administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Redakcja | 2022-11-24
Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Zarządcy nieruchomości apelują o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła. Fot. Pixabay

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

 

Na początku listopada 2022 roku organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu z 7 grudnia 2021 roku, dotyczącym warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Poniżej pełna treść tego pisma wraz z uzasadnieniem, poparta analizami naukowców z uczelni technicznych.

 

Warszawa, 04.11.2022

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (www.zrsmrp.pl)

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (www.kign.pl)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert
(www.ekspert-oslzn.pl)
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (
www.pfszn.pl)
Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii (
www.irkom.org.pl)

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce (www.uniasm.pl

 

 

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl

STANOWISKO

ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ STOWARZYSZEŃ

w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Po analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców budynków, proponujemy zmianę przepisów dotyczących wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania (§7 ust. 2; § 8 ). 

Pragniemy podkreślić, że w pełni podzielamy stanowisko Resortu, że określenie granicznych parametrów kosztów ogrzewania dla lokalu pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości polegających na obciążeniu właścicieli lokali kosztami ciepła znacząco przekraczającymi możliwości techniczne zamontowanych w nich grzejników poprzez zastosowanie maksymalnego kosztu zmiennego dla lokalu, a także uniknięcie sytuacji, w których lokale ogrzewane są jedynie ciepłem przenikającym przez przegrody budowlane, poprzez zastosowanie minimalnego  kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu.

Należy jednak podkreślić, że literalne zastosowanie wymagań zapisanych w rozporządzeniu (§ 8 ust. 1-2) jest skomplikowane, kosztowne i może ze względów technicznych, zdecydowanie utrudnić  realizację celów zapisanych w ustawie.

W przypadku lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, całkowita ilość ciepła dostarczonego do lokalu z instalacji centralnego ogrzewania jest wielkością nieznaną, niemierzoną. Zgodnie z normą PN-EN 834, w lokalach za pomocą podzielników jest rejestrowane wyłącznie ciepło z opomiarowanych podzielnikami grzejników, na które użytkownik lokalu ma wpływ poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Podzielniki rejestrują wyłącznie temperaturę i czas pracy grzejnika, co przekłada się na bezwymiarowe wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik. Ciepło od pionów i nieopomiarowanych grzejników nie jest rejestrowane. Użytkownicy lokali nie biorą udziału w rozliczaniu ciepła dostarczonego do samego mieszkania, tylko w podziale  kosztów ogrzewania całego budynku. Gdyby ilość ciepła minimalna i maksymalna miała być wyliczana, jak zapisano w §8 rozporządzenia, to konieczne jest podanie założeń do tych wyliczeń. Samo określenie minimalnej temperatury w lokalu nie wystarczy. Nieznana pozostaje wentylacja w lokalu, temperatury w sąsiednich pomieszczeniach, temperatura maksymalna w lokalu, zyski ciepła itp.

Brak tych założeń w rozporządzeniu uniemożliwia wybranie jednoznacznego algorytmu prowadzącego do wyznaczenia maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego dla lokalu w okresie rozliczeniowym. Z tego powodu w opracowaniach naukowych [1],[2],[3] zaprezentowano kilka różniących się od siebie metod wyliczenia kosztu zmiennego minimalnego i maksymalnego dla lokalu, a każda z tych metod prowadzi do innych wyników dla tego samego lokalu. Podane przez autorów [3] błędy względne pomiędzy wynikami poszczególnych metod sięgają kilkudziesięciu procent, a w skrajnym przypadku przekraczają 100% !  Z tych zapewne względów kraje, w których stosuje się limity w rozliczeniach kosztów ciepła, wprowadziły jednoznaczne w stosowaniu limity procentowe rezygnując z metod obliczeniowych (Czechy, Słowenia).

Biorąc powyższe pod uwagę,  zwracamy  się o zmianę przepisów §7 ust. 2 oraz  §8  rozporządzenia, które  uzależniają zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania od możliwości wyznaczania maksymalnego i minimalnego kosztów zmiennych dla lokalu w okresie rozliczeniowym. 

Ustalenie maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła dla lokalu należy określić w sposób przejrzysty i prosty; natomiast zaproponowana w rozporządzeniu metoda jest merytorycznie zasadna, ale niejednoznaczna w realizacji i nierealna do powszechnego zastosowania. 

Ustalony w §8 rozporządzenia sposób wyznaczania tych parametrów  jest także bardzo pracochłonny, a ich wyliczenie – jak wspomniane powyżej - daje różne wyniki dla tych samych lokali w budynku, co potwierdzają min. publikacje naukowców. Zwracają oni także uwagę na skomplikowane obliczanie wskazanych parametrów oraz na trudności w praktycznym stosowaniu tej metody  [1], [2]. Jednocześnie z przedstawionych obliczeń wynika, że różne mieszkania w danym  budynku mogą mieć inną obliczoną wartość limitów, co jest sprzeczne z ideą stosowania współczynników wyrównawczych, których zadaniem jest wyrównywanie zróżnicowanych jednostkowych zapotrzebowań na ciepło poszczególnych mieszkań, wynikających z architektury i położenia mieszkania w budynku.

Należy mieć na uwadze, że dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego ), konieczne byłoby dokonywanie obliczeń dla tysięcy lokali w budynkach. Z uwagi na charakter tych zadań, zarządcy budynków z reguły będą to zlecali podmiotom ( firmom ) zewnętrznym, co wygeneruje odpowiednie koszty. W sytuacji drastycznych podwyżek cen ciepła, ten dodatkowy koszt nie jest pożądany zwłaszcza, że już obecnie wielu użytkowników lokali ma problemy z regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie, z czego największa część dotyczy ogrzewania i c.w.u. Ponadto, zaproponowany w rozporządzeniu sposób obliczania wskazanych wartości nie będzie zrozumiały dla użytkowników lokali przez co może powodować nieufność a nawet podejrzliwość. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy dokonanie zmiany sposobu obliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycie ciepła w lokalu, jak niżej:

§7.2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, dokonując wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania wyznacza,  dla kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych od jego zużycia w lokalach dla każdego okresu rozliczeniowego:

1) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym;

2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym.

§ 8. Po ust. 1 i 2 dodać ust. 3: 

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego może zastosować inną metodę wyliczania wartości zużycia ciepła niż wskazaną w ust. 1 i ust. 2 : 

3.1.Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 2,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 2,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

3.2.Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu jest równy 0,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla  powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 0,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów  na 1 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Podkreślamy, że przedstawiona propozycja sposobu wyliczania minimalnego oraz maksymalnego zużycia ciepła w lokalu, nie wynika z obliczeń – jak to zostało przedstawione we wskazanych artykułach naukowców, ale z wieloletniego doświadczenia firm rozliczeniowych. Uwzględnia zyski ciepła od pionów grzejnych, ciepło przenikające przez przegrody od lokali sąsiednich i inne dane, wielkości strat ciepła na wentylację, ale w postaci uśrednionej. 

Na uwagę zasługują wyniki  analizy wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przez naukowców jednej z uczelni technicznych [3], w której dokonano porównania parametrów  obliczeniowych wykonanych dla przykładowego budynku do proponowanej przez nas uproszczonej  metody: 50% dla  minimalnego i 250% dla maksymalnego kosztu zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Z porównania tych parametrów wynika, że są one zbliżone, mieszczą się w spectrum wyników obliczeniowych,  co uzasadnia przyjęcie proponowanych wyżej wielkości procentowych (wyciąg z analizy w załączeniu). Należy zaznaczyć, że w Czechach oraz Słowenii, stosowane od wielu lat parametry procentowe dla kosztów min / max, potwierdzają przydatność takiej metody.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu, dotyczącej sposobu ustalania minimalnego i maksymalnego zużycia ciepła w lokalu jako wartości procentowych,  liczonych od średniego zużycia ciepła w budynku, jednakowych dla każdego lokalu i każdego budynku. Proponowana zmiana wskazanych przepisów, wyeliminuje czasochłonne obliczenia, ograniczy koszty z tym związane, a wyniki obliczeń będą zrozumiałe dla użytkowników lokali, co przyczyni się do akceptacji systemu rozliczeń przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania.

Z uwagi na obowiązujący zarządców budynków termin ( 24.12.2022 r. ) wprowadzenia zmian w regulaminach rozliczeń uwzględniających wymagania rozporządzenia, w tym ustalenie kosztów min / max,  prosimy o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie.

WSPÓLNE STANOWISKO uzgodnili i podpisali:

Jerzy Jankowski - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Jolanta Janasik - Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Hanna Kowalkowska - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert, Michał Kozak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, Marek Urban - Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Półrolniczak - prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Publikacje przywołane w tekście:

  1. A. Specjał, Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 53/5 (2022) str. 3-9. DOI: 10.15199/9.2022.5.1 
  2. W. Szaflik, A.A. Stachel, Określanie maksymalnego i minimalnego kosztu ciepła dostarczanego w sezonie grzewczym do lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania. INSTAL 7-8/2022 str. 21-28. DOI: 10.36119/15.2022.7-8.2   
  3. T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, A. Życzyńska. Sposoby określania kosztu maksymalnego i minimalnego zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Praca wykonana w 2022 r. na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Praca nie publikowana.

Załącznik: Wyciąg z analizy przedstawionej w publikacji [3]

Komentarze

  • Jan Jan, 06.12.2022r., 09:56:45 A gdzie oni wszyscy byli, gdy trwały konsultacje projektu tego rozporządzenia ? Dopiero teraz obudzili się miesiąc przed terminem, który zobowiązuje ich do wykonania kilku przedsięwzięć i biadolą.
  • Adalbert Adalbert, 27.12.2022r., 10:49:18 Mój głos w sprawie. Nie do końca zgadzam się z treścią pisma do Ministerstwa. Wyznaczanie minimalnego i maksymalnego zużycia nie jest ani trudne czy skomplikowane. Natomiast jego wyznaczenie jest tym co powinno istnieć od wielu lat dlatego, że wyznacza granicę zużycia czyniąc rozliczenia kosztów zakupu ciepła bardziej sprawiedliwym i uwzględniającym właściwości fizyczne gazów czyli ogrzanego powietrza. Szkoda, że wniosek nie dotyczy wprowadzenia podstawowych zasad rozliczenia kosztów, które to zasady mogłyby być wymagane przy wyborze metody i opracowywaniu regulaminu. Od wielu lat stosuje wartości minimalne i maksymalne w stosowanych metodach opierając się na audytach energetycznych czy świadectwach charakterystyki energetycznej oraz orzecznictwie w tym wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I NSNc 51/19, który potwierdził, że pomimo zakręcenia kaloryferów lokal nadal może być ogrzewany ciepłem z sąsiednich mieszkań dlatego użytkownik lokalu powinien ponieść koszty ciepła ogrzewającego mieszkanie, ponieważ kaloryfery nie są jedynym jego źródłem. Tak wiele informacji jest wystarczającymi dla odpowiedniego i sprawiedliwego rozliczenia kosztów zakupu ciepła. Wierzę, że na gruncie zauważonych trudności uda się opracować wspólną dla wszystkich odbiorców metodę rozliczenia kosztów tym bardziej, że wszystkich odbiorców wskazanych w prawie energetycznym obowiązuje zasada stosowania tego samego prawa.

Powiązane

Anna Ruszczak news WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach

WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach

Nowy front na wojnie kredytobiorców z bankami: katowicki sąd udzielił klientce pozywającej bank zabezpieczenia powództwa. Na jego podstawie kredytobiorca do rozstrzygnięcia sporu płacić będzie ratę wyliczaną...

Nowy front na wojnie kredytobiorców z bankami: katowicki sąd udzielił klientce pozywającej bank zabezpieczenia powództwa. Na jego podstawie kredytobiorca do rozstrzygnięcia sporu płacić będzie ratę wyliczaną tylko z użyciem marży, bez WIBOR-u.

Redakcja news Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów

Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów

23 grudnia mija termin na dostosowanie regulaminu rozliczania mediów. Oprócz kwestii dotyczących regulaminu w czasie warsztatów zostaną omówione rozliczanie kosztów zakupu ciepła oraz zasady rozliczania...

23 grudnia mija termin na dostosowanie regulaminu rozliczania mediów. Oprócz kwestii dotyczących regulaminu w czasie warsztatów zostaną omówione rozliczanie kosztów zakupu ciepła oraz zasady rozliczania wody.

Anna Ruszczak news Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku

Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku

W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość...

W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego.

Anna Ruszczak news Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski...

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski rynek mieszkaniowy w najbliższych miesiącach. Rynek będzie zmierzał w kierunku nowej równowagi: dużo mniej transakcji, bez znaczących spadków cen.

Anna Ruszczak news Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął na korzyść banku

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął na korzyść banku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął na korzyść banku

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję UOKiK-u, który ponad dwa lata temu nałożył karę na Santander Bank Polska. Dotyczyła ona stosowania niedozwolonych zasad ustalania kursów walut, na...

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję UOKiK-u, który ponad dwa lata temu nałożył karę na Santander Bank Polska. Dotyczyła ona stosowania niedozwolonych zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.

Anna Ruszczak news Bezpieczeństwo danych: chmura hybrydowa coraz bardziej popularna

Bezpieczeństwo danych: chmura hybrydowa coraz bardziej popularna Bezpieczeństwo danych: chmura hybrydowa coraz bardziej popularna

Ciągłość biznesu mocno zależy od właściwego modelu przechowywania i przetwarzania danych. Awarie i błędy użytkowników czy coraz częstsze cyberataki to główne zagrożenia. Rośnie popularność rozwiązań chmurowych...

Ciągłość biznesu mocno zależy od właściwego modelu przechowywania i przetwarzania danych. Awarie i błędy użytkowników czy coraz częstsze cyberataki to główne zagrożenia. Rośnie popularność rozwiązań chmurowych i świadomość korzyści, jakie za sobą niosą.

Redakcja news Jak dostosować regulamin rozliczania ciepła zgodnie z nowelizacją ustawy?

Jak dostosować regulamin rozliczania ciepła zgodnie z nowelizacją ustawy? Jak dostosować regulamin rozliczania ciepła zgodnie z nowelizacją ustawy?

Do 23 grudnia właściciele oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych muszą opracować nowe regulaminy rozliczania ciepła. Jak poradzić sobie z niejednoznacznymi zapisami nowelizacji? Skorzystaj z naszego...

Do 23 grudnia właściciele oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych muszą opracować nowe regulaminy rozliczania ciepła. Jak poradzić sobie z niejednoznacznymi zapisami nowelizacji? Skorzystaj z naszego szkolenia, a wyjdziesz z niego z gotowym regulaminem.

Anna Ruszczak news Stopy procentowe pozostają bez zmian

Stopy procentowe pozostają bez zmian Stopy procentowe pozostają bez zmian

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Stopa referencyjna wynosi dalej 6,75 proc. Analitycy rynku przewidują koniec podwyżek.

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Stopa referencyjna wynosi dalej 6,75 proc. Analitycy rynku przewidują koniec podwyżek.

Anna Ruszczak news URE nie zatwierdził zmiany taryf prądu dla gospodarstw domowych

URE nie zatwierdził zmiany taryf prądu dla gospodarstw domowych URE nie zatwierdził zmiany taryf prądu dla gospodarstw domowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie zatwierdził zmiany taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych na 2022 r. przez spółki Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Uznał, że wnioski nie spełniają wymagań...

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie zatwierdził zmiany taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych na 2022 r. przez spółki Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Uznał, że wnioski nie spełniają wymagań ustawy.

Anna Ruszczak news Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną

Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną

Na początku grudnia Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Obejmują one wsparcie transformacji obszarów górniczych...

Na początku grudnia Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Obejmują one wsparcie transformacji obszarów górniczych na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce i w Łódzkiem. Ich łączna wartość to ponad 3,85 mld euro.

Anna Ruszczak news Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap

Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap

Reforma użytkowania wieczystego przechodzi do kolejnego etapu. Według ekspertów, dochody samorządów ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym mogą wynieść między 3,4 mld zł a 4,6 mld zł. Dzięki...

Reforma użytkowania wieczystego przechodzi do kolejnego etapu. Według ekspertów, dochody samorządów ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym mogą wynieść między 3,4 mld zł a 4,6 mld zł. Dzięki nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedsiębiorcy będą mogli kupić na własność grunty, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Anna Ruszczak news 6 mld euro z nowego unijnego rozdania

6 mld euro z nowego unijnego rozdania 6 mld euro z nowego unijnego rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza już w styczniu 2023 r. uruchomić pierwsze konkursy z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza już w styczniu 2023 r. uruchomić pierwsze konkursy z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Redakcja news Jakie zmiany w pracy zdalnej?

Jakie zmiany w pracy zdalnej? Jakie zmiany w pracy zdalnej?

Sejm 1 grudnia przyjął nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w pracy zdalnej. Nowelizacja nakłada na pracodawców nowe obowiązki, takie jak konieczność opłacania rachunków pracownikowi czy ustalanie...

Sejm 1 grudnia przyjął nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w pracy zdalnej. Nowelizacja nakłada na pracodawców nowe obowiązki, takie jak konieczność opłacania rachunków pracownikowi czy ustalanie miejsca wykonywania obowiązków

Redakcja news Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny

Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny

Samorządy przyjmują już wnioski mieszkańców o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego. Należy się on osobom, które do ogrzewania domów wykorzystują prąd.

Samorządy przyjmują już wnioski mieszkańców o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego. Należy się on osobom, które do ogrzewania domów wykorzystują prąd.

Anna Ruszczak news Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce?

Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce? Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce?

Według badań Polacy odczuwają coraz mniej satysfakcji z pracy i częściej dotyka ich wypalenie zawodowe. Czy sytuację pracowników na polskim rynku poprawiłoby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy?

Według badań Polacy odczuwają coraz mniej satysfakcji z pracy i częściej dotyka ich wypalenie zawodowe. Czy sytuację pracowników na polskim rynku poprawiłoby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy?

Anna Ruszczak news Gmina nie może zmuszać dewelopera do budowy dróg

Gmina nie może zmuszać dewelopera do budowy dróg Gmina nie może zmuszać dewelopera do budowy dróg

Samorządy, w zamian za wydanie pozwolenia na budowę, proponują deweloperom, aby mieszkańcom gminy wybudowali drogę, ścieżkę rowerową czy chodnik. Przepisy są nieprecyzyjne, a inwestorzy i prawnicy nie...

Samorządy, w zamian za wydanie pozwolenia na budowę, proponują deweloperom, aby mieszkańcom gminy wybudowali drogę, ścieżkę rowerową czy chodnik. Przepisy są nieprecyzyjne, a inwestorzy i prawnicy nie mają wątpliwości, że trzeba je poprawić.

Anna Ruszczak news Ryzyko w obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie

Ryzyko w obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie Ryzyko w obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie

Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie....

Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Nie musi to jednak całkowicie blokować obrotu.

Anna Ruszczak news Poprawka do ustawy wiatrakowej: 10 proc. energii dla społeczności lokalnej

Poprawka do ustawy wiatrakowej: 10 proc. energii dla społeczności lokalnej Poprawka do ustawy wiatrakowej: 10 proc. energii dla społeczności lokalnej

Rząd przyjął poprawkę do ustawy wiatrakowej, dzięki której co najmniej 10 proc. energii z farm wiatrowych trafi do społeczności lokalnej. Ustawą zajmie się Sejm, a jest ona bardzo potrzebna, aby odblokować...

Rząd przyjął poprawkę do ustawy wiatrakowej, dzięki której co najmniej 10 proc. energii z farm wiatrowych trafi do społeczności lokalnej. Ustawą zajmie się Sejm, a jest ona bardzo potrzebna, aby odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce, produkujących tanią energię.

Redakcja Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd"

Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd" Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd"

15 grudnia 2022 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu "Mój prąd". Dofinansowanie do instalacji PV i magazynów energii jest wyższe niż dotychczas – maksymalnie można uzyskać ponad 30 tys. zł.

15 grudnia 2022 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu "Mój prąd". Dofinansowanie do instalacji PV i magazynów energii jest wyższe niż dotychczas – maksymalnie można uzyskać ponad 30 tys. zł.

Anna Ruszczak news Podwyżka taryf za prąd

Podwyżka taryf za prąd Podwyżka taryf za prąd

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla spółek energetycznych na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców z grupy G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku....

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla spółek energetycznych na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców z grupy G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Gospodarstwa domowe nie odczują ich bezpośrednio.

Anna Ruszczak news Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych

Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaprezentował 16 grudnia 2022 roku najnowszy program mieszkaniowy, w którym państwo pomoże osobom do 45. roku życia w spłacie kredytów zaciągniętych na pierwsze...

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaprezentował 16 grudnia 2022 roku najnowszy program mieszkaniowy, w którym państwo pomoże osobom do 45. roku życia w spłacie kredytów zaciągniętych na pierwsze mieszkanie.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Anna Ruszczak news Zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku Zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jej rezultatem będzie zamrożenie cen gazu...

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jej rezultatem będzie zamrożenie cen gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.