administrator24.info

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie należy zapominać o ochronie drzew rosnących na terenie osiedla, które na czas remontu staje się niebezpiecznym dla roślin placem budowy.

Zobacz także

Alphabet Polska Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu...

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu długoterminowego? Czy auto na abonament się opłaca? Jakie są procedury wynajmu? Kto może skorzystać z wynajmu auta na abonament? Dowiedzmy się z poniższego artykułu!

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000...

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000 ludzi. To największy na świecie plac wystawowy dla najnowszych technologii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 18 halach oraz w przestrzeni zewnętrznej, wystawcy zaprezentowali swoje najświeższe produkty i rozwiązania. Była to doskonała okazja do prezentacji naszej firmy na forum...

UMYJEM TO Sp. z o.o. Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych

Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych

Minęły już czasy, kiedy strategia „deszcz to zmyje” królowała we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dwóch dekadach bloki przeszły prawdziwą termoizolacyjną rewolucję – dzięki regularnym...

Minęły już czasy, kiedy strategia „deszcz to zmyje” królowała we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dwóch dekadach bloki przeszły prawdziwą termoizolacyjną rewolucję – dzięki regularnym ociepleniom jest zdecydowanie przyjemniej, cieplej. Odpowiednie prace miały też pozytywny wpływ na wygląd fasady.

Osiedla mieszkaniowe, tak jak wszystkie elementy przestrzeni miast podlegają przemianom, nie stanowią zamkniętego, zakończonego systemu przestrzennego. Sposób zagospodarowania działek ulega ewolucji w zależności od potrzeb ekonomicznych, funkcjonalnych i technologicznych.

Prace budowlane związane ze zmianami w układzie przestrzennym i funkcjonalnym, jak również prace związane z remontami np. elewacji osiedli mieszkaniowych, mają znaczący wpływ na znajdującą się w ich obrębie roślinność. Zagadnienie to związane jest zarówno z nowopowstającymi obszarami zabudowy mieszkaniowej, jak i z istniejącymi już, wymagającymi modyfikacji infrastruktury technicznej czy drogowej.

Drzewa na budowie a prawo

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają następujące polskie przepisy:

 • art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”;
 • rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Zabezpieczenie roślin na czas prac budowlanych

W trakcie podjęcia procesu inwestycyjnego należy przewidzieć wieloetapowość prac związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres jego realizacji. Rozpoczęcie tych prac powinno być poprzedzone inwentaryzacją i gospodarką roślinnością. Dokumenty te powinny być wykonane w oparciu o aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy (inwentaryzacja) oraz dokumentację projektową dotyczącą planowanej realizacji (gospodarka drzewostanem – stanowi niejako wniosek z inwentaryzacji powstały po zestawieniu jej z projektem). Pozwolą one na określenie miejsc kolizji roślin z inwestycją oraz miejsc najbardziej zagrożonych jej oddziaływaniem na rośliny znajdujące się w jej otoczeniu.

Wymagania stawiane projektantom i wykonawcom określające warunki realizacji robót ziemnych i prac budowlanych w pobliżu drzew i krzewów uzależnione są od wielu czynników, takich jak: odległość prowadzonych prac od drzewostanu, wiek drzew, wielkość obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm oraz skład gatunkowy.

W trakcie planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy należy uwzględnić:

 • zagrożenia bezpośrednie – związane z urazami mechanicznymi (obłamania gałęzi i konarów, obtarcia pnia) czy zanieczyszczeniem chemikaliami podłoża;
 • zagrożenia pośrednie – związane z nagłym pogorszeniem warunków siedliskowych, np. realizacja budynku z podpiwniczeniem lub z garażem podziemnym w pobliżu drzew (nawet w odległości 20–30 m) może wpływać na zmiany w położeniu zwierciadła wód gruntowych, powodować jego obniżenie, co wpływa na stan zdrowotny drzew starszych niektórych gatunków.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

 • zabezpieczenie czasowe – tylko na okres realizacji budowy – wiąże się z przeciwdziałaniem powstawaniu urazów mechanicznych oraz zanieczyszczeń chemicznych podłoża, jak również zabezpieczeniem podłoża przed ubiciem prowadzącym do pogorszenia jego areacji;
 • stałe zabezpieczenia drzew – realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujących się w pobliżu drzew uległy nieodwracalnym zmianom. Zmierzają do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunków rozwoju przez zastosowanie szeregu rozwiązań projektowych niwelujących w pewnym stopniu skutki tych zmian (zostaną omówione w kolejnym artykule).

Zabezpieczenie czasowe

Rodzaje zabezpieczeń czasowych, usuwanych po zakończeniu budowy, możemy podzielić na grupy zależnie od części drzewa, której dotyczą:

1) Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na fizjologię drzew korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące (pobierające składniki mineralne i wodę z podłoża). Jej kształt i wielkość uzależnione są od gatunku drzewa oraz warunków siedliskowych w jakich ono rośnie. Na terenach zurbanizowanych często spotykamy drzewa, których system korzeniowy wyrósł dostosowując się do miejsca w jakim mógł się rozwijać. Są to niekiedy systemy silnie zmodyfikowane, wykształcone jednostronne. Przy pracach budowlanych lub prowadzeniu odkrytych wykopów należy uwzględnić taką ewentualność. Jednakże dla większości drzew strefę ochronną systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkości średnicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną powinno być objęte pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. Planując prace w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla drzewa, skutkujące w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew są najczęściej występującymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniają się do tego warunki panujące w podłożu. Rana stanowi miejsce wnikania patogenów, a warunki panujące w środowisku glebowym przyczyniają się do przyśpieszenia procesów rozkładu drewna, między innymi przez występujące w nim różne mikroorganizmy. Dlatego w tym artykule to zagadnienie zostało omówione naj­szerzej.

2) Zapobieganie powstaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek prowadzenia wykopów

 • Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.
 • Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodują duże straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny być wykonywane ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Na rany o średnicy do 5 cm wystarczą preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal 2. Rany większe oraz powierzchniowe zabezpieczamy dwuetapowo, krawędzie preparatem emulsyjnym (pierścień o grubości 1,5–2 cm), a wnętrze impregnatem np. Imprez W. Korzenie przykrywamy ziemią dopiero po stwardnieniu preparatu.
 • Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni.
 • Jeśli jest to możliwe przed realizacją prac ziemnych należy wykonać osłonę korzeniową, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypełnionej kompostem oraz torfem przebiegającej za wykopem, o szerokości 0,3–0,5 m i głębokości 1 m. Najkorzystniej jest wykonać ją na rok przed realizacją planowanej inwestycji.
 • Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni).
 • W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu.
 • Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je na matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić.
 • Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m). Pozostałą część wykopu uzupełniamy ziemią urodzajną lub kompostem. Możemy wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni.
 • Zraszanie wodą ziemi, którą zasypywa­ne są wykopy przyczynia się do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni
  korzeni.

3) Zapobieganie zanieczyszczeniu podłoża przez odpady z budowy

 • Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża.
 • Nie należy dopuścić do składowania stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyż niekiedy może to prowadzić do zniszczenia korzeni znajdujących się w przy powierzchni.
 • Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew.

4) Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym ubiciem podłoża

 • Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od wielkości i gatunku drzewa.
 • Jeżeli ze względu na małą powierzchnię terenu kontenery zaplecza budowy muszą być ustawione pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20 cm warstwą pospółki piaskowo-żwirowej.

Zabezpieczenie części nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew. Tak jak poprzednio sposób realizacji należy ustalić na początku prac.

1) Wydzielenie grupy drzew

Jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to możliwe gdy teren jest dość duży i występują na nim zwarte grupy roślinności. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m.

2) Zabezpieczenie pojedynczych drzew

Z tym rozwiązaniem spotykamy się najczęściej, gdyż zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie grupy jest niemożliwe albo drzewa rosną w zbyt dużym oddaleniu od siebie.

 • Wygrodzenie pni drzew – wygląda podobnie jak wyżej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew. Realizując je należy uważać na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzić słupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.
 • Oszalowanie pni – realizowane jest przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany. Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami słomianymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40–60 cm. Należy pamiętać, iż stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany dlatego muszą być stosunkowo wytrzymałe.

3) Zabezpieczenie koron drzew

Ten typ zabezpieczenia powinien być realizowany w przypadku prowadzenia prac elewacyjnych, gdy np. w ich realizacji wykorzystywane są urządzenia natryskowe; oraz wyburzeniowych. W trakcie prac pozostałości tynku, farby lub gruzu spadają na dół i osiadają na znajdujących się tam roślinach. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin zimozielonych gdyż iły pozostają na nich przez więcej niż jeden sezon wegetacyjny a osadzone na nich pyły utrudniają asymilację. Rośliny na okres prac tynkarskich zabezpieczamy stosując na rusztowaniu od strony koron drzew siatkę lub folię przeciwdziałającą opadaniu resztek na podłoże.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000 r.
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Skup A., Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości), Pracownia Dendrologiczna „Arbor” s.c., Prudnik 1995
 4. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Redakcja Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich...

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich śmietników.

Redakcja Parkingi w przestrzeni miejskiej

Parkingi w przestrzeni miejskiej Parkingi w przestrzeni miejskiej

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem...

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem - muszą uporządkować przestrzeń publiczną i jednocześnie zapewnić mieszkańcom wygodne przemieszczanie się.

Redakcja Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie...

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie dzięki któremu dzieci niewidome mogą poznawać litery i cyfry. Koszt inwestycji wynosi 510 tys. zł.

Redakcja Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej,...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej, by na pomazanych elewacjach wykonali nowe murale.

Redakcja 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

CONTRACTORS Borowy Wojciech Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek...

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek osiedlowych? Modernizacja tych miejsc jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa im przestrzeń. Miejsce spotkań, rozrywki, odpoczynku. Przestrzeń, którą codziennie pokonują w drodze do pracy i z pracy. Stąd warto, aby zarządcy danej nieruchomości zadbali...

domoweklimaty.pl Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości....

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości. Czas z tym skończyć - takie jest założenie programu “Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i osób planujących dopiero budowę domu. Na czym dokładnie polega?

Agnieszka Górska Plac zabaw na osiedlu

Plac zabaw na osiedlu Plac zabaw na osiedlu

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze...

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze „przed sezonem”, najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo na placu zabaw. Tylko wtedy dobra zabawa gwarantowana!

Agnieszka Górska Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka i zieleń na osiedlu Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości...

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości nieruchomości.

Crisoma Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać? Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w...

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w nim piękno i coraz częściej podsuwają nam rozwiązania właśnie z wykorzystaniem lastryka. Lastryko to już nie tylko podłogi, schody, parapety, to także kafelki, blaty, stoły.

Finder Yesly – czas na komfort w Twoim domu

Yesly – czas na komfort w Twoim domu Yesly – czas na komfort w Twoim domu

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe...

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe życie powinno być dla każdego. Idąc naprzeciw wymaganiom użytkowników naszych komponentów, połączyliśmy doświadczenie z przemysłu i wieloletnią praktykę w automatyce budynkowej. Stworzyliśmy prosty w użytkowaniu i konfiguracji system inteligentnego domu. Yesly to nie tylko produkty pozwalające zautomatyzować...

Redakcja Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą? Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów...

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów nie powinna nas zwalniać z odpowiedniej konserwacji nawierzchni w okresie zimowym.

Castorama Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową? Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie...

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie szybko rosnącej trawy, pomoże uporządkować otoczenie domu lub domku letniskowego. W sklepach dostępnych jest wiele rozmaitych modeli, które różnią się kształtem, wielkością oraz ciężarem, zasięgiem koszenia i przede wszystkim sposobem zasilania. Jak dopasować najlepszy sprzęt do Twojego trawnika, biorąc...

Castorama Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty,...

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty, jakby się to wydawało. Nie wystarczy wejść do sklepu ogrodniczego i kupić kosiarkę spalinową. Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które pomogą w wyborze tej jedynej i idealnej, która będzie gwarantować przede wszystkim długą żywotność i ergonomię oraz komfort pracy.

Redakcja Najpiękniejsze place zabaw

Najpiękniejsze place zabaw Najpiękniejsze place zabaw

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko...

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko rozrywka dla maluchów, to coś znacznie więcej – rozwój emocjonalny, społeczny, a także fizyczny. Rodzice coraz częściej są świadomi, jak znaczącą rolę odgrywają place zabaw w rozwoju ich pociech, a zarządcy nieruchomości czy deweloperzy wychodzą im naprzeciw, budując piękne i nowoczesne place zabaw.

Redakcja Śmieci na osiedlu to nie problem!

Śmieci na osiedlu to nie problem! Śmieci na osiedlu to nie problem!

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku...

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku pilnowania porządku np. w obrębie miejsca składowania odpadów. Śmieci wysypują się z koszy, często podstawiane są w workach koło śmietnika, ba – leniwi mieszkańcy niekiedy nawet zostawiają je pod zsypem w bloku. Niemniej jednak można poradzić sobie z problemem śmieci na osiedlu w sposób estetyczny,...

Redakcja Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielolokalowych Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą...

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą przychodzi rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08.

mgr inż. Ewa Szadkowska Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw na terenach osiedlowych Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać...

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Redakcja Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle? Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób...

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób niepowołanych. Do zarządcy spływają skargi niezadowolonych mieszkańców (słusznie zresztą) – że komuś to przeszkadza, że ktoś reaguje, że żąda zapanowania i uporządkowania miejsca składowania odpadów. Jak to zrobić?

Redakcja Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne na osiedlach Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend...

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend ten widoczny jest szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy to możliwości przemieszczania się czy przebywania na świeżym powietrzu były ograniczone. Osoby zamieszkujące wysokie piętra zainteresowane są taką przestrzenią, bo ta daje możliwości relaksu na świeżym powietrzu we własnym zaciszu.

dr inż. Marzena Suchocka Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych...

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz, jeżeli to konieczne, dokonania cięć korekcyjnych.

Katarzyna Rosińska Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

mgr inż. Ewa Szadkowska Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Wybrane dla Ciebie

Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi?

Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi? Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi?

Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej »

Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej » Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej »

Jak naprawić uszkodzone posadzki?

Jak naprawić uszkodzone posadzki? Jak naprawić uszkodzone posadzki?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni? Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu? Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu » Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi »

Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi » Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków »

Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków » Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków »

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu? Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych » Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła? Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych? Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach» Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.