administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców nie przywiązuje należytej uwagi do działek znajdujących się pod budynkami. Zdarza się, że nie znają oni granic działki w terenie, jej kształtu oraz powiązań z innymi działkami na osiedlu. Może kiedyś, gdy całe osiedla stanowiły własność gminy lub spółdzielni, kwestia podziału na działki nie miała żadnego znaczenia, jednak obecnie tereny sąsiednie mogą w każdej chwili zostać inaczej zagospodarowane lub dostęp do nich może zostać ograniczony, uniemożliwiając dotychczasowe korzystanie.

Zobacz także

Robert Bosch Sp. z o.o. Producenci pomp ciepła: nowe przepisy programu „Czyste Powietrze” są dyskryminujące

Producenci pomp ciepła: nowe przepisy programu „Czyste Powietrze” są dyskryminujące Producenci pomp ciepła: nowe przepisy programu „Czyste Powietrze” są dyskryminujące

Od 14 czerwca dofinansowanie zakupu pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze” przysługuje tylko wtedy, gdy urządzenie figuruje na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Zmiana przepisów ma chronić...

Od 14 czerwca dofinansowanie zakupu pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze” przysługuje tylko wtedy, gdy urządzenie figuruje na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Zmiana przepisów ma chronić nabywców i ułatwić im wybór produktów dobrej jakości. Innego zdania są przedstawiciele branży, którzy twierdzą, że proces tworzenia nowych regulacji był nietransparentny i dyskryminował uznanych na polskim rynku producentów, a mocno okrojona lista ZUM pozbawia konsumentów prawa wyboru.

Przemysław Gogojewicz Wiatrak na terenie wspólnoty

Wiatrak na terenie wspólnoty Wiatrak na terenie wspólnoty

Wiatrak na terenie wspólnoty mieszkaniowej jest nowym rozwiązaniem energetycznym, które skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem taniej energii. Szczególnie ważne staje się to dla zarządców...

Wiatrak na terenie wspólnoty mieszkaniowej jest nowym rozwiązaniem energetycznym, które skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem taniej energii. Szczególnie ważne staje się to dla zarządców nieruchomości, którzy planują umieścić wiatrak na elewacji bloku lub na terenie wspólnoty.

Marta Chmielewska Obowiązki członka wspólnoty mieszkaniowej względem spółdzielni

Obowiązki członka wspólnoty mieszkaniowej względem spółdzielni Obowiązki członka wspólnoty mieszkaniowej względem spółdzielni

Zgodnie z art. 24[1] ust. 6 USM, wraz z wyodrębnieniem się wspól­noty mieszkaniowej ze spółdziel­ni należy dokonać zmian relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami w zakresie np. ponoszenia obo­wiązków.

Zgodnie z art. 24[1] ust. 6 USM, wraz z wyodrębnieniem się wspól­noty mieszkaniowej ze spółdziel­ni należy dokonać zmian relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami w zakresie np. ponoszenia obo­wiązków.

W praktyce wspólnot mieszkaniowych bardzo często występują problemy wynikające z nieuregulowania granic działki pod budynkiem i niezapewnienia właściwego dostępu do dróg publicznych. Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że teren, na którym parkują samochody czy przez który codziennie przechodzą w drodze do sklepu czy pracy, jest czyjąś własnością. Każda zmiana przeznaczenia terenu dokonana przez jego właściciela wywołuje oburzenie mieszkańców, którzy korzystanie z cudzych działek, na przykład z parkingu przed sąsiednim blokiem, uznają za stan normalny. A właściciele lokalu w danej wspólnocie mieszkaniowej swoje potrzeby w tym zakresie powinni realizować w ramach nieruchomości wspólnej i terenów publicznych.

Rozgraniczenie nieruchomości

Jednym z częstych problemów wspólnot mieszkaniowych są spory dotyczące przebiegu granic działek. Jest to zjawisko bardzo częste, gdyż kiedyś poszczególne osiedla były budowane jako jedna całość i tak zagospodarowywane, dlatego nie ma naturalnych granic poszczególnych nieruchomości, np. pasów drzew, krzewów, ogrodzeń itd., a znaki geodezyjne zwykle z biegiem lat uległy dewastacji.

Jeśli granice nie są określone, gdyż nastąpiło ich zatarcie lub powstał spór z sąsiednią wspólnotą mieszkaniową co do ich przebiegu, konieczne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego. Postępowanie to ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami oraz sporządzenie dokumentacji. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć każdy z właścicieli nieruchomości sąsiednich, jak również każdy ze współwłaścicieli, a organem właściwym do jego przeprowadzenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Organ wszczyna postępowanie w drodze postanowienia, które doręcza stronom, a upoważniony geodeta przystępuje do zbierania dowodów i wzywa strony na rozprawę graniczną. O terminie rozprawy strony są zawiadamiane przynajmniej siedem dni przed tą datą. W trakcie rozprawy geodeta okazuje stronom granice, które wynikają z zebranego przez niego materiału dowodowego oraz znaków granicznych. Namawia też zwaśnione strony do ugody, przedstawiając możliwości rozstrzygnięcia sporu.

Geodeta kończy rozprawę, sporządzając protokół. W wyniku przeprowadzonego postępowania wójt, burmistrz lub prezydent mogą wydać decyzję o rozgraniczeniu, mogą też sprawę umorzyć, o ile dojdzie do ugody, natomiast w przypadku wdania się stron w spór oraz przy braku wystarczających dowodów można również postępowanie umorzyć i przekazać sprawę sądowi. Również każda ze stron postępowania niezadowolona z wydanej decyzji o rozgraniczeniu może wystąpić o skierowanie sprawy na drogę sądową. Rozgraniczenie nieruchomości leży w kompetencjach sądów rejonowych właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Postępowanie sądowe nie jest kontynuacją postępowania administracyjnego. Sąd rozpoznaje sprawę od początku i kieruje się przede wszystkim art. 153 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli granice stały się sporne, a nie można stwierdzić, jaki jest stan prawny działki, ustala się granice zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było ustalić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustanawia granice z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

Rozgraniczenie stosuje się do nieruchomości, których granice nie były ustalone bądź zatarły się i między właścicielami powstał spór co do ich przebiegu. Rozgraniczenie nieruchomości trzeba jednak odróżnić od wznowienia granic, które polega tylko na odnalezieniu przez geodetę, na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych, obowiązującej linii granicznej. Wznowienie granic może więc nastąpić wówczas, gdy znaki graniczne w terenie istnieją, a konieczne jest jedynie fizyczne wytyczenie granicy. Wznowienie jest zatem czynnością jedynie techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i dokonuje jej nie organ administracji, ale uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli.

Droga dojazdowa do budynku

Kolejnym problemem, z jakim mają do czynienia wspólnoty mieszkaniowe, jest brak dostępu do drogi publicznej. Tymczasem każda nieruchomość musi mieć zagwarantowany dostęp do takiej drogi. Dostęp ten może być fizyczny, gdy działka, na której posadowiony jest budynek, styka się z drogą publiczną, lub prawny, gdy działka nie styka się z drogą publiczną, lecz jej właścicielom przysługuje prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomości sąsiednie (służebność gruntowa).

W przeszłości, podczas powstawania wspólnot mieszkaniowych nie dbano o prawne zagwarantowanie dojazdu i dojścia do nieruchomości od drogi publicznej. Problem ten narasta obecnie w związku z coraz powszechniej występującą tendencją do ogradzania terenów wokół bloków. Takie ogrodzenia niejednokrotnie uniemożliwiają dojazd i dojście mieszkańcom innych wspólnot mieszkaniowych do ich posesji. Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości sąsiedniej, na przykład inna wspólnota mieszkaniowa, nie ma obowiązku umożliwienia przejścia czy przejazdu przez swoją działkę. Konieczne jest wówczas dążenie do ustanowienia służebności, która zagwarantuje dostęp do nieruchomości wspólnej. Nieruchomość można bowiem obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które mówi, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Służebność gruntowa w odróżnieniu od służebności osobistej jest prawem związanym z własnością nieruchomości, a nie z jej właścicielem, zatem przysługuje obecnym właścicielom nieruchomości władnącej i ogranicza aktualnych właścicieli nieruchomości obciążonej. Zatem zarząd wspólnoty mieszkaniowej, która takiego dojazdu i dojścia prawnego do swojej nieruchomości nie ma, powinien zadbać o to, by takie służebności zostały ustanowione, i to zanim właściciele lokali utracą fizyczną możliwość dojazdu i dojścia do swojej nieruchomości.

W sytuacji gdy sąsiednia wspólnota stawia ogrodzenie wzdłuż granic swojej działki, zamykając połączenie nieruchomości sąsiedniej z drogą publiczną, podejmowanie interwencji będzie spóźnione. Jeżeli nie jest możliwe uregulowanie dojazdu do nieruchomości w drodze umowy, właścicielom nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej przysługuje prawo żądania ustanowienia przymusowo takiego dostępu. W tym celu mogą oni złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, ale z jak najmniejszym obciążeniem nieruchomości, przez którą droga ma prowadzić, i za wynagrodzeniem dla jej właściciela.

Powiększenie nieruchomości wspólnej

W latach 90. XX wieku częstą praktyką przy dokonywaniu wyodrębnienia własności lokali było wydzielanie działki, która odpowiadała jedynie obrysowi budynku, który na niej usytuowano. W związku z tym grunt stanowiący najbliższe otoczenie bloku nie stanowił nieruchomości wspólnej i nie mógł być wykorzystany przez właścicieli lokali w budynku.

Taka sytuacja może czasami całkowicie sparaliżować dostęp do budynku i pozbawić właścicieli możliwości parkowania samochodów w pobliżu budynku, nie wspominając już o budowie wiaty śmietnikowej.

Ten stan rzeczy zmieniono dopiero nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami [1]. Wprowadzono w niej artykuł definiujący działkę budowlaną jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Uznano, że warunkiem wydzielenia działki jest zapewnienie racjonalnego korzystania z niej.

Zatem w większości przypadków dopiero działki znajdujące się pod budynkami wspólnot, które to wspólnoty powstały po tej dacie, zapewniają racjonalne korzystanie z nieruchomości. Wprowadzono art. 209a, który stworzył możliwość naprawy złego wydzielenia działki pod budynkiem, nadając mu charakter roszczenia o odtworzenie działki budowlanej. Aby jednak doszło do tego odtworzenia, sąsiadująca nieruchomość musi stanowić własność skarbu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, a działka pod budynkiem nie może spełniać przesłanek działki budowlanej.

Jednak pomimo spełnienia tych przesłanek roszczenie nie musi być możliwe do realizacji, jeżeli toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez skarb państwa czy jednostkę samorządu terytorialnego albo kiedy przyległa nieruchomość skarbu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste innej osobie lub w trwały zarząd jednostce organizacyjnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa albo graniczy z takimi nieruchomościami.

Kolejną przeszkodą jest sytuacja, w której wskutek realizacji roszczenia przyległa nieruchomość przestałaby spełniać wymagania działki budowlanej. W przypadku wspólnot mieszkaniowych z roszczeniem o odtworzenie działki budowlanej mogą wystąpić tylko wszyscy właściciele lokali (jednomyślnie). Natomiast przy braku zgody, na podstawie art. 199 kodeksu cywilnego, zainteresowani współwłaściciele mogą wystąpić do sądu o wydanie takiej zgody, jeżeli reprezentują ponad połowę udziałów.

Aby możliwe było rozpoczęcie postępowania, zarząd musi przedstawić projekty uchwał w sprawie zgody na nabycie przyległej nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do jej nabycia.

Po podjęciu uchwały należy wystąpić do starosty, jeżeli nieruchomość stanowi własność skarbu państwa, albo do właściwego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość stanowi jej własność, z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, to realizacja roszczenia następuje poprzez umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Umowa ma charakter odpłatny, a cenę nieruchomości ustala się na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. W razie braku porozumienia pozostaje możliwość wystąpienia na drogę sądową. Wyrok sądu zastępuje wówczas oświadczenie woli właściciela i do przeniesienia własności dochodzi wbrew woli właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Pomniejszenie nieruchomości wspólnej

Zdarzają się też sytuacje, gdy działka pod budynkiem jest zbyt duża, a to umożliwia wyodrębnienie z niej innej działki w celu sprzedaży. Pomniejszenie nieruchomości wspólnej jest sytuacją dość rzadką, gdyż z reguły pierwotny właściciel nieruchomości (deweloper, gmina czy spółdzielnia) nie dopuszcza do sytuacji, w której oddaje się właścicielom lokali więcej terenu niż niezbędne minimum.

Z reguły więc z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia we wspólnotach zakładanych wiele lat temu, gdy wartość gruntu nie była tak ceniona, lub we wspólnotach w małych miasteczkach lub wsiach, gdzie wartość gruntu jest stosunkowo niska. Uregulowanie tego stanu prawnego przewiduje art. 5 ustawy o własności lokali [2]. Zgodnie z nim jeżeli powierzchnia gruntu zabudowanego budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia niezbędna do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.

Właściciele lokali mogą więc wydzielić z nieruchomości wspólnej i sprzedać tę część, która nie jest potrzebna do prawidłowego korzystania z budynku. Tryb i zasady podziału nieruchomości regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kwota uzyskana ze sprzedaży takiej działki może umożliwić wspólnocie mieszkaniowej pozyskanie środków na remont budynku, który początkowo był poza jej zasięgiem, dlatego wspólnoty dysponujące dużą działką powinny taką możliwość przeanalizować.

Podsumowanie

Wspólnoty mieszkaniowe powinny zatem troszczyć się nie tylko o bieżące rachunki i potrzeby swoich członków, ale winny również dokonać analizy funkcjonalności działki pod budynkiem i podjąć stosowne kroki. Nawet jeśli obecnie korzystanie z nieruchomości sąsiednich nie rodzi problemów, kiedyś sytuacja ta może się zmienić. Wiele problemów, które jeszcze teraz, gdy właścicielem jest gmina czy skarb państwa, można rozwiązać w drodze porozumienia (np. ustanowienie służebności gruntowej czy powiększenie działki pod budynkiem), później, gdy to się zmieni, trzeba będzie rozstrzygać w postępowaniach sądowych, ciągnących się nieraz latami i nie zawsze przynoszących zadowalające rezultaty.

Literatura

1. Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (DzU nr 6 poz. 70, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU nr 85, poz. 388, ze zm.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Frydryszak Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy Przekazywanie urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności...

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy w zakresie sieci i przyłączy. W poniższym artykule zajmę się procedurą przekazywania urządzeń do majątku dostawcy.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

mgr Jarosław Kowszuk Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu,...

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.

Małgorzata Pundyk-Glet Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Agnieszka Żelazna Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy...

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Anna Ruszczak news Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań? Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Aneta Mościcka Strony podziału nieruchomości

Strony podziału nieruchomości Strony podziału nieruchomości

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału,...

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału, podobnie jak osoba, która zgłasza roszczenia do nieruchomości podlegającej podziałowi.

Aneta Mościcka Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana...

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne? Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi...

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda. Są one w posiadaniu dostawcy – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub danej gminy, która jest często właścicielem takiego przedsiębiorstwa, spółki (przepisy art. 49 KC oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) i to na niej ciąży obowiązek jej konserwacji.

mgr Jarosław Kowszuk Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza

Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza

W praktyce przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa bardzo wiele pytań wywołuje kwestia rejestracji działalności gospodarczej w lokalach, których udział w gruncie, jako prawo związane...

W praktyce przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa bardzo wiele pytań wywołuje kwestia rejestracji działalności gospodarczej w lokalach, których udział w gruncie, jako prawo związane z własnością lokalu, ulega przekształceniu w prawo własności. Fakt ten ma bowiem wypływ na wysokość opłat z tytułu przekształcenia.

Aneta Mościcka Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego...

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego oraz spółdzielczego własnościowego prawa. To ostatnie, pomimo że jest prawem najbardziej zbliżonym do własności, własnością nie jest, zatem właścicielowi takiego prawa nie przysługuje prawo użytkowania wieczystego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przemysław Gogojewicz Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości

Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów....

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

Redakcja news Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.