administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nieruchomość z bonifikatą

Nieruchomość z bonifikatą

Nieruchomość z bonifikatą

Udzielenie bonifikaty w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego nie może mieć charakteru uznaniowego. Jest to czynność, która powinna mieć wyraźne oparcie w przepisach.

Zobacz także

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Paweł Puch Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Rezygnacja członka zarządu ze sprawowania funkcji jest jego indywidualną decyzją, na którą nie musi uzyskać niczyjej zgody. Wspólnota mieszkaniowa nie może zmusić nikogo do pełnienia funkcji, zatem nie...

Rezygnacja członka zarządu ze sprawowania funkcji jest jego indywidualną decyzją, na którą nie musi uzyskać niczyjej zgody. Wspólnota mieszkaniowa nie może zmusić nikogo do pełnienia funkcji, zatem nie ma możliwości podjęcia żadnej uchwały w tej kwestii.

Paweł Puch Rachunek z zarządu w małej wspólnocie mieszkaniowej

Rachunek z zarządu w małej wspólnocie mieszkaniowej Rachunek z zarządu w małej wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej zarząd z reguły na zebraniu rocznym składa właścicielom lokali sprawozdanie z zarządu. Odpowiednikiem tej instytucji w małej wspólnocie mieszkaniowej jest rachunek z zarządu...

W dużej wspólnocie mieszkaniowej zarząd z reguły na zebraniu rocznym składa właścicielom lokali sprawozdanie z zarządu. Odpowiednikiem tej instytucji w małej wspólnocie mieszkaniowej jest rachunek z zarządu składany przez współwłaściciela, sprawującego zarząd, współwłaścicielom którzy tego zarządu nie sprawują.

Każda nieruchomość ma określoną wartość, którą można rozpatrywać w różnych aspektach, np. pod kątem funkcjonalnym, ekonomicznym, w tym bytowym, emocjonalnym, historycznym, przyrodniczym, krajobrazowym itp. Jedne aspekty są łatwiej mierzalne, łatwiejsze do określenia, inne zaś są kwestią oceny, tym samym trudniej jest wycenić wartość nieruchomości.

Co więcej, niektóre z tych wartości są prawnie chronione, np. wartość historyczna czy też wartość przyrodnicza i krajobrazowa [vide art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (DzU 2016, poz. 2134, ze zm.), a także art. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU 2014, poz. 1446, ze zm.)].

Cena nieruchomości

Najczęstszym kryterium, poprzez które ocenia się wartość nieruchomości, jest kryterium ekonomiczne. Oznaczając wartość ekonomiczną nieruchomości, ustala się najczęściej jej cenę.

Pojęcie ceny zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (DzU 2014, poz. 915, ze zm.), zgodnie z którym cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Stosownie do ust. 2 tegoż artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Obliczenie ceny nieruchomości

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2016, poz. 2147), zwanej dalej UGN, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości nie jest tym samym co jej cena. Cena nieruchomości, tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić za nią, może bowiem różnić się od jej wartości.

Wartość nieruchomości określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w wyniku przeprowadzenia jej wyceny.

Dla celów zbywania jest to, co do zasady, wartość rynkowa, a w wyjątkowych przypadkach wartość odtworzeniowa.

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, zaś wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość rynkową stanowi jej najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na wolnym rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń, iż strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej, miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem jej stopnia zużycia. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości”

[Jaworski J. i in., Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 222].

Sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 2017, poz. 459), zwanej dalej k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sama czynność sprzedaży ma zatem charakter zobowiązujący i wcale nie musi przenieść własności, choć w większości przypadków własność rzeczy zostaje przeniesiona, a zatem wywołuje skutki rozporządzające [por. Bieniek G. i in., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 14]. Stosownie bowiem do art. 155 § 1 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Jeżeli zaś przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe [art. 155 § 2 k.c.]. Do ważności przeniesienia nieruchomości potrzebna jest forma szczególna, czyli umowa zawarta w formie aktu notarialnego [vide art. 158 k.c.].

Sprzedaż nieruchomości ma zatem cywilistyczny charakter i odbywa się w sferze tzw. dominium [por. też: uchwała składu pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2000 r., sygn. akt OPK 15/00 (ONSA 2001, nr 1, poz. 18)]. Oznacza to, że zarówno Skarb Państwa, jak i jednostka samorządu terytorialnego podczas zawierania umowy mają formalnie taką samą pozycję jak np. osoba fizyczna.

W praktyce skutkuje to tym, że np. osobie fizycznej, co do zasady, nie przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Innymi słowy sprzedaż nieruchomości będzie w większości przypadków uzależniona od dobrej woli jej właściciela.

Zasadniczo, zgodnie z art. 37 ust. 1 UGN, nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Wyjątki od tej zasady określone są w art. 37 ust. 2 i 3 UGN.

Do najczęściej spotykanych wyjątków należy sytuacja, w której sprzedawane są lokale mieszkalne na rzecz ich najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony [vide art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3 UGN]. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, że w tego typu sprawach sprzedaż lokalu jest czynnością dobrowolną, a zatem najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o nabycie jego własności. Poniekąd odrębną kwestią jest, że jeżeli już dochodzi do sprzedaży takiego lokalu, to rzeczonemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

Bonifikata

Podczas sprzedaży nieruchomości możliwe jest postąpienie z ceny. Jest to co do zasady czynność dobrowolna, zależna od właściciela nieruchomości, który zamierza ją sprzedać.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego postąpienie z ceny nazywa się bonifikatą. Zauważyć w tym miejscu należy, że w przepisach brak jest definicji pojęcia „bonifikata”. Definicję tego pojęcia można natomiast odnaleźć w słowniku języka polskiego, gdzie „bonifikata” oznacza przede wszystkim „odstępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy” [Drabik L. i in., Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006, s. 65].

Wydaje się jednak, że pojęcie słownikowe bonifikaty nie obejmuje wszystkich przypadków jej zastosowania, o których mowa w UGN. W przepisach tejże ustawy jest bowiem mowa nie tylko o udzielaniu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, ale także w przypadku opłat za użytkowanie wieczyste.

Bonifikata fakultatywna

Jak już zostało wspomniane, udzielenie bonifikaty jest co do zasady fakultatywne, także w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, na co wskazuje treść art. 68 ust. 1 UGN [por. też: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014 r., I OSK 326/14, Lex]. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny z zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m.in.:

 • na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
 • osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe;
 • poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 • na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 • jako lokal mieszkalny;
 • w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 UGN;
 • spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Bonifikata obligatoryjna

O ile w większości przypadków udzielenie bonifikaty jest czynnością dobrowolną, zależną od woli właściciela nieruchomości, sprzedającego, to w niektórych przypadkach dotyczących sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego udzielenie bonifikaty jest obligatoryjne. Tak też jest w przypadku, w którym opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę [vide art. 73 ust. 4 UGN].

Zwrot bonifikaty

Stosownie do art. 68 ust. 2 UGN, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Przy czym podkreślić w tym miejscu należy, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku informować „o możliwości żądania zwrotu bonifikaty i o okolicznościach, od których to zależy, gdyż wobec równości stron stosunku cywilnoprawnego, jakim jest wskazana umowa sprzedaży, taki obowiązek nie spoczywa na żadnym z kontrahentów i każdy z nich powinien we własnym interesie sam zapoznać się z odpowiednimi przepisami kształtującymi jego sytuację prawną wynikającą z zawartej umowy” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2015 r., II CSK 763/14, Lex].

Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia [art. 68 ust. 2b UGN].

Zgodnie z art. 68 ust. 2a UGN, przepisu art. 68 ust. 2 UGN nie stosuje się w przypadku:

 • zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;
 • zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 • zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
 • zamiany lokalu mieszkalnego na:
  — inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  — nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:
  — innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  — nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Z art. 68 ust. 2a pkt 1 UGN nie wynika, że ustawodawca zrównuje zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych nabywcy lokalu z bonifikatą i jego bliskich. Przepis ten daje tylko nabywcy lokalu z bonifikatą możliwość zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej. Zawsze chodzi o jeden lokal i wybór sposobu, w jaki będą zaspokajane potrzeby nabywcy lokalu z bonifikatą i jego bliskich.

To nabywca lokalu decyduje, czy zbędzie lokal na wolnym rynku i za uzyskane środki nabędzie lokal, w którym będzie mieszkał sam lub, gdy spoczywa na nim taki obowiązek, także z bliskim, albo czy zbywając lokal osobie bliskiej będzie oczekiwał, że to ona zaspokoi jego potrzeby mieszkaniowe, bądź ma na uwadze, iż swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokoi w inny sposób.

Zawsze jednak warunkiem, od którego ustawodawca uzależnia możliwość zatrzymania przez nabywcę bonifikaty, jest zbycie jednego lokalu osobie bliskiej lub nabycie przez nabywcę mieszkania z bonifikatą za uzyskane od osoby trzeciej środki” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., III CSK 57/15, Lex].

Roszczenie o zwrot bonifikaty ma zatem charakter cywilnoprawny, znajduje swoje oparcie w przepisach rangi ustawowej i do jego przedawnienia nie ma zastosowania skrócony termin odnoszący się do zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży. Co więcej, nie jest to roszczenie o zwrot części ceny sprzedanego lokalu, ale jest to roszczenie samodzielne [por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., I CSK 1100/14, Lex].

W pewnych przypadkach można wystąpić o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Właściwy organ może jednak dokonać tego tylko za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Odmowa udzielenia bonifikaty, np. wyrażona w formie uchwały rady gminy (miasta), jest aktem cywilnoprawnym, a skarga na nią nie należy do właściwości sądu administracyjnego [por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2010 r., I OSK 1338/10, Lex].

Prawidłowe postępowanie

Udzielenie przez właściwy organ Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego bonifikaty od ceny nieruchomości (odpowiednio od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości) nie może mieć charakteru uznaniowego. Jest to czynność, która powinna mieć oparcie w przepisach.

Bez wyraźnej przyczyny i podstawy prawnej nie powinno się postępować z ceny nieruchomości. Przepisy pozwalające na udzielenie bonifikaty należy interpretować ściśle, z uwagi na wynikającą z różnych innych przepisów konieczność należytego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu, gdy stwierdził, że przepisy UGN „ustanowione w celu zabezpieczenia interesu ogólnospołecznego, tj. ochrony mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter ius cogens i stanowią ustawową formę ograniczenia własności (art. 140 k.c.) przez wprowadzenie reglamentacji czynności związanych ze zbyciem oraz obciążaniem nieruchomości państwowych i samorządowych” [wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2019 r., I ACa 66/09, LexPolonica nr 2060552].

Dlatego też w przypadku braku zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, np. poprzez nienależne udzielenie bonifikaty, można rozważać zastosowanie w stosunku do osób, które się tego dopuściły, różną odpowiedzialność: służbową, cywilną, a nawet karną.

W tego typu sprawach mógłby np. mieć zastosowanie art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88/1997, poz. 553, ze zm.), zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oczywiście nie zakładam tutaj występowania czynów, które mogłyby wyczerpywać znamiona innych przestępstw [por. 231 § 4 k.k.].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II) Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne...

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne zmiany Prawa budowlanego w zakresie odstępstw i możliwości legalizacji starych samowoli budowlanych.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak chce? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Przemysław Gogojewicz Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli...

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli została ona źle wykonana przez zleceniobiorcę to on ponosi odpowiedzialność za jej montaż.

mgr Jarosław Kowszuk Skutki prawne zniszczenia budynku

Skutki prawne zniszczenia budynku Skutki prawne zniszczenia budynku

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

Eugenia Śleszyńska Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III] Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września...

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września 2020 r.; powyższe sygnalizowałam już w poprzednich artykułach.

Redakcja Darowizna korzystna podatkowo

Darowizna korzystna podatkowo Darowizna korzystna podatkowo

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

mgr Jarosław Kowszuk Zima a nieruchomości

Zima a nieruchomości Zima a nieruchomości

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć...

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć konieczność przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

Eugenia Śleszyńska Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Problemy i ograniczenia w okresie pandemii Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne...

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne nakazy i zakazy dla osób i podmiotów gospodarczych, w tym zakaz przemieszczania się, zakaz organizowania zgromadzeń, posiedzeń i spotkań, a także zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

Paweł Puch Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do...

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do dewelopera wspólnota.

Agnieszka Żelazna Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa...

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania2). Zmiany weszły w życie z dniem 19 stycznia br.

Eugenia Śleszyńska Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę....

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ale czy inwestor powinien być usatysfakcjonowany przepisami „upraszczającymi”?

mgr Jarosław Kowszuk Zarządca przymusowy we wspólnocie

Zarządca przymusowy we wspólnocie Zarządca przymusowy we wspólnocie

Istotą wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla wspólnoty mieszkaniowej, jest usunięcie stanu, w którym brak jest podmiotu legitymowanego przez właścicieli lokali do sprawowania zarządu nieruchomością,...

Istotą wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla wspólnoty mieszkaniowej, jest usunięcie stanu, w którym brak jest podmiotu legitymowanego przez właścicieli lokali do sprawowania zarządu nieruchomością, bądź też zaniedbania powołanego zarządu są na tyle rażące, że uzasadniają interwencję, zakończoną stosowną decyzją sądu.

Piotr Pałka Głosowanie w czasie epidemii – nowe interpretacje MRPiT

Głosowanie w czasie epidemii – nowe interpretacje MRPiT Głosowanie w czasie epidemii – nowe interpretacje MRPiT

Dla oceny prawnej możliwości zorganizowania rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej z wykorzystaniem indywidualnego zbierania głosów istotne jest stanowisko MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. opublikowane...

Dla oceny prawnej możliwości zorganizowania rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej z wykorzystaniem indywidualnego zbierania głosów istotne jest stanowisko MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. opublikowane na stronie internetowej tego resortu.

Eugenia Śleszyńska Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości

Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości

Możliwość zapewnienia dostępu do nieruchomości osób trzecich, w tym wykonawców czy dostawców, określa właściciel nieruchomości lub inny władający, kierując się swoją wolą lub obowiązkami na nim spoczywającymi....

Możliwość zapewnienia dostępu do nieruchomości osób trzecich, w tym wykonawców czy dostawców, określa właściciel nieruchomości lub inny władający, kierując się swoją wolą lub obowiązkami na nim spoczywającymi. W szczególności prawo dostępu i użytkowania nieruchomości, chociażby na czas oznaczony, i tylko na czas realizacji robót budowlanych, określa on w umowie cywilnoprawnej, w tym także za wynagrodzeniem. W takim wypadku o warunkach korzystania z nieruchomości przez osobę trzecią decyduje umowa...

mgr Jarosław Kowszuk Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

Przemysław Gogojewicz Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19

Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19 Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych,...

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

mgr Jarosław Kowszuk Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania...

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Eugenia Śleszyńska Doręczenia korespondencji po nowemu od 1 lipca 2021

Doręczenia korespondencji po nowemu od 1 lipca 2021 Doręczenia korespondencji po nowemu od 1 lipca 2021

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że Poczta Polska od dnia 1 lipca br. wprowadzi nową usługę e-doręczenie, dzięki której każdy obywatel będzie mógł skorzystać z dobrowolnej i bezpłatnej...

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że Poczta Polska od dnia 1 lipca br. wprowadzi nową usługę e-doręczenie, dzięki której każdy obywatel będzie mógł skorzystać z dobrowolnej i bezpłatnej skrzynki mailowej Poczty Polskiej. Takie e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

mgr Jarosław Kowszuk Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Wysokość zaliczek ponoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną powinna być w chwili ich uiszczania znana, co wskazuje na niedopuszczalność ich ustalenia w uchwale z datą wsteczną.

Wysokość zaliczek ponoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną powinna być w chwili ich uiszczania znana, co wskazuje na niedopuszczalność ich ustalenia w uchwale z datą wsteczną.

Paweł Puch Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności...

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności związane z zarządzaniem na podstawie umowy i nie ma to nic wspólnego z powierzeniem zarządu.

Paweł Puch Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie...

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie przy dostawie ciepła może doprowadzić do ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Wybrane kwestie prezentujemy w świetle litery prawa.

Marta Chmielewska Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal...

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal będzie podlegał, w niektórych sytuacjach, bonifikacie zwalniającej z obowiązku ponoszenia opłat za to przekształcenie.

Paweł Puch Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.