla lokalu, a także uniknięcie sytuacji, w których lokale ogrzewane są jedynie ciepłem przenikającym przez przegrody budowlane, poprzez zastosowanie minimalnego  kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu.

Należy jednak podkreślić, że literalne zastosowanie wymagań zapisanych w rozporządzeniu (§ 8 ust. 1-2) jest skomplikowane, kosztowne i może ze względów technicznych, zdecydowanie utrudnić  realizację celów zapisanych w ustawie.

W przypadku lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, całkowita ilość ciepła dostarczonego do lokalu z instalacji centralnego ogrzewania jest wielkością nieznaną, niemierzoną. Zgodnie z normą PN-EN 834, w lokalach za pomocą podzielników jest rejestrowane wyłącznie ciepło z opomiarowanych podzielnikami grzejników, na które użytkownik lokalu ma wpływ poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Podzielniki rejestrują wyłącznie temperaturę i czas pracy grzejnika, co przekłada się na bezwymiarowe wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik. Ciepło od pionów i nieopomiarowanych grzejników nie jest rejestrowane. Użytkownicy lokali nie biorą udziału w rozliczaniu ciepła dostarczonego do samego mieszkania, tylko w podziale  kosztów ogrzewania całego budynku. Gdyby ilość ciepła minimalna i maksymalna miała być wyliczana, jak zapisano w §8 rozporządzenia, to konieczne jest podanie założeń do tych wyliczeń. Samo określenie minimalnej temperatury w lokalu nie wystarczy. Nieznana pozostaje wentylacja w lokalu, temperatury w sąsiednich pomieszczeniach, temperatura maksymalna w lokalu, zyski ciepła itp.

Brak tych założeń w rozporządzeniu uniemożliwia wybranie jednoznacznego algorytmu prowadzącego do wyznaczenia maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego dla lokalu w okresie rozliczeniowym. Z tego powodu w opracowaniach naukowych [1],[2],[3] zaprezentowano kilka różniących się od siebie metod wyliczenia kosztu zmiennego minimalnego i maksymalnego dla lokalu, a każda z tych metod prowadzi do innych wyników dla tego samego lokalu. Podane przez autorów [3] błędy względne pomiędzy wynikami poszczególnych metod sięgają kilkudziesięciu procent, a w skrajnym przypadku przekraczają 100% !  Z tych zapewne względów kraje, w których stosuje się limity w rozliczeniach kosztów ciepła, wprowadziły jednoznaczne w stosowaniu limity procentowe rezygnując z metod obliczeniowych (Czechy, Słowenia).

Biorąc powyższe pod uwagę,  zwracamy  się o zmianę przepisów §7 ust. 2 oraz  §8  rozporządzenia, które  uzależniają zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania od możliwości wyznaczania maksymalnego i minimalnego kosztów zmiennych dla lokalu w okresie rozliczeniowym. 

Ustalenie maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła dla lokalu należy określić w sposób przejrzysty i prosty; natomiast zaproponowana w rozporządzeniu metoda jest merytorycznie zasadna, ale niejednoznaczna w realizacji i nierealna do powszechnego zastosowania. 

Ustalony w §8 rozporządzenia sposób wyznaczania tych parametrów  jest także bardzo pracochłonny, a ich wyliczenie – jak wspomniane powyżej - daje różne wyniki dla tych samych lokali w budynku, co potwierdzają min. publikacje naukowców. Zwracają oni także uwagę na skomplikowane obliczanie wskazanych parametrów oraz na trudności w praktycznym stosowaniu tej metody  [1], [2]. Jednocześnie z przedstawionych obliczeń wynika, że różne mieszkania w danym  budynku mogą mieć inną obliczoną wartość limitów, co jest sprzeczne z ideą stosowania współczynników wyrównawczych, których zadaniem jest wyrównywanie zróżnicowanych jednostkowych zapotrzebowań na ciepło poszczególnych mieszkań, wynikających z architektury i położenia mieszkania w budynku.

Należy mieć na uwadze, że dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego ), konieczne byłoby dokonywanie obliczeń dla tysięcy lokali w budynkach. Z uwagi na charakter tych zadań, zarządcy budynków z reguły będą to zlecali podmiotom ( firmom ) zewnętrznym, co wygeneruje odpowiednie koszty. W sytuacji drastycznych podwyżek cen ciepła, ten dodatkowy koszt nie jest pożądany zwłaszcza, że już obecnie wielu użytkowników lokali ma problemy z regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie, z czego największa część dotyczy ogrzewania i c.w.u. Ponadto, zaproponowany w rozporządzeniu sposób obliczania wskazanych wartości nie będzie zrozumiały dla użytkowników lokali przez co może powodować nieufność a nawet podejrzliwość. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy dokonanie zmiany sposobu obliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycie ciepła w lokalu, jak niżej:

§7.2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, dokonując wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania wyznacza,  dla kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych od jego zużycia w lokalach dla każdego okresu rozliczeniowego:

1) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym;

2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym.

§ 8. Po ust. 1 i 2 dodać ust. 3: 

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego może zastosować inną metodę wyliczania wartości zużycia ciepła niż wskazaną w ust. 1 i ust. 2 : 

3.1.Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 2,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 2,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

3.2.Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 0,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 0,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów  na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Podkreślamy, że przedstawiona propozycja sposobu wyliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycia ciepła w lokalu, nie wynika z obliczeń – jak to zostało przedstawione we wskazanych artykułach naukowców, ale z wieloletniego doświadczenia firm rozliczeniowych. Uwzględnia zyski ciepła od pionów grzejnych, ciepło przenikające przez przegrody od lokali sąsiednich i inne dane, wielkości strat ciepła na wentylację, ale w postaci uśrednionej. 

Na uwagę zasługują wyniki  analizy wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przez naukowców jednej z uczelni technicznych [3], w której dokonano porównania parametrów  obliczeniowych wykonanych dla przykładowego budynku do proponowanej przez nas uproszczonej  metody: 50% dla  minimalnego i 250% dla maksymalnego kosztu zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Z porównania tych parametrów wynika, że są one zbliżone, mieszczą się w spectrum wyników obliczeniowych,  co uzasadnia przyjęcie proponowanych wyżej wielkości procentowych (wyciąg z analizy w załączeniu). Należy zaznaczyć, że w Czechach oraz Słowenii, stosowane od wielu lat parametry procentowe dla kosztów min / max, potwierdzają przydatność takiej metody.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu, dotyczącej sposobu ustalania minimalnego i maksymalnego zużycia ciepła w lokalu jako wartości procentowych,  liczonych od średniego zużycia ciepła w budynku, jednakowych dla każdego lokalu i każdego budynku. Proponowana zmiana wskazanych przepisów, wyeliminuje czasochłonne obliczenia, ograniczy koszty z tym związane, a wyniki obliczeń będą zrozumiałe dla użytkowników lokali, co przyczyni się do akceptacji systemu rozliczeń przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania.

Z uwagi na obowiązujący zarządców budynków termin ( 24.12.2022 r. ) wprowadzenia zmian w regulaminach rozliczeń uwzględniających wymagania rozporządzenia, w tym ustalenie kosztów min / max,  prosimy o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie.

WSPÓLNE STANOWISKO uzgodnili i podpisali:

Jerzy Jankowski - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Jolanta Janasik - Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Hanna Kowalkowska - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert, Michał Kozak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, Marek Urban - Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Publikacje przywołane w tekście:

  1. A. Specjał, Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 53/5 (2022) str. 3-9. DOI: 10.15199/9.2022.5.1 
  2. W. Szaflik, A.A. Stachel, Określanie maksymalnego i minimalnego kosztu ciepła dostarczanego w sezonie grzewczym do lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania. INSTAL 7-8/2022 str. 21-28. DOI: 10.36119/15.2022.7-8.2   
  3. T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, A. Życzyńska. Sposoby określania kosztu maksymalnego i minimalnego zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Praca wykonana w 2022 r. na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Praca nie publikowana.

Załącznik: Wyciąg z analizy przedstawionej w publikacji [3]

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Liczba zaciąganych kredytów mieszkaniowych drastycznie spadła

Liczba zaciąganych kredytów mieszkaniowych drastycznie spadła Liczba zaciąganych kredytów mieszkaniowych drastycznie spadła

W I półroczu br. liczba nowo zaciąganych kredytów mieszkaniowych znacząco się zmniejszyła, bo o prawie 1/3, a ich wartość – o ponad 1/4.

W I półroczu br. liczba nowo zaciąganych kredytów mieszkaniowych znacząco się zmniejszyła, bo o prawie 1/3, a ich wartość – o ponad 1/4.

Redakcja news Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa

Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa

W terminie od 1 sierpnia do 30 listopada 2022 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa (EU-GBV)

W terminie od 1 sierpnia do 30 listopada 2022 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa (EU-GBV)

Redakcja news Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat

Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat

Z danych GUS-u wynika, że bezrobocie w czerwcu br. wyniosło 4,9 proc. i było o 0,2 pkt proc. niższe niż w maju, a także o 1,1 pkt proc. niż w analogicznym okresie roku 2021 roku.

Z danych GUS-u wynika, że bezrobocie w czerwcu br. wyniosło 4,9 proc. i było o 0,2 pkt proc. niższe niż w maju, a także o 1,1 pkt proc. niż w analogicznym okresie roku 2021 roku.

Redakcja news Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Redakcja news Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy?

Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy? Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy?

Wielu osobom wydaje się, że obowiązek meldunkowy odszedł w zapomnienie. Jednak osoby te są w błędzie, bowiem obowiązek ten nie został zniesiony przez rządzących. Jak dopełnić obowiązek? Czy należy zrobić...

Wielu osobom wydaje się, że obowiązek meldunkowy odszedł w zapomnienie. Jednak osoby te są w błędzie, bowiem obowiązek ten nie został zniesiony przez rządzących. Jak dopełnić obowiązek? Czy należy zrobić to osobiście w urzędzie?

Redakcja news Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK

Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające sytuację na rynku węgla kamiennego. Kontroli będą podlegały m.in. zasady dystrybucji surowca, a także to, czy przy sprzedaży może dochodzić do praktyk ograniczających...

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające sytuację na rynku węgla kamiennego. Kontroli będą podlegały m.in. zasady dystrybucji surowca, a także to, czy przy sprzedaży może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję.

Redakcja news Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych?

Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych? Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych?

Określenie planowanych kosztów niezbędnych do wdrożenia programu przeciwdziałającemu niedoborom wody – to podstawowe oczekiwanie Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Określenie planowanych kosztów niezbędnych do wdrożenia programu przeciwdziałającemu niedoborom wody – to podstawowe oczekiwanie Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Anna Ruszczak news Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy

Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że już 358 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, podjęło tutaj pracę. Wielu z nich jest zainteresowanych założeniem własnej działalności...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że już 358 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, podjęło tutaj pracę. Wielu z nich jest zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej lub przeniesieniem swojej firmy z Ukrainy.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Redakcja news Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni...

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Redakcja news Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Sabina Augustynowicz news XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu...

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej 2°C i uniknąć katastrofalnej w konsekwencjach zmiany klimatu” – mówiono podczas jubileuszowego XX już Kongresu PFSZN, które w tym roku zorganizowało Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości – członek Federacji.

Anna Ruszczak news Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach

Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach

Liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia znacząco wzrosła w I półroczu br. Przez 15 tys. kontroli sprawdzono legalność zatrudnienia 17 tys. zagranicznych i prawie 120...

Liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia znacząco wzrosła w I półroczu br. Przez 15 tys. kontroli sprawdzono legalność zatrudnienia 17 tys. zagranicznych i prawie 120 tys. polskich pracowników. Skala nieprawidłowości utrzymuje się na porównywalnym do poprzednich lat poziomie.

Anna Ruszczak news Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku orzekł, że na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał...

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku orzekł, że na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu.

Redakcja news Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań,...

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu za niewielkie pieniądze lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach.

Anna Ruszczak news Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom

Wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy, w 2024 r. mają wejść w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. To podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej...

Wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy, w 2024 r. mają wejść w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. To podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Anna Ruszczak news Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum

Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum

Zaparkowanie pojazdu w centrum Warszawy, Krakowa czy Gdańska jest wyzwaniem. Według danych NaviParking, zagęszczenie ruchu w centralnych dzielnicach w 30 proc. spowodowane jest przez kierowców szukających...

Zaparkowanie pojazdu w centrum Warszawy, Krakowa czy Gdańska jest wyzwaniem. Według danych NaviParking, zagęszczenie ruchu w centralnych dzielnicach w 30 proc. spowodowane jest przez kierowców szukających miejsca parkingowego.

Anna Ruszczak news Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca br., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią...

2 lipca br., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja news Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek?

Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek? Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek?

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą od 17 sierpnia br. składać wniosek o rządowe wsparcie w wysokości...

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą od 17 sierpnia br. składać wniosek o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie? Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak uniknąć problemów z balkonem? Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe » Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.