administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zaległe opłaty za mieszkanie

Artykuł podpowiada zarządcom nieruchomości, jak skutecznie i prawidłowo dochodzić zaległości za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych.
Rys. archiwum redakcji Administratora

Artykuł podpowiada zarządcom nieruchomości, jak skutecznie i prawidłowo dochodzić zaległości za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych.


Rys. archiwum redakcji Administratora

Brak płatności za lokale mieszkalne lub nieterminowe wpłaty właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej stanowią narastający problem, z którym coraz częściej borykają się zarządcy.

Zobacz także

Agnieszka Żelazna Czy wspólnota może cofnąć zgodę na sprzedaż alkoholu?

Czy wspólnota może cofnąć zgodę na sprzedaż alkoholu? Czy wspólnota może cofnąć zgodę na sprzedaż alkoholu?

Przy braku rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących sprzedaży alkoholu w lokalu na terenie wspólnoty na drodze polubownej, właściciele lokali stają przed zagadnieniem dopuszczalności i konieczności...

Przy braku rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących sprzedaży alkoholu w lokalu na terenie wspólnoty na drodze polubownej, właściciele lokali stają przed zagadnieniem dopuszczalności i konieczności podjęcia uchwały, odwołującej lub cofającej zgodę na sprzedaż alkoholu. Czy mają taką możliwość?

Michał Szymankiewicz Uciążliwy lokator a prawo

Uciążliwy lokator a prawo Uciążliwy lokator a prawo

Kiedy sąsiad może wystąpić z powództwem o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia? W poprzednim numerze Administratora [1] przedstawione...

Kiedy sąsiad może wystąpić z powództwem o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia? W poprzednim numerze Administratora [1] przedstawione zostały przesłanki, pozwalające wspólnocie mieszkaniowej na wystąpienie o przymusową sprzedaż lokalu. Prezentowane tam zagadnienie zostało zaakcentowane jako rozwiązanie ostateczne z jednoczesnym wskazaniem, że przepisy prawa przewidują inne, mniej dotkliwe rozwiązania, które pozwalają na zmuszenie...

Marta Chmielewska Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć? Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Brak płatności lub nieterminowe płacenie wymaga od zarządców prowadzenia – w zakresie wykonywanych czynności związanych z obsługą wspólnot – skutecznej windykacji zaległych opłat od jej członków, zakończonej niekiedy koniecznością dochodzenia należności wspólnoty na drodze postępowania sądowego, a nawet i egzekucyjnego.

Powstanie zaległości i ich wymagalność

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.1 (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.; dalej UWL), właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową zobowiązani są do uiszczania zaliczek z tytułu kosztów zarządu w formie bieżących opłat płatnych z góry, do 10. dnia każdego miesiąca.

Jeżeli zatem wspólnota nie podjęła uchwały wyznaczającej inny termin, do upływu którego członkowie wspólnoty zobowiązani zostali do wnoszenia powyższych opłat, miesięczne zaliczki stają się wymagalne począwszy od 11. dnia każdego miesiąca.

W związku z powyższym, dla powstania stanu wymagalności zaległych zaliczek z tytułu opłat za lokale mieszkalne, nie jest konieczne wzywanie zalegającego z płatnościami właściciela lokalu osobnym wezwaniem do ich zapłaty, gdyż termin spełnienia świadczenia z tytułu ww. opłat jest oznaczony (por. art. 455 w zw. z art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej KC).

Wezwanie do zapłaty

Niezależnie od powyższego często spotykaną praktyką jest wzywanie zalegających z opłatami właścicieli lokali do zapłaty w formie pisemnego wezwania – jednokrotnego lub nawet dwukrotnego, które stanowi jednocześnie ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by wspólnota w drodze uchwały ustaliła wiążąco obowiązek uprzedniego – a więc przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego – wezwania pozostającego w zwłoce z zapłatą właściciela lokalu, do zapłaty ustalając przy tym nawet ilość koniecznych do wystosowania uprzednio wezwań, jak również wysokość kwoty zadłużenia, wraz z powstaniem której dopuszczalne jest wystosowanie wezwania do zapłaty.

Jeżeli już jednak zdecydowano się na stosowanie praktyki polegającej na wzywaniu zalegających z opłatami właścicieli lokali do ich zapłaty, to przed zarządcą nieruchomości stoi obowiązek prawidłowego sformułowania treści takiego wezwania.

Wezwanie do zapłaty powinno zostać zaadresowane do dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru (celem dowodzenia na etapie ewentualnego postępowania sądowego skutecznego doręczenia go dłużnikowi).

Oznaczenie dłużnika

Pierwszym, koniecznym elementem treści wezwania jest właściwe oznaczenie dłużnika, a więc właściciela lokalu zalegającego z opłatami. W takiej sytuacji warto sięgnąć do aktu własności lokalu lub zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości.

Jednocześnie, co zasługuje na uwagę, prawo własności ujawnione w dziale II ksiąg wieczystych korzysta (na równi z innymi prawami ujawnionymi w księdze wieczystej) z domniemania zgodności wpisu takiego prawa z rzeczywistym stanem prawnym2.

Nierzadko zdarza się jednak tak, iż właściciele lokali uchybiają ciążącemu na nich obowiązkowi ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości swojego prawa własności – przeważnie gdy własność lub udział we współwłasności nieruchomości został nabyty w drodze dziedziczenia. J

eżeli wspólnota lub zarządca mają wiadomość co do takich okoliczności, koniecznym jest by swoimi działaniami doprowadzili do ujawnienia zmiany prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla oznaczonej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.

Zaniedbanie tego rodzaju działania już na wstępie może nastręczać poważnych trudności na etapie sądowego, a następnie egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za lokal mieszkalny, skierowanych przeciwko właścicielowi nieruchomości.

Umocowanie zarządcy do wystawienia wezwania do zapłaty

Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się w treści wezwania, jest powołanie podstawy działania zarządcy nieruchomości – składającego podpis pod treścią wezwania – w imieniu wspólnoty, będącej z kolei wierzycielem co do powstałych zaległości.

Podstawą tą będą w większości wypadków odpowiednie postanowienia umowy o zarządzanie, lub – w razie ich braku – pełnomocnictwo udzielone przez zarząd wspólnoty, gdyż dokonywanie czynności polegających na wzywaniu dłużników do zapłaty za zaległe opłaty za lokale mieszkalne stanowi czynność zwykłego zarządu, a więc dla jej podjęcia nie jest wymagana osobna uchwała wspólnoty (zaś w „małych wspólnotach” – zgoda wszystkich właścicieli).

Wskazanie wysokości zadłużenia i odsetki

Prawidłowo skonstruowane wezwanie do zapłaty musi wskazywać wysokość powstałego zadłużenia, tytuł w związku z którym zadłużenie powstało, jak również datę lub okres, za który dług ten został naliczony.

Koniecznym jest również, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości, które mogą wynikać choćby z posiadania przez danego dłużnika więcej niż jednego lokalu we wspólnocie, dokładne oznaczenie lokalu, w związku z opłatami za który właściciel ten pozostaje w zwłoce.

Jeżeli dla wspólnoty prowadzony jest więcej niż jeden rachunek bankowy (np. rachunek opłat bieżących, rachunek funduszu remontowego), zasadnym jest wyszczególnienie w osobnych pozycjach stanu zadłużenia wykazanego na każdym z tych rachunków.

Do kwoty zaległości wskazanej w wezwaniu mogą być również doliczone w osobnej pozycji odsetki za zwłokę, liczone od dnia wymagalności zaległych opłat, tj. począwszy od 11. dnia każdego miesiąca co do każdej zaległej miesięcznej zaliczki z osobna, lub od daty następującej po dniu, do którego upływu właściciele lokali zobowiązani są uiszczać miesięczne zaliczki na poczet opłat jeżeli, jak zostało to już wskazane wyżej, wspólnota ustaliła wiążąco inny termin wnoszenia przez jej członków miesięcznych zaliczek.

Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, by odsetki te nie były doliczane do kwoty zaległości wskazanej na wezwaniu – w takiej sytuacji dochodzone będą mogły być już na drodze postępowania sądowego w razie zgłoszenia takiego żądania w treści pozwu.

Istnieje również dopuszczalność wskazania, iż odsetki te należne będą dopiero począwszy od następnego dnia po upływie dodatkowego terminu płatności, wskazanego w treści wezwania.

Termin i sposób zapłaty

Istotnym elementem treści wezwania do zapłaty jest również wskazanie terminu w ciągu którego, lub do upływu którego dłużnik ma zapłacić wskazaną kwotę zaległości. Brak jest przy tym regulacji prawnych wskazujących jaka powinna być długość dodatkowego terminu danego dłużnikowi na zapłatę – zwyczajowo będzie to zatem 3–7 dni.

Jeżeli praktyką jest wystosowywanie przez zarządcę do dłużników więcej niż jednego wezwania do zapłaty tej samej zaległości, nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowe terminy dane dłużnikowi na zapłatę były w następujących po sobie wezwaniach różne – zwyczajowo terminy te są coraz krótsze w drugim i ostatecznym, lub ewentualnie kolejnych wezwaniach do zapłaty.

Wskazać jednak w tym miejscu należy, iż kierowanie do dłużników więcej niż dwóch wezwań do zapłaty, z których to ostatnie stanowi już wezwanie przedsądowe, z uwagi na konieczność dbałości zarządcy nieruchomości o stan finansów wspólnoty, może stanowić nieuzasadnione przeciąganie sprawy, utrudniające wspólnocie skuteczne i szybkie wyegzekwowanie od dłużnika zaległych należności.

Niezbędnym elementem treści wezwania jest również oznaczenie sposobu zapłaty zaległych opłat za lokal mieszkalny – zwykle będzie wymagało to podania numeru rachunku bankowego, na który dłużnik ma wpłacić kwotę należności.

W razie prowadzenia dla wspólnoty osobnych rachunków bankowych, na których ewidencjonowane są wpłaty środków z różnym ich przeznaczeniem, można wskazać w osobnych pozycjach inne numery rachunków, na które zaległości powinny być uiszczone.

Pouczenie

Fakultatywnym elementem treści wezwania jest zawarcie pouczenia skierowanego do dłużnika, które ma mu wyjaśnić konsekwencje niedokonania dobrowolnej spłaty zadłużenia w terminie i na zasadach określonych w wezwaniu.

Stosowany w praktyce dość często jest zapis, zgodnie z którym wskazuje się, iż brak uregulowania kwoty zadłużenia w terminie, jak również uregulowanie go tylko w części spowoduje niezwłoczne skierowanie na drogę postępowania sądowego sprawy o zapłatę zaległych opłat za lokal mieszkalny wraz z należnymi odsetkami, co będzie wiązało się ze znacznym zwiększeniem kosztów, które dłużnik zobowiązany będzie ponieść, w tym kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Pouczenie o powyższej treści, w razie stosowania praktyki kierowania do zalegających z opłatami właścicieli lokali więcej niż jednego wezwania do zapłaty, poprzedzającego wniesienie powództwa do sądu, powinno przy tym zostać zawarte w treści wezwania przedsądowego, a więc ostatecznego wezwania do dobrowolnej zapłaty należności.

Dochodzenie zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Sprawa o zapłatę zaległości z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie podlega rozpoznaniu w trybie uproszczonym. Okoliczność, że sprawa o zapłatę czynszu w spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo zbliżona w swoim charakterze ze sprawą z powództwa wspólnoty mieszkaniowej o zapłatę należności z tytułu korzystania z lokalu nie zmienia faktu, że ta ostatnia nie mieści się w zamkniętym katalogu określonym w art. 5051 KPC.

 

Wytoczenie powództwa o zapłatę należy do czynności zwykłego zarządu zatem nie wymaga podjęcia uchwały. Przedstawienie w sądzie uchwały w sprawie zaliczek stanowi wystarczający dowód roszczenia co do zapłaty. Roszczenie to podlega trzyletniemu przedawnieniu jako roszczenia o świadczenia okresowe, a początek biegu tego terminu należy wiązać z upływem 10 dnia danego miesiąca – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu (sygn. akt VIII Ca 190/13).
PP

Tego rodzaju zapis może skłonić do zapłaty tych dłużników, którzy jak dotąd nie reagowali na uprzednie ponaglenia do zapłaty.

Inny, fakultatywny element treści pouczenia zawartego w wezwaniu, sprowadza się do wskazania dłużnikowi możliwości polubownego załatwienia sprawy w drodze zawarcia ugody, przybierającej postać umowy o rozłożenie na raty zaległych opłat za lokal mieszkalny.

Tego rodzaju propozycja – z dodatkowym wskazaniem, iż nie zostanie ona na dalszym etapie prowadzenia sprawy już powtórzona – stanowi wyjście naprzeciw tym dłużnikom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej im terminowe wnoszenie opłat za lokal mieszkalny, a jednocześnie sami z siebie nie są w stanie zaproponować alternatywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji związanej z powstałym na ich koncie zadłużeniem.

Dodatkowo, zawarcie ugody z dłużnikiem, poinformowanym o takiej możliwości, będzie nie tylko umożliwiało wspólnocie zażegnanie zaistniałej sytuacji bez konieczności sięgania do przymusu państwowego w drodze dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, ale również – na warunkach określonych w ugodzie – uzyskanie ratalnej spłaty zaległych opłat z jednoczesnym i niezakłóconym wnoszeniem opłat bieżących, co powinno spowodować, iż pierwotna kwota zadłużenia nie będzie narastała z miesiąca na miesiąc o kolejne opłaty.

Brak natomiast dobrowolnego uregulowania kwoty zadłużenia mimo wezwania – niekiedy wielokrotnego – dłużnika do zapłaty, nie będzie pozostawiał już wspólnocie, a dokładniej zarządcy nieruchomości wspólnej innego wyjścia, jak wystąpienie z powództwem o zapłatę do sądu.

por. art. 15 ust. 1 UWL
2 por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Katarzyna Jachacy Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną nieruchomości?

Jacek Frydryszak Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość...

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość podlegająca podziałowi, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy wydano decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy żadnego z tych dokumentów nie ma, stosujemy przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 UGN.

Redakcja news Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania...

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania danego regionu i potrzeby lokalnej społeczności.

Redakcja news Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Redakcja news Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne? Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach...

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach ze wspólnotą. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa musi nawiązać kontakt z najemcą. Jeśli właściciel mieszkania przygotuje pełnomocnictwo dla najemcy, to osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła m.in. współuczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, zamiast...

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Agnieszka Żelazna Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów...

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego nie może być akceptowana sytuacja, w której nabywca własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jego zgody, zostaje pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy obligacyjnej, której nie był stroną.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Frydryszak Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy Przekazywanie urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności...

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy w zakresie sieci i przyłączy. W poniższym artykule zajmę się procedurą przekazywania urządzeń do majątku dostawcy.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

mgr Jarosław Kowszuk Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu,...

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.

Małgorzata Pundyk-Glet Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Agnieszka Żelazna Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy...

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.