administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

Zaopatrzenie w wodę i jej zużycie, fot. pixabay

Zaopatrzenie w wodę i jej zużycie, fot. pixabay

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

Zobacz także

Konrad Gieżek Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości”

Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości” Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości”

Na początku 2020 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu uruchomił program „Gospodarz Domu”. Program skierowany jest do najemców zasobu komunalnego, a jego głównym założeniem i korzyścią...

Na początku 2020 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu uruchomił program „Gospodarz Domu”. Program skierowany jest do najemców zasobu komunalnego, a jego głównym założeniem i korzyścią jest dbałość o wspólną przestrzeń w miejskich kamienicach i blokach.

Aneta Mościcka Wywóz nieczystości z przydomowego szamba

Wywóz nieczystości z przydomowego szamba Wywóz nieczystości z przydomowego szamba

Regulamin gminy powinien określać zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Regulamin gminy powinien określać zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Paweł Puch Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne

Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne Wspólnota mieszkaniowa a powództwo posesoryjne

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje jako twór o charakterze techniczno-prawnym, oznaczającym ogół właścicieli lokali, położonych w ramach danej nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnocie nie przysługuje uprawnienie...

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje jako twór o charakterze techniczno-prawnym, oznaczającym ogół właścicieli lokali, położonych w ramach danej nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnocie nie przysługuje uprawnienie z tytułu własności czy posiadania (np. roszczenia windykacyjne i posesoryjne).

W artykule:

• Dostawca usług
• Infrastruktura
• Umowa
• Rozliczenia za dostarczone usługi
• Nadpłaty, niedopłaty
• W przypadku nieprawidłowości

Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dzu z 2020 r., poz. 2028) zwana dalej „u.z.z.w.”.

Dostawca usług

Dostawcą usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest przedsiębiorstwo wod.-kan., które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Infrastruktura 

Podstawowym elementem pozwalającym na odbiór wody jest przyłącze wodociągowe, tj. odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. „Brak jest podstaw ku temu, aby za przyłącze wodociągowe uważać również odcinek przewodu prowadzącego do głównej sieci wodociągowej położony poza granicą nieruchomości przyłączonej.” Przyłącze to jest zatem elementem, „który spaja bądź – gdy działka jest niezabudowana – ma spajać ze sobą w przyszłości dwie odrębne całości, tj. sieć z instalacją wewnętrzną na nieruchomości.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie definicji przyłącza, jaką zaprezentował SN w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. III CZP 105/05): przyłącze spaja dwie odrębne całości prawne – instalację należącą do sieci, czyli instalację zewnętrzną, oraz instalację wewnętrzną. Granica między obiema tymi instalacjami jest zarazem granicą własności urządzeń. Przyłącze jest więc z kolei elementem łączącym te dwie odrębne całości, silnie związanym fizycznie i funkcjonalnie z instalacją zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną.”

Przez pojęcie „sieć” należy rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wod.-kan.

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 83, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.plwww.bmeters.pl

Wodomierz Hydrodigit

 

Wodomierz Hydrodygit

Konstrukcja części hydraulicznej elektroniczny, jednostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle Sucha / 8 cyfrowy wyświetlacz LCD + ikony
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 2,5; 4,0 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h) Q1 = 10; 16 l/h (R250–H)
Q1 = 15,63; 25 l/h (R160–V)
Klasa metrologiczna lub dynamika R R250–H; R160–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz
maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu wbudowany moduł radiowy wewnętrzny Wireless M-BUS, umożliwiający zdalny odczyt. Sprawdza się zarówno przy odczycie inkasenckim oraz w systemie automatycznym opartym o sieć koncentratorów z przeszyłem danych przez Internet. Na zamówienie z modułem transmisji bezprzewodowej LoRaWAN
Zabezpieczenia przed ingerencją Napęd indukcyjny całkowicie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne
Inne istotne cechy produktu Inteligentne alarmy rejestrowane przez wodomierz pozwalają na wykrywanie awarii, wycieków, prób manipulacji, wykrywania przeciążenia Qmax oraz przepływów wstecznych. Dzięki zastosowaniu mechanizmu indukcji elektromagnetycznej występują mniejsze opory tarcia niż w tradycyjnych wodomierzach ze sprzęgłem magnetycznym, co przekłada się na niższy próg rozruchu, oraz zapewnienie stabilności i wysokiej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu przez cały okres eksploatacji. Odczyt za pomocą 8-cyfrowego wyświetlacza LCD, a głowica obracana jest o 360 st. Wyposażony w złącze optyczne serwisowe. Całkowicie wodoodporny – posiada klasę szczelności IP68.
Dowiedz się więcej o produktach Bmeters >>
 

Wodomierz GSD8-RFM

Wodomierz GSD8-RFM
Konstrukcja części hydraulicznej wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha/8 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 1,6; 2,5; 4,0 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h) Q1 = -; 16; 25 l/h (R160–H)
Q1  = 16; 25; 40 l/h (R100–H)
Q1 = 32; 50; 80 l/h (R50–V)
Klasa metrologiczna lub dynamika R R160–H / R50–V
R100–H / R50–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz
maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu wodomierz GSD8-RFM może pracować z modułem radiowym Wireless M-BUS typ RFM-TX1.1 (IP65, IP68), lub modułem przewodowym M-BUS typ RFM-MB1. Odpowiednią nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji
Zabezpieczenia przed ingerencją w standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku
Inne istotne cechy produktu urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie, oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. Liczydło obracane o 360°
Dowiedz się więcej o produktach Bmeters >>
 

Wodomierz GSD8-I

Wodomierz GSD8-I
Konstrukcja części hydraulicznej wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha/8 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica  DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 1,6; 2,5; 4,0 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h) Q1 = -; 16; 25 l/h (R160–H)
Q1  = 16; 25; 40 l/h (R100–H)
Q1 = 32; 50; 80 l/h (R50–V)
Klasa metrologiczna lub dynamika R R160–H; R50–V
R100–H; R50–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz
maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu wodomierz GSD8-I może pracować z modułem radiowym Wireless M-BUS typ IWM-TX5. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji
Zabezpieczenia przed ingerencją w standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku
Inne istotne cechy produktu urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie, oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. Liczydło obracane o 360°
Dowiedz się więcej o produktach Bmeters >>
 

Wodomierz GMDM-I

Wodomierz GSD8-I
Konstrukcja części hydraulicznej wodomierz skrzydełkowy, wielostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha/5 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 15 - DN 50
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h) Q1 = 15,63; 25; 39,38; 62,5; 100; 156,25 l/h (R160–H)
Q1 = 25; 40; 63; 100; 160; 250 l/h (R100–H)
Q1 = 50; 80; 126; 200; 320; 500 l/h (R50–V)
Klasa metrologiczna lub dynamika R
R160–H; R50–V
R100–H; R50–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze
wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz
maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem
nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu
wodomierz GMDM-I może pracować z modułami radiowymi Wireless M-BUS typ IWM-TX3, przewodowym M-BUS typ IWM-MB3, oraz impulsowym typ IWM-PL3. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji
Zabezpieczenia przed ingerencją
w standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku
Inne istotne cechy produktu
Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie, oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. 
Dowiedz się więcej o produktach Bmeters >>
 

Wodomierz WDE-K50

Wodomierz GSD8-I
Konstrukcja części hydraulicznej wodomierz śrubowy typu Woltman
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha/7 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 50 - DN 200
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 40; 63; 100; 160; 250; 400 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h) Q1 = -; 0,25; 0,4; 0,64; 1,0; 1,6 m3/h (R250–H)
Q1 = 0,25; 0,39; 0,62; 1,0; 1,56; 2,5 m3/h (R160–H)
Q1 = 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 m3/h (R100–H)
Klasa metrologiczna lub dynamika R R250–H; R160–V
R160–H; R100–V
R100–H; R100–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze
wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz
maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem są wymagane (U3, D3)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu
wodomierz WDE-K50 może pracować z modułami radiowymi Wireless M-BUS typ IWM-TX4, przewodowym M-BUS typ IWM-MB4, oraz impulsowym typ IWM-PL4. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji
Zabezpieczenia przed ingerencją
Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku.
Dowiedz się więcej o produktach Bmeters >>

Umowa

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wod.-kan. a odbiorcą usług. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wod.-kan. ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy KC. Oznacza to, że rzeczona umowa ma cywilnoprawny charakter i zawiera przede wszystkim elementy umowy sprzedaży.

Przedsiębiorstwo wod.-kan. jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Oznacza to, iż co do zasady to właściciel nieruchomości, np. wspólnota mieszkaniowa, odpowiada za utrzymanie i poprawne działanie tego typu przyłączy i instalacji. Oczywiście w umowie dopuszczalna jest modyfikacja tego zobowiązania. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wod.-kan., a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług. Kosztów tych rzeczone przedsiębiorstwo nie powinno przerzucać na odbiorców usług.

Rozliczenia za dostarczone usługi

Sposób rozliczenia

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez przedsiębiorstwa wod.-kan. z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Cenę za dostarczoną wodę określa się jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wod.-kan. za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wod.-kan. Najczęściej takim właścicielem budynku wielolokalowego będzie spółdzielnia mieszkaniowa bądź wspólnota mieszkaniowa. Rozliczenie pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową albo wspólnotą mieszkaniową a właścicielem lokalu ma charakter cywilnoprawny, ze wszystkimi tego typu konsekwencjami. W praktyce określa się zasady takich rozliczeń, tworząc tzw. regulaminy poprzez podjęcie uchwał spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Pomimo, że brak jest ustawowego terminu na dokonanie takiego rozliczenia, to w praktyce rozliczenie odbywa się zazwyczaj w pierwszej połowie roku, następującego po roku, w którym miało miejsce zużycie wody.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Szczegółowe warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2018 r., poz. 472), zwanego dalej w treści niniejszego teksu „r.z.z.w.”. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wod.-kan. Prognoza taka wynika z umowy i jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Odbiorcy usług regulują należności, których wielkość jest ustalona na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.

Termin rozliczenia

Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wod.-kan. usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Nadpłaty, niedopłaty

Zazwyczaj przy rozliczeniach wody ciężko jest tak zrobić, będąc właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, aby uniknąć dopłat oraz niedopłat przez osoby korzystające z poszczególnych lokali – w rozliczeniach z nimi. Powstają wtedy niedopłaty lub nadpłaty, które należy rozliczyć. W praktyce kwestia ta wywołuje wiele kontrowersji i emocji, zwłaszcza w przypadku niedopłat. Niemniej jednak i nadpłaty potrafią wywoływać spory. Może bowiem się pojawić pytanie, co z nimi zrobić.

Kwestię tę rozważał Sąd Apelacyjny w Warszawie na kanwie jednej ze spraw wniesionej przez wspólnotę mieszkaniową.W swoim wyroku z dnia 22 lutego 2001 r., sygn. akt I ACa 1309/00 (Opublikowano: OSA 2002/4/3) ww. sąd zauważył, iż „przekonanie pozwanego (…) a mianowicie, że zebranie wspólnoty mieszkaniowej posiada prawo podjęcia uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki zaliczek indywidualnych (uiszczanych przez właścicieli na pokrycie świadczeń związanych z zajmowanymi przez nich lokalami, tj. na centralne ogrzewanie, wodę, itp.) na potrzeby wspólnoty, nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Pogląd pozwanego, że co nie jest zabronione przez ustawę o własności lokali jest dla wspólnoty dozwolone, jest z założenia nieprawidłowy i nie może się ostać. (…) Ze środków tych wspólnota ma obowiązek rozliczyć się, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego, winna wskazać, ile wynosiły rzeczywiste wydatki na utrzymanie każdego lokalu (c.o., woda, wywóz śmieci, itp.), jaką kwotę na ten cel wpłacił każdy z właścicieli i w przypadku gdy jego wpłata przewyższa wydatki, różnica winna mu być zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych wydatków na ten sam cel. (…) Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zadecydować co z tymi środkami zrobić. Może je przeznaczyć na fundusz remontowy, ale nie musi.

Wspólnota nie ma uprawnień do podejmowania za niego decyzji w tym zakresie. Wspólnota działa w granicach ściśle określonych w ustawie. Nie dotyczy jej zasada, że co nie jest zakazane jest dozwolone, chyba że tylko w ramach uprawnień jakie jej przysługują, a więc w zakresie czynności związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Pozyskiwanie środków na fundusz remontowy nie może odbywać się w sposób niezgodny z prawem i z naruszeniem praw członków wspólnoty wynikających  z ustawy. Wspólnota najpierw winna określić potrzeby w zakresie prac remontowych, środków niezbędnych do ich realizacji, plan niezbędnych prac, wysokość obciążeń każdego właściciela z tego tytułu, termin wpłat. Wówczas ci właściciele, którzy mieli nadpłaty na świadczeniach indywidualnych, mogą zwrócić się do zarządu o ich przeniesienie na fundusz remontowy, aby w ten sposób pokryć swoje zobowiązanie z tego tytułu. Nie może jednak uczynić tego za niego wspólnota, gdyż jak już wyżej wywiedziono, ta materia nie podlega jej uprawnieniom. Okoliczność, że taki sposób skraca proces decyzyjny i ogranicza zespół czynności księgowych i faktycznych związanych z rozliczeniem zaliczek, nie może być usprawiedliwieniem dla działania sprzecznego z prawem, z prawami właścicieli lokali.”

W przypadku nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Przedsiębiorstwo wod.-kan. na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych Opinia BCC dot. projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości gminnych

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Business Centre Club z aprobatą przyjął koncepcję wprowadzenia ułatwień w realizacji prywatnych inwestycji mieszkaniowych na własne potrzeby oraz popieranie spółdzielczych form budownictwa.

Redakcja news Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne? Pełnomocnictwo dla najemcy – kiedy okaże się przydatne?

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach...

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje, że w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej decydują wyłącznie właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Osoby te są również stroną w stosunkach ze wspólnotą. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa musi nawiązać kontakt z najemcą. Jeśli właściciel mieszkania przygotuje pełnomocnictwo dla najemcy, to osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła m.in. współuczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, zamiast...

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Agnieszka Żelazna Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego Podział quoad usum a nabywca wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów...

W istotnym dla wielu wspólnot mieszkaniowych wyroku z dnia 16.12.2020 r.1), Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisów UWL2) wskazał, iż z odwołaniem się do art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego nie może być akceptowana sytuacja, w której nabywca własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jego zgody, zostaje pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy obligacyjnej, której nie był stroną.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Frydryszak Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy Przekazywanie urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności...

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy w zakresie sieci i przyłączy. W poniższym artykule zajmę się procedurą przekazywania urządzeń do majątku dostawcy.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

mgr Jarosław Kowszuk Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu,...

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.

Małgorzata Pundyk-Glet Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Agnieszka Żelazna Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy...

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Anna Ruszczak news Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań? Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Aneta Mościcka Strony podziału nieruchomości

Strony podziału nieruchomości Strony podziału nieruchomości

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału,...

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału, podobnie jak osoba, która zgłasza roszczenia do nieruchomości podlegającej podziałowi.

Aneta Mościcka Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana...

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.