administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie należy zapominać o ochronie drzew rosnących na terenie osiedla, które na czas remontu staje się niebezpiecznym dla roślin placem budowy.

Zobacz także

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

ECO24 Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej...

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej architektury jest kluczowy, ponieważ wpływa zarówno na komfort użytkowników, jak i ogólny wygląd i wrażenia związane z danym terenem.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

Osiedla mieszkaniowe, tak jak wszystkie elementy przestrzeni miast podlegają przemianom, nie stanowią zamkniętego, zakończonego systemu przestrzennego. Sposób zagospodarowania działek ulega ewolucji w zależności od potrzeb ekonomicznych, funkcjonalnych i technologicznych.

Prace budowlane związane ze zmianami w układzie przestrzennym i funkcjonalnym, jak również prace związane z remontami np. elewacji osiedli mieszkaniowych, mają znaczący wpływ na znajdującą się w ich obrębie roślinność. Zagadnienie to związane jest zarówno z nowopowstającymi obszarami zabudowy mieszkaniowej, jak i z istniejącymi już, wymagającymi modyfikacji infrastruktury technicznej czy drogowej.

Drzewa na budowie a prawo

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają następujące polskie przepisy:

 • art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”;
 • rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Zabezpieczenie roślin na czas prac budowlanych

W trakcie podjęcia procesu inwestycyjnego należy przewidzieć wieloetapowość prac związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres jego realizacji. Rozpoczęcie tych prac powinno być poprzedzone inwentaryzacją i gospodarką roślinnością. Dokumenty te powinny być wykonane w oparciu o aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy (inwentaryzacja) oraz dokumentację projektową dotyczącą planowanej realizacji (gospodarka drzewostanem – stanowi niejako wniosek z inwentaryzacji powstały po zestawieniu jej z projektem). Pozwolą one na określenie miejsc kolizji roślin z inwestycją oraz miejsc najbardziej zagrożonych jej oddziaływaniem na rośliny znajdujące się w jej otoczeniu.

Wymagania stawiane projektantom i wykonawcom określające warunki realizacji robót ziemnych i prac budowlanych w pobliżu drzew i krzewów uzależnione są od wielu czynników, takich jak: odległość prowadzonych prac od drzewostanu, wiek drzew, wielkość obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm oraz skład gatunkowy.

W trakcie planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy należy uwzględnić:

 • zagrożenia bezpośrednie – związane z urazami mechanicznymi (obłamania gałęzi i konarów, obtarcia pnia) czy zanieczyszczeniem chemikaliami podłoża;
 • zagrożenia pośrednie – związane z nagłym pogorszeniem warunków siedliskowych, np. realizacja budynku z podpiwniczeniem lub z garażem podziemnym w pobliżu drzew (nawet w odległości 20–30 m) może wpływać na zmiany w położeniu zwierciadła wód gruntowych, powodować jego obniżenie, co wpływa na stan zdrowotny drzew starszych niektórych gatunków.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

 • zabezpieczenie czasowe – tylko na okres realizacji budowy – wiąże się z przeciwdziałaniem powstawaniu urazów mechanicznych oraz zanieczyszczeń chemicznych podłoża, jak również zabezpieczeniem podłoża przed ubiciem prowadzącym do pogorszenia jego areacji;
 • stałe zabezpieczenia drzew – realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujących się w pobliżu drzew uległy nieodwracalnym zmianom. Zmierzają do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunków rozwoju przez zastosowanie szeregu rozwiązań projektowych niwelujących w pewnym stopniu skutki tych zmian (zostaną omówione w kolejnym artykule).

Zabezpieczenie czasowe

Rodzaje zabezpieczeń czasowych, usuwanych po zakończeniu budowy, możemy podzielić na grupy zależnie od części drzewa, której dotyczą:

1) Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na fizjologię drzew korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące (pobierające składniki mineralne i wodę z podłoża). Jej kształt i wielkość uzależnione są od gatunku drzewa oraz warunków siedliskowych w jakich ono rośnie. Na terenach zurbanizowanych często spotykamy drzewa, których system korzeniowy wyrósł dostosowując się do miejsca w jakim mógł się rozwijać. Są to niekiedy systemy silnie zmodyfikowane, wykształcone jednostronne. Przy pracach budowlanych lub prowadzeniu odkrytych wykopów należy uwzględnić taką ewentualność. Jednakże dla większości drzew strefę ochronną systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkości średnicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną powinno być objęte pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. Planując prace w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla drzewa, skutkujące w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew są najczęściej występującymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniają się do tego warunki panujące w podłożu. Rana stanowi miejsce wnikania patogenów, a warunki panujące w środowisku glebowym przyczyniają się do przyśpieszenia procesów rozkładu drewna, między innymi przez występujące w nim różne mikroorganizmy. Dlatego w tym artykule to zagadnienie zostało omówione naj­szerzej.

2) Zapobieganie powstaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek prowadzenia wykopów

 • Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.
 • Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodują duże straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny być wykonywane ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Na rany o średnicy do 5 cm wystarczą preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal 2. Rany większe oraz powierzchniowe zabezpieczamy dwuetapowo, krawędzie preparatem emulsyjnym (pierścień o grubości 1,5–2 cm), a wnętrze impregnatem np. Imprez W. Korzenie przykrywamy ziemią dopiero po stwardnieniu preparatu.
 • Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni.
 • Jeśli jest to możliwe przed realizacją prac ziemnych należy wykonać osłonę korzeniową, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypełnionej kompostem oraz torfem przebiegającej za wykopem, o szerokości 0,3–0,5 m i głębokości 1 m. Najkorzystniej jest wykonać ją na rok przed realizacją planowanej inwestycji.
 • Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni).
 • W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu.
 • Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je na matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić.
 • Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m). Pozostałą część wykopu uzupełniamy ziemią urodzajną lub kompostem. Możemy wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni.
 • Zraszanie wodą ziemi, którą zasypywa­ne są wykopy przyczynia się do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni
  korzeni.

3) Zapobieganie zanieczyszczeniu podłoża przez odpady z budowy

 • Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża.
 • Nie należy dopuścić do składowania stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyż niekiedy może to prowadzić do zniszczenia korzeni znajdujących się w przy powierzchni.
 • Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew.

4) Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym ubiciem podłoża

 • Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od wielkości i gatunku drzewa.
 • Jeżeli ze względu na małą powierzchnię terenu kontenery zaplecza budowy muszą być ustawione pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20 cm warstwą pospółki piaskowo-żwirowej.

Zabezpieczenie części nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew. Tak jak poprzednio sposób realizacji należy ustalić na początku prac.

1) Wydzielenie grupy drzew

Jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to możliwe gdy teren jest dość duży i występują na nim zwarte grupy roślinności. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m.

2) Zabezpieczenie pojedynczych drzew

Z tym rozwiązaniem spotykamy się najczęściej, gdyż zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie grupy jest niemożliwe albo drzewa rosną w zbyt dużym oddaleniu od siebie.

 • Wygrodzenie pni drzew – wygląda podobnie jak wyżej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew. Realizując je należy uważać na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzić słupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.
 • Oszalowanie pni – realizowane jest przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany. Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami słomianymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40–60 cm. Należy pamiętać, iż stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany dlatego muszą być stosunkowo wytrzymałe.

3) Zabezpieczenie koron drzew

Ten typ zabezpieczenia powinien być realizowany w przypadku prowadzenia prac elewacyjnych, gdy np. w ich realizacji wykorzystywane są urządzenia natryskowe; oraz wyburzeniowych. W trakcie prac pozostałości tynku, farby lub gruzu spadają na dół i osiadają na znajdujących się tam roślinach. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin zimozielonych gdyż iły pozostają na nich przez więcej niż jeden sezon wegetacyjny a osadzone na nich pyły utrudniają asymilację. Rośliny na okres prac tynkarskich zabezpieczamy stosując na rusztowaniu od strony koron drzew siatkę lub folię przeciwdziałającą opadaniu resztek na podłoże.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000 r.
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Skup A., Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości), Pracownia Dendrologiczna „Arbor” s.c., Prudnik 1995
 4. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Damian Żabicki Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw – jak o nie zadbać? Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim...

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez okresową kontrolę i dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

Anna Ruszczak news Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia

Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia

Polski start-up opracował instalacje, złożone ze współpracujących ze sobą pionowych turbin, które mogą zrewolucjonizować małą energetykę wiatrową. Do produkcji energii z wiatru wystarczy panel, wykorzystywany...

Polski start-up opracował instalacje, złożone ze współpracujących ze sobą pionowych turbin, które mogą zrewolucjonizować małą energetykę wiatrową. Do produkcji energii z wiatru wystarczy panel, wykorzystywany też jako instalacja OZE oraz ogrodzenie posesji.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Anna Ruszczak news Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat

Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat

Według założeń rządowych azbest miał zniknąć z polskich dachów do 2023 roku. Dziś wiadomo, że trzeba dołożyć tu 50 lat. Niskie zainteresowanie programem wymiany azbestu spowodowane jest nieskutecznymi...

Według założeń rządowych azbest miał zniknąć z polskich dachów do 2023 roku. Dziś wiadomo, że trzeba dołożyć tu 50 lat. Niskie zainteresowanie programem wymiany azbestu spowodowane jest nieskutecznymi rozwiązaniami prawnymi i nieatrakcyjnymi warunkami finansowymi. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Anna Ruszczak news Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem?

Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem? Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem?

Ustawa o ochronie przyrody nie pozwala na samowolną wycinkę drzew pod blokiem. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.

Ustawa o ochronie przyrody nie pozwala na samowolną wycinkę drzew pod blokiem. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata

Znowelizowano przepisy ustawy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych, na mocy której obowiązek segregacji odpadów budowlanych został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Znowelizowano przepisy ustawy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych, na mocy której obowiązek segregacji odpadów budowlanych został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Anna Ruszczak news Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć?

Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć? Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć?

Kupując miejsce postojowe w garażu podziemnym lub miejsce do parkowania na zewnątrz budynku, należy pamiętać o kwestiach prawnych i podatku od nieruchomości. Z kolei sprzedać miejsce postojowe można tylko...

Kupując miejsce postojowe w garażu podziemnym lub miejsce do parkowania na zewnątrz budynku, należy pamiętać o kwestiach prawnych i podatku od nieruchomości. Z kolei sprzedać miejsce postojowe można tylko razem z lokalem lub gdy będzie ono traktowane jak osobna nieruchomość. Co jeszcze warto wiedzieć?

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Anna Ruszczak news Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Anna Ruszczak news Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Anna Ruszczak news Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą...

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, gdy wydarzy się wypadek.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie...

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie przestrzeni parkingowej, a użytkownikowi pozwoli zaplanować dalszy ciąg podróży już na etapie wyjazdu z przydomowego garażu.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Paweł Puch Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często...

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często nawet nie poprzedzone uchwałą właścicieli lokali. Jak zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien podchodzić do rozwiązywania takich problemów?

Wybrane dla Ciebie

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024? Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych » Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić? Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania » Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Co to jest pompa bezdławnicowa?

Co to jest pompa bezdławnicowa? Co to jest pompa bezdławnicowa?

Anna Ruszczak news RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii! Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Jak prawidłowo opomiarować media?

Jak prawidłowo opomiarować media? Jak prawidłowo opomiarować media?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku? Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

OLMEX KMB Sp. z o.o. Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia...

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia na dzień stają się droższe. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną przez wspólnoty, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe jest instalacja układu kompensacji mocy biernej. Odbiorcy komunalni są zwolnieni z opłaty za pobór energii biernej i rozliczani według...

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 » Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.