administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS, fot. pixabay

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS, fot. pixabay

Konieczne jest zainicjowanie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na to, że obecne brzmienie przepisów ustawy stwarza możliwość dla działania zorganizowanych grup przestępczych.

Zobacz także

Marta Chmielewska Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć? Czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć?

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Na tak zadane pytanie automatyczną odpowiedzią jest zaprzeczenie, niemniej istnieją sytuacje, w których rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa może zakończyć swój byt.

Redakcja news Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024?

Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024? Czy to koniec patodeweloperki? Co zmieni się od 1 sierpnia 2024?

Od 1 sierpnia wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń z zakresu przepisów budowlanych, które mają na celu m.in. walkę z patodeweloperką.

Od 1 sierpnia wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń z zakresu przepisów budowlanych, które mają na celu m.in. walkę z patodeweloperką.

Przemysław Gogojewicz Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej

Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej Należności byłych małżonków względem wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 3 i 3 a ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych...

Zgodnie z art. 3 i 3 a ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej...

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował nawet projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (propozycje zmian poniżej) w związku z nadużywaniem w ostatnim czasie tej regulacji przez zorganizowane grupy, które wykorzystując m.in. wadliwą instytucję pełnomocnictwa próbują same dokańczać przerwane Walne Zgromadzenia, gdy przerwano je z uwagi na ich zakłócanie i nieprawidłowości związane z pełnomocnictwami i następnie zgłaszać te zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika to z tego, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejestrowy bada jedynie formularze a nie prawidłowość podstawy prawnej samego wniosku. W związku z powyższym Związek opracował projekt zmian w przepisach prawa, które każdorazowo będą nakazywały Sądowi Rejestrowemu zasięganie opinii Związku Rewizyjnego przed dokonaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższe pozwoli uchronić miliony członków spółdzielni mieszkaniowych przed grabieżą majątku spółdzielczego.

Apel ZRSM RP 

Aktywność zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się handlem pełnomocnictwami na walnych zgromadzenia spółdzielniach mieszkaniowych polega m.in. na opłacaniu przez takie grupy pracowników spółdzielni celem pozyskania danych osobowych członków, a w konsekwencji przygotowania na masową skalę pełnomocnictw in blanco do wykorzystania w trakcie Walnych Zgromadzeń przez członków takich grup oraz zakłócania przebiegu Walnego Zgromadzenia przez rzekomych ekspertów. W tej sprawie Związek wydał również komunikat, skierowany do członków spółdzielni, zrzeszonych w Związku o następującej treści:

„Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (dalej jako: Związek), skupiającego środowisko spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, na podstawie art. 240 §3 pkt 5 in principio ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU z 2021 r., poz. 648 tj. z późn.zm.), zgodnie z którym do zadań związku rewizyjnego należy inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami, wobec sygnalizowania przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe aktywności zorganizowanych grup przestępczych trudniących się handlem pełnomocnictwami na Walnych Zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych, polegającej m.in. na opłacaniu przez takie grupy pracowników spółdzielni celem pozyskania danych osobowych członków, a w konsekwencji przygotowania na masową skalę pełnomocnictw in blanco do wykorzystania w trakcie Walnych Zgromadzeń przez członków takich grup oraz zakłócania przebiegu Walnego Zgromadzenia przez rzekomych ekspertów, wynajętych przez członków tych grup, zwracamy się do Państwa z apelem nie tylko o wzmożoną czujność i przerywanie oraz niekontynuowanie Walnych Zgromadzeń w przypadku podejrzenia popełniania przestępstwa, ale również informowanie o takim procederze zarówno Związku Rewizyjnego, jak i sąsiadujących spółdzielni mieszkaniowych oraz właściwych organów ścigania. Uznajemy za celowe poinformowanie za Państwa pośrednictwem o działaniu takich grup również członków Państwa spółdzielni mieszkaniowych w celu przeciwdziałania takim zdarzeniom w przyszłości. Sprawa jest o tyle pilna, że sygnalizowane przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe przypadki takich zdarzeń, ostatnio zaobserwowane na terenie małopolski, mogą mieć również związek z naruszeniami rozporządzenia RODO”.1

Proponowane zmiany w ustawie o KRS 

Wobec powyższego za celowe należy przyjąć, aby przepis art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymał następujące brzmienie:

  • Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
  • Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
  • W przypadku spółdzielni mieszkaniowych przed dokonaniem wpisu w Rejestrze Sąd zasięga opinii Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, a w przypadku spółdzielni niezrzeszonych opinii Krajowej Rady Spółdzielczej.
  • Podmioty, o których mowa w ust. 3 wydają opinię w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku z Sądu w sprawie danej spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku braku wydania opinii uznaje się, że nie zgłosiły one uwag do planowanego wpisu w Rejestrze.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Ponadto sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Nierzadko więc w ramach składanych środków zaskarżenia na wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmujące zmiany w składzie organów osób prawnych zarzuca się naruszenie przez Sąd art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS przez niezastosowanie i nie dokonanie badania dołączonych do wniosku dokumentów pod względem formy i treści z przepisami prawa, co skutkować mogło dokonaniem wpisu w KRS na podstawie dokumentacji, która sporządzona została z pominięciem przepisów prawa, przez nieuprawnione podmioty.

Czynności, których skutki prawne podlegają ujawnieniu w KRS

Działanie sądu rejestrowego powinno, poza kontrolą formalną wniosku, obejmować również badanie merytoryczne w zakresie zgodności z prawem czynności wskazywanej przez wnioskodawcę jako podstawa materialna wpisu (por. orz. SN z 16.11.1928 r., I C 2184/27, OSNC 1928, Nr 2, poz. 180; post. SN z 12.4.1990 r., III CRN 93/90, niepubl.; uchw. SN(7) z 15.3.1991 r., III CZP 13/91, Legalis; post. SN z 26.3.1998 r., I CKN 227/97, Legalis; uchw. SN z 12.1.2001 r., III CZP 44/00, Legalis; uchw. SN z 22.9.1993 r., III CZP 118/93, Legalis)”. Stanowisko takie podtrzymywane jest również na tle art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS. Uznaje się, że działania sądu rejestrowego nie można sprowadzać wyłącznie do dokonywania czynności technicznych, a zatem na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS, sąd rejestrowy ma obowiązek kontrolować wniosek w aspekcie formalnym i merytorycznym. Kontrola merytoryczna wniosku obejmuje przy tym badanie, czy zostały zachowane ustawowe wymagania przewidziane dla czynności, których skutki prawne podlegają ujawnieniu w KRS. Sąd rejestrowy jest więc władny do zbadania zgodności np. uchwały Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, gdy ta została wskazana we wniosku jako podstawa materialna wpisu w KRS.

Jak podkreśla się w orzecznictwie sąd rejestrowy powinien czuwać, aby w rejestrze umieszczane były tylko dane prawdziwe.2 Wynika to z funkcji i zadań Krajowego Rejestru Sądowego, związanego instytucjonalnie z księgami publicznymi, mającymi pełnić powszechną rolę informacyjną w ważnych dziedzinach porządkowanych prawnie, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrowania obrotu prawnego. Cechuje je prawdziwość danych, rzetelność, aktualność, kompletność, możliwość identyfikacji uczestników obrotu, ustalenia kolejności i czasu dokonywanych przez nich czynności, ich treści, zmian itd. Tworzy to przesłanki do zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu, co ma fundamentalne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej, opartej na regułach uczciwej konkurencji równych prawnie podmiotów.

Za postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku (sygn. akt II CSK 186/08) skarżący zwraca uwagę, że: „W orzecznictwie wskazuje się, że sąd rejestrowy, działając na podstawie art. 23 ust. 1 KRSU, powinien podjąć działania merytoryczne, związane z oceną zgłoszonego wniosku o wpis. Wynikającego z tego przepisu obowiązku sądu rejestrowego badania treści dokumentu z przepisami prawa nie należy rozumieć wyłącznie poprzez weryfikację, czy wszystkie wymagane prawem dokumenty dotyczące zdarzenia podlegającego ujawnieniu w rejestrze zostały sporządzone i załączone do wniosku o wpis. W zakresie kompetencji sądu rejestrowego, realizowanej na tej podstawie prawnej, jest również ocena wniosku i załączonych do niego dokumentów pod względem merytorycznym, w tym również wymagań ustawowych dla poszczególnych czynności mających stanowić materialnoprawną podstawę dla dokonania wpisu w rejestrze”.

KRS ma być wiarygodnym źródłem informacji 

Sąd rejestrowy nie pełni zatem tylko roli technicznej, nie może więc wpisywać wszelkich zgłoszonych danych tylko dlatego, że są to dane przewidziane prawem. Sąd rejestrowy winien załączone dokumenty zbadać i stwierdzić na użytek prowadzonego postępowania, że konkretna uchwała została podjęta w okolicznościach albo zgodnych z prawem, albo z prawem niezgodnych (za postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 11 września 2017 roku, sygn. akt XXIII Ga 907/17).

Skarżący zarzucają nierzadko naruszenie art. 23 ust. 2 zdanie drugie Ustawy o KRS. Wskazany przepis rozszerza zakres czynności weryfikacyjnych sądu rejestrowego przy rozpoznawaniu wniosku, pozwalając sądowi na konfrontowanie informacji, wynikających z danych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentów ze stanem rzeczywistym, jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności. Wątpliwości sądu rejestrowego mogą wynikać m.in. z treści dokumentów załączonych do wniosku, faktów znanych sądowi z urzędu, faktów powszechnie znanych oraz doświadczenia życiowego, przyjmowanego przez sąd na potrzeby orzekania.3

Tak określona aktywność sądu rejestrowego ma wpływać na urzeczywistnienie przypisywanej KRS funkcji, która jest związana z postrzeganiem tej instytucji jako wiarygodnego źródła informacji o podmiotach w nim ujawnionych. Ewentualne niezgodności pomiędzy danymi zgłoszonymi a rzeczywistym stanem rzeczy powinny być zatem wyeliminowane przez sąd rejestrowy w związku z rozpoznaniem wniosku, gdy w procesie rozpoznania wniosku sąd rejestrowy będzie miał ku temu uzasadnione wątpliwości.

Nie sposób więc zgodzić się ze stanowiskiem, iż uzasadnione wątpliwości co do stanu rzeczywistego są zgodne ze złożonym wnioskiem o wpis. Jeżeli wielokrotnie skierowano do Sądu Rejestrowego korespondencję wskazującą na obawę podjęcia przez nieuprawnione podmioty prób dokonania zmian w Rejestrze, winno to zostać wzięte pod uwagę przez ten Sąd.

Literatura

  1. Zob. komunikat Związku na stronie internetowej: www.zrsmrp.com.pl/komunikat-zrsm-rp/
  2. tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r. (III CSK 56/08), nawiązujące do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1991 r. (III CZP 13/91), postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r. (I CKN 227/97) oraz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r. (III CZP 44/00)
  3. tak: Michnik, Ustawa o KRS, art. 23 KRSU, s. 224

Komentarze

  • wojciech wojciech, 15.12.2022r., 14:47:13 Bardzo dziękujemy za artykuł zgodny z ustawami, lecz wskazane jest aby Związek Rewizyjny KRS w Warszawie udzielił wskazówek lustratorowi gdyby w protokołach lustracyjnych lustrator dokonał zapisu stwierdzającego czy zarząd danej spółdzielni dopełnił ustawowego obowiązku w zakresie zgłoszenia.
  • wojciech wojciech, 15.12.2022r., 14:49:14 W tym przypadku lustrator nie naruszy kompetencji Związku Rewizyjnego w zakresie kompetencji nakazowo-władczym lecz tylko stwierdza fakt.

Powiązane

Paweł Puch Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności...

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności związane z zarządzaniem na podstawie umowy i nie ma to nic wspólnego z powierzeniem zarządu.

Paweł Puch Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie...

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie przy dostawie ciepła może doprowadzić do ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Wybrane kwestie prezentujemy w świetle litery prawa.

Marta Chmielewska Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal...

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal będzie podlegał, w niektórych sytuacjach, bonifikacie zwalniającej z obowiązku ponoszenia opłat za to przekształcenie.

Paweł Puch Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Paweł Puch Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Katarzyna Jachacy Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną nieruchomości?

Jacek Frydryszak Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość...

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość podlegająca podziałowi, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy wydano decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy żadnego z tych dokumentów nie ma, stosujemy przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 UGN.

Redakcja news Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania...

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania danego regionu i potrzeby lokalnej społeczności.

Redakcja news Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Redakcja news Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne? Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach...

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach ze wspólnotą. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa musi nawiązać kontakt z najemcą. Jeśli właściciel mieszkania przygotuje pełnomocnictwo dla najemcy, to osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła m.in. współuczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, zamiast...

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Agnieszka Żelazna Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów...

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego nie może być akceptowana sytuacja, w której nabywca własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jego zgody, zostaje pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy obligacyjnej, której nie był stroną.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy » Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.