administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Fundusz udziałowy w spółdzielni

Jednym z istotnych zagadnień w praktyce działania spółdzielni jest problematyka przewidzianych ustawą funduszy, zasad i celów ich tworzenia, a także wydatkowania środków na nich zgromadzonych. W praktyce budzi to wiele wątpliwości.

Zobacz także

Aneta Mościcka Wywóz nieczystości z przydomowego szamba

Wywóz nieczystości z przydomowego szamba Wywóz nieczystości z przydomowego szamba

Regulamin gminy powinien określać zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Regulamin gminy powinien określać zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Paweł Puch Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne

Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje jako twór o charakterze techniczno-prawnym, oznaczającym ogół właścicieli lokali, położonych w ramach danej nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnocie nie przysługuje uprawnienie...

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje jako twór o charakterze techniczno-prawnym, oznaczającym ogół właścicieli lokali, położonych w ramach danej nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnocie nie przysługuje uprawnienie z tytułu własności czy posiadania (np. roszczenia windykacyjne i posesoryjne).

Przemysław Gogojewicz Zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej Zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą...

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Podstawy istnienia funduszu udziałowego w spółdzielniach reguluje Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1443). Zgodnie z nią fundusz udziałowy jest zasadniczym i obowiązkowym funduszem spółdzielni. Powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie, z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Wpłaty członkowskie na fundusz udziałowy wiążą się z kwestią członkostwa w spółdzielni. Obowiązek wszystkich członków stanowi wniesienie zadeklarowanych udziałów. Statut każdej spółdzielni musi regulować w szczególności wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy ich  wnoszenia oraz zwrotu oraz skutki zaniedbania tego w terminie.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do spółdzielni jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej, która zawiera m.in. informację o ilości zadeklarowanych udziałów.

Już po przyjęciu do spółdzielni można zadeklarować dalszy udział. Minimalny wymóg ustawowy zadeklarowanie jednego udziału. Wszystkie tak dokonane wpłaty zwiększają wysokość funduszu udziałowego, z tym, że jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, to może również określać ich górną granicę.

W konsekwencji fundusz udziałowy jest funduszem podzielnym (w odróżnieniu od funduszu zasobowego) i stanowi równowartość udziałów wszystkich członków.

Wpłaty na fundusz udziałowy zasadniczo są wpłatami pieniężnymi, natomiast oznaczenie wartości udziałów może nastąpić również poprzez odniesienie do podstaw prawnych jej ustalenia. Może to nastąpić przez wskazanie, że jeden udział stanowi określoną procentowo część minimalnego miesięcznego wynagrodzenia o w danym roku kalendarzowym.

Najczęściej w SM przyjmuje się zasadę, że do czasu ustania członkostwa opłacony udział nie podlega już podwyższeniu, natomiast w przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo wnosi się udziały w wysokości wymaganej w chwili ponownego przyjmowania w poczet członków.

Fundusz a nadwyżka lub strata

Interesująca jest możliwość uszczuplenia funduszu udziałowego, a także kwestia zwiększenia środków na tym funduszu. Powiązać je należy z zagadnieniami nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz straty bilansowej.

Zgodnie z art. 75 prawa spółdzielczego, nadwyżka bilansowa to zysk spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe. Chodzi tutaj więc o wykazywany w rocznym sprawozdaniu finansowym zysk netto spółdzielni. Strata bilansowa jest zaś sytuacją odwrotną.

Powszechna praktyka spółdzielni, nieregulowana ustawowo, to zamieszczanie szczegółowych postanowień dotyczących ich funduszy nie tylko w statutach, lecz także w wewnętrznych regulaminach. Utworzenie funduszu innego niż udziałowy lub zasobowy musi wynikać z odrębnych przepisów lub z postanowień statutowych.

Pewną swobodę w kwestii warunków uszczuplenia środków funduszu udziałowego daje treść art. 90 prawa spółdzielczego. Pod wskazanymi poniżej warunkami możliwe jest to w wypadku zaistnienia tak zwanych strat bilansowych spółdzielni.

Strata finansowa jako jej ujemny wynik finansowy wiąże się z wymogiem składania jej rocznych sprawozdań finansowych oraz ze stosowanymi w niej zasadami rachunkowości.

Uszczuplić fundusz udziałowy można wtedy, gdy wykazane straty bilansowe spółdzielni przekraczają wartość funduszu zasobowego, który powstał w szczególności z wpłat wpisowego, powiększonych o nadwyżki bilansowe z lat poprzednich, oraz z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, np. z przychodów spółdzielni.

Przychody mogą powstać np. w wyniku użytkowania lub sprzedaży środków trwałych. Straty bilansowe spółdzielni w wypadku wyczerpania funduszu zasobowego w pozostałej części są pokrywane z innych funduszy własnych spółdzielni. W takim przypadku jednak kolejność zaspokojenia wynika z postanowień statutu.

Jeśli w statucie znajduje się taka regulacja, to straty bilansowe w części, której nie pokrywają środki funduszu zasobowego, mogą być w pierwszej kolejności pokrywane z funduszy własnych spółdzielni, innych niż fundusz udziałowy (np. funduszu wkładów budowlanych czy remontowego).

Nadwyżka bilansowa a fundusz udziałowy

W każdym jednak wypadku istnieje obowiązek pokrycia straty bilansowej, a więc – określone ryzyko użycia do tego celu środków funduszu udziałowego. Jest ono tym mniejsze, im większa jest kwota środków zgromadzonych na funduszu zasobowym, a ponadto – im bardziej kwota funduszu udziałowego jest zabezpieczona poprzez wprowadzenie w statucie określonej kolejności pokrywania straty bilansowej.

W celu zabezpieczenia interesów członków spółdzielni ustawodawca w art. 76 prawa spółdzielczego wprowadził obowiązek przeznaczania co najmniej 5% nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli nie osiąga on wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Wprawdzie każdy członek ma prawo do udziału w nadwyżce bilansowej, ale jednak musi być ona podzielona na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem wymogu ustawowego w sytuacji niepełnego pokrycia zadeklarowanych udziałów.

Chodzi o sytuację, w której zadeklarowane przez danego członka udziały nie zostały faktycznie w całości wniesione. Wtedy obligatoryjnie kwoty, przypadające danemu członkowi z tytułu podziału nadwyżki finansowej, zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

Regulacja funduszu udziałowego ma związek z uregulowaniem kwestii funduszu zasobowego. Przepływ środków pomiędzy nimi możliwy jest w zasadzie jedynie w kierunku z funduszu zasobowego na udziałowy, jako rezultat waloryzacji udziałów, która musiałaby mieć podstawy np. w ustawie.

Powstanie nadwyżki bilansowej nie powoduje automatycznego przekazania tych środków ani do funduszu zasobowego, ani też na poczet zwiększenia funduszu udziałowego. Rozstrzygające w tym zakresie będą decyzje walnego zgromadzenia danej spółdzielni.

Jednocześnie ustawodawca nie wprowadził limitu wysokości środków zgromadzonych na funduszu zasobowym. Ma to istotne znaczenie w związku z prowadzoną przez wiele spółdzielni działalnością inwestycyjnej, z którą wiąże się określone ryzyko gospodarcze.

Strata a udziały

Na szczęście, niezależnie od wyżej wskazanych mechanizmów, ustawodawca zagwarantował również (w art. 19 prawa spółdzielczego), że członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

W konsekwencji członkowie spółdzielni nie odpowiadają osobiście wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Wierzyciele ci nie mają prawa prowadzić egzekucji z majątku członków. Na pokrycie zobowiązań spółdzielni mogą być natomiast przeznaczone udziały, które dany członek zadeklarował.

Jedynie gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wpłacenia udziałów wcześniej niż to przewiduje statut. Podobnie po ogłoszeniu upadłości spółdzielni członkowie, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

Dodatkowo art. 27 §2 prawa spółdzielczego stanowi, że wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa, z tym że – zgodnie z §5 tego przepisu – wierzytelności spółdzielni do członka z tytułu wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni.

Zwrot udziałów

Wskazać należy, że zgodnie z ustawą członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o wypłatę udziałów oraz o zwrot wkładów lub o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne, w każdym wypadku od dnia wymagalności.

Roszczenia o wypłatę udziałów przedawniają się po upływie trzech lat. Termin przedawnienia liczyć należy od dnia wymagalności. W celu jej ustalenia sięgnąć należy do art. 26 prawa spółdzielczego. Zgodnie z nim udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym przestał on należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut.

Z treścią art. 26 prawa spółdzielczego koresponduje art. 21 prawa spółdzielczego oraz art. 27 §2 tej ustawy. Z ww. przepisów wynika, że członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu).

Należy ponadto wziąć pod uwagę, iż ustanie członkostwa może nastąpić nie tylko w wyniku śmierci, lecz także w innych ustawowo regulowanych sytuacjach, jak wykluczenie, wykreślenie czy też wystąpienie ze spółdzielni za wypowiedzeniem.

Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 §2). Sposób i termin zwrotu określa statut.

Zasadą, zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych, jest zwrot udziałów według wartości nominalnej. Szczególną podstawę waloryzacji udziałów spółdzielni innych niż mieszkaniowe stanowiła ustawa o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (DzU z 1991 r. nr 83, poz. 373 ze zm.).

Wypłata może nastąpić w związku z tym, że fundusz udziałowy – w odróżnieniu od funduszu zasobowego – jest funduszem podzielnym na poszczególnych członków. Część majątku spółdzielni przypisana do danego członka w funduszu udziałowym może być w szczególności zwrócona na zasadach określonych w ustawie.

Dziedziczenie udziałów

Szczególnymi przypadkami uszczuplenia funduszu udziałowego są: przeniesienie, zwrot oraz egzekucja udziałów członka spółdzielni. Zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, możliwe jest zadysponowanie przez członka na wypadek śmierci swoimi udziałami w spółdzielni. Kwestię dziedziczenia udziałów należy odróżnić od możliwości zwrotu wartości wpłat dokonanych na udziały.

Z art. 16 §3 prawa spółdzielczego wynika, że członek może – w deklaracji lub złożonym spółdzielni odrębnym pisemnym oświadczeniu – wskazać osobę, której spółdzielnia po jego śmierci ma wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

Z kolei zgodnie z art. 16a prawa spółdzielczego, spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli jest więcej niż jeden spadkobierca, powinni oni wskazać jednego, który uzyska prawo do udziałów, chyba że podzielą udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do spółdzielni.

Równocześnie spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie.

Podział nadwyżki bilansowej

Interesujące są kwestie potencjalnych korzyści finansowych w związku z zadeklarowanymi i wniesionymi udziałami członkowskimi. Możliwości w tym zakresie pojawiają się w wyniku zaistnienia nadwyżki bilansowej zgodnie z art. 75 prawa spółdzielczego.

Art. 77 §4 prawa spółdzielczego stanowi, że jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, uwzględnia się w nim byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.

Jeżeli walne zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu części nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu udziałowego, to pozwala ona na dokonanie księgowej operacji przeksięgowania środków. Dodatkowo w takiej sytuacji, na podstawie art. 5 §1 pkt 3 prawa spółdzielczego, należy na nowo określić wysokość udziałów członkowskich, do czego wymagana jest uchwała o zmianie statutu.

W konsekwencji członkowie spółdzielni, którzy korzystają z przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na fundusz udziałowy, nie będą musieli składać deklaracji uzupełniającej w celu zadeklarowania dalszych udziałów.

Zamiast tego, w wyniku przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na fundusz udziałowy, dochodzi do zmiany wartości udziałów poprzez ich określenie w nowej wyższej wysokości (por. pismo NBP NB-BPN-III-PMB-523-1/47/05 z 7 kwietnia 205 r., lex nr 4115).

Art. 78 prawa spółdzielczego koresponduje z postulowaną w doktrynie i orzecznictwie, wyrażoną odnośnie do spółdzielni mieszkaniowych, koncepcją, aby ich dochody były dostosowane do wydatków. Wskazano, by nie uchwalać obciążeń finansowych członków, które prowadzą do gromadzenia zasobów finansowych w wysokości nieuzasadnionej bieżącymi potrzebami (pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu Uchwały SN 7s z 6 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 117/91, lex nr 3709).

Brak jednak ustawowych regulacji, które ograniczałyby autonomię spółdzielni w zakresie wydatkowania nadwyżki finansowej na fundusz zasobowy, z wyjątkiem przypadków wyżej opisanych. Nie można ponadto z góry wyłączyć kontroli uchwał w tym przedmiocie w odniesieniu do ewentualnej sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Z uwagi na przyznanie walnemu zgromadzeniu kompetencji do podejmowania uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, uchwały w tym zakresie podlegają ogólnej kontroli członków przewidzianej w art. 42 prawa spółdzielczego. Mogą być więc skutecznie zaskarżone do sądu, gdyby były niezgodne z ustawą lub postanowieniami statutu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Mucha Mucha, 25.01.2022r., 00:59:30 Czy w egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni dopuszczalne jest zajęcie wierzytelności w postaci funduszu zasobowego i udziałowego?

Powiązane

Redakcja news Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne? Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach...

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach ze wspólnotą. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa musi nawiązać kontakt z najemcą. Jeśli właściciel mieszkania przygotuje pełnomocnictwo dla najemcy, to osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła m.in. współuczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, zamiast...

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Agnieszka Żelazna Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów...

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego nie może być akceptowana sytuacja, w której nabywca własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jego zgody, zostaje pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy obligacyjnej, której nie był stroną.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Frydryszak Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy Przekazywanie urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności...

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy w zakresie sieci i przyłączy. W poniższym artykule zajmę się procedurą przekazywania urządzeń do majątku dostawcy.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

mgr Jarosław Kowszuk Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu,...

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.

Małgorzata Pundyk-Glet Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Agnieszka Żelazna Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy...

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Anna Ruszczak news Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań? Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Aneta Mościcka Strony podziału nieruchomości

Strony podziału nieruchomości Strony podziału nieruchomości

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału,...

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału, podobnie jak osoba, która zgłasza roszczenia do nieruchomości podlegającej podziałowi.

Aneta Mościcka Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana...

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne? Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi...

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda. Są one w posiadaniu dostawcy – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub danej gminy, która jest często właścicielem takiego przedsiębiorstwa, spółki (przepisy art. 49 KC oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) i to na niej ciąży obowiązek jej konserwacji.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.