administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Lustratorzy gorszego sortu

Jacek Frydryszak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 5/2022 | 2022-06-04
Lustratorzy gorszego sortu, fot. pixabay

Lustratorzy gorszego sortu, fot. pixabay

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”.

Zobacz także

Marta Chmielewska Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć? Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Redakcja news Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024?

Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024? Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024?

Od 1 sierpnia wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń z zakresu przepisów budowlanych, które mają na celu m.in. walkę z patodeweloperką.

Od 1 sierpnia wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń z zakresu przepisów budowlanych, które mają na celu m.in. walkę z patodeweloperką.

Przemysław Gogojewicz Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej

Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 3 i 3 a ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych...

Zgodnie z art. 3 i 3 a ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej...

Z tego zapisu wynika, że w praktyce żaden pracownik lub współpracownik spółdzielni mieszkaniowej nie może przeprowadzać lustracji w innej spółdzielni mieszkaniowej pomimo posiadania stosownych uprawnień lustracyjnych, nadanych przez Krajową Radę Spółdzielczą. To ograniczenie wprowadzono wyłącznie dla spółdzielni mieszkaniowych, pozostałe rodzaje spółdzielni (spółdzielnie produkcji rolnej, spółdzielnie kółek rolniczych, spółdzielnie pracy) pomijając. Ta jawna dyskryminacja od początku budziła mój sprzeciw, czemu niejednokrotnie dawałem wyraz w dyskusjach prowadzonych w gronie środowiska spółdzielczego. Niestety wielu przedstawicieli naszego środowiska nie widzi problemu, uznając go za marginalny. Niektórzy nawet twierdzili, że ten zapis ma być poświęcony (czyli utrzymany) na ołtarzu walki o inne, istotniejsze zmiany. Jak wszyscy wiemy okazało się, że zapis pozostał, a żadnych korzystnych zmian nie przeforsowano, wręcz przeciwnie, dołożono jeszcze wiele innych bzdur (patrz nowelizacja z 2017 roku).

Art. 91 § 41 PS niekonstytucyjny? 

W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba sprawą zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich. W lipcu 2021 roku złożyłem do RPO prośbę o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności wskazanego wyżej przepisu argumentując, że narusza on postanowienia art. 32, ust. 2 (Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny) Konstytucji RP. Już w marcu 2022 roku (sic!) otrzymałem odpowiedź, w której RPO stwierdził, że nie znajduje argumentów przemawiających za niezgodnością przepisu z Konstytucją. W odpowiedzi napisano między innymi, cytuję: „Należy przede wszystkim wskazać, że przepis art. 91 § 41 Prawa spółdzielczego został wprowadzony do tej ustawy nowelizacją, dokonaną w 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, przygotowanego wówczas przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, nowe rozwiązanie miało na celu zapewnienie niezależności osoby przeprowadzającej lustrację działalności spółdzielni mieszkaniowej. Wpisywało się to w ogólną intencję projektodawcy, aby wzmocnić uprawnienia kontrolne i zarządcze członków spółdzielni mieszkaniowych i zapobiegać patologiom, o których donosiły media, i które licznie sygnalizowali sami członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Temu celowi służyć ma również obowiązek wyłączenia od prowadzenia lustracji w spółdzielni mieszkaniowej osób wymienionych w art. 91 ust. 41 Prawa spółdzielczego, aby usunąć wszelkie wątpliwości co do bezstronności lustratora”. Prawdę powiedziawszy doznałem szoku i odpowiedziałem tak: Powoływanie się na doniesienia medialne jako uzasadnienie dokonywania zmian ustawowych nie licuje z powagą urzędu RPO. Większość zmian wprowadzonych nowelizacją z roku 2017 była zainicjowana przez znaną wielu Panią Senator, która od lat prowadzi działania, zmierzające de facto do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. Te doniesienia medialne to głównie właśnie jej inicjatywa. Należy przypomnieć, że „dęta” afera wywołana przez wyżej wymienioną skończyła się po kilkunastu latach odszkodowaniem przyznanym wyrokiem sądu byłemu prezesowi zarządu SM Pojezierze z Olsztyna, w wysokości blisko 2 mln złotych. Liczba nieprawidłowości w spółdzielniach mieszkaniowych z pewnością nie jest większa niż w innych podmiotach gospodarczych (w tym w innych rodzajach podmiotów spółdzielczych), a z pewnością mniejsza niż np. na szczytach władzy. Ciągłe opowiadanie o patologii w spółdzielczości mieszkaniowej może mieć miejsce co najwyżej w prasie brukowej ale nie powinno stanowić argumentacji dla publicznych organów powołanych do obrony praw obywateli.

Czy to dyskryminacja lustratorów? 

Zapisy art. 91 § 41 Prawa spółdzielczego obrażają nie tylko lustratorów, ale również członków zarządów spółdzielni, oskarżając obie te grupy, de facto, o nieuczciwość – pytam na jakiej podstawie? Proszę mi pokazać, ile wyroków skazujących wydano na prezesów spółdzielni mieszkaniowych i na lustratorów w związku z ich współpracą w ramach prowadzonych badań lustracyjnych. Poza tym, że argumentacja jest bezpodstawna, to również śmieszna. Rozumiem, że stosując tę logikę, powinno się zabronić prowadzenia lustracji w spółdzielni mleczarskiej osobie zatrudnionej w innej spółdzielni mleczarskiej, a jednak tego nie zrobiono. Pomijam już skutki merytoryczne – najlepiej przygotowani lustratorzy znający specyfikę spółdzielczości mieszkaniowej zostali wyeliminowani i zastąpieni przez osoby bez doświadczenia. Bardzo szybko, bo również w marcu, otrzymałem pismo, w którym RPO podtrzymał swoje stanowisko. Postanowiłem zatem zakończyć jałową korespondencję i pożegnałem Pana Rzecznika takimi słowy: Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14.03.2022 r. przede wszystkim pragnę wyrazić głębokie rozczarowanie działaniem RPO. Sprawa przeze mnie poruszona jest oczywista, a argumenty przez Państwa używane, aby sprawą się nie zajmować, kuriozalne. Stosując przedstawioną logikę trzeba by było zabronić np.: badania przez biegłych rewidentów pracujących jako księgowi w spółdzielniach mieszkaniowych sprawozdań finansowych w innych spółdzielniach mieszkaniowych, badania przez biegłych rewidentów pracujących jako księgowi w ochronie zdrowia sprawozdań finansowych w placówkach ochrony zdrowia, itd., itd. „Spiskowe teorie dziejów” nie mogą być podstawą tworzenia prawa, a instytucja RPO powinna z takimi przypadkami walczyć jeśli już się wydarzą” oraz na sam koniec: „Powtórzę raz jeszcze: spółdzielczość mieszkaniowa (a właściwie zarządy spółdzielni mieszkaniowych) z powodów, o których pisałem w poprzednim piśmie, jest od wielu lat obiektem nagonek, pomówień, oszczerstw. Przepis dotyczący lustratorów jest tylko jednym z objawów tego zjawiska. Czas z tym zacząć poważnie walczyć – liczyłem na RPO – ale się przeliczyłem”. Stosując logikę RPO, w komisjach odpowiedzialności zawodowej lekarzy powinni zasiadać hydraulicy, a inżynierów – np. pielęgniarki.

Poza wskazaną wyżej argumentacją przytoczono również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (np. wyrok z 20 października 1998 r. (sygn. K 7/98, OTK ZU nr 6/1998, poz. 96 i cytowane tam orzeczenia), z których zdaniem RPO wynika, że dyskryminacja występuje wówczas gdy dotyczy jednej klasy (kategorii) podmiotów. Dalej przeprowadzono długi wywód mający dowieść, że w tym konkretnym przypadku nie ma dyskryminacji ponieważ nie różnicuje się lustratorów, którzy są pracownikami lub współpracownikami spółdzielni mieszkaniowych, cytuję konkluzję: Każdy lustrator, który w takiej relacji pozostaje, jest w równym stopniu ustawowo wyłączony od lustrowania spółdzielni mieszkaniowej. Analiza, moim zdaniem, zupełnie nietrafiona czemu dałem dowód w odpowiedzi, cytuję: Za całkowicie chybiony uważam wywód dotyczący interpretacji art. 32 Konstytucji RP i przywoływanie wyroku TK z 20.10.1998 r. Informuję, że uprawnienia lustracyjne nadawane przez Krajową Radę Spółdzielczą nie różnicują dla jakiego rodzaju spółdzielni są ważne – osoba posiadająca takie uprawnienia może przeprowadzać lustrację w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielni pracy, spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych. Zgodnie z przedstawioną przez Państwa argumentacją, „cechą istotną” jest posiadanie uprawnień lustracyjnych, a nie posiadanie uprawnień lustracyjnych do przeprowadzania lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych – jak wskazałem wyżej takich uprawnień szczegółowych po prostu nie ma. Podmioty podobne to wszyscy lustratorzy (podobieństwo wynika z posiadanych uprawnień lustracyjnych) i powinni być traktowani w sposób podobny, a nie są. Państwa argumentację można by uznać za uzasadnioną gdyby przedmiotowy przepis dotyczył wszystkich rodzajów spółdzielni – np. pracownik spółdzielni pracy posiadający uprawnienia lustracyjne nie może prowadzić badania lustracyjnego w innej spółdzielni pracy, itp.

Czy spółdzielczość przetrwa demokrację? 

Korespondencję z RPO (sam rzecznik przypominam jest profesorem prawa) zakończyłem taką konkluzją: Mam nadzieję, że przedstawiona przeze mnie argumentacja skłoni Państwa do zmiany stanowiska i zajęcia się jednak tą sprawą. Tym bardziej, że za niekonstytucyjny uważam również cały art. 93a Prawa spółdzielczego, w którym znowu tylko spółdzielnie mieszkaniowe potraktowano wyjątkowo. Proszę mi wierzyć, że jedynym powodem nadmiernej „troski” o spółdzielczość mieszkaniową tej, ale również poprzednich władz, jest uzyskanie wpływu na to środowisko oraz jego majątek. W spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce mieszka ok. 10 milionów ludzi, to także potężny elektorat. Spółdzielczość mieszkaniowa ma ponad stuletnią historię i dorobek. Przetrwała II wojnę światową i okres uznawany za słusznie miniony – pytanie czy przetrwa demokrację? Mam poważne obawy, ponieważ znowu niektórzy wykazują aktywność i zgłaszają nowe, równie absurdalne jak poprzednie, pomysły nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Komentarze

  • wojciech szymanek wojciech szymanek, 30.06.2022r., 10:08:04 To co robią lustratorzy z Krajowej Rady Spółdzielczej lub ze Związku Rewizyjnego KRS to totalna fikcja. Związek Rewizyjny KRS jak i Krajowa Rada Spółdzielcza w swoich regulaminach mają zapis, że list polustracyjny, jest dokumentem urzędowym (najgorsze co może być) Główna Księgowa w sprawozdaniu wysyłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia, że spółdzielnia na stratę finansową w wysokości około 630 tyś zł a lustrator tego nie wykazuje w liście polustracyjnym, mieszkańcy jak złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o niegospodarność prezesa oraz rady nadzorczej to prezes bierze list polustracyjny i przedstawia go prokuraturze czy sądowi gdzie lustrator napisze, że prezes jest najlepszym administratorem spółdzielni a prokurator umarza sprawę a sąd przyklepuje. Tak to jest od lat z lustratorami. KRS lub ZRKRS nie może mieć swoich lustratorów gdyż jest to wbrew woli mieszkańców a dzięki takim zapisom przez KRS/ZRKRS bogacą się prezesi i ich ludzie działający na szkodę spółdzielni mieszkaniowych. Byłoby najlepiej aby wróciła sprawa kontroli spółdzielni przez NIK.
  • Nozek Nozek, 30.06.2022r., 16:11:20 Za mało płacą na etacie w SM? Przydało by się jeszcze dorabiać na boku, zamiatając gdzie indziej brudy pod dywan? Przepis ten wprowadzono po to, aby utrudnić bardzo prosty układ: ja zlustruje tobie, ty zlustrujesz mnie, a członkowie będą po cichu strzyżeni dalej. Fajnie, że RPO w tej sprawie stanął po stronie okradanych członków, a nie mafii.
  • Ewa Ewa, 30.06.2022r., 18:08:24 to co dzieje się w spółdzielniach mieszkaniowych trudno sobie wyobrazić. Podzielam zdanie poprzedników - lustracje są fikcją. Lustratorzy napiszą wszystko pod dyktando zarządu, nie posiadają wiedzy z zakresu finansów, nie znają prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jedyną informacją o spółdzielni mieszkaniowej, jaką może otrzymać [inne jak sąd zasądzi i to w dwóch instancjach] członek spółdzielni jest sprawozdanie finansowe, które powinno być rzetelnie sporządzone. Co stoi na przeszkodzie, aby do ustawy o rachunkowości dołączyć załącznik nr 7 - wzór sprawozdania finansowego dla spółdzielni mieszkaniowych? Odbiorców informacji liczymy w milionach, a nie ma komu przygotować takiej drobnej zmiany, chociaż częściowo poprawiającą sytuację dostępu do informacji w spółdzielniach mieszkaniowych

Powiązane

Paweł Puch Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności...

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności związane z zarządzaniem na podstawie umowy i nie ma to nic wspólnego z powierzeniem zarządu.

Paweł Puch Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie...

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie przy dostawie ciepła może doprowadzić do ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Wybrane kwestie prezentujemy w świetle litery prawa.

Marta Chmielewska Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal...

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal będzie podlegał, w niektórych sytuacjach, bonifikacie zwalniającej z obowiązku ponoszenia opłat za to przekształcenie.

Paweł Puch Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Paweł Puch Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Katarzyna Jachacy Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną nieruchomości?

Jacek Frydryszak Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość...

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość podlegająca podziałowi, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy wydano decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy żadnego z tych dokumentów nie ma, stosujemy przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 UGN.

Redakcja news Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania...

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania danego regionu i potrzeby lokalnej społeczności.

Redakcja news Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Redakcja news Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne? Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach...

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach ze wspólnotą. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa musi nawiązać kontakt z najemcą. Jeśli właściciel mieszkania przygotuje pełnomocnictwo dla najemcy, to osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła m.in. współuczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, zamiast...

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Agnieszka Żelazna Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów...

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego nie może być akceptowana sytuacja, w której nabywca własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jego zgody, zostaje pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy obligacyjnej, której nie był stroną.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy » Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.