administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nieruchomość z bonifikatą

Nieruchomość z bonifikatą

Nieruchomość z bonifikatą

Udzielenie bonifikaty w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego nie może mieć charakteru uznaniowego. Jest to czynność, która powinna mieć wyraźne oparcie w przepisach.

Zobacz także

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jacek Frydryszak Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa

Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa

Po serii artykułów dotyczących energii elektrycznej, obiecałem Państwu lżejszy temat. Zastanówmy się zatem tym razem dlaczego środowisko spółdzielcze, reprezentujące interesy około 10 milionów obywateli,...

Po serii artykułów dotyczących energii elektrycznej, obiecałem Państwu lżejszy temat. Zastanówmy się zatem tym razem dlaczego środowisko spółdzielcze, reprezentujące interesy około 10 milionów obywateli, ma tak niewielki wpływ na decyzje władz rządowych i samorządowych oraz na proces legislacyjny w Polsce.

Paweł Puch Sprzedaż części działki przez wspólnotę

Sprzedaż części działki przez wspólnotę Sprzedaż części działki przez wspólnotę

Zdarza się, że wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą może sprzedać, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na przykład na remont dachu, elewacji lub inne konieczne...

Zdarza się, że wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą może sprzedać, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na przykład na remont dachu, elewacji lub inne konieczne remonty.

Każda nieruchomość ma określoną wartość, którą można rozpatrywać w różnych aspektach, np. pod kątem funkcjonalnym, ekonomicznym, w tym bytowym, emocjonalnym, historycznym, przyrodniczym, krajobrazowym itp. Jedne aspekty są łatwiej mierzalne, łatwiejsze do określenia, inne zaś są kwestią oceny, tym samym trudniej jest wycenić wartość nieruchomości.

Co więcej, niektóre z tych wartości są prawnie chronione, np. wartość historyczna czy też wartość przyrodnicza i krajobrazowa [vide art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (DzU 2016, poz. 2134, ze zm.), a także art. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU 2014, poz. 1446, ze zm.)].

Cena nieruchomości

Najczęstszym kryterium, poprzez które ocenia się wartość nieruchomości, jest kryterium ekonomiczne. Oznaczając wartość ekonomiczną nieruchomości, ustala się najczęściej jej cenę.

Pojęcie ceny zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (DzU 2014, poz. 915, ze zm.), zgodnie z którym cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Stosownie do ust. 2 tegoż artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Obliczenie ceny nieruchomości

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2016, poz. 2147), zwanej dalej UGN, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości nie jest tym samym co jej cena. Cena nieruchomości, tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić za nią, może bowiem różnić się od jej wartości.

Wartość nieruchomości określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w wyniku przeprowadzenia jej wyceny.

Dla celów zbywania jest to, co do zasady, wartość rynkowa, a w wyjątkowych przypadkach wartość odtworzeniowa.

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, zaś wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość rynkową stanowi jej najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na wolnym rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń, iż strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej, miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem jej stopnia zużycia. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości”

[Jaworski J. i in., Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 222].

Sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 2017, poz. 459), zwanej dalej k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sama czynność sprzedaży ma zatem charakter zobowiązujący i wcale nie musi przenieść własności, choć w większości przypadków własność rzeczy zostaje przeniesiona, a zatem wywołuje skutki rozporządzające [por. Bieniek G. i in., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 14]. Stosownie bowiem do art. 155 § 1 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Jeżeli zaś przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe [art. 155 § 2 k.c.]. Do ważności przeniesienia nieruchomości potrzebna jest forma szczególna, czyli umowa zawarta w formie aktu notarialnego [vide art. 158 k.c.].

Sprzedaż nieruchomości ma zatem cywilistyczny charakter i odbywa się w sferze tzw. dominium [por. też: uchwała składu pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2000 r., sygn. akt OPK 15/00 (ONSA 2001, nr 1, poz. 18)]. Oznacza to, że zarówno Skarb Państwa, jak i jednostka samorządu terytorialnego podczas zawierania umowy mają formalnie taką samą pozycję jak np. osoba fizyczna.

W praktyce skutkuje to tym, że np. osobie fizycznej, co do zasady, nie przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Innymi słowy sprzedaż nieruchomości będzie w większości przypadków uzależniona od dobrej woli jej właściciela.

Zasadniczo, zgodnie z art. 37 ust. 1 UGN, nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Wyjątki od tej zasady określone są w art. 37 ust. 2 i 3 UGN.

Do najczęściej spotykanych wyjątków należy sytuacja, w której sprzedawane są lokale mieszkalne na rzecz ich najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony [vide art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3 UGN]. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, że w tego typu sprawach sprzedaż lokalu jest czynnością dobrowolną, a zatem najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o nabycie jego własności. Poniekąd odrębną kwestią jest, że jeżeli już dochodzi do sprzedaży takiego lokalu, to rzeczonemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

Bonifikata

Podczas sprzedaży nieruchomości możliwe jest postąpienie z ceny. Jest to co do zasady czynność dobrowolna, zależna od właściciela nieruchomości, który zamierza ją sprzedać.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego postąpienie z ceny nazywa się bonifikatą. Zauważyć w tym miejscu należy, że w przepisach brak jest definicji pojęcia „bonifikata”. Definicję tego pojęcia można natomiast odnaleźć w słowniku języka polskiego, gdzie „bonifikata” oznacza przede wszystkim „odstępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy” [Drabik L. i in., Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006, s. 65].

Wydaje się jednak, że pojęcie słownikowe bonifikaty nie obejmuje wszystkich przypadków jej zastosowania, o których mowa w UGN. W przepisach tejże ustawy jest bowiem mowa nie tylko o udzielaniu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, ale także w przypadku opłat za użytkowanie wieczyste.

Bonifikata fakultatywna

Jak już zostało wspomniane, udzielenie bonifikaty jest co do zasady fakultatywne, także w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, na co wskazuje treść art. 68 ust. 1 UGN [por. też: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014 r., I OSK 326/14, Lex]. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny z zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m.in.:

 • na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
 • osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe;
 • poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 • na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 • jako lokal mieszkalny;
 • w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 UGN;
 • spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Bonifikata obligatoryjna

O ile w większości przypadków udzielenie bonifikaty jest czynnością dobrowolną, zależną od woli właściciela nieruchomości, sprzedającego, to w niektórych przypadkach dotyczących sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego udzielenie bonifikaty jest obligatoryjne. Tak też jest w przypadku, w którym opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę [vide art. 73 ust. 4 UGN].

Zwrot bonifikaty

Stosownie do art. 68 ust. 2 UGN, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Przy czym podkreślić w tym miejscu należy, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku informować „o możliwości żądania zwrotu bonifikaty i o okolicznościach, od których to zależy, gdyż wobec równości stron stosunku cywilnoprawnego, jakim jest wskazana umowa sprzedaży, taki obowiązek nie spoczywa na żadnym z kontrahentów i każdy z nich powinien we własnym interesie sam zapoznać się z odpowiednimi przepisami kształtującymi jego sytuację prawną wynikającą z zawartej umowy” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2015 r., II CSK 763/14, Lex].

Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia [art. 68 ust. 2b UGN].

Zgodnie z art. 68 ust. 2a UGN, przepisu art. 68 ust. 2 UGN nie stosuje się w przypadku:

 • zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;
 • zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 • zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
 • zamiany lokalu mieszkalnego na:
  — inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  — nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:
  — innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  — nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Z art. 68 ust. 2a pkt 1 UGN nie wynika, że ustawodawca zrównuje zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych nabywcy lokalu z bonifikatą i jego bliskich. Przepis ten daje tylko nabywcy lokalu z bonifikatą możliwość zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej. Zawsze chodzi o jeden lokal i wybór sposobu, w jaki będą zaspokajane potrzeby nabywcy lokalu z bonifikatą i jego bliskich.

To nabywca lokalu decyduje, czy zbędzie lokal na wolnym rynku i za uzyskane środki nabędzie lokal, w którym będzie mieszkał sam lub, gdy spoczywa na nim taki obowiązek, także z bliskim, albo czy zbywając lokal osobie bliskiej będzie oczekiwał, że to ona zaspokoi jego potrzeby mieszkaniowe, bądź ma na uwadze, iż swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokoi w inny sposób.

Zawsze jednak warunkiem, od którego ustawodawca uzależnia możliwość zatrzymania przez nabywcę bonifikaty, jest zbycie jednego lokalu osobie bliskiej lub nabycie przez nabywcę mieszkania z bonifikatą za uzyskane od osoby trzeciej środki” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., III CSK 57/15, Lex].

Roszczenie o zwrot bonifikaty ma zatem charakter cywilnoprawny, znajduje swoje oparcie w przepisach rangi ustawowej i do jego przedawnienia nie ma zastosowania skrócony termin odnoszący się do zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży. Co więcej, nie jest to roszczenie o zwrot części ceny sprzedanego lokalu, ale jest to roszczenie samodzielne [por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., I CSK 1100/14, Lex].

W pewnych przypadkach można wystąpić o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Właściwy organ może jednak dokonać tego tylko za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Odmowa udzielenia bonifikaty, np. wyrażona w formie uchwały rady gminy (miasta), jest aktem cywilnoprawnym, a skarga na nią nie należy do właściwości sądu administracyjnego [por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2010 r., I OSK 1338/10, Lex].

Prawidłowe postępowanie

Udzielenie przez właściwy organ Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego bonifikaty od ceny nieruchomości (odpowiednio od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości) nie może mieć charakteru uznaniowego. Jest to czynność, która powinna mieć oparcie w przepisach.

Bez wyraźnej przyczyny i podstawy prawnej nie powinno się postępować z ceny nieruchomości. Przepisy pozwalające na udzielenie bonifikaty należy interpretować ściśle, z uwagi na wynikającą z różnych innych przepisów konieczność należytego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu, gdy stwierdził, że przepisy UGN „ustanowione w celu zabezpieczenia interesu ogólnospołecznego, tj. ochrony mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter ius cogens i stanowią ustawową formę ograniczenia własności (art. 140 k.c.) przez wprowadzenie reglamentacji czynności związanych ze zbyciem oraz obciążaniem nieruchomości państwowych i samorządowych” [wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2019 r., I ACa 66/09, LexPolonica nr 2060552].

Dlatego też w przypadku braku zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, np. poprzez nienależne udzielenie bonifikaty, można rozważać zastosowanie w stosunku do osób, które się tego dopuściły, różną odpowiedzialność: służbową, cywilną, a nawet karną.

W tego typu sprawach mógłby np. mieć zastosowanie art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88/1997, poz. 553, ze zm.), zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oczywiście nie zakładam tutaj występowania czynów, które mogłyby wyczerpywać znamiona innych przestępstw [por. 231 § 4 k.k.].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Kompetencje zarządcy

Kompetencje zarządcy Kompetencje zarządcy

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Eugenia Śleszyńska Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Nowelizacja Ustawy o własności lokali Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych”...

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych” i „dużych” wspólnot mieszkaniowych po okresie vacatio legis ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

mgr Jarosław Kowszuk Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28...

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28 KPA.

Eugenia Śleszyńska Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zbywanie nieruchomości spółdzielni Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej....

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Jednak zgodnie z art. 54² USM art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności. Przepis ten, stanowiąc o „lokalach”, nie różnicuje ich charakteru, a więc dotyczy zarówno lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

mgr Jarosław Kowszuk Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo...

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

Marta Chmielewska Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Paweł Puch Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania...

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji.

Paweł Puch Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej...

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Czynność polegająca na podjęciu robót budowlanych przy obiekcie, stanowiącym współwłasność kilku osób jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd rzeczą wspólną, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w...

Paweł Puch Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r....

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się w duże wspólnoty mieszkaniowe.

Piotr Stosio Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych” Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej....

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które były zarządcami chodnika czy drogi, gdzie doszło do upadku.

Paweł Puch Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z...

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu.

Aneta Mościcka Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty...

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako pełnomocnika właściciela mieszkania za podjęciem danej uchwały – orzekł Sąd Najwyższy.

Paweł Puch Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel...

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel pierwotny zbywa lokale dojdzie do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej1), dotychczasowy właściciel zobowiązany jest wydać zarządowi całą dokumentację techniczną oraz prawną nieruchomości.

Paweł Puch Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników...

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników do niej przyległych.

Agnieszka Żelazna Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r....

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.1)

Piotr Pałka Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na...

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Eugenia Śleszyńska Tajemnica korespondencji

Tajemnica korespondencji Tajemnica korespondencji

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego...

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego z właścicieli lokali, a administrator był umieszczony jedynie w kopii do wiadomości. Co w tym przypadku z obowiązującą klauzulą RODO? – pyta Czytelnik.

Marta Chmielewska Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni...

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni mieszkaniowej?

mgr Jarosław Kowszuk, dr. inż. arch. Adam Baryłka Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym? Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Eugenia Śleszyńska Zmiany Prawa budowlanego

Zmiany Prawa budowlanego Zmiany Prawa budowlanego

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych...

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych potocznie przeglądami technicznymi. Wejdą one w życie z dniem 19 września 2020 r.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II) Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne...

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne zmiany Prawa budowlanego w zakresie odstępstw i możliwości legalizacji starych samowoli budowlanych.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak chce? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Przemysław Gogojewicz Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli...

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli została ona źle wykonana przez zleceniobiorcę to on ponosi odpowiedzialność za jej montaż.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.