administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie należy zapominać o ochronie drzew rosnących na terenie osiedla, które na czas remontu staje się niebezpiecznym dla roślin placem budowy.

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Osiedla mieszkaniowe, tak jak wszystkie elementy przestrzeni miast podlegają przemianom, nie stanowią zamkniętego, zakończonego systemu przestrzennego. Sposób zagospodarowania działek ulega ewolucji w zależności od potrzeb ekonomicznych, funkcjonalnych i technologicznych.

Prace budowlane związane ze zmianami w układzie przestrzennym i funkcjonalnym, jak również prace związane z remontami np. elewacji osiedli mieszkaniowych, mają znaczący wpływ na znajdującą się w ich obrębie roślinność. Zagadnienie to związane jest zarówno z nowopowstającymi obszarami zabudowy mieszkaniowej, jak i z istniejącymi już, wymagającymi modyfikacji infrastruktury technicznej czy drogowej.

Drzewa na budowie a prawo

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają następujące polskie przepisy:

 • art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”;
 • rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Zabezpieczenie roślin na czas prac budowlanych

W trakcie podjęcia procesu inwestycyjnego należy przewidzieć wieloetapowość prac związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres jego realizacji. Rozpoczęcie tych prac powinno być poprzedzone inwentaryzacją i gospodarką roślinnością. Dokumenty te powinny być wykonane w oparciu o aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy (inwentaryzacja) oraz dokumentację projektową dotyczącą planowanej realizacji (gospodarka drzewostanem – stanowi niejako wniosek z inwentaryzacji powstały po zestawieniu jej z projektem). Pozwolą one na określenie miejsc kolizji roślin z inwestycją oraz miejsc najbardziej zagrożonych jej oddziaływaniem na rośliny znajdujące się w jej otoczeniu.

Wymagania stawiane projektantom i wykonawcom określające warunki realizacji robót ziemnych i prac budowlanych w pobliżu drzew i krzewów uzależnione są od wielu czynników, takich jak: odległość prowadzonych prac od drzewostanu, wiek drzew, wielkość obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm oraz skład gatunkowy.

W trakcie planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy należy uwzględnić:

 • zagrożenia bezpośrednie – związane z urazami mechanicznymi (obłamania gałęzi i konarów, obtarcia pnia) czy zanieczyszczeniem chemikaliami podłoża;
 • zagrożenia pośrednie – związane z nagłym pogorszeniem warunków siedliskowych, np. realizacja budynku z podpiwniczeniem lub z garażem podziemnym w pobliżu drzew (nawet w odległości 20–30 m) może wpływać na zmiany w położeniu zwierciadła wód gruntowych, powodować jego obniżenie, co wpływa na stan zdrowotny drzew starszych niektórych gatunków.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

 • zabezpieczenie czasowe – tylko na okres realizacji budowy – wiąże się z przeciwdziałaniem powstawaniu urazów mechanicznych oraz zanieczyszczeń chemicznych podłoża, jak również zabezpieczeniem podłoża przed ubiciem prowadzącym do pogorszenia jego areacji;
 • stałe zabezpieczenia drzew – realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujących się w pobliżu drzew uległy nieodwracalnym zmianom. Zmierzają do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunków rozwoju przez zastosowanie szeregu rozwiązań projektowych niwelujących w pewnym stopniu skutki tych zmian (zostaną omówione w kolejnym artykule).

Zabezpieczenie czasowe

Rodzaje zabezpieczeń czasowych, usuwanych po zakończeniu budowy, możemy podzielić na grupy zależnie od części drzewa, której dotyczą:

1) Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na fizjologię drzew korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące (pobierające składniki mineralne i wodę z podłoża). Jej kształt i wielkość uzależnione są od gatunku drzewa oraz warunków siedliskowych w jakich ono rośnie. Na terenach zurbanizowanych często spotykamy drzewa, których system korzeniowy wyrósł dostosowując się do miejsca w jakim mógł się rozwijać. Są to niekiedy systemy silnie zmodyfikowane, wykształcone jednostronne. Przy pracach budowlanych lub prowadzeniu odkrytych wykopów należy uwzględnić taką ewentualność. Jednakże dla większości drzew strefę ochronną systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkości średnicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną powinno być objęte pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. Planując prace w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla drzewa, skutkujące w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew są najczęściej występującymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniają się do tego warunki panujące w podłożu. Rana stanowi miejsce wnikania patogenów, a warunki panujące w środowisku glebowym przyczyniają się do przyśpieszenia procesów rozkładu drewna, między innymi przez występujące w nim różne mikroorganizmy. Dlatego w tym artykule to zagadnienie zostało omówione naj­szerzej.

2) Zapobieganie powstaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek prowadzenia wykopów

 • Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.
 • Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodują duże straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny być wykonywane ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Na rany o średnicy do 5 cm wystarczą preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal 2. Rany większe oraz powierzchniowe zabezpieczamy dwuetapowo, krawędzie preparatem emulsyjnym (pierścień o grubości 1,5–2 cm), a wnętrze impregnatem np. Imprez W. Korzenie przykrywamy ziemią dopiero po stwardnieniu preparatu.
 • Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni.
 • Jeśli jest to możliwe przed realizacją prac ziemnych należy wykonać osłonę korzeniową, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypełnionej kompostem oraz torfem przebiegającej za wykopem, o szerokości 0,3–0,5 m i głębokości 1 m. Najkorzystniej jest wykonać ją na rok przed realizacją planowanej inwestycji.
 • Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni).
 • W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu.
 • Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je na matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić.
 • Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m). Pozostałą część wykopu uzupełniamy ziemią urodzajną lub kompostem. Możemy wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni.
 • Zraszanie wodą ziemi, którą zasypywa­ne są wykopy przyczynia się do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni
  korzeni.

3) Zapobieganie zanieczyszczeniu podłoża przez odpady z budowy

 • Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża.
 • Nie należy dopuścić do składowania stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyż niekiedy może to prowadzić do zniszczenia korzeni znajdujących się w przy powierzchni.
 • Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew.

4) Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym ubiciem podłoża

 • Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od wielkości i gatunku drzewa.
 • Jeżeli ze względu na małą powierzchnię terenu kontenery zaplecza budowy muszą być ustawione pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20 cm warstwą pospółki piaskowo-żwirowej.

Zabezpieczenie części nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew. Tak jak poprzednio sposób realizacji należy ustalić na początku prac.

1) Wydzielenie grupy drzew

Jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to możliwe gdy teren jest dość duży i występują na nim zwarte grupy roślinności. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m.

2) Zabezpieczenie pojedynczych drzew

Z tym rozwiązaniem spotykamy się najczęściej, gdyż zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie grupy jest niemożliwe albo drzewa rosną w zbyt dużym oddaleniu od siebie.

 • Wygrodzenie pni drzew – wygląda podobnie jak wyżej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew. Realizując je należy uważać na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzić słupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.
 • Oszalowanie pni – realizowane jest przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany. Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami słomianymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40–60 cm. Należy pamiętać, iż stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany dlatego muszą być stosunkowo wytrzymałe.

3) Zabezpieczenie koron drzew

Ten typ zabezpieczenia powinien być realizowany w przypadku prowadzenia prac elewacyjnych, gdy np. w ich realizacji wykorzystywane są urządzenia natryskowe; oraz wyburzeniowych. W trakcie prac pozostałości tynku, farby lub gruzu spadają na dół i osiadają na znajdujących się tam roślinach. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin zimozielonych gdyż iły pozostają na nich przez więcej niż jeden sezon wegetacyjny a osadzone na nich pyły utrudniają asymilację. Rośliny na okres prac tynkarskich zabezpieczamy stosując na rusztowaniu od strony koron drzew siatkę lub folię przeciwdziałającą opadaniu resztek na podłoże.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000 r.
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Skup A., Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości), Pracownia Dendrologiczna „Arbor” s.c., Prudnik 1995
 4. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Najpiękniejsze place zabaw

Najpiękniejsze place zabaw Najpiękniejsze place zabaw

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko...

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko rozrywka dla maluchów, to coś znacznie więcej – rozwój emocjonalny, społeczny, a także fizyczny. Rodzice coraz częściej są świadomi, jak znaczącą rolę odgrywają place zabaw w rozwoju ich pociech, a zarządcy nieruchomości czy deweloperzy wychodzą im naprzeciw, budując piękne i nowoczesne place zabaw.

Redakcja Śmieci na osiedlu to nie problem!

Śmieci na osiedlu to nie problem! Śmieci na osiedlu to nie problem!

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku...

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku pilnowania porządku np. w obrębie miejsca składowania odpadów. Śmieci wysypują się z koszy, często podstawiane są w workach koło śmietnika, ba – leniwi mieszkańcy niekiedy nawet zostawiają je pod zsypem w bloku. Niemniej jednak można poradzić sobie z problemem śmieci na osiedlu w sposób estetyczny,...

Redakcja Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielolokalowych Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą...

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą przychodzi rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08.

mgr inż. Ewa Szadkowska Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw na terenach osiedlowych Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać...

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Redakcja Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle? Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób...

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób niepowołanych. Do zarządcy spływają skargi niezadowolonych mieszkańców (słusznie zresztą) – że komuś to przeszkadza, że ktoś reaguje, że żąda zapanowania i uporządkowania miejsca składowania odpadów. Jak to zrobić?

Redakcja Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne na osiedlach Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend...

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend ten widoczny jest szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy to możliwości przemieszczania się czy przebywania na świeżym powietrzu były ograniczone. Osoby zamieszkujące wysokie piętra zainteresowane są taką przestrzenią, bo ta daje możliwości relaksu na świeżym powietrzu we własnym zaciszu.

dr inż. Marzena Suchocka Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych...

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz, jeżeli to konieczne, dokonania cięć korekcyjnych.

Katarzyna Rosińska Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

mgr inż. Ewa Szadkowska Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Redakcja Odpady na osiedlu – to nie musi być problem

Odpady na osiedlu – to nie musi być problem Odpady na osiedlu – to nie musi być problem

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie...

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie przynoszą oczekiwanych skutków. Dochodzi do tego kwestia składowania odpadów na terenie osiedla tak, aby nie był to „cuchnący” i nieestetyczny problem.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki nad fiordami

Polskie Pojemniki nad fiordami Polskie Pojemniki nad fiordami

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr,...

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr, z czego jeden jest dzielony na pół. Każda rodzina musi posiadać swój zestaw kubłów, do których musi zapewnić dostęp, zwłaszcza w zimie. Pojemniki wolnostojące wymagają zimą odśnieżania wokół oraz do trasy, którą porusza się śmieciarka. Nowoczesne rozwiązania w zakresie sortowania i składowania odpadów...

Redakcja news Wyrok NSA w sprawie odpadów

Wyrok NSA w sprawie odpadów Wyrok NSA w sprawie odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu...

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2021 r. w sprawie o sygn. III SA/Wa 868/20, III SA/Wa 866/20 i III SA/Wa 865/20, stwierdzających nieważność uchwał Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. ustalających nowe zasady i stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Polskie Pojemniki Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie… Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań...

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań wielorodzinnych. Najpopularniejszym sposobem jest podstawienie czterokołowych kubłów 1100L lub mniejszych dwukołowych o pojemności 120L, bądź 240L. Coraz rzadziej się widuje, by pojemniki były wolnostojące, ze względów estetycznych, higienicznych oraz łatwości dostępu dzikich zwierząt. Przeważnie schowane...

Polskie Pojemniki Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady? Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy...

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy taką rzeczywistość i godzimy się na nią, bo jakie mamy wyjście? Otóż mamy! Kilka możliwości umieściliśmy poniżej.

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Polskie Pojemniki Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film) Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich...

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich pozytywów z niego płynących, jego zastosowanie rozbija się często o możliwości finansowe. Aby opisać zagadnienie, postanowiliśmy przybliżyć ceny rynkowe, wchodzące w skład procesu powstawania gniazda do składowania odpadów. Proszę pamiętać, że są to kwoty uśrednione z okresu lipiec-listopad 2021...

Sabina Augustynowicz Odległość okien od pojemników na odpady

Odległość okien od pojemników na odpady Odległość okien od pojemników na odpady

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji...

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i EBOiR. Co należy zrobić, żeby je ograniczyć?

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie,...

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie, ma wpływ na wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.