administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zarządca - tani czy drogi?

Janusz Gdański | 2010-09-08
Zarządca - tani czy drogi?

Zarządca - tani czy drogi?

Wysokość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości powinna uwzględniać zakres i jakość świadczonych usług, wielkość i stan techniczny nieruchomości oraz status finansowy właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa zaś decyduje, czy będą to usługi kompleksowe, czy też będą obejmowały tylko niektóre czynności, niezbędne do utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

Zobacz także

TuMieszkamy Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że...

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że usługi zarządzania w tej branży to przede wszystkim stare, dobre, „analogowe“ narzędzia, a przecież... świat idzie naprzód.

TuMieszkamy Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste

Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian, także na rynku mieszkaniowym i zarządzania nieruchomościami. Pandemia przyspieszyła – i tak nieukniknione – zmiany, opierające się na digitalizacji usług. Zarówno Wspólnoty...

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian, także na rynku mieszkaniowym i zarządzania nieruchomościami. Pandemia przyspieszyła – i tak nieukniknione – zmiany, opierające się na digitalizacji usług. Zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe, jak i deweloperzy oczekują, że wszystko będzie działało szybko, prosto i na klik – także usługi zarządzania nieruchomościami.

TuMieszkamy TuMieszkamy wkracza w kolejny etap rozwoju

TuMieszkamy wkracza w kolejny etap rozwoju TuMieszkamy wkracza w kolejny etap rozwoju

TuMieszkamy, marka świadcząca usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, scentralizowała procesy obsługi klienta i otworzyła biuro w Lublinie. Takie działanie to kolejny etap na drodze rozwoju...

TuMieszkamy, marka świadcząca usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, scentralizowała procesy obsługi klienta i otworzyła biuro w Lublinie. Takie działanie to kolejny etap na drodze rozwoju firmy, która poszerza swoją działalność, stawiając na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, łatwą komunikację i łączenie procesów zdalnej obsługi z regularną obecnością specjalistów na terenie nieruchomości.

Niemal od początku roku 1995, tzn. od dnia, w którym zaczęła obowiązywać ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, na łamach prasy branżowej i na różnych forach internetowych toczą się dyskusje na temat wysokości wynagrodzenia zarządcy. Przy czym skupiają się one na ogół wokół stawki wynagrodzenia za 1 m2, chociaż kryterium to nie ma żadnego sensu.

Dlaczego? Otóż porównywać można jedynie wynagrodzenie pobierane przez zarządców za zarządzanie nieruchomością wspólną w porównywalnych budynkach z porównywalnym zakresem obowiązków. Tymczasem są zarządcy, którzy za swoje usługi pobierają bardzo niskie wynagrodzenie, ale dodatkowo obciążają wspólnotę kosztami prowadzenia księgowości, obsługi prawnej i technicznej (przeglądy, kosztorysy itp.), utrzymania biura, korespondencji, rozliczania mediów itp.

Inni natomiast żądają znacznie wyższego wynagrodzenia, ale gwarantują obsługę kompleksową. Na wysokość wynagrodzenia zarządcy muszą mieć także wpływ inne czynniki - wielkość i stan techniczny nieruchomości, a także status finansowy właścicieli lokali.

Jak zapewnić czystą i zdrową wodę mieszkańcom?

Woda dostarczana z sieci wodociągowej do budynku powinna spełniać parametry wody spożywczej pod względem jakości fizykochemicznej i biologicznej.

Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z dystrybucją wody, powiązane z jakością instalacji:

 

 • osady mineralne w rurach
 • osady korozyjne
 • osady biologiczne – biofilm
 • stagnacja wody
 • brak izolacji termicznej rur
 

To krytyczne elementy mogące wpłynąć na zmianę składu chemicznego i biologicznego wody spożywczej pobieranej z kranu użytkownika końcowego.

 

Musimy zatem właściwie zarządzać instalacjami wodnymi by były bezpieczne, trwałe i nie pogarszały jakości wody.

 

Pomóc może nam w tym zastosowanie bezobsługowej fizycznej technologii uzdatniania wody za pomocą urządzeń HydroFLOW.

 

 

Tylko od wspólnoty mieszkaniowej zależy, czy chce płacić mało za kiepską usługę, czy woli płacić więcej, ale mieć usługę kompleksową, stały kontakt z zarządcą i pewność, że wspólny majątek jest w dobrych rękach.

Warto podkreślić, że w myśl ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami to podejmowanie wielu decyzji oraz wykonywanie określonych czynności. Zarządcą powinno nazywać się wyłącznie osobę, która realizuje zadania wymienione w art. 185 tej ustawy:

1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Wykonywanie tych zadań wspólnota mieszkaniowa może powierzyć jedynie w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. notarialnie.

I jeszcze dwa istotne zapisy art. 185:

3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.

4. Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością.

Zarządca, który chciałby zaoferować swoje usługi wspólnocie mieszkaniowej, powinien przygotować wyczerpującą ofertę i wyraźnie zaznaczyć, że będzie:

 1. prowadził dokumentację techniczną nieruchomości, dokonywał obowiązkowych przeglądów technicznych i przygotowywał projekty planów gospodarczych - rocznych i wieloletnich,
 2. podejmował działania zmierzające do regulacji stanów prawnych,
 3. prowadził dokumentację finansową, zawierał umowy o dostawę mediów i usług oraz rozliczał się z nimi w imieniu właścicieli lokali, prowadził ewidencję pozaksięgową zgodną z uchwałą wspólnoty i na jej podstawie przygotowywał roczne sprawozdania rzeczowe i finansowe, przy czym rozliczenia indywidualne będzie sporządzał odrębnie dla każdego członka wspólnoty,
 4. przygotowywał kosztorysy inwestorskie, wybierał wykonawców prac oraz nadzorował ich rzetelne wykonywanie i dokonywał odbiorów robót,
 5. dostarczał korespondencję członkom wspólnoty, organizował i prowadził roczne zebrania wspólnoty oraz w razie potrzeby lub na wniosek właścicieli mających co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej organizował i prowadził dodatkowe zebrania,
 6. wypełniał wnioski o dodatki mieszkaniowe,
 7. załatwiał formalności związane z uzyskiwaniem przez wspólnotę kredytów,
 8. prowadził w imieniu wspólnoty windykację zobowiązań właścicieli lokali,
 9. podejmował skuteczne działania na rzecz zmniejszenia kosztów obciążających właścicieli lokali przez efektywne wykorzystywanie nieruchomości wspólnej (reklamy, dzierżawy, adaptacje),
 10. funkcjonował „przy otwartej kurtynie", tzn. udostępniał członkom wspólnoty wszystkie dokumenty,
 11. udzielał członkom wspólnoty wyczerpujących wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawnych i podejmowanych przez siebie czynności.

Wszystkie te czynności zarządca będzie mógł wykonywać jedynie wtedy, gdy otrzyma odpowiednie pełnomocnictwa od wspólnoty. A za świadczenie takich kompleksowych usług wynagrodzenie powinno być oczywiście godziwe.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zarządcy należy też uwzględnić stan techniczny nieruchomości i możliwości finansowe właścicieli lokali. Jeśli członkowie wspólnoty rzetelnie i terminowo płacą ustalone zaliczki w wysokości umożliwiającej realizację zaplanowanych zadań bez kredytów, a nieruchomość jest w zadowalającym stanie technicznym, to zarządca będzie miał znacznie mniej pracy niż w budynku, w którym cieknie dach, a właściciele lokali są niezamożni lub niechętni do partycypacji w kosztach.

Zarządca nieruchomości nie powinien proponować wynagrodzenia w przeliczeniu na powierzchnię nieruchomości. On oferuje usługę i proponuje jej wykonywanie za określoną kwotę...

Czy zarządca, który złożył wspólnocie mieszkaniowej kompleksową ofertę i zażądał wynagrodzenia w wysokości 0,7 zł/m2 miesięcznie, jest tani, czy drogi? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba jeszcze uwzględnić m.in. powierzchnię nieruchomości. Gdy wynosi ona 500 m2, to wynagrodzenie należy uznać za niewielkie.

Ale czy będzie ono wystarczające, gdy budynek ma powierzchnię 5000 m2, a jego stan techniczny i status finansowy właścicieli lokali jest porównywalny z tym o powierzchni 500 m2? To już nie jest oczywiste.

Zarządca nieruchomości nie powinien proponować wynagrodzenia w przeliczeniu na powierzchnię nieruchomości. On oferuje usługę i proponuje jej wykonywanie za określoną kwotę - np. 2000 zł miesięcznie. O tym, jak kwotą tą podzielą się właściciele lokali, powinna zdecydować wspólnota mieszkaniowa, podejmując odpowiednią uchwałę.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej obciążają członka wspólnoty proporcjonalnie do posiadanego udziału. Należy jednak zauważyć, że ustawodawca nie utożsamia tych kosztów z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Analizując zapis art. 14, można dojść do wniosku, że koszty zarządu to koszty utrzymania nieruchomości wspólnej plus wynagrodzenie zarządu lub zarządcy.

Koszty więc utrzymania nieruchomości wspólnej muszą być dzielone proporcjonalnie do udziałów, ale wynagrodzenie zarządu lub zarządcy już nie. W wielu wspólnotach wynagrodzenie zarządcy jest dzielone „po równo" na każdego właściciela lokalu.

Biorąc pod uwagę fakt, że dla zarządcy wielkość lokalu, którym przecież nie zarządza, jest bez znaczenia, taki sposób podziału kosztów wynagrodzenia zarządcy należy uznać za logiczny i uzasadniony.

Niektórzy zarządcy twierdzą, że wynagrodzenie płacone im przez członka wspólnoty musi być proporcjonalne do powierzchni lokalu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak było, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej to zaakceptuje, ale tak być nie musi. Gdyby nawet upierać się przy tym, że art. 12 ust. 2 dotyczy także wynagrodzenia zarządcy, to kryterium powierzchniowe byłoby bez sensu, tym bardziej że zarządcy na ogół oferują swoje usługi w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, pomijając powierzchnię pomieszczeń przynależnych.

Takie rozumowanie wskazuje jednoznacznie na to, że zarządcy ci nie rozumieją, iż otrzymują wynagrodzenie nie za zarządzanie lokalem, ale nieruchomością wspólną. Oni po prostu kojarzą wynagrodzenie zarządcy z czynszem i „czynszowe" zasady chcą mechanicznie przenosić na wspólnoty.

Analizując ogłoszenia firm zarządzających oraz dyskusje o wynagrodzeniach zarządcy na forach internetowych, można dojść do wniosku, że ustalanie wynagrodzenia „od metrów' jest dość powszechne. Stawki oscylują pomiędzy 0,30 zł/m2 a 1,50 zł/m2. Moim zdaniem analiza stawek za metr kwadratowy nie ma jednak żadnego sensu.

Wspólnotom mieszkaniowym, które uważają, że ich zarządca jest zbyt drogi, radzę zapoznać się z podanym wyżej zakresem czynności rzetelnego zarządcy i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy za kwotę, jaką pobiera mój zarządca, podjąłbym się zarządzania naszą nieruchomością? Uwzględnić przy tym należy jeszcze zakres wiedzy, jaką musi dysponować zarządca. Wystarczy wymienić tylko niektóre akty prawne, stanowiące „elementarz" zarządcy, aby dojść do wniosku, że chęci i dużo wolnego czasu to zbyt mało, aby z zarządzaniem sobie poradzić.

Podstawowe akty prawne to m.in.: kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali, prawo budowlane, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o rachunkowości. Pełny zaś wykaz aktów prawnych, na podstawie których zarządca pracuje, liczy ponad 100 pozycji.

Zarządca musi więc dysponować ogromną wiedzą, której uzyskanie jest trudne i kosztowne. Aby zdobyć licencję zawodową zarządcy nieruchomości, trzeba mieć wyższe wykształcenie, ukończyć dwusemestralne studia podyplomowe oraz odbyć praktykę, która musi trwać minimum sześć miesięcy. Czy osoba, która uzyskała licencję, ma otrzymywać wynagrodzenie na poziomie najniższego w Polsce? Pytanie chyba retoryczne.

Budynki, w których są wspólnoty „postkomunalne", łatwo można poznać po ich stanie technicznym, nierzadko opłakanym.

Na wynagrodzenie zarządcy wpływa też liczba umów zawartych z różnymi wspólnotami. Zarządcy „tani" mają ich zazwyczaj dużo i stąd jakość świadczonych przez nich usług jest niska. Tylko od wspólnoty mieszkaniowej zależy, czy chce płacić mało za kiepską usługę, czy woli płacić więcej, ale mieć usługę kompleksową, stały kontakt z zarządcą i pewność, że wspólny majątek jest w dobrych rękach. Samochód także można naprawiać u pracującego „na czarno" Pana Józia albo w renomowanym warsztacie, gwarantującym jakość wykonanej naprawy. Wybór należy do właściciela, który ponosi konsekwencje swojej decyzji.

Niskie wynagrodzenie - ok. 0,30 - 0,50 zł/m2 - pobierają zazwyczaj firmy komunalne. Prowadzą one najczęściej sprawy wspólnot, które powstały w dawnych budynkach komunalnych. Ponieważ gminy zazwyczaj udzielają najemcom wysokich bonifikat przy zbywaniu lokali na ich rzecz, członkowie takich wspólnot to często ludzie niezamożni, którzy są przeciwni wszelkim remontom i zadowalają się niską jakością usług. Ich wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami jest ograniczona, a zarządcom nie zależy na tym, aby ją wzbogacić.

Konsekwencje są oczywiste - budynki, w których są wspólnoty „postkomunalne", łatwo można poznać po ich stanie technicznym, nierzadko opłakanym. Filozofia zaś właścicieli lokali, którzy kupili je na wolnym rynku, jest już inna - godzą się na wyższe koszty, aby ich majątek, którego uzyskanie było trudne, utrzymywany był w należytym stanie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa istotne fakty. Po pierwsze - w myśl art. 22 ust. 3 punkt 1 ustawy o własności lokali, wynagrodzenie zarządcy nie podlega rozliczeniu i w trakcie roku może być zmienione tylko na podstawie porozumienia stron umowy. Po drugie - nie jest dopuszczalne, aby zarządca proponował wynagrodzenie obejmujące wydatki na eksploatację i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej. Niektórzy zarządcy to właśnie proponują i po rocznym rozliczeniu żądają dopłat, bo np. zakupili komputer lub zwiększył się czynsz za lokal, w którym mają biuro.

Tak więc nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie wynagrodzenie zarządcy jest niskie, a jakie wysokie. Ostrożnie należy podchodzić do ofert zawierających informację, że „kompleksowe zarządzanie świadczymy za 0,50 - 0,70 zł". Takiej oferty nigdy nie złoży profesjonalny i rzetelny zarządca, który przed podjęciem decyzji o przejęciu zarządzania zawsze przeprowadzi wizję lokalną nieruchomości, obejrzy inwentaryzację i poprosi o informacje o aktualnych zaliczkach oraz stanie zobowiązań członków wspólnoty. I tylko z takim zarządcą warto zawrzeć umowę.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Marta Marta, 18.01.2023r., 16:33:57 Ile teraz płaci się zarządcy pow 1030m2 w Krakowie

Powiązane

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji...

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji o przyznawaniu wynagrodzeń dla członków zarządu.

Paweł Puch Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Ewelina Stańczyk-Malicka Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny...

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny dokument. Czy tak ogólnikowy dokument pokontrolny, nie zawierający żadnej podstawy prawnej jest obligujący? Jeśli tak, to do jakich działań zobowiązany jest zarządca, a do jakich właściciel mieszkania?

Paweł Puch Odwołanie członków rady nadzorczej

Odwołanie członków rady nadzorczej

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie...

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie statutu wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw i projektów uchwał: 1. Nieprawidłowości w sposobie działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 2. Odwołanie członków obecnej Rady Nadzorczej, ze względu na brak zaufania do sposobu jej funkcjonowania i niereprezentowanie...

Paweł Puch Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Paweł Puch Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Indywidualne umowy na wywóz odpadów Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Janusz Gdański Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu,...

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu, czy ten, kto był właścicielem w chwili montażu pieca gazowego? I czy właściciel lokalu może odmówić partycypacji w kosztach montażu wkładu kominowego?

Paweł Puch Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę...

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę wskazań – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Paweł Puch Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Kto jest aktualnym właścicielem lokalu? Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić...

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić tego typu informacje? – pyta zarządca z Wrocławia.

Paweł Puch Monitoring na balkonie

Monitoring na balkonie Monitoring na balkonie

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Paweł Puch Jednomyślność właścicieli

Jednomyślność właścicieli Jednomyślność właścicieli

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Redakcja Administratora Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować...

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować ich do wspólnego dbania o nieruchomość? Z pewnością wielu zarządców nieruchomości (nie tylko tych początkujących) zadaje sobie podobne pytania.

Janusz Gdański Zarząd, zarządca, administrator

Zarząd, zarządca, administrator Zarząd, zarządca, administrator

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej...

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej kontrowersji budzi prawo zarządu do samodzielnego wyboru podmiotu nazywanego administratorem.

Maciej Kamiński Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia...

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii kwestią priorytetową jest jak najszybsze jej usunięcie w celu uniknięcia eskalacji zniszczeń.

mgr Jarosław Kowszuk Czym jest interes społeczny?

Czym jest interes społeczny? Czym jest interes społeczny?

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu...

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu społecznego powinny zaś stać m.in. organy administracji publicznej, które rozpatrują daną sprawę.

Paweł Puch Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Kto odpowiada za wyrwę w chodniku? Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku...

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku wspólnoty. Przy studzience na chodniku powstała wyrwa, na której jedna z mieszkanek bloku złamała nogę. Miasto uważa, że odpowiedzialność ponosi wspólnota mieszkaniowa i to ona powinna wypłacić odszkodowanie. Czy ma rację? – Zarząd WM z Warszawy

Paweł Puch Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Opłaty za adaptowaną powierzchnię Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Paweł Puch Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

Miejsca parkingowe dla lokali usługowych Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania...

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania z miejsc parkingowych, które, neistety, zajmują właściciele lokali mieszkalnych. Współwłaściciele mieszkań nie życzą sobie również, aby brama wjazdowa była cały dzień otwarta i na teren wjeżdżały obce (klientów lokali usługowych) samochody.

Paweł Puch Zaliczki a sprzedaż lokalu

Zaliczki a sprzedaż lokalu Zaliczki a sprzedaż lokalu

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także,...

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także, kto jest zobowiązany do pokrycia niedopłaty powstałej po dokonaniu rozliczenia centralnego ogrzewania. W spółdzielni obowiązuje regulamin rozliczania jego kosztów, w którym określono, że w przypadku zbycia lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, przy braku ustaleń w tym zakresie, nabywca przejmuje...

Paweł Puch Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej? Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Paweł Puch Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez?

Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez? Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez?

Właściciel lokalu we wspólnocie zaskarżył uchwały. Czy zarząd miał prawo wynająć adwokata, czy potrzebna była uchwała wspólnoty?

Właściciel lokalu we wspólnocie zaskarżył uchwały. Czy zarząd miał prawo wynająć adwokata, czy potrzebna była uchwała wspólnoty?

Paweł Puch Wysokość odsetek za nieterminowe wpłaty

Wysokość odsetek za nieterminowe wpłaty Wysokość odsetek za nieterminowe wpłaty

Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o naliczeniu odsetek większych niż odsetki maksymalne za nieterminowe wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną?

Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o naliczeniu odsetek większych niż odsetki maksymalne za nieterminowe wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną?

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.