administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona przeciwpożarowa

– wymagania, zabezpieczenia, rozwiązania technologiczne

| Administrator i Menedżer Nieruchomości 3/2022 | 2022-04-07
Ochrona przeciwpożarowa; fot. unsplash

Ochrona przeciwpożarowa; fot. unsplash

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zawarta jest w przepisach Prawa budowlanego. Mówią one m.in., że każdy obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zobacz także

Fire Stop Serwis sp. z o.o. Efektywne zarządzanie ochroną ppoż.

Efektywne zarządzanie ochroną ppoż. Efektywne zarządzanie ochroną ppoż.

Fire Stop Serwis sp. z o.o., firma z ponad 30-letnim doświadczeniem i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską, oferuje spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym nowe systemy bezpieczeństwa pożarowego tworzone...

Fire Stop Serwis sp. z o.o., firma z ponad 30-letnim doświadczeniem i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską, oferuje spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym nowe systemy bezpieczeństwa pożarowego tworzone od podstaw, jak i rozbudowy/przebudowy istniejących systemów. Dzięki wysokim kwalifikacjom zarówno nowe, jak i użytkowane już instalacje dostosowane są do wymogów prawa, przepisów techniczno-budowlanych i wytycznych ubezpieczycieli.

Anna Ruszczak news Czy grodzenie osiedli mieszkaniowych ma sens?

Czy grodzenie osiedli mieszkaniowych ma sens? Czy grodzenie osiedli mieszkaniowych ma sens?

Stawianie ogrodzeń na osiedlach ma zwolenników i przeciwników. Jedni czują się bezpiecznie i chcą więcej płotów na osiedlach. Inni wskazują na kilka ważnych problemów, m.in. wyłączanie miejsc z przestrzeni...

Stawianie ogrodzeń na osiedlach ma zwolenników i przeciwników. Jedni czują się bezpiecznie i chcą więcej płotów na osiedlach. Inni wskazują na kilka ważnych problemów, m.in. wyłączanie miejsc z przestrzeni miejskiej oraz trudności z dojechaniem karetek pogotowia.

Eugenia Śleszyńska Bezpieczeństwo pożarowe i usunięcie zaleceń pokontrolnych

Bezpieczeństwo pożarowe i usunięcie zaleceń pokontrolnych Bezpieczeństwo pożarowe i usunięcie zaleceń pokontrolnych

Czy drzwi przeciwpożarowe podlegają przeglądom? Czy osoba prowadząca Ksiażkę obiektu budowlanego odpowiada za usunięcie zaleceń pokontrolnych? – pyta Czytelnik.

Czy drzwi przeciwpożarowe podlegają przeglądom? Czy osoba prowadząca Ksiażkę obiektu budowlanego odpowiada za usunięcie zaleceń pokontrolnych? – pyta Czytelnik.

W artykule:

 • Ochrona ppoż. – klasy odporności ogniowej
 • Ppoż. w budynkach wielorodzinnych
 • 60 minut na wydzielenie przeciwpożarowe mieszkań
 • Systemy wykrywania pożaru
 • Hydranty wewnętrzne sposobem szybkiej reakcji

Przepisy przeciwpożarowe rozróżniają 3 główne typy obiektów:

 • budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego klasyfikowane jako ZL,
 • budynki inwentarskie – IN,
 • obiekty produkcyjno-magazynowe określane jako PM (wielkokubaturowe, takie jak hale magazynowe i produkcyjne).

Podstawowymi parametrami określającymi wymagania dla tych obiektów są:

 • gęstość obciążenia ogniowego – energia powstająca podczas spalania materiałów znajdujących się w strefie pożarowej (wyrażona w MJ/m²),
 • zagrożenie wybuchem,
 • wysokość (liczba kondygnacji),
 • powierzchnia budynku (strefa pożarowa).

Ochrona ppoż. – klasy odporności ogniowej

Na podstawie tych parametrów określana jest klasa odporności pożarowej i odporności ogniowej elementów budynku. Rozróżnia się pięć klas odporności ogniowej – A, B, C, D i E, przy czym A oznacza najwyższą (Tab. 1.). Różnią się one wymaganiami odporności ogniowej dla elementów konstrukcyjnych, jak główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, stropy, ściana zewnętrzna i wewnętrzna oraz pokrycie dachowe.

Budynki muszą spełniać określone wymagania w zakresie trwałości i wytrzymałości w warunkach pożaru. Ze względu na to, że wykonanie ich w odpowiedniej klasie odporności pożarowej jest zadaniem trudnym i kosztownym, przepisy techniczno-budowlane dopuszczają zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, dzięki którym możliwe jest złagodzenie wymagań budowlanych.

Ppoż. w budynkach wielorodzinnych

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (mającym rangę polskiej ustawy), w ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w obiektach w razie pożaru powinna być zagwarantowana możliwość ewakuacji ludzi, względnie ich bezpiecznego przetrwania w miejscu przebywania. Dotyczy to również budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Kwestia ta, w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, była uregulowana w nieco inny sposób. Z § 207 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia wynika bowiem bezwzględna konieczność zapewnienia w każdym rodzaju budynków możliwości ewakuacji ludzi w razie pożaru.

W rzeczywistości jednak szczegółowe przepisy wcale tego nie gwarantowały. Powszechnie wiadomo, że wymagana szerokość pionowych dróg ewakuacyjnych (a właściwie determinująca je przepustowość) w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy, nie umożliwia (w przypadku pożaru) równoczesnej ewakuacji osób przebywających na różnych kondygnacjach w budynkach wysokich i wysokościowych. Z kolei w budownictwie mieszkalnym średniowysokim (często także w niskim) brak dostatecznego zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed oddziaływaniem ognia i dymu. Wprowadzenie rozwiązań stosowanych np. w hotelach wymagałoby nieakceptowalnego powszechnie wzrostu kosztów budowy i eksploatacji budynku. W związku z tym bezpieczeństwo ludzi powinno być tutaj zapewnione poprzez umożliwienie przetrwania pożaru we własnych mieszkaniach, z dopuszczeniem (w skrajnym przypadku) ewakuacji bezpośrednio przez ekipy ratownicze.

60 minut na wydzielenie przeciwpożarowe mieszkań

W krajach Unii Europejskiej uznaje się, że aby można było w swoim mieszkaniu przetrwać bezpiecznie pożar powstały w innym lokalu tego samego budynku wielorodzinnego, gwarantowany czas wydzielenia przeciwpożarowego mieszkań powinien wynosić co najmniej 60 minut. Jednocześnie istotne jest, aby drzwi prowadzące do lokali miały klasę odporności ogniowej wynoszącą 30 minut, a także były wyposażone w samozamykacz. Najpełniej reguluje to najnowsza norma brytyjska z 2011 r., dotycząca budynków mieszkalnych – BS 9991:2011 „Fire safety in the design, management and use of residential buildings – Code of practice”. Wprowadza ona także obowiązek wydzielania pożarowego wszystkich sypialni w obrębie mieszkania, tak by można było w nich przetrwać niezauważony w porę pożar przez co najmniej 30 minut. W państwach Unii coraz większą uwagę zwraca się także na niebezpieczeństwo przenoszenia się ognia z kondygnacji na kondygnację po fasadzie budynku. W związku z tym zakazuje się stosowania palnych izolacji cieplnych na ścianach zewnętrznych obiektów wysokich i wysokościowych, których użytkownicy, w czasie pożaru, będą musieli w większości pozostać w swoich mieszkaniach. W budynkach średniowysokich wprowadza się obowiązek przedzielania ociepleń palnych i niepalnych co kilka kondygnacji.

W Polsce dotychczasowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego, dotyczące budynków mieszkalnych powstałych w okresie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, są łagodniejsze. O ile w obiektach wysokościowych czas wydzielenia przeciwpożarowego wynosi 60 minut, tak w niskich i średniowysokich dopuszczalne jest tylko 30-minutowe wydzielenie mieszkań. Natomiast drzwi wejściowe, niezależnie od wysokości budynku, nie podlegają żadnym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej. W sytuacji, w której drzwi do dwóch mieszkań znajdują się w pobliżu siebie, możliwe jest przepalenie się w bardzo krótkim czasie drzwi do sąsiedniego lokalu i przeniesienie się tam ognia, zwłaszcza gdy mieszkanie, w którym powstał pożar, zostało opuszczone w pośpiechu i nie zamknięto do niego drzwi. Jednocześnie bez żadnych ograniczeń dopuszczone są (do wysokości 25 m) palne ocieplenia ścian zewnętrznych wszystkich budynków, co w wielu przypadkach było przyczyną przeniesienia się ognia do mieszkań położonych powyżej tego, w którym powstał pożar.

Średni czas rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej, od momentu zaalarmowania straży pożarnej, wynosi w naszym kraju 15 minut. Pożar nie zawsze jest wystarczająco wcześnie zauważony, w związku z czym czas rozpoczęcia akcji, liczony od momentu powstania pożaru, jest najczęściej jeszcze od kilku do kilkunastu minut dłuższy. W takich warunkach nie ma gwarancji, że pożar w lokalu w budynku niskim lub średniowysokim nie przedostanie się do sąsiedniego mieszkania. Efektem tego w Polsce notuje się rocznie około 500 ofiar śmiertelnych pożarów w obiektach mieszkalnych.

System sygnalizacji pożarowej

W trosce o bezpieczeństwo pożarowe, budynek należy wyposażyć w urządzenia sygnalizacji pożarowej. Do urządzeń tych zalicza się stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne oraz instalacje służące do oddymiania i odprowadzania ciepła.

W skład systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą: punktowe czujki pożarowe ciepła oraz dymu, czujki płomienia, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz urządzenia uzupełniające.
Punktowe czujki ciepła, w wyniku wzrostu temperatury otoczenia oraz przekroczenia ustalonego jej progu uruchamiane jest działanie czujek nadmiarowych. Jeśli zostanie przekroczony ustalony zakres przyrostu temperatury w czasie, spowoduje to zadziałanie czujek różniczkowych.

Punktowe czujki dymu reagują na produkty spalania i/lub rozkładu termicznego. Ze względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na jonizacyjne i optyczne (punktowe oraz liniowe).

Zasada działania pierwszych z nich oparta jest na zjawisku jonizacji powietrza, np. między elektrodami szeregowo połączonych komór. Mają dużą szerokość pasma detekcji – odróżniają zarówno dym widzialny, jak też najmniejsze cząstki aerozolu, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów tlących (piroliza drewna, tlenie bawełny, początkowe spalanie papieru), otwartych (np. drewna), cieczy itp. W optycznych punktowych czujkach dymu impulsowe źródło promieniowania podczerwonego jest izolowane przez komorę pomiarową od odbiornika tego promieniowania. Dobrze reagują na dym widzialny, dlatego umożliwiają rozpoznawanie pożarów tlących, podczas których powstaje jasny dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itd.

Systemy zasysające są stosowane w pomieszczeniach trudnodostępnych, a także, w których oddziałują silne pola elektromagnetyczne. Wyniesienie czujki poza obszar oddziaływania pola, przy jednoczesnym kontrolowaniu w nim powietrza, gwarantuje pracę bez fałszywych alarmów. Natomiast optyczne liniowe czujki dymu na światło pochłaniane są przeznaczone do wykrywania dymu lub/i temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza zabytkowych lub w dużych halach.

Zasada działania czujki polega na analizie przezroczystości optycznej powietrza w przestrzeni pomiędzy czujką a lustrem/reflektorem. Ma ona wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia powodujące, iż zachowuje stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia pożarowego przez długi czas.

Czujki płomienia wykorzystują absorbent, pochłaniający słabe promieniowanie ultrafioletowe zawarte w płomieniach. Zasada działania tego typu detektora oparta jest na wykorzystaniu efektu fotoelektrycznego wyładowania lawinowego elektronów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Ręczne ostrzegacze pożarowe (nieautomatyczne) stanowi uzupełnienie czujek i jest instalowane głównie w ciągach komunikacyjnych. Wyposażone jest w element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzający przyjęcie przez centralkę informacji o pożarze.

Systemy wykrywania pożaru

W wielu krajach, np. Wielkiej Brytanii czy Republice Czeskiej, powszechne jest wyposażanie mieszkań w system wykrywania pożaru podłączony do sieci telefonicznej. Operator sieci, po otrzymaniu odpowiedniego sygnału, zawiadamia straż pożarną. Takie rozwiązanie jest bardzo efektywne, jednak w Polsce jeszcze niepraktykowane.

Obecnie największy problem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią przestarzałe, zdekapitalizowane budynki mieszkalne wielorodzinne (niskie i średniowysokie), w których nie ma gwarantowanego czasu wydzielenia pożarowego mieszkań oraz możliwości bezpiecznej ewakuacji. W razie pojawienia się ognia użytkownicy tych lokali oczekują na przybycie jednostek straży pożarnej. Natomiast szybka reakcja umożliwiłaby wcześniejsze ugaszenie pożaru siłami lokalnymi lub ograniczyłaby jego rozmiary i znaczne zmniejszyła straty pożarowe. W wielu przypadkach inicjatywa lokatorów mogłaby też wspomóc ewakuację ludzi.

Hydranty wewnętrzne sposobem szybkiej reakcji

Polskie przepisy przeciwpożarowe nie przewidują obowiązku wyposażenia budynków mieszkalnych w hydranty wewnętrzne, które w wielorodzinnym budownictwie niskim i średniowysokim są najlepszym sposobem szybkiej reakcji na ogień. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, które są tanie w instalacji i łatwe w użyciu, nie wymagają specjalnej pompowni pożarowej oraz zbiornika przeciwpożarowego i można je zamontować na istniejącej instalacji wodociągowej w budynku. Powinny być umieszczane wewnątrz mieszkań, w pobliżu drzwi wyjściowych, ponieważ w razie wystąpienia pożaru umożliwiają jego szybkie ugaszenie lub co najmniej bezpieczną ewakuację ludzi. Szczegółowe wymagania dotyczące wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, nie zapewniają realizacji ogólnych wymogów z tego zakresu, zawartych w akcie prawnym wyższego rzędu – unijnym rozporządzeniu 305/2011. Za najbardziej efektywny sposób poprawy tej sytuacji, do czasu nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, należy uznać stosowanie hydrantów w budynkach mieszkalnych niskich i średniowysokich. Dotyczy to szczególnie obiektów, które nie spełniają nawet obecnych, niewystarczających zresztą wymagań w zakresie wydzielenia pożarowego i ewakuacji.

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – remont budynku

#GorącaLinia – remont budynku #GorącaLinia – remont budynku

Pytanie: Co nazywamy remontem budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co nazywamy remontem budynku mieszkalnego?

Redakcja news #GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

#GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego #GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Pytanie: Co powinno zawierać zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co powinno zawierać zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego?

#GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego? #GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co nazywa się użytkowaniem obiektu budowlanego?

Pytanie: Co nazywa się użytkowaniem obiektu budowlanego?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku

#GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku #GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku

Pytanie: Kiedy można przystąpić do użytkowania przebudowanego budynku zgodnie z prawem budowlanym?

Pytanie: Kiedy można przystąpić do użytkowania przebudowanego budynku zgodnie z prawem budowlanym?

mgr inż. Ewa Szadkowska Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy Ochrona drzew na placu budowy

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie...

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie należy zapominać o ochronie drzew rosnących na terenie osiedla, które na czas remontu staje się niebezpiecznym dla roślin placem budowy.

Paweł Puch Zły stan techniczny budynku

Zły stan techniczny budynku Zły stan techniczny budynku

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że nie zawsze zły stan techniczny budynku uzasadnia do natychmiastowego usunięcia z niego lokatorów. Jeżeli nie ma zagrożenia zawalenia...

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że nie zawsze zły stan techniczny budynku uzasadnia do natychmiastowego usunięcia z niego lokatorów. Jeżeli nie ma zagrożenia zawalenia budowli, to organ nadzoru budowlanego może zarządzić tylko usunięcie nieprawidłowości

Mariusz Przewodowski Infrastruktura techniczna a prawo

Infrastruktura techniczna a prawo Infrastruktura techniczna a prawo

Nierzadko nieruchomości są obciążone cudzymi urządzeniami przesyłowymi, wybudowanymi niezgodnie z prawem przed 1989 r., a spory pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami o ich usytuowanie...

Nierzadko nieruchomości są obciążone cudzymi urządzeniami przesyłowymi, wybudowanymi niezgodnie z prawem przed 1989 r., a spory pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami o ich usytuowanie znajdują najczęściej swój finał w sądzie.

Jacek Sawicki Remonty elewacji - aspekty kontrolne

Remonty elewacji - aspekty kontrolne Remonty elewacji - aspekty kontrolne

W eksploatacji budynków mieszkalnych łatwo o usterki i uszkodzenia, które mogą degradować obiekt, przyczyniać się do strat finansowych oraz zagrażać bezpieczeństwu osób. Dla utrzymania pożądanego stanu...

W eksploatacji budynków mieszkalnych łatwo o usterki i uszkodzenia, które mogą degradować obiekt, przyczyniać się do strat finansowych oraz zagrażać bezpieczeństwu osób. Dla utrzymania pożądanego stanu technicznego konieczne są prace konserwacyjne, naprawy i remonty.

Paweł Puch Balkon we wspólnocie mieszkaniowej

Balkon we wspólnocie mieszkaniowej Balkon we wspólnocie mieszkaniowej

Problem czy zaliczyć balkon jako część nieruchomości wspólnej lub jako element lokalu istniał od początku wspólnot mieszkaniowych. Autor przedstawia możliwe implikacje prawne wynikające z tego dylematu.

Problem czy zaliczyć balkon jako część nieruchomości wspólnej lub jako element lokalu istniał od początku wspólnot mieszkaniowych. Autor przedstawia możliwe implikacje prawne wynikające z tego dylematu.

Jacek Sawicki Gdy woda zalewa piwnice

Gdy woda zalewa piwnice Gdy woda zalewa piwnice

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców...

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców i od nich oczekują pomocy.

(BAW ) Wpływ drgań na budynki i przebywających w nich ludzi oraz ochrona przed drganiami

Wpływ drgań na budynki i przebywających w nich ludzi oraz ochrona przed drganiami

Obiekty budowlane oraz przebywający w nich ludzie są poddawani różnego rodzaju oddziaływaniom dynamicznym, które powinny być uwzględniane w obliczeniach projektowych i diagnostyce budowli.

Obiekty budowlane oraz przebywający w nich ludzie są poddawani różnego rodzaju oddziaływaniom dynamicznym, które powinny być uwzględniane w obliczeniach projektowych i diagnostyce budowli.

Paweł Puch Odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynku

Odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynku Odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynku

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania dokumentacji technicznej budynku. Ma obowiązek przechowywać ją oraz aktualizować. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono,...

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania dokumentacji technicznej budynku. Ma obowiązek przechowywać ją oraz aktualizować. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją dokumentacji technicznej budynku.(...)

mgr Bożena Lara Zasady budowy ogrodzeń od strony dróg

Zasady budowy ogrodzeń od strony dróg Zasady budowy ogrodzeń od strony dróg

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 7) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz pozostałych...

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 7) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz pozostałych ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 2).

mgr Jarosław Kowszuk Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania...

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Aneta Mościcka Warunki zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń

Warunki zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Warunki zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń

Dla przyjęcia, że doszło do zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części wystarczające jest wykazanie zmiany choćby jednego z warunków przewidzianych w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Przepis...

Dla przyjęcia, że doszło do zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części wystarczające jest wykazanie zmiany choćby jednego z warunków przewidzianych w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Przepis ten nie wymaga również, aby nastąpiło pogorszenie lub przekroczenie obowiązujących norm, nie są też konieczne szczegółowe wyliczenia i pomiary w tym zakresie. Zamieszczony w przepisie opis działalności jedynie przykładowo wskazuje najbardziej charakterystyczny przypadek zmiany sposobu użytkowania...

Aneta Mościcka Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana użytkowania części domu jednorodzinnego i przeznaczenie jej na lokal usługowy stanowi zmianę sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, a więc jest to zmiana wymagająca przeprowadzenia...

Zmiana użytkowania części domu jednorodzinnego i przeznaczenie jej na lokal usługowy stanowi zmianę sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, a więc jest to zmiana wymagająca przeprowadzenia trybu określonego w art. 71 ust. 2 i następnych PB – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Uciążliwe prace budowlane

Uciążliwe prace budowlane Uciążliwe prace budowlane

Czy zarząd wspólnoty może prowadzić remonty, chociaż nie wynikają z awarii, ani też – o czym mowa w znowelizowanych ustawach – z działania na rzecz poprawy sanitarnej, przeciwdziałania lub ograniczania...

Czy zarząd wspólnoty może prowadzić remonty, chociaż nie wynikają z awarii, ani też – o czym mowa w znowelizowanych ustawach – z działania na rzecz poprawy sanitarnej, przeciwdziałania lub ograniczania pandemii? Czy istnieje przepis, który wprost zabroniłby zarządowi prowadzenie prac budowlanych, zakłócających spokój mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (hałas), skutkujących dużym zapyleniem (szlifowanie lastryko) – pyta Czytelnik.

Eugenia Śleszyńska Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę....

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ale czy inwestor powinien być usatysfakcjonowany przepisami „upraszczającymi”?

Aneta Mościcka Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego?

Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego? Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego?

Jeżeli nawet budowa nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, to niestosowanie się do innych przepisów, np. wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego może sprawić, że obiekt zostanie uznany...

Jeżeli nawet budowa nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, to niestosowanie się do innych przepisów, np. wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego może sprawić, że obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną.

Redakcja Jaki będzie rynek fotowoltaiki po kryzysie? Przewidywania na 2021

Jaki będzie rynek fotowoltaiki po kryzysie? Przewidywania na 2021 Jaki będzie rynek fotowoltaiki po kryzysie? Przewidywania na 2021

Pandemia koronawirusa odcisnęła też piętno na rynku fotowoltaiki, wstrzymując tymczasowo dostawy komponentów. Mniejsze firmy są szczególnie zagrożone, gdyż sytuacja braku środków na wypłacanie wynagrodzeń...

Pandemia koronawirusa odcisnęła też piętno na rynku fotowoltaiki, wstrzymując tymczasowo dostawy komponentów. Mniejsze firmy są szczególnie zagrożone, gdyż sytuacja braku środków na wypłacanie wynagrodzeń instalatorom, jest bardzo prawdopodobna. Wrześniowa nowelizacja prawa budowlanego może też sprawić, że proces inwestycji w panele słoneczne będzie dłuższy i bardziej kosztowny. Jednak zapowiedziane programy dopłat oraz rosnące ceny energii sprawią, że rynek nadal będzie się rozwijał.

Jacek Sawicki W trosce o bezpieczne kominy

W trosce o bezpieczne kominy W trosce o bezpieczne kominy

Stowarzyszenie „Kominy Polskie” zaprasza na ogólnopolską konferencję i wystawę branżową "Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa"

Stowarzyszenie „Kominy Polskie” zaprasza na ogólnopolską konferencję i wystawę branżową "Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa"

Redakcja Czy nowe przepisy usprawniają wydawanie pozwoleń na budowę?

Czy nowe przepisy usprawniają wydawanie pozwoleń na budowę? Czy nowe przepisy usprawniają wydawanie pozwoleń na budowę?

Czy wprowadzona nowelizacja ustawy o prawie budowlanym upraszcza procedury administracyjne i ułatwia deweloperom budowę mieszkań? Czy urzędy powróciły do zwykłego trybu funkcjonowania po przestoju?

Czy wprowadzona nowelizacja ustawy o prawie budowlanym upraszcza procedury administracyjne i ułatwia deweloperom budowę mieszkań? Czy urzędy powróciły do zwykłego trybu funkcjonowania po przestoju?

Eugenia Śleszyńska Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III] Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września...

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września 2020 r.; powyższe sygnalizowałam już w poprzednich artykułach.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – montaż klimatyzacji a COVID-19

#GorącaLinia – montaż klimatyzacji a COVID-19 #GorącaLinia – montaż klimatyzacji a COVID-19

Czytelnik pyta: Czy montaż klimatyzacji w budynku odbywa się na podstawie jakieś szczególnej procedury związanej z COVID-19?

Czytelnik pyta: Czy montaż klimatyzacji w budynku odbywa się na podstawie jakieś szczególnej procedury związanej z COVID-19?

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.