administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS, fot. pixabay

Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS, fot. pixabay

Konieczne jest zainicjowanie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na to, że obecne brzmienie przepisów ustawy stwarza możliwość dla działania zorganizowanych grup przestępczych.

Zobacz także

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Anna Ruszczak news W 2024 roku płaca minimalna może przekroczyć 4,2 tys. zł brutto

W 2024 roku płaca minimalna może przekroczyć 4,2 tys. zł brutto W 2024 roku płaca minimalna może przekroczyć 4,2 tys. zł brutto

W 2023 roku płaca minimalna pierwszy raz wzrosła w styczniu. Druga podwyżka czeka firmy w lipcu. Zgodnie z obowiązującym prawem, kolejna powinna mieć miejsce na początku 2024 roku.

W 2023 roku płaca minimalna pierwszy raz wzrosła w styczniu. Druga podwyżka czeka firmy w lipcu. Zgodnie z obowiązującym prawem, kolejna powinna mieć miejsce na początku 2024 roku.

Anna Ruszczak news Długotrwałe głosowanie nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Długotrwałe głosowanie nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej Długotrwałe głosowanie nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Głosowanie nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej nie jest proste. Decyzje mogą być podejmowane przez wiele miesięcy, bo prawo nie wskazuje, jak długo można zbierać głosy.

Głosowanie nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej nie jest proste. Decyzje mogą być podejmowane przez wiele miesięcy, bo prawo nie wskazuje, jak długo można zbierać głosy.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował nawet projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (propozycje zmian poniżej) w związku z nadużywaniem w ostatnim czasie tej regulacji przez zorganizowane grupy, które wykorzystując m.in. wadliwą instytucję pełnomocnictwa próbują same dokańczać przerwane Walne Zgromadzenia, gdy przerwano je z uwagi na ich zakłócanie i nieprawidłowości związane z pełnomocnictwami i następnie zgłaszać te zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika to z tego, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejestrowy bada jedynie formularze a nie prawidłowość podstawy prawnej samego wniosku. W związku z powyższym Związek opracował projekt zmian w przepisach prawa, które każdorazowo będą nakazywały Sądowi Rejestrowemu zasięganie opinii Związku Rewizyjnego przed dokonaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższe pozwoli uchronić miliony członków spółdzielni mieszkaniowych przed grabieżą majątku spółdzielczego.

Apel ZRSM RP 

Aktywność zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się handlem pełnomocnictwami na walnych zgromadzenia spółdzielniach mieszkaniowych polega m.in. na opłacaniu przez takie grupy pracowników spółdzielni celem pozyskania danych osobowych członków, a w konsekwencji przygotowania na masową skalę pełnomocnictw in blanco do wykorzystania w trakcie Walnych Zgromadzeń przez członków takich grup oraz zakłócania przebiegu Walnego Zgromadzenia przez rzekomych ekspertów. W tej sprawie Związek wydał również komunikat, skierowany do członków spółdzielni, zrzeszonych w Związku o następującej treści:

„Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (dalej jako: Związek), skupiającego środowisko spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, na podstawie art. 240 §3 pkt 5 in principio ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU z 2021 r., poz. 648 tj. z późn.zm.), zgodnie z którym do zadań związku rewizyjnego należy inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami, wobec sygnalizowania przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe aktywności zorganizowanych grup przestępczych trudniących się handlem pełnomocnictwami na Walnych Zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych, polegającej m.in. na opłacaniu przez takie grupy pracowników spółdzielni celem pozyskania danych osobowych członków, a w konsekwencji przygotowania na masową skalę pełnomocnictw in blanco do wykorzystania w trakcie Walnych Zgromadzeń przez członków takich grup oraz zakłócania przebiegu Walnego Zgromadzenia przez rzekomych ekspertów, wynajętych przez członków tych grup, zwracamy się do Państwa z apelem nie tylko o wzmożoną czujność i przerywanie oraz niekontynuowanie Walnych Zgromadzeń w przypadku podejrzenia popełniania przestępstwa, ale również informowanie o takim procederze zarówno Związku Rewizyjnego, jak i sąsiadujących spółdzielni mieszkaniowych oraz właściwych organów ścigania. Uznajemy za celowe poinformowanie za Państwa pośrednictwem o działaniu takich grup również członków Państwa spółdzielni mieszkaniowych w celu przeciwdziałania takim zdarzeniom w przyszłości. Sprawa jest o tyle pilna, że sygnalizowane przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe przypadki takich zdarzeń, ostatnio zaobserwowane na terenie małopolski, mogą mieć również związek z naruszeniami rozporządzenia RODO”.1

Proponowane zmiany w ustawie o KRS 

Wobec powyższego za celowe należy przyjąć, aby przepis art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymał następujące brzmienie:

  • Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
  • Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
  • W przypadku spółdzielni mieszkaniowych przed dokonaniem wpisu w Rejestrze Sąd zasięga opinii Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, a w przypadku spółdzielni niezrzeszonych opinii Krajowej Rady Spółdzielczej.
  • Podmioty, o których mowa w ust. 3 wydają opinię w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku z Sądu w sprawie danej spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku braku wydania opinii uznaje się, że nie zgłosiły one uwag do planowanego wpisu w Rejestrze.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Ponadto sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Nierzadko więc w ramach składanych środków zaskarżenia na wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmujące zmiany w składzie organów osób prawnych zarzuca się naruszenie przez Sąd art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS przez niezastosowanie i nie dokonanie badania dołączonych do wniosku dokumentów pod względem formy i treści z przepisami prawa, co skutkować mogło dokonaniem wpisu w KRS na podstawie dokumentacji, która sporządzona została z pominięciem przepisów prawa, przez nieuprawnione podmioty.

Czynności, których skutki prawne podlegają ujawnieniu w KRS

Działanie sądu rejestrowego powinno, poza kontrolą formalną wniosku, obejmować również badanie merytoryczne w zakresie zgodności z prawem czynności wskazywanej przez wnioskodawcę jako podstawa materialna wpisu (por. orz. SN z 16.11.1928 r., I C 2184/27, OSNC 1928, Nr 2, poz. 180; post. SN z 12.4.1990 r., III CRN 93/90, niepubl.; uchw. SN(7) z 15.3.1991 r., III CZP 13/91, Legalis; post. SN z 26.3.1998 r., I CKN 227/97, Legalis; uchw. SN z 12.1.2001 r., III CZP 44/00, Legalis; uchw. SN z 22.9.1993 r., III CZP 118/93, Legalis)”. Stanowisko takie podtrzymywane jest również na tle art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS. Uznaje się, że działania sądu rejestrowego nie można sprowadzać wyłącznie do dokonywania czynności technicznych, a zatem na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o KRS, sąd rejestrowy ma obowiązek kontrolować wniosek w aspekcie formalnym i merytorycznym. Kontrola merytoryczna wniosku obejmuje przy tym badanie, czy zostały zachowane ustawowe wymagania przewidziane dla czynności, których skutki prawne podlegają ujawnieniu w KRS. Sąd rejestrowy jest więc władny do zbadania zgodności np. uchwały Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, gdy ta została wskazana we wniosku jako podstawa materialna wpisu w KRS.

Jak podkreśla się w orzecznictwie sąd rejestrowy powinien czuwać, aby w rejestrze umieszczane były tylko dane prawdziwe.2 Wynika to z funkcji i zadań Krajowego Rejestru Sądowego, związanego instytucjonalnie z księgami publicznymi, mającymi pełnić powszechną rolę informacyjną w ważnych dziedzinach porządkowanych prawnie, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrowania obrotu prawnego. Cechuje je prawdziwość danych, rzetelność, aktualność, kompletność, możliwość identyfikacji uczestników obrotu, ustalenia kolejności i czasu dokonywanych przez nich czynności, ich treści, zmian itd. Tworzy to przesłanki do zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu, co ma fundamentalne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej, opartej na regułach uczciwej konkurencji równych prawnie podmiotów.

Za postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku (sygn. akt II CSK 186/08) skarżący zwraca uwagę, że: „W orzecznictwie wskazuje się, że sąd rejestrowy, działając na podstawie art. 23 ust. 1 KRSU, powinien podjąć działania merytoryczne, związane z oceną zgłoszonego wniosku o wpis. Wynikającego z tego przepisu obowiązku sądu rejestrowego badania treści dokumentu z przepisami prawa nie należy rozumieć wyłącznie poprzez weryfikację, czy wszystkie wymagane prawem dokumenty dotyczące zdarzenia podlegającego ujawnieniu w rejestrze zostały sporządzone i załączone do wniosku o wpis. W zakresie kompetencji sądu rejestrowego, realizowanej na tej podstawie prawnej, jest również ocena wniosku i załączonych do niego dokumentów pod względem merytorycznym, w tym również wymagań ustawowych dla poszczególnych czynności mających stanowić materialnoprawną podstawę dla dokonania wpisu w rejestrze”.

KRS ma być wiarygodnym źródłem informacji 

Sąd rejestrowy nie pełni zatem tylko roli technicznej, nie może więc wpisywać wszelkich zgłoszonych danych tylko dlatego, że są to dane przewidziane prawem. Sąd rejestrowy winien załączone dokumenty zbadać i stwierdzić na użytek prowadzonego postępowania, że konkretna uchwała została podjęta w okolicznościach albo zgodnych z prawem, albo z prawem niezgodnych (za postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 11 września 2017 roku, sygn. akt XXIII Ga 907/17).

Skarżący zarzucają nierzadko naruszenie art. 23 ust. 2 zdanie drugie Ustawy o KRS. Wskazany przepis rozszerza zakres czynności weryfikacyjnych sądu rejestrowego przy rozpoznawaniu wniosku, pozwalając sądowi na konfrontowanie informacji, wynikających z danych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentów ze stanem rzeczywistym, jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności. Wątpliwości sądu rejestrowego mogą wynikać m.in. z treści dokumentów załączonych do wniosku, faktów znanych sądowi z urzędu, faktów powszechnie znanych oraz doświadczenia życiowego, przyjmowanego przez sąd na potrzeby orzekania.3

Tak określona aktywność sądu rejestrowego ma wpływać na urzeczywistnienie przypisywanej KRS funkcji, która jest związana z postrzeganiem tej instytucji jako wiarygodnego źródła informacji o podmiotach w nim ujawnionych. Ewentualne niezgodności pomiędzy danymi zgłoszonymi a rzeczywistym stanem rzeczy powinny być zatem wyeliminowane przez sąd rejestrowy w związku z rozpoznaniem wniosku, gdy w procesie rozpoznania wniosku sąd rejestrowy będzie miał ku temu uzasadnione wątpliwości.

Nie sposób więc zgodzić się ze stanowiskiem, iż uzasadnione wątpliwości co do stanu rzeczywistego są zgodne ze złożonym wnioskiem o wpis. Jeżeli wielokrotnie skierowano do Sądu Rejestrowego korespondencję wskazującą na obawę podjęcia przez nieuprawnione podmioty prób dokonania zmian w Rejestrze, winno to zostać wzięte pod uwagę przez ten Sąd.

Literatura

  1. Zob. komunikat Związku na stronie internetowej: www.zrsmrp.com.pl/komunikat-zrsm-rp/
  2. tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r. (III CSK 56/08), nawiązujące do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1991 r. (III CZP 13/91), postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r. (I CKN 227/97) oraz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r. (III CZP 44/00)
  3. tak: Michnik, Ustawa o KRS, art. 23 KRSU, s. 224

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • wojciech wojciech, 15.12.2022r., 14:47:13 Bardzo dziękujemy za artykuł zgodny z ustawami, lecz wskazane jest aby Związek Rewizyjny KRS w Warszawie udzielił wskazówek lustratorowi gdyby w protokołach lustracyjnych lustrator dokonał zapisu stwierdzającego czy zarząd danej spółdzielni dopełnił ustawowego obowiązku w zakresie zgłoszenia.
  • wojciech wojciech, 15.12.2022r., 14:49:14 W tym przypadku lustrator nie naruszy kompetencji Związku Rewizyjnego w zakresie kompetencji nakazowo-władczym lecz tylko stwierdza fakt.

Powiązane

Paweł Puch Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej...

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Czynność polegająca na podjęciu robót budowlanych przy obiekcie, stanowiącym współwłasność kilku osób jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd rzeczą wspólną, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w...

Paweł Puch Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r....

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się w duże wspólnoty mieszkaniowe.

Piotr Stosio Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych” Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej....

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które były zarządcami chodnika czy drogi, gdzie doszło do upadku.

Paweł Puch Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z...

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu.

Aneta Mościcka Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty...

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako pełnomocnika właściciela mieszkania za podjęciem danej uchwały – orzekł Sąd Najwyższy.

Paweł Puch Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel...

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel pierwotny zbywa lokale dojdzie do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej1), dotychczasowy właściciel zobowiązany jest wydać zarządowi całą dokumentację techniczną oraz prawną nieruchomości.

Paweł Puch Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników...

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników do niej przyległych.

Agnieszka Żelazna Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r....

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.1)

Piotr Pałka Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na...

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Eugenia Śleszyńska Tajemnica korespondencji

Tajemnica korespondencji Tajemnica korespondencji

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego...

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego z właścicieli lokali, a administrator był umieszczony jedynie w kopii do wiadomości. Co w tym przypadku z obowiązującą klauzulą RODO? – pyta Czytelnik.

Marta Chmielewska Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni...

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni mieszkaniowej?

mgr Jarosław Kowszuk, dr. inż. arch. Adam Baryłka Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym? Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Eugenia Śleszyńska Zmiany Prawa budowlanego

Zmiany Prawa budowlanego Zmiany Prawa budowlanego

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych...

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych potocznie przeglądami technicznymi. Wejdą one w życie z dniem 19 września 2020 r.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II) Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne...

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne zmiany Prawa budowlanego w zakresie odstępstw i możliwości legalizacji starych samowoli budowlanych.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak chce? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Przemysław Gogojewicz Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli...

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli została ona źle wykonana przez zleceniobiorcę to on ponosi odpowiedzialność za jej montaż.

mgr Jarosław Kowszuk Skutki prawne zniszczenia budynku

Skutki prawne zniszczenia budynku Skutki prawne zniszczenia budynku

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

Eugenia Śleszyńska Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III] Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września...

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września 2020 r.; powyższe sygnalizowałam już w poprzednich artykułach.

Redakcja Darowizna korzystna podatkowo

Darowizna korzystna podatkowo Darowizna korzystna podatkowo

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

mgr Jarosław Kowszuk Zima a nieruchomości

Zima a nieruchomości Zima a nieruchomości

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć...

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć konieczność przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

Eugenia Śleszyńska Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Problemy i ograniczenia w okresie pandemii Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne...

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne nakazy i zakazy dla osób i podmiotów gospodarczych, w tym zakaz przemieszczania się, zakaz organizowania zgromadzeń, posiedzeń i spotkań, a także zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

Paweł Puch Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do...

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do dewelopera wspólnota.

Agnieszka Żelazna Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa...

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania2). Zmiany weszły w życie z dniem 19 stycznia br.

Eugenia Śleszyńska Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę....

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ale czy inwestor powinien być usatysfakcjonowany przepisami „upraszczającymi”?

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.