administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zarządco – przygotuj się do zimy

Zarządco – przygotuj się do zimy, fot. pixabay

Zarządco – przygotuj się do zimy, fot. pixabay

Wahania temperatur za oknem, obfity śnieg, ulewne deszcze czy silne wiatry – to wszystko sprawia, że zarządca nieruchomości powinien być bardzo dobrze przygotowany do zimy. Polskie prawo obliguje do określonych prac, a ich niedopełnienie może powodować konsekwencje prawne i finansowe. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom?

Zobacz także

Optigrün International AG Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna projektantom i instalatorom urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona...

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna projektantom i instalatorom urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona od różnych czynników. Z jednej strony instalacja musi być optymalnie ustawiona względem słońca, aby mogła jak najlepiej absorbować promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony systemy powinny dać się szybko i tanio montować. Chłodzenie może ponadto przyczyniać się do poprawy mocy instalacji.

nVent Thermal Polska Sp. z o.o. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - wytyczne stosowania, dobór właściwych rozwiązań, prawidłowy montaż systemów

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - wytyczne stosowania, dobór właściwych rozwiązań, prawidłowy montaż systemów Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - wytyczne stosowania, dobór właściwych rozwiązań, prawidłowy montaż systemów

Co roku zima przysparza kłopotów mieszkańcom domów jednorodzinnych - posesje są zasypane śniegiem, chodniki śliskie, a przymarznięta brama garażu nie daje się otworzyć. Radzimy sobie z tymi problemami,...

Co roku zima przysparza kłopotów mieszkańcom domów jednorodzinnych - posesje są zasypane śniegiem, chodniki śliskie, a przymarznięta brama garażu nie daje się otworzyć. Radzimy sobie z tymi problemami, jak możemy - odśnieżamy samodzielnie, sypiemy piaskiem i solą albo prosimy rodzinę i znajomych o pomoc.

GAZEX Sp.j. Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów?

Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów? Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów?

Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania...

Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania jego użytkowników, mogą realnie ocenić ryzyko i projektować systemy, które zapewnią bezpieczeństwo i będą zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Zmiany klimatu przez ostatnie dekady spowodowały, że w okresie zimowym pogoda jest dość nieprzewidywalna. To intensywny czas i szereg dodatkowych obowiązków dla zarządców nieruchomości. Przypominamy, o czym należy bezwzględnie pamiętać i podpowiadamy, jak ułatwić sobie kwestię zarządzania budynkiem i otaczającym go terenem w okresie zimowym.

O ciążącym na zarządcach oraz właścicielach nieruchomości obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego przypomina Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoich corocznych komunikatach. Przypomnijmy, zobowiązanie to wynika z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, i obliguje właścicieli i zarządców nieruchomości w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska do usunięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym. W szczególności zatem mowa o niedopuszczaniu do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnieniu w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu przechodniów.

Odpowiedzialność cywilna

Zima stwarza dodatkowe ryzyka dla zarządców nieruchomości. Wypadki ludzi na zarządzanym terenie, wskutek zalegającego śniegu lub lodu mogą być kosztowne. W przepisach nie ma określonego czasu, kiedy właściciel nieruchomości powinien usunąć lód i śnieg, dlatego w sytuacji spornej to sąd rozstrzyga, czy właściciel dopełnił należytej staranności. Na przykład, gdy oblodzenie nastąpiło z powodu nagłej zmiany pogody i nie było możliwości reakcji – tutaj właściciel nie jest winien.

Za śliski chodnik lub wiszące sople można dostać mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł za niedopełnienie obowiązków związanych z odśnieżaniem. Jeżeli zaniedbania są duże – np. chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany piaskiem lub solą, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu – grzywna może być znacznie wyższa. Gdy przechodząca osoba przewróci się na śliskim chodniku i np. złamie rękę, ma ona prawo wystąpić o odszkodowanie do sądu na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego (KC). Mówi on, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy.

Na staranność w wykonywaniu wspomnianych obowiązków nie powinien wpływać fakt, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe często posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

W praktyce, w wielu przypadkach ubezpieczyciel wskazuje na rażące niedbalstwo wspólnoty lub spółdzielni jako powód negatywnej decyzji w sprawie wypłaty świadczenia. Taka argumentacja bywa uzasadniona. Inna linia obrony ubezpieczyciela oraz samej wspólnoty lub spółdzielni polega na wskazaniu, że intensywne opady śniegu lub mocne oblodzenie kwalifikują się jako siła wyższa. A to już niemożliwe do przewidzenia zjawisko, którego skutkom nie sposób zapobiec.

W sytuacji, gdy obowiązki związane z utrzymaniem czystości w zimie leżą po stronie wynajętej firmy zewnętrznej, nie uwalnia to podmiotu zarządzającego budynkiem lub jego właściciela od odpowiedzialności za ewentualne roszczenia. Zgodnie z art. 429 KC, podmiot zlecający wykonanie jakiejś czynności osobie fizycznej lub prawnej, co do zasady będzie ponosił odpowiedzialność z tym związaną. Zleceniodawca może uwolnić się od odpowiedzialności jeśli wykaże, że nie ponosi winy w wyborze zleceniobiorcy albo wykonanie czynności powierzył profesjonaliście.

Odśnieżanie nawierzchni wokół budynku

Chodnik przed budynkiem odśnieża właściciel. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą także odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, by zapewnić bezpieczeństwo. Odgarnięty śnieg muszą oni składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią zarządzają.

Chodnikiem, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Orzecznictwo sądowe, również w sprawach odszkodowawczych, wiele razy potwierdzało, że właściciel sąsiedniej nieruchomości jest zobowiązany tylko do zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Nie jest zobowiązany do napraw tego chodnika, bo taki obowiązek nie wynika z brzmienia przepisu. Do napraw chodnika zobowiązany jest właściciel. W związku z tym, to właściciel drogi odpowiada za wypadki wynikłe z dziur w chodniku.

Zobowiązanie do sprzątania chodnika, przyległego do nieruchomości, nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, do których granic bezpośrednio nie przylega chodnik. Zdarza się nierzadko, że do nieruchomości przylega droga, ale nie ma ona chodnika wtedy powyższy obowiązek nie ma zastosowania. Obowiązek ten nie dotyczy także chodnika, który biegnie wzdłuż nieruchomości, ale nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy. Występuje to wówczas, gdy chodnik od nieruchomości sąsiedniej oddzielono pasem zieleni będącym także własnością właściciela drogi. W takim przypadku chodnik sprząta właściciel drogi.

Zobowiązanie do sprzątania chodnika nie dotyczy też sprzątania tych części chodnika, które stanowią przystanki autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz wydzielonych krawę?nikami lub oznakowaniem torowisk tramwajowych przyleg?ych do?nieruchomo?ci. Tym maj? zaj?? si? przedsi?biorcy u?ytkuj?cy przestrze? s?u??c? komunikacji publicznej. Nie?dotyczy r?wnie? chodnika, na?kt?rym dopuszczony jest?żnikami lub oznakowaniem torowisk tramwajowych przyległych do nieruchomości. Tym mają zająć się przedsiębiorcy użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej. Nie dotyczy również chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa mówi tylko i wyłącznie o sytuacji, gdy taki postój lub możliwość parkowania jest na chodniku. Sam fakt więc, że do chodnika przylega płatny parking nie zwalnia właściciela ze sprzątania chodnika, jeżeli nie dopuszczono też płatnego postoju lub parkowania na chodniku przyległym do nieruchomości.

Wykaz środków chemicznych, które mogą być wykorzystywane do tego celu oraz sposoby ich stosowania reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska. Prawo zabrania stosowania dowolnych substancji, które zabezpieczą ulice i chodnik przez lodem i śniegiem. Szczegółowy wykaz środków przeznaczonych do posypywania dróg i chodników określony został w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.1 Środki, które wolno stosować to m.in. sól drogowa, chlorek wapnia, mieszanka piaskowo-solna lub piasek – sprawdzą się one doskonale w walce z gołoledzią, oblodzeniem czy zalegającą pokrywą śnieżną na wewnątrzosiedlowych drogach i ciągach pieszych.

Odśnieżanie dachu

Do najważniejszych zimowych obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy regularne odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku. Kwestię tę reguluje art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego treścią, każdy właściciel i zarządca budynku powinien: „(…) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi (...), pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie oraz niezapewnienie bezpieczeństwa zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności (do roku). Mandat w wysokości do 500 zł może wystawić straż miejska oraz inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku odmowy zapłaty grzywny, sprawa może zostać skierowana do sądu, a wtedy wysokość mandatu wzrośnie nawet do 5 000 zł. Mandat w wysokości do 500 zł może otrzymać właściciel lub zarządca budynku, który nie usuwa z dachu sopli i brył lodowych.

Śnieg, zalegający na dachu negatywnie wpływa nie tylko na stan pokrycia, ale także konstrukcję całego budynku. Jego nadmiar może nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej i narazić mieszkańców na niebezpieczeństwo. Konsekwencją nieodśnieżonego dachu może być także zawilgocenie pokrycia i zalanie pomieszczeń. Śnieg na dachu wraz z soplami i bryłami lodu może wreszcie zagrażać przechodniom czy samochodom znajdującym się w pobliżu budynku.

Intensywne opady śniegu, nierzadko z deszczem, są istotnym zagrożeniem dla konstrukcji dachu. Zwłaszcza podczas odwilży, gdyż 1 m3 mokrego śniegu waży około 800 kg, a 1 m3 topniejącego śniegu nawet około 900 kg. Dla porównania: 1 m3 puchu śniegowego waży do 200 kg. Należy pamiętać, że ciężar śniegu zależy nie tylko od ilości i intensywności opadów, ale także od czasu jego zalegania oraz temperatury i wilgotności na zewnątrz. Zarządca nieruchomości powinien zatem mieć stały nadzór i kontrolę grubości i ciężaru pokrywy śnieżnej na dachu, a w razie potrzeby zlecić jego odśnieżenie. 

W przypadku płaskiego dachu także trzeba zachować kontrolę nad pokrywą śnieżną. Najbardziej efektywnym sposobem odśnieżania jest tu użycie drewnianej lub plastikowej szufli, z gumowymi obrzeżami. 

Nie powinno się stosować metalowych narzędzi, ponieważ mogłyby one uszkodzić pokrycie lub izolację dachu. 

Prace specjalistyczne

Co najbardziej daje się we znaki zarządcom nieruchomości, jak również może spędzać sen z powiek mieszkańcom budynków:

Niskie temperatury, mocno odczuwalne, gdy przegrody zewnętrzne mają słabą termoizolacyjność (elewacje, dachy, okna, drzwi) oraz z powodu nieszczelności w stolarce otworowej (okna, drzwi, w tym do piwnic), nieszczelności dachu, spękania murów, wreszcie przy niesprawnym albo mało wydajnym systemie ogrzewania.

Przecieki i zalewanie wodami opadowymi spowodowane głównie wadami dachu, jego poszycia, obróbek blacharskich, nieszczelnością orynnowania, koszy, rur spustowych, kielichów czy uszkodzeniami elewacji, tynków i spękaniem murów.

Zamróz, czyli rozsadzanie tynków i murów poprzez wnikanie wody w tynk, mur i przechodzenia temperatury przez 0°C (gdy w ciągu dnia temperatura jest dodatnia, śnieg się topi, woda wnika w tynki i mury, w nocy zaś, gdy temperatura jest ujemna, woda zamarzając – rozsadza je).

Śliskie chodniki, przejazdy i miejsca parkingowe, wjazdy do garaży podziemnych), zaleganie śniegu na dachach (przeciążenia, przecieki), nawisy śnieżne (ryzyko spadku „lawiny” śnieżnej z dachu), sople.

Słabe oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ze względu na krótszy dzień i szybko zapadający zmrok.

Przed zimą należy dokonać odpowiedniej kontroli i zabezpieczyć obszary, wymagane prawem, jak również przygotować zasoby ludzkie i sprzętowe na zwiększoną aktywność, gdy spanie śnieg i ściśnie mróz. Do zadań związanych z kontrolą i nadzorem, zarządca nieruchomości ma obowiązek zatrudnić osoby przeszkolone, z uprawnieniami, wyposażonymi w sprzęt BHP i alpinistyczny. W trakcie wykonywania prac obligatoryjne jest zabezpieczenie budynku i terenu wokół, żeby nie stwarzać zagrożenia dla mieszkańców. Należy poinformować także przechodniów o prowadzonych pracach porządkowych.

Kontrola budynku i jego otoczenia

Kontrola budynku przed rozpoczęciem zimy powinna obejmować sprawdzenie systemu grzewczego oraz instalacji wentylacyjnej lub spalinowej. Instalacja wodno-kanalizacyjna musi być sprawdzona pod względem szczelności oraz odpowiedniego zaizolowania, zwłaszcza w miejscach narażonych na zamarznięcie. Takie przeglądy są niezwykle ważne, gdyż nawet małe usterki mogą spowodować konieczność dokonywania skomplikowanych napraw, a to z kolei jest nie tylko kosztowne, ale i utrudnione w okresie zwłaszcza zimowym. Gdy na terenie wspólnoty mieszkaniowej znajdują się zewnętrzne punkty poboru wody lub systemy nawadniające, wymagają one zakręcenia zaworów odcinających, spuszczenia wody oraz pozostawienia odkręconych zaworów czerpalnych – trzeba też odłączyć oraz zabezpieczyć instalacje, służące do nawadniania zieleni.

Jaki sprzęt i narzędzia?

Zarządcy budynków powinni zaopatrzyć się we właściwy sprzęt, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych obszarów wokół budynków wielorodzinnych.

Do odśnieżania dróg i parkingów coraz częściej używa się koparek wyposażonych w pługi, przystosowane do odgarnięcia śniegu. Na mniejszych powierzchniach czy chodnikach doskonale sprawdzają się minikoparki z pługiem. Dodatkowo koparki skutecznie usuną zalegający śnieg także za pomocą łyżek i przełożą go w wyznaczone miejsce.

Na wielu osiedlach widać szufle elektryczne czyli pośrednie rozwiązanie pomiędzy zwykłą szuflą a odśnieżarką. Przy jej pomocy można usuwać śnieg ze ścieżek i mniejszych powierzchni trochę szybciej niż w przypadku tradycyjnej szufli lub łopaty do ośnieżania. Obsługa jest podobna jak w przypadku zwykłej szufli, śnieg nie jest jednak zgarniany, ale wyrzucany do przodu przez wirnik. Zasilane sieciowo narzędzia do odśnieżania wymagają użycia przedłużacza oraz bezpiecznika różnicowo-prądowego, jeśli nie ma takiego w gnieździe do podłączania. Przedłużacz określa zasięg narzędzia i swobodę pracy, nie powinien być jednak dłuższy niż 20–25 metrów.

Przy odśnieżaniu dachów czy usuwaniu sopli potrzebny jest inny sprzęt. Można skorzystać tu z podnośników teleskopowych, które łatwo dotrą na duże wysokości i umożliwią usuwanie wiszących sopli lub usunięcie nagromadzonego śniegu na płaskich dachach budynków. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odśnieżanie dachu przeprowadzić samodzielnie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z przepisami prawa w przypadku prac na wysokościach powinno się stosować środki ochrony osobistej, które zabezpieczają przed upadkiem. Dobrym rozwiązaniem będzie tu specjalna lina z uprzężą dekarską, którą można przypiąć np. do komina. Powinno się również wyznaczyć miejsca zrzutu taśmą, aby śnieg nie zagrażał przechodniom.

Specjalistyczny sprzęt do zimowego utrzymania chodników, dróg, parkingów i dachów najlepiej wynająć w sprawdzonej, profesjonalnej firmie, która gwarantuje nie tylko sprawność pojazdów, ale również doświadczonych operatorów. Cała usługa realizowana jest przez specjalistów, którzy sprawnie usuną śnieg z dróg, chodników czy dachów. Warto pamiętać, że do odśnieżania dachu może być konieczna doświadczona i wyposażona w odpowiednie certyfikaty ekipa, która ma uprawnienia do pracy na wysokościach.

Kable i maty grzejne

Dostępne obecnie nowoczesne technologie pozwalają na automatyczne odśnieżanie chodników. To specjalne instalacje antyoblodzeniowe, jak elektryczne kable grzejne lub maty. Mają one postać luźnych kabli albo są ujęte w specjalne, gotowe do montażu maty. Do odśnieżania i odmrażania chodników oraz podjazdów zazwyczaj stosowane są maty wykonane ze specjalnych, wzmocnionych kabli grzejnych. Mogą być one układane pod betonem, asfaltem, płytami chodnikowymi, płytami piaskowca lub kostką brukową. Pracują pod napięciem 230 lub 400 V i rozgrzewają się do temperatury około 60°C. Instalacja takiego systemu jest prosta i szybka – maty rozwija się z rolki z zachowaniem odpowiedniego kierunku oraz odstępów między poszczególnymi pasami.

System przeciwoblodzeniowy może być wykonany również z kabli grzejnych. Długość przewodu do ogrzania chodnika i podjazdu zależy od oczekiwanej mocy. Kable grzejne sprawdzą się też przy zabezpieczeniu schodów. Układa się je na głębokości 5 cm pod powierzchnią stopni w minimalnych odstępach około 5–6 cm, równolegle do najdłuższego boku.

Przewody grzejne stosowane bywają do ochrony dachów, rynien, rur spustowych, rur kanalizacyjnych i zbiorników. Na zewnątrz budynków instalowane są przewody jednostronnie lub dwustronnie zasilane, stało – albo zmiennooporowe. Przewody dwużyłowe zasilane jednostronnie są wygodniejsze do układania – podłącza się je do zasilania tylko z jednej strony. Przewód zasilany dwustronnie ma jedną żyłę, której oba końce trzeba połączyć z instalacją elektryczną. Przewody zmiennooporowe, zwane także samoregulującymi, potrafią dostosować moc do warunków otoczenia – w wodzie o temperaturze 0°C (która w każdym momencie może zamienić się w lód) wynosi ona 28 W/m, w powietrzu o temperaturze 0°C – tylko 16 W/m. Tę cechę można w pełni wykorzystać właśnie wtedy, gdy użyje się ich do ochrony przed śniegiem i lodem.

Komentarze

Powiązane

Agata Meble Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku? Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić...

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić w dowolnym czasie, to warto zaplanować organizację wnętrza już na etapie zamawiania szafy przesuwnej.

Omni Calculator Kalkulator marży – klucz do efektywnego zarządzania finansami w Twoim biznesie

Kalkulator marży – klucz do efektywnego zarządzania finansami w Twoim biznesie Kalkulator marży – klucz do efektywnego zarządzania finansami w Twoim biznesie

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie każda decyzja finansowa ma znaczenie, kluczowe jest posiadanie narzędzi, które ułatwiają zarządzanie finansami. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator marży, który...

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie każda decyzja finansowa ma znaczenie, kluczowe jest posiadanie narzędzi, które ułatwiają zarządzanie finansami. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator marży, który stanowi most między złożonymi obliczeniami a efektywnym zarządzaniem zyskiem. Poznaj, jak to narzędzie może stać się Twoim finansowym sprzymierzeńcem.

panelariadna.pl CAWI - nowoczesna metoda badawcza w przypadku ankiet internetowych

CAWI - nowoczesna metoda badawcza w przypadku ankiet internetowych CAWI - nowoczesna metoda badawcza w przypadku ankiet internetowych

W dobie cyfrowej transformacji, metody zbierania i analizy danych ulegają ciągłym zmianom, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom społeczeństwa. Pośród licznych metod badawczych trikotem innowacyjności...

W dobie cyfrowej transformacji, metody zbierania i analizy danych ulegają ciągłym zmianom, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom społeczeństwa. Pośród licznych metod badawczych trikotem innowacyjności i efektywności odznacza się CAWI – Computer-Assisted Web Interview. Co to jest CAWI? To sposób na realizację badań rynkowych, marketingowych i opinii publicznej, oparty na kwestionariuszu internetowym. Umożliwia on zbieranie danych w forma elektroniczna, oferując przy tym anonimowość i szybką analizę...

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Studia prawnicze: przejście od teorii do praktyki – klucz do sukcesu po ukończeniu nauki

Studia prawnicze: przejście od teorii do praktyki – klucz do sukcesu po ukończeniu nauki Studia prawnicze: przejście od teorii do praktyki – klucz do sukcesu po ukończeniu nauki

Już wiesz, że chcesz studiować prawo i teraz szukasz uczelni? Studia pozwalają zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Jednak teoria to nie wszystko – potrzebna jest jeszcze praktyka. Jak zdobywać doświadczenie...

Już wiesz, że chcesz studiować prawo i teraz szukasz uczelni? Studia pozwalają zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Jednak teoria to nie wszystko – potrzebna jest jeszcze praktyka. Jak zdobywać doświadczenie już w czasie studiów?

Ava Trade Plusy i minusy day tradingu – czy ta strategia się opłaca?

Plusy i minusy day tradingu – czy ta strategia się opłaca? Plusy i minusy day tradingu – czy ta strategia się opłaca?

Day trading to popularne rozwiązanie wśród tych, którzy liczą na szybkie zyski na rynkach finansowych. Day traderzy inwestują w akcje, opcje, kontrakty futures czy kontrakty na różnice kursowe (CFD). Instrumentami...

Day trading to popularne rozwiązanie wśród tych, którzy liczą na szybkie zyski na rynkach finansowych. Day traderzy inwestują w akcje, opcje, kontrakty futures czy kontrakty na różnice kursowe (CFD). Instrumentami bazowymi mogą być przykładowo indeksy giełdowe, towary lub waluty. Na czym właściwie polega ta strategia i czy rzeczywiście się opłaca? Jest to uzależnione od wielu czynników, z których powinien zdawać sobie sprawę każdy day trader.

UNIWERSAL Sp. z o.o. Firma Uniwersal na Targach BUDMA

Firma Uniwersal na Targach BUDMA

Zapraszamy Państwa do zwiedzenia ekspozycji i udziału w programie wydarzeń Targów BUDMA 2024 w dniach 30.01-02.02.2024 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zapraszamy Państwa do zwiedzenia ekspozycji i udziału w programie wydarzeń Targów BUDMA 2024 w dniach 30.01-02.02.2024 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Eko-Okna S.A. Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy

Eko-Okna S.A. powstały 25 lat temu w Raciborzu. W 2008 r. firma przeniosła się do Kornic, gdzie trwa ciągła rozbudowa zakładu produkcyjnego. Fabryka w Kornicach zajmuje powierzchnię 50 ha, z czego 32 ha...

Eko-Okna S.A. powstały 25 lat temu w Raciborzu. W 2008 r. firma przeniosła się do Kornic, gdzie trwa ciągła rozbudowa zakładu produkcyjnego. Fabryka w Kornicach zajmuje powierzchnię 50 ha, z czego 32 ha to zadaszone hale. W tej chwili jest zatrudnionych ponad 12 tysięcy osób, a to nie koniec rekrutacji i zatrudniania.

NNV sp. z o.o. Rynek pierwotny a wtórny

Rynek pierwotny a wtórny Rynek pierwotny a wtórny

Inwestorzy, planujący zakup mieszkania, mają do wyboru nieruchomości używane, czyli z rynku wtórnego, i nowe – z pierwotnego. Jeśli właśnie szukasz własnych czterech kątów, dowiedz się o nich więcej. Sprawdź,...

Inwestorzy, planujący zakup mieszkania, mają do wyboru nieruchomości używane, czyli z rynku wtórnego, i nowe – z pierwotnego. Jeśli właśnie szukasz własnych czterech kątów, dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, jakie argumenty przemawiają za wyborem nieruchomości z tych rynków. Dowiedz się, jakie występują różnice między mieszkaniami od dewelopera a lokalami w kamienicy lub blokach z wielkiej płyty.

Bankier.pl Chwilówki – co trzeba o nich wiedzieć?

Chwilówki – co trzeba o nich wiedzieć? Chwilówki – co trzeba o nich wiedzieć?

Chwilówka to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Z czego wynika fenomen tego krótkoterminowego produktu? Oto najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem chwilówek, a także procesem...

Chwilówka to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Z czego wynika fenomen tego krótkoterminowego produktu? Oto najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem chwilówek, a także procesem ich zaciągania oraz spłaty.

Arbet Sukces marki ARBET

Sukces marki ARBET Sukces marki ARBET

Redakcja Forum Biznesu właśnie poinformowała o sukcesie marki ARBET. Marka ponownie zdobyła prestiżowy tytuł Super Marki, otrzymała wyróżnienie Polska Dobra Marka, a także została uhonorowana specjalnym...

Redakcja Forum Biznesu właśnie poinformowała o sukcesie marki ARBET. Marka ponownie zdobyła prestiżowy tytuł Super Marki, otrzymała wyróżnienie Polska Dobra Marka, a także została uhonorowana specjalnym wyróżnieniem Marka XV-lecia.

Grupa Pracuj S.A. Zarządzanie projektami - na jakie narzędzia warto stawiać?

Zarządzanie projektami - na jakie narzędzia warto stawiać? Zarządzanie projektami - na jakie narzędzia warto stawiać?

Umiejętne zarządzanie projektami w IT wpływa na jakość i precyzję realizacji różnych zadań. Jak ustalić priorytety i oddzielić sprawy ważne od kwestii mniej istotnych? W jaki sposób dokonywać ze współpracownikami...

Umiejętne zarządzanie projektami w IT wpływa na jakość i precyzję realizacji różnych zadań. Jak ustalić priorytety i oddzielić sprawy ważne od kwestii mniej istotnych? W jaki sposób dokonywać ze współpracownikami szybkiej wymiany informacji, plików czy wiadomości od klientów? Wybierz odpowiednie narzędzia do zarządzania projektami i uczyń swoją pracę łatwiejszą! Oto przegląd popularnych narzędzi projektowych w IT.

Grupa Warta WARTA z najszerszym programem ubezpieczeń dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

WARTA z najszerszym programem ubezpieczeń dla zarządców wspólnot mieszkaniowych WARTA z najszerszym programem ubezpieczeń dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa to nie tylko zbiór mieszkań. To wspólna przestrzeń codziennego życia wielu ludzi i otoczenia, w jakim się znajdują. Wspólnoty nie posiadają własnego majątku, a za zobowiązania...

Wspólnota mieszkaniowa to nie tylko zbiór mieszkań. To wspólna przestrzeń codziennego życia wielu ludzi i otoczenia, w jakim się znajdują. Wspólnoty nie posiadają własnego majątku, a za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej – m.in. klatek schodowych czy terenów zielonych, każdy właściciel mieszkania ponosi odpowiedzialność w takiej części, która zależna jest od jego udziału w nieruchomości.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

System iGate iGate SOS - na ratunek brama otwarta

iGate SOS - na ratunek brama otwarta iGate SOS - na ratunek brama otwarta

Jak bezzwłocznie otworzyć bramę pojazdom służb ratunkowych, które wymagają natychmiastowego wjazdu na teren zamkniętej posesji?

Jak bezzwłocznie otworzyć bramę pojazdom służb ratunkowych, które wymagają natychmiastowego wjazdu na teren zamkniętej posesji?

PATA Sp. z o.o. Drewno konstrukcyjne — rodzaje, różnice, jak wybrać?

Drewno konstrukcyjne — rodzaje, różnice, jak wybrać? Drewno konstrukcyjne — rodzaje, różnice, jak wybrać?

Drewno to do dziś jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Cechuje je między innymi solidność, podatność na obróbkę, niski ciężar oraz dobre parametry wytrzymałościowe. Na rynku można znaleźć wiele...

Drewno to do dziś jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Cechuje je między innymi solidność, podatność na obróbkę, niski ciężar oraz dobre parametry wytrzymałościowe. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów drewna konstrukcyjnego. Jakie są różnice pomiędzy nimi i na co zwracać uwagę przy doborze odpowiedniego typu?

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Pompy ciepła Panasonic T-CAP

Pompy ciepła Panasonic T-CAP Pompy ciepła Panasonic T-CAP

Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych szuka sposobu na obniżenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązaniem może się okazać montaż pomp ciepła. W budynku wielorodzinnym w Radomiu...

Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych szuka sposobu na obniżenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązaniem może się okazać montaż pomp ciepła. W budynku wielorodzinnym w Radomiu instalacja tego typu urządzeń przyniosła spore oszczędności.

Winda – Warszawa Sp. z o.o. Nowy wymiar modernizacji dźwigów

Nowy wymiar modernizacji dźwigów Nowy wymiar modernizacji dźwigów

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację...

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację większej kabiny, szerszych drzwi czy montaż energooszczędnych podzespołów. Takie odpowiedzialne podejście właściciela gwarantuje wyższy poziom funkcjonalności obiektu. Należy mieć przy tej okazji jednak jeszcze jeden element na uwadze, czyli koszty eksploatacji bowiem eksploatacja dźwigów,...

GAZEX Sp.j. Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów?

Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów? Co trzeba i warto wiedzieć o systemach detekcji gazów?

Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania...

Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania jego użytkowników, mogą realnie ocenić ryzyko i projektować systemy, które zapewnią bezpieczeństwo i będą zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Redakcja news Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach? Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Redakcja KOB dla każdego segmentu obiektu?

KOB dla każdego segmentu obiektu? KOB dla każdego segmentu obiektu?

Zwracam się z pytaniem dotyczącym prowadzenia książki obiektu budowlanego we wspólnocie mieszkaniowej. Deweloper wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny, w skład którego wchodzą trzy połączone segmenty,...

Zwracam się z pytaniem dotyczącym prowadzenia książki obiektu budowlanego we wspólnocie mieszkaniowej. Deweloper wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny, w skład którego wchodzą trzy połączone segmenty, tworzące jedną nieruchomość. Czy dopuszczalne jest prowadzenie trzech książek obiektu, osobno dla każdego z tych segmentów? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Odszkodowanie za nogę złamaną na oblodzonym chodniku

Odszkodowanie za nogę złamaną na oblodzonym chodniku Odszkodowanie za nogę złamaną na oblodzonym chodniku

Trudne warunki zimowe sprzyjają częstym wypadkom i złamaniom. Co z odszkodowaniem?

Trudne warunki zimowe sprzyjają częstym wypadkom i złamaniom. Co z odszkodowaniem?

Anna Ruszczak Bezpieczna zima

Bezpieczna zima Bezpieczna zima

Sezon zimowy to trudny czas dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Przepisy prawa nakładają określone obowiązki porządkowe na terenie i wokół budynków. Ich niedopełnienie może skutkować odpowiedzialnością...

Sezon zimowy to trudny czas dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Przepisy prawa nakładają określone obowiązki porządkowe na terenie i wokół budynków. Ich niedopełnienie może skutkować odpowiedzialnością prawną i ogromnymi kosztami finansowymi. Przypominamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę i dbałość, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Marek Mejssner Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą?

Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą? Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą?

Mimo że do tej pory zima była dość łagodna, warto pomyśleć o metodach zapewnienia przejezdności dróg i zniwelowania śliskości chodników - zwłaszcza, że niebawem mrozy mają sięgać do nawet – 15 st. C nocą.

Mimo że do tej pory zima była dość łagodna, warto pomyśleć o metodach zapewnienia przejezdności dróg i zniwelowania śliskości chodników - zwłaszcza, że niebawem mrozy mają sięgać do nawet – 15 st. C nocą.

Wybrane dla Ciebie

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024? Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych » Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić? Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania » Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Co to jest pompa bezdławnicowa?

Co to jest pompa bezdławnicowa? Co to jest pompa bezdławnicowa?

Anna Ruszczak news RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii! Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Jak prawidłowo opomiarować media?

Jak prawidłowo opomiarować media? Jak prawidłowo opomiarować media?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku? Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

OLMEX KMB Sp. z o.o. Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia...

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia na dzień stają się droższe. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną przez wspólnoty, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe jest instalacja układu kompensacji mocy biernej. Odbiorcy komunalni są zwolnieni z opłaty za pobór energii biernej i rozliczani według...

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 » Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.