administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Publikacje Aneta Mościcka

Aneta Mościcka Czy można użyć w domu styropianu jako materiału oddzielenia ppoż.?

Czy można użyć w domu styropianu jako materiału oddzielenia ppoż.? Czy można użyć w domu styropianu jako materiału oddzielenia ppoż.?

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna zostać wykonana z materiałów niepalnych, wymóg ten dotyczy wszystkich elementów takiej ściany, w tym także jej ocieplenia. Oznacza to, że także ocieplenie ściany...

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna zostać wykonana z materiałów niepalnych, wymóg ten dotyczy wszystkich elementów takiej ściany, w tym także jej ocieplenia. Oznacza to, że także ocieplenie ściany oddzielenia przeciwpożarowego musi zostać wykonane z materiałów niepalnych. Styropian nie może zostać zaliczony do grupy materiałów niepalnych. O tym, które z materiałów budowlanych można zaliczyć do materiałów niepalnych, decydują regulacje zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie...

Aneta Mościcka Przesłanki wydania przez urząd nadzoru budowlanego nakazu zaniechania dalszych robót

Przesłanki wydania przez urząd nadzoru budowlanego nakazu zaniechania dalszych robót Przesłanki wydania przez urząd nadzoru budowlanego nakazu zaniechania dalszych robót

Nakaz zaniechania dalszych robót może być wydany, gdy nie ma możliwości doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych może być wydany w wypadku...

Nakaz zaniechania dalszych robót może być wydany, gdy nie ma możliwości doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych może być wydany w wypadku stwierdzenia, że doszło jedynie do wykonania robót początkowych, przygotowawczych. Wydanie decyzji o zaniechaniu dalszych robót bez weryfikacji, czy inwestor wywiązał się z nałożonego obowiązku, a co za tym idzie, czy stan zagrożenia został usunięty, stanowi rażące naruszenie art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego...

Aneta Mościcka Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej? Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości...

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Aneta Mościcka Obowiązki inwestora związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku

Obowiązki inwestora związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Obowiązki inwestora związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić – zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych – m.in....

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić – zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych – m.in. organ Państwowej Straży Pożarnej (PSP) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Natomiast obowiązkiem organu jest zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Odszkodowanie z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji de­weloperskiej

Odszkodowanie z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji de­weloperskiej Odszkodowanie z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji de­weloperskiej

Kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy należy uwzględniać kwestię ciągu zdarzeń, determinujących określone działania podatnika, począwszy od momentu zawarcia umów. Celem działania dewelopera było...

Kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy należy uwzględniać kwestię ciągu zdarzeń, determinujących określone działania podatnika, począwszy od momentu zawarcia umów. Celem działania dewelopera było zminimalizowanie ryzyka skorzystania przez nabywcę z prawa do odstąpienia od umowy i żądania przez niego kary umownej, określonej w umowie przedwstępnej sprzedaży lokalu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej

Nie jest prawidłowy pogląd, że wydatek stanowiący zaliczkę na inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej, udokumentowany fakturą zaliczkową, nie może zostać rozliczony w zeznaniu za rok podatkowy, w...

Nie jest prawidłowy pogląd, że wydatek stanowiący zaliczkę na inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej, udokumentowany fakturą zaliczkową, nie może zostać rozliczony w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony. Ustawa o PIT nie wiąże momentu odliczenia wydatków z momentem zakończenia inwestycji, tylko z momentem poniesienia wydatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Aneta Mościcka Wycinka drzew pod inwestycję publiczną a zgoda właściciela działki

Wycinka drzew pod inwestycję publiczną a zgoda właściciela działki Wycinka drzew pod inwestycję publiczną a zgoda właściciela działki

Realizacja inwestycji przesyłowej celu publicznego lub przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i związana z tym wycinka drzew lub krzewów może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości...

Realizacja inwestycji przesyłowej celu publicznego lub przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i związana z tym wycinka drzew lub krzewów może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia starosty. Natomiast wycinka drzew już po zrealizowaniu tego rodzaju inwestycji przesyłowej, w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu urządzeń, może nastąpić na podstawie wniosku właściciela urządzeń (bez zgody właściciela nieruchomości), ale już...

Aneta Mościcka Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali garażowej należącej do dewelopera

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali garażowej należącej do dewelopera Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali garażowej należącej do dewelopera

W polskim systemie opodatkowania posiadania majątku wysokość stawek dla budynków lub ich części zróżnicowano w zależności od sposobu ich wykorzystania. Zastosowanie do garaży stanowiących odrębny przedmiot...

W polskim systemie opodatkowania posiadania majątku wysokość stawek dla budynków lub ich części zróżnicowano w zależności od sposobu ich wykorzystania. Zastosowanie do garaży stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania (odrębna własność lokali), jako części budynków mieszkalnych, preferencyjnej stawki podatkowej, przewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiłoby wyłom w stosowaniu najniższej stawki podatkowej dla lokali, ściśle spełniających kryterium lokali mieszkalnych – orzekł...

Aneta Mościcka Dziedziczenie ulgi mieszkaniowej w PIT

Dziedziczenie ulgi mieszkaniowej w PIT Dziedziczenie ulgi mieszkaniowej w PIT

Jeżeli spadkobierca obejmuje w drodze dziedziczenia wszelkie prawa i obowiązki związane z ulgą mieszkaniową, to – zgodnie z art. 97 §1 Ordynacji podatkowej – przysługują mu te same prawa i obowiązki, jakie...

Jeżeli spadkobierca obejmuje w drodze dziedziczenia wszelkie prawa i obowiązki związane z ulgą mieszkaniową, to – zgodnie z art. 97 §1 Ordynacji podatkowej – przysługują mu te same prawa i obowiązki, jakie przysługiwały spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że spadkodawca musiał skonkretyzować swój zamiar i ponieść już jakieś nakłady na nową nieruchomość. Stawianie takiego warunku uzależniałoby nabycie prawa do ulgi od sytuacji losowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Ulga termomodernizacyjna a formalne zakończenie budowy

Ulga termomodernizacyjna a formalne zakończenie budowy Ulga termomodernizacyjna a formalne zakończenie budowy

W świetle przepisów, regulujących zasady ulgi termomodernizacyjnej, fakt dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego nie przesądza o możliwości...

W świetle przepisów, regulujących zasady ulgi termomodernizacyjnej, fakt dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej z ustawy o PIT. Decydujące dla dopuszczalności skorzystania z ulgi jest poniesienie wydatków po faktycznym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.

Aneta Mościcka Kiedy żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej jest bezzasadne?

Kiedy żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej jest bezzasadne? Kiedy żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej jest bezzasadne?

Obciążenie sąsiedniej nieruchomości służebnością drogi koniecznej jest wyłączone, jeśli można nieruchomość władnącą połączyć z drogą publiczną po ewentualnym wybudowaniu np. zjazdu z nieruchomości na drogę...

Obciążenie sąsiedniej nieruchomości służebnością drogi koniecznej jest wyłączone, jeśli można nieruchomość władnącą połączyć z drogą publiczną po ewentualnym wybudowaniu np. zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną. W sytuacji, gdy dostęp do drogi publicznej nie jest odpowiedni, zainteresowani właściciele nieruchomości powinni najpierw podjąć działania zmierzające do jego zapewnienia, zamiast żądać od razu obciążenia nieruchomości sąsiedniej, chyba, że uczynienie dostępu do drogi publicznej jest...

Aneta Mościcka Skutki zgłoszenia inwestycji, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę

Skutki zgłoszenia inwestycji, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę Skutki zgłoszenia inwestycji, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę

W przypadku, gdy inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla inwestycji, która wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a organ administracji architektoniczno-budowlanej...

W przypadku, gdy inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla inwestycji, która wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a organ administracji architektoniczno-budowlanej wadliwie nie wniósł sprzeciwu, obowiązkiem organu nadzoru budowlanego jest wszczęcie postępowania legalizacyjnego. Organ nadzoru budowlanego powinien podjąć w takiej sytuacji postępowanie w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ponieważ brak sprzeciwu nie legalizuje inwestycji,...

Aneta Mościcka Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny

Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu biurowego bez podjęcia realnych działań, zmierzających do jego przekształcenia w nieruchomość mieszkalną, nie daje podatnikowi prawa do skorzystania...

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu biurowego bez podjęcia realnych działań, zmierzających do jego przekształcenia w nieruchomość mieszkalną, nie daje podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu, uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Aneta Mościcka Nakaz rozbiórki części budynku

Nakaz rozbiórki części budynku Nakaz rozbiórki części budynku

Nakaz rozbiórki części obiektu jest dopuszczalny, jeśli część ta jest na tyle samodzielna, że może być rozebrana bez istotnej ingerencji w część pozostałą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nakaz rozbiórki części obiektu jest dopuszczalny, jeśli część ta jest na tyle samodzielna, że może być rozebrana bez istotnej ingerencji w część pozostałą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Warunki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

Warunki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu Warunki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

Dla wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu koniecznie jest zweryfikowanie nie tylko, czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu w znaczeniu technicznym i funkcjonalnym, ale także w sensie...

Dla wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu koniecznie jest zweryfikowanie nie tylko, czy dany lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu w znaczeniu technicznym i funkcjonalnym, ale także w sensie prawnym. Jeżeli prezydent miasta ustalił, że wskazane przez inwestora pomieszczenia jako lokale użytkowe, w pozwoleniu na budowę i zatwierdzonym projekcie budowlanym nie miały charakteru samodzielnego i traktowane były jako komórki przynależne do konkretnych lokali mieszkalnych, to prawidłowo odmówił...

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Gospodarczo racjonalne decyzje, podej­mowane pierwotnie w określonych wa­runkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności, mogą skutkować koniecz­nością podejmowania działań zmierzają­cych do zachowania...

Gospodarczo racjonalne decyzje, podej­mowane pierwotnie w określonych wa­runkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności, mogą skutkować koniecz­nością podejmowania działań zmierzają­cych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów i ponoszenia w związ­ku z tym wydatków, które można zatem zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 UPDOP – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Sporządzenie aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu

Sporządzenie aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu Sporządzenie aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu

Od notariusza nie można domagać się specjalistycznej wiedzy w zakresie fałszerstw dokumentów i podrabiania podpisów, a jedynie zapoznania się z treścią dokumentów i dostrzeżenia widocznych śladów fałszu,...

Od notariusza nie można domagać się specjalistycznej wiedzy w zakresie fałszerstw dokumentów i podrabiania podpisów, a jedynie zapoznania się z treścią dokumentów i dostrzeżenia widocznych śladów fałszu, nie wymagających szczególnej wiedzy. W konsekwencji, fakt sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu nie zawsze oznacza, że nie dochował on należytej, wymaganej staranności i naruszył art. 85 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie – orzekł Sąd Apelacyjny w...

Aneta Mościcka Definicja budowli niekonstytucyjna

Definicja budowli niekonstytucyjna Definicja budowli niekonstytucyjna

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli są niekonstytucyjne, ponieważ są niejasne, nie pozwalają na określenie tej kwestii tylko na podstawie ustawy podatkowej...

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli są niekonstytucyjne, ponieważ są niejasne, nie pozwalają na określenie tej kwestii tylko na podstawie ustawy podatkowej – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Aneta Mościcka Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce

Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce

Przeniesienie istniejącego już na działce przyłącza gazowego w inne miejsce na tej samej działce należy uznać za jego przebudowę. Przeniesienie takie nie może być natomiast uznane za budowę obiektu budowlanego,...

Przeniesienie istniejącego już na działce przyłącza gazowego w inne miejsce na tej samej działce należy uznać za jego przebudowę. Przeniesienie takie nie może być natomiast uznane za budowę obiektu budowlanego, ponieważ nie jest to wykonywanie nowego obiektu, który wcześniej nie istniał, jak również nie jest to odbudowa, rozbudowa, czy też nadbudowa takiego obiektu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Zasady stawiania tymczasowego budynku

Zasady stawiania tymczasowego budynku Zasady stawiania tymczasowego budynku

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku

Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku

W przypadku, gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego...

W przypadku, gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.

Aneta Mościcka Poszanowanie interesów osób trzecich

Poszanowanie interesów osób trzecich Poszanowanie interesów osób trzecich

Poszanowaniu podlegają tylko uzasadnione interesy osób trzecich, czyli te, które mają umocowanie w przepisach prawa. Nie chodzi o wszelkie utrudnienia, jakie może spowodować planowana inwestycja, lecz...

Poszanowaniu podlegają tylko uzasadnione interesy osób trzecich, czyli te, które mają umocowanie w przepisach prawa. Nie chodzi o wszelkie utrudnienia, jakie może spowodować planowana inwestycja, lecz jedynie o takie, które dotyczyć mogą naruszeń interesów prawnych, nie zaś interesów faktycznych innych osób – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta

Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta

Brak podania przez wnioskodawczynię miejsca zamieszkania z przyczyn obiektywnych nie może stanowić podstawy do odmowy zakwalifikowania i wpisania jej na listę osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego...

Brak podania przez wnioskodawczynię miejsca zamieszkania z przyczyn obiektywnych nie może stanowić podstawy do odmowy zakwalifikowania i wpisania jej na listę osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego miasta – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT?

Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT? Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT?

Kwota zadatku – otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – wydatkowana na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w...

Kwota zadatku – otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – wydatkowana na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku została zaliczona na poczet ceny jej sprzedaży.

Aneta Mościcka Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę? Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

Pasieka na sąsiedniej działce i jej możliwe oddziaływanie na planowaną inwestycję oraz klientów budowanego marketu nie może stanowić podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Urzędy, wydając decyzje...

Pasieka na sąsiedniej działce i jej możliwe oddziaływanie na planowaną inwestycję oraz klientów budowanego marketu nie może stanowić podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Urzędy, wydając decyzje o pozwoleniu na budowę, nie muszą także uwzględniać wytycznych zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie co do minimalnej odległości lokalizacji uli od innych obiektów.

Aneta Mościcka Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje odrębny tryb uzyskania informacji o funkcjonowaniu wspólnoty, aniżeli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z art. 29 ust. 3 UWL wynika bowiem...

Członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje odrębny tryb uzyskania informacji o funkcjonowaniu wspólnoty, aniżeli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z art. 29 ust. 3 UWL wynika bowiem prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty przez każdego właściciela, w tym skarżącego jako członka wspólnoty.

Aneta Mościcka Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości

Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości

W pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej. Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem...

W pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej. Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości, na której zrealizowano obiekt budowlany. Pozostałe podmioty wskazane w przepisie Prawa budowlanego powinny być adresatami nakazu rozbiórki dopiero wtedy, gdy skierowanie tego nakazu do inwestora z przyczyn faktycznych nie gwarantowałoby jego wykonania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku

Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku

Art. 7 ust. 1 pkt 14 UPOL [1] zwalnia od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla zastosowania...

Art. 7 ust. 1 pkt 14 UPOL [1] zwalnia od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla zastosowania tego zwolnienia musi zostać wykazane przez podatnika faktyczne zajęcie nieruchomości lub ich części na prowadzenie tej działalności.

Aneta Mościcka Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede...

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede wszystkim dopuścić wspólnotę mieszkaniową, a na indywidualny wniosek, właścicieli poszczególnych lokali.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.