administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pumping stations and pumping units in the light of the regulations in force since July 2018

inż. Nikon Gawryluk | 2018-10-30
W artykule poruszono kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i oznakowania ich znakiem budowlanym B.
archiwum redakcji RI

W artykule poruszono kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i oznakowania ich znakiem budowlanym B.


archiwum redakcji RI

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku polskim i instalowane w zakresie stałych urządzeń gaśniczych pod warunkiem posiadania znaku budowlanego „B” i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Zobacz także

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C. Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect!

Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect! Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect!

Bezpieczeństwo pożarowe nieruchomości to obowiązek, ale też troska zarządców i właścicieli. W czasach, gdy coraz częściej przekazujemy zadania wcześniej realizowane przez człowieka automatycznym systemom,...

Bezpieczeństwo pożarowe nieruchomości to obowiązek, ale też troska zarządców i właścicieli. W czasach, gdy coraz częściej przekazujemy zadania wcześniej realizowane przez człowieka automatycznym systemom, podejście do zabezpieczenia pożarowego musi zostać unowocześnione. Można to zrobić rękoma specjalistów z firmy Flame Protect, zajmujących się współpracą w zakresie usług przeciwpożarowych i BHP z zarządcami budynków, m.in. przedsiębiorstw czy wspólnot mieszkaniowych.

Leroy Merlin Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać?

Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać? Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać?

Wiele osób wciąż żyje w przeświadczeniu, że decydując się na ogrzewanie zamontowane w podłodze, trzeba zrezygnować z paneli laminowanych. Jest to mit, którego nieprawdziwość udowadniali już nieraz producenci...

Wiele osób wciąż żyje w przeświadczeniu, że decydując się na ogrzewanie zamontowane w podłodze, trzeba zrezygnować z paneli laminowanych. Jest to mit, którego nieprawdziwość udowadniali już nieraz producenci paneli, a także wielu specjalistów zajmujących się pracami wykończeniowymi. Jest natomiast kilka istotnych kwestii, o których trzeba pamiętać, planując podłogę w pomieszczeniach z ogrzewaniem płaszczyznowym.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

W artykule:

• O istotnych zmianach w zasadach oznakowania wyrobów budowlanych
• Znakowanie znakiem budowlanym „B”
• Zespoły pompowe czy hydrofory?
• Samodzielny montaż zespołu pompowego a zakup agregatu pompowego
• Zamierzone zastosowanie agregatów pompowych
• Standardy związane z projektowaniem pompowni i agregatów pompowych

W styczniu 2017 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym [1], wprowadzające istotne zmiany w zasadach oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym „B”.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyroby budowlane objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym [9] podzielone zostały na 37 grup, z czego grupy 10 i 37 wskazują wyroby budowlane bezpośrednio i czynnie wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej.

Wraz z nowym rozporządzeniem uległa zmianie ustawa [9], nakładając na producentów wyrobów budowlanych obowiązek wydawania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

W stosunku do stanu prawnego przed 2017 r. istotne zmiany zostały wprowadzone w dokumentach związanych z procesem certyfikacji tych wyrobów.

 • Do 2017 r. wydawane były Aprobaty Techniczne, które stawiały jedynie wymagania wobec wyrobów budowlanych, a potwierdzenie tych wymagań leżało w gestii jednostki certyfikującej wyrób na zgodność z dokumentem referencyjnym.
 • Obecnie Aprobaty Techniczne zostały zastąpione Krajowymi Ocenami Technicznymi, które nie tylko stawiają wymagania wyrobom budowlanym nieobjętym Polską Normą i wymienionym w rozporządzeniu [1], ale również potwierdzają ich spełnienie na podstawie wykonanych badań.

Zmianie uległ również zakres wyrobów objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym.

Do 2017 r. Aprobaty Techniczne wydawane były dla wyrobów nieobjętych Polską Normą lub odbiegających właściwościami użytkowymi od właściwości opisanych w PN oraz objętych mandatem Komisji Europejskiej lub ujętych w wykazie wyrobów nieobjętych mandatem, dla których możliwe było ustanowienie Aprobaty Technicznej.

Zestawienie wyrobów objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym „B”, dla których wydawano Aprobaty Techniczne (w kontekście pompowni stałych urządzeń gaśniczych) przed i po wprowadzeniu rozporządzenia [1] przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyroby objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym „B”, dla których wydawano Aprobaty Techniczne przed i po wprowadzeniu rozporządzenia [1]

Z perspektywy projektantów i instalatorów pompowni przeciwpożarowych największe znaczenie ma grupa 10, która poza pompami i agregatami pompowymi (zespoły pomp) wskazuje również na znaczną część armatury stosowanej do budowy pompowni przeciwpożarowych.

Powołanie tych wyrobów w rozporządzeniu oznacza konieczność określenia ich zasadniczych charakterystyk pod kątem zastosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz wprowadza prawny podział na wyroby stosowane do instalacji sanitarnych lub do stałych urządzeń gaśniczych.

Wszystkie wyroby wymienione w tabeli 1, żeby mogły być wprowadzone do obrotu na rynku polskim i instalowane w zakresie stałych urządzeń gaśniczych wodnych, powinny posiadać znak budowlany „B”, a producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wystawić Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Dla wszystkich wyrobów, które znalazły się w rozporządzeniu, a wcześniej nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym (w tym agregaty pompowe i armatura), ustawodawca przewidział okres przejściowy, który zakończy się 30 czerwca 2018 r. lub 30 czerwca 2019 r. w przypadku wejścia w życie projektu zmian [10], będącego obecnie w notyfikacji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych [1].

Wszystkie urządzenia wprowadzane na rynek po okresie przejściowym, a niepodlegające certyfikacji zgodnie z systemem europejskim (znakowanie CE), będą musiały spełnić wymagania rozporządzenia.

Znakowanie znakiem budowlanym „B”

W zależności od grupy wymienionej w rozporządzeniu [1] stosuje się odpowiedni Krajowy System Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych, który określa działania producenta związane z certyfikacją wyrobu, przy czym 1+ to system najbardziej wymagający, a 4 – najmniej. Do grupy 10 przypisany jest system 1, dlatego w artykule nie zostaną omówione pozostałe systemy oceny.

Proces znakowania wyrobów znakiem budowlanym „B” oraz wprowadzenia do obrotu składa się z czterech głównych elementów.

1. Wydanie Krajowej Oceny Technicznej (KOT)

W przypadku gdy nie ma obowiązującej Polskiej Normy dla danego wyrobu budowlanego w kontekście zamierzonego zastosowania ani nie została wydana Europejska Ocena Techniczna lub jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu metoda oceny w Polskiej Normie nie jest właściwa lub wcale nie została określona, należy złożyć wniosek o wydanie KOT. Ten dokument określa i potwierdza zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego.

Dla inżynierów projektujących stałe urządzenia gaśnicze Krajowa Ocena Techniczna może być dokumentem referencyjnym przy podejmowaniu decyzji o wyborze urządzenia, gdyż zawiera wszelkie niezbędne informacje techniczne [3] o wyrobie budowlanym.

Coraz częstszą praktyką jest publikowanie przez producentów Krajowych Ocen Technicznych na stronach internetowych, dzięki czemu w szybki sposób można sprawdzić, czy dane parametry użytkowe są właściwe do projektowanych zastosowań.

Krajowa Ocena Techniczna zgodnie z regulującym to zagadnienie rozporządzeniem [2] nie upoważnia do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym „B”, zatem nie jest podstawą do wprowadzenia wyrobu do obrotu.

Wszystkie jednostki oceny wydające Krajowe Oceny Techniczne są zobowiązane do publikowania wykazu wydanych i uchylonych dokumentów na swoich stronach internetowych, a właściwymi jednostkami upoważnionymi do prowadzenia procesów związanych z grupą 10 są Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

2. Badania laboratoryjne

W celu oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do dokumentu referencyjnego, którym jest Krajowa Ocena Techniczna, wykonuje się badania zgodnie z właściwymi wytycznymi dla wyrobu.

Raport z badań jest w procesie wydawania KOT podstawą do potwierdzenia właściwości użytkowych danego wyrobu.

Raporty z badań nie są publicznie dostępne i mogą zawierać poufne informacje producenta, dlatego zasadniczo należy je traktować jako dokumenty zastrzeżone.

3. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

Jest to dokument umożliwiający sporządzenie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, wydawany dla wyrobów objętych krajowym systemem oceny 1 przez akredytowaną jednostkę certyfikującą po przeprowadzeniu procesu oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań pobranych przez jednostkę certyfikującą próbek wyrobu, obliczeń, analizy dokumentacji wyrobu, a także Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zarówno Certyfikat, jak i KOT mogą być udostępniane dobrowolnie przez producentów, nie są oni jednak do tego zobligowani. Sam certyfikat nie jest dokumentem uprawniającym do wprowadzenia wyrobu do obrotu.

4. Sporządzenie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych

KDWU to dokument uprawniający do wprowadzania wyrobu do obrotu, sporządzany przez producenta, niezbędny do znakowania wyrobu znakiem budowlanym „B”. Dokument ten wydawany jest po uzyskaniu certyfikatu na dany wyrób budowlany, zawiera wymienione deklarowane właściwości użytkowe wyrobu oraz podstawowe informacje o wyrobie i jego producencie, wskazuje też dokumenty referencyjne.

Należy pamiętać, aby dobierając produkt, stosować go zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z właściwościami wymienionymi w KDWU, Krajowej Ocenie Technicznej i dokumentach w niej powołanych oraz instrukcji obsługi wyrobu budowlanego.

Krajowa Deklaracja jest dokumentem w języku polskim dostępnym publicznie, producent zobowiązany jest do zamieszczenia go na stronie internetowej na okres 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu. Producent jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za sporządzenie deklaracji.

Projektując stałe urządzenia gaśnicze, należy zwrócić uwagę na kompletność dokumentacji stosowanych wyrobów budowlanych. Żeby mieć pewność, że dany wyrób spełnia wymagania prawne, należy zawsze sprawdzać, czy dostępne są dla niego Krajowe lub Europejskie Deklaracje Właściwości Użytkowych.

Zespoły pompowe czy hydrofory?

Na rynku instalacyjnym występują obecnie różne określenia na zestawy podnoszenia ciśnienia, są to „agregaty pompowe” oraz „zestawy hydroforowe” lub po prostu „hydrofory”. W kontekście prawnym nazwy „zestawy hydroforowe” i „zespoły pompowe” stosuje się jednak dla dwóch zupełnie różnych urządzeń.

Zestawy hydroforowe zgodnie z normą PN-EN 12845 [7] są to urządzenia wyposażone w zbiornik powietrza pod ciśnieniem, magazynujący wodę w ilości stosownej do klasy zagrożenia pożarowego, przy czym utrzymanie ciśnienia i wypływ całej magazynowanej wody realizowane są poprzez ciśnienie powietrza w zbiorniku.Zestawy hydroforowe w przeciwieństwie do agregatów pompowych nie zostały wymienione w rozporządzeniu [1], dlatego nie dotyczy ich wymóg znakowania znakiem budowlanym „B”.

Zespoły pompowe zgodnie z PN-EN ISO 17769-1 [8] (pump unit) to zespół urządzeń mechanicznych z pompą, jej napędem, ramą montażową oraz wszelkimi urządzeniami dodatkowymi.
Ze względu na brak szczegółowych definicji zespołu pompowego w normach dostępnych w języku polskim wszystkie urządzenia składające się z pompy z napędem i sterownikiem sprzedawane jako całość, generujące przepływ i ciśnienie w instalacji bezpośrednio przez pompy traktuje się jako zespoły pompowe, nazywane też agregatami pompowymi. Tych urządzeń będzie dotyczyć wymóg certyfikacji, spoczywający na producencie lub krajowym dystrybutorze.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku niektórych rozwiązań konstrukcyjnych, jak na przykład pompy pionowe, które są budowane do współpracy z jednym konkretnym silnikiem, jako pompę traktuje się pompę właściwą wraz z silnikiem, który jest jej nierozłącznym elementem. Obecnie rozporządzenie nie wprowadza wymagania certyfikacji napędów pomp, zatem istnieje pewna dowolność certyfikacji w odniesieniu do samych pomp lub pomp z silnikami.

Samodzielny montaż zespołu pompowego a zakup agregatu pompowego

W perspektywie zakończenia okresu przejściowego bardzo ważnym aspektem w kontekście odbiorów instalacji jest uzmysłowienie sobie różnicy pomiędzy złożeniem pompowni przez instalatora a zakupem gotowego urządzenia od producenta.

Każdy instalator i przede wszystkim projektant powinien mieć na uwadze dobór urządzeń spełniających wymagania prawne.

Zgodnie z rozporządzeniem [1], dobierając podzespoły na własną rękę, należy zweryfikować, czy zostały one wymienione w grupie 10, a jeżeli tak, należy potwierdzić, czy posiadają stosowne dokumenty pozwalające na wprowadzenie do obrotu i w konsekwencji bezproblemowy odbiór instalacji. Obecnie inwestorzy zainteresowani budową pompowni przeciwpożarowej mają dwie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia.

Pierwszą opcją jest zbudowanie urządzenia pompowego na certyfikowanych podzespołach – w tym przypadku dla każdego zastosowanego elementu wymienionego w rozporządzeniu [1] powinien zostać dołączony do dokumentacji technicznej certyfikat oraz krajowa deklaracja właściwości użytkowych, a sam wyrób powinien zostać poprawnie oznakowany znakiem budowlanym „B”.

Główną zaletą tego rozwiązania jest dowolność stosowanych elementów, pompownia może się składać z dowolnych certyfikowanych wyrobów budowlanych, istnieje możliwość bezproblemowej zamiennej wymiany uszkodzonych podzespołów, a firma wykonująca instalacje nie musi wnioskować o wydanie certyfikatu dla zbudowanego urządzenia pompowego.

Dużą wadą tego rozwiązania jest jednak bardzo ograniczona dostępność certyfikowanej armatury do ochrony przeciwpożarowej na rynku.

W Polsce proces certyfikacji wyrobów z grupy 10 prowadzić mogą Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Pierwsza instytucja na swojej stronie internetowej publikuje wykaz wydanych certyfikatów w formie tabelarycznej, co umożliwia szybką weryfikację rynku pod kątem dostępnych podzespołów dla budowanej pompowni.

W przypadku ITB taki wykaz nie jest niestety publikowany, ale, jak podano na stronie Instytutu, informację można uzyskać indywidualnie.

Zgodnie z danymi CNBOP-PIB [4] na 14 lutego 2018, certyfikowanej armatury na rynku praktycznie nie ma, z potrzebnych podzespołów możemy znaleźć jedynie kolektor, co w zasadzie uniemożliwia zbudowanie własnej pompowni przeciwpożarowej po 30 czerwca, o ile producenci armatury nie uzyskają do tego momentu stosownych dokumentów.

Bardzo ważnym aspektem w przypadku projektowania własnego układu pompowego jest weryfikacja, czy zamierzone przez nas zastosowanie wyrobu budowlanego jest zgodne z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Drugą możliwością jest zakup gotowego zestawu pompowego bezpośrednio od producenta – w tym wypadku producent zestawów podnoszenia ciśnienia występuje z wnioskiem o wydanie certyfikatu na całe urządzenie lub całą gamę urządzeń.

Niepodważalną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że urządzenie certyfikowane jest jako całość wraz z armaturą, sterownikiem i pompami, a elementy te w przypadku zestawu nie muszą posiadać osobnych certyfikatów.

Producent w celu uzyskania certyfikatu w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej, gdyż nie istnieje norma krajowa lub norma zharmonizowana na zespoły pompowe do ochrony przeciwpożarowej.

W procesie wydawania KOT urządzeniu jako całości zostają postawione wymagania, które następnie weryfikowane są w trakcie badań laboratoryjnych. Po potwierdzeniu wszystkich właściwości użytkowych urządzenia KOT jest wydawana, a na jej podstawie producent może wnioskować o wydanie certyfikatu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt konieczności posiadania certyfikatu, gdyż dla omawianych wyrobów sama Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem pozwalającym na sporządzenie KDWU ani na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym „B”, nie może być zatem podstawą do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Wadą tego rozwiązania jest integralność wszystkich elementów zestawu, a żeby Krajowa Ocena Techniczna oraz certyfikat obejmowały zestaw, uszkodzone elementy należy wymieniać na oryginalne nowe podzespoły producenta wymienione w KOT.

Warto podkreślić, że fakt posiadania certyfikatu na zestaw nie oznacza, iż podzespoły jako autonomiczne wyroby budowlane są certyfikowane czy dopuszczone do wprowadzenia na rynek.

Zamiana któregokolwiek podzespołu zestawu oznacza niezgodność zestawu z Krajową Oceną Techniczną, co w efekcie powoduje niezgodność z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Zamierzone zastosowanie agregatów pompowych

Dla dowolnego zespołu pompowego, ze względu na brak norm, wydaje się Krajowe Oceny Techniczne, w których deklarowane jest przeznaczenie urządzeń.

Projektant dobierający agregat powinien sprawdzić, w jakich rodzajach stałych urządzeń gaśniczych wodnych dane urządzenie może być stosowane.

Agregaty pompowe mogą być projektowane przez producentów do współpracy z układami opartymi na konkretnych standardach projektowych i może wystąpić np. sytuacja, w której agregat będzie mieć zastosowanie w instalacji opartej na VdS CEA 4001 oraz PN-EN 12854, ale nie powinien być stosowany do instalacji opartych na NFPA.

Oprócz zgodności z konkretnymi standardami samo przeznaczenie zespołu pompowego ma kolosalne znaczenie, zestawy mogą być przeznaczone m.in. do: układów tryskaczowych, zraszaczowych, mgły wodnej, instalacji i sieci hydrantowych, systemów pianowych, instalacji hybrydowych wody bytowej oraz wody pożarowej (przy zastosowaniu zaworu pierwszeństwa).

Część urządzeń może być projektowanych z myślą o pracy w kilku zastosowaniach, ale te właściwości użytkowe muszą być wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, gdyż w zależności od przeznaczenia wyrobu stawiane są mu odpowiednie wymagania na etapie wydawania KOT.

Standardy związane z projektowaniem pompowni i agregatów pompowych

Obecnie w Europie brakuje norm związanych bezpośrednio z agregatami pompowymi lub pompowniami. W Polsce obowiązuje norma PN-EN 12845 [7], będąca jedynie normą projektową dla instalacji tryskaczowych, a stawiane w niej wymagania wobec pomp nie zawsze są odpowiednie dla zespołów pompowych pracujących na rzecz instalacji innych niż tryskaczowe.

Zgodnie z Prawem budowlanym [5] dopuszcza się odniesienie do zasad wiedzy technicznej, dlatego ze względu na bardzo okrojony zakres wymienionej normy stosuje się również inne standardy, które różnią się między sobą w kontekście pompowni w mniejszym lub większym stopniu.

Kolejnym polskim dokumentem zawierającym kilka wytycznych budowy pompowni jest rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [6], które w krótkim rozdziale piątym definiuje podstawowe minimalne wymagania dla pompowni ppoż., brakuje jednak jasnych wytycznych co do wyglądu i działania instalacji niebędących instalacjami tryskaczowymi.

Przeglądając standardy zagraniczne, zdecydowanie należy mieć na uwadze:

1. Wytyczne VdS CEA 4001 dotyczące instalacji tryskaczowych Projektowanie i instalowanie. Są to wytyczne niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczycieli wydane również w języku polskim. Jest to swoiste rozszerzenie normy PN-EN 12845, kluczowe dla budowy instalacji tryskaczowych zgodnie z wymaganiami VdS. Standard ten zawiera wytyczne projektowe dla układów pompowych, dokumentem referencyjnym pod kątem wymagań funkcjonalnych dla urządzeń jest seria VdS 2100-xx, gdzie xx odnosi się do części dokumentów odpowiadających danym urządzeniom, np. 07 to pompy, 08 zawory odcinające, a 09 zawory zwrotne. W żadnym z dostępnych dokumentów nie występują wytyczne dla agregatów pompowych.

2. Wytyczne VdS 3188 Water Mist Sprinkler Systems and Water mist Extinguishing Systems (High Pressure Systems). Standard ten odnosi się do budowy instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej. W dokumencie znajdziemy wytyczne do budowy pompowni zasilającej wysokociśnieniową mgłą wodną, dostępny jest w języku angielskim.

3. Wytyczne VdS 2109 Guidelines for Water spray systems – Planning and Installation dotyczące instalacji zraszaczowych oraz pompowni zasilających te instalacje.

4. VdS 2108 Foam Extinguishing Systems, Planning and Installation dotyczące projektowania układów pianowych.

5. NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. Jest to amerykański standard odnoszący się bezpośrednio do budowy pompowni przeciwpożarowych i jeden z nielicznych dokumentów odnoszący się jedynie do pompowni.

6. LPS 1240 Requirements for LPCB approved fire sprinkler pump sets used in automatic sprinkler installations. To brytyjski standard BRE zawierający wytyczne dla agregatów pompowych przeznaczonych do instalacji tryskaczowych.

Oprócz wymienionych powyżej dokumentów na rynku znaleźć można inne wytyczne, w mniejszym lub większym stopniu opisujące wymagania dotyczące pompowni przeciwpożarowej.

Bardzo ważnym aspektem jest trzymanie się wyznaczonego standardu, nie należy mieszać standardów VdS z NFPA lub LPCB, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem projektowania należy przeanalizować dostępne standardy i określić, który najlepiej spełni nasze oczekiwania w całym zakresie projektowania wodnej instalacji ppoż.

Aktualne braki w zakresie certyfikowanych wyrobów zgodnie z grupą 10 rozporządzenia [1] czekają na wypełnienie – producenci, którzy zdecydują się na uzyskanie stosownych certyfikatów jako pierwsi mają szansę na swoistą dominację na rynku.

Producenci powinni mieć na uwadze fakt, że sam proces uzyskiwania Krajowej Oceny Technicznej może być długotrwały, nie uwzględniając czasu na wykonanie stosownych badań w laboratorium i uzyskanie certyfikatu.

W przypadku braków w dokumentacji, błędów formalnych lub innych sytuacji wymagających od producenta składania dodatkowych dokumentów wydawanie KOT może znacznie się wydłużyć, dlatego producenci już teraz powinni rozważyć rozpoczęcie procesów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych swoich wyrobów.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016, poz. 1966).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (DzU 2016, poz. 1968).
 3. Standard CNBOP-PIB 0035:2018, http://www.cnbop.pl/wydawnictwa/2018/standardy/cnbop-pib-0035-2018.pdf (26.02.2018).
 4. Wykaz pdf ważnych Krajowych Ocen Technicznych, stan na 12.02.2018 http://www.cnbop.pl/uslugi/aprobaty-techniczne/2018-wykaz-kot/wykaz-waznych-kot-wg-stanu-na-2018-02-26.pdf (26.02.2018).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124/2009, poz. 1030).
 7. PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 8. PN-EN ISO 17769-1:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja. Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki. Część 1: Pompy do cieczy.
 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z późn. zm.).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303504 (15.03.2018).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Rynek Instalacyjny", nr 4/2018

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4469,pompownie-i-agregaty-pompowe-w-swietle-przepisow-obowiazujacych-od-lipca-2018

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Hydropath Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków?

Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków? Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków?

Co zrobić, aby nie pojawiały się osady kamienia w rurach?

Co zrobić, aby nie pojawiały się osady kamienia w rurach?

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa.

Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa. Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa.

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. od 9% do 10%.[1] Z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej...

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. od 9% do 10%.[1] Z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej świadomi rozwiązań technologicznych umożliwiających redukcję opłat za energię. Coraz częściej szukamy rozwiązań korzystnych ekonomicznie i tym samym obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania tematyką kompensacji mocy biernej.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających! Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność...

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania urządzeń Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności, a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Hydropath Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców? Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce...

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce kompensowania mocy biernej w sieci z układem fotowoltaicznym. Z uwagi na wzrost ilości zgłoszeń z jakimi spotykamy się jako producent i doradca w zakresie kompensowania energii biernej, podpowiadamy co jest szczególnie istotne.

Redakcja Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna

Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna

Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej, która coraz częściej zastępuje wentylację tradycyjną. Wszystko dlatego, że zapewnia nie tylko świeże powietrze, ale i duże oszczędności finansowe.

Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej, która coraz częściej zastępuje wentylację tradycyjną. Wszystko dlatego, że zapewnia nie tylko świeże powietrze, ale i duże oszczędności finansowe.

Gaspol S.A. Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym?

Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym? Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym?

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym to idealne rozwiązanie dla gruntów bez dostępu do gazu ziemnego lub, gdy nie spełnia on wymogów technologicznych. Gaz płynny zapewni takim inwestycjom ekologiczny,...

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym to idealne rozwiązanie dla gruntów bez dostępu do gazu ziemnego lub, gdy nie spełnia on wymogów technologicznych. Gaz płynny zapewni takim inwestycjom ekologiczny, ekonomiczny i bezobsługowy system, który ogrzeje pomieszczenia, przygotuje ciepłą wodę i zasili kuchenki, a w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, posłuży do odbioru gazu ziemnego bez konieczności przeróbki instalacji. Podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić, by móc zastosować instalację...

Jerzy Kosieradzki Kontrola instalacji centralnego ogrzewania

Kontrola instalacji centralnego ogrzewania Kontrola instalacji centralnego ogrzewania

Sprawność instalacji grzewczej w dużej mierze zależy od systematycznej kontroli i bezzwłocznego naprawiania najdrobniejszych nawet usterek. Warto więc wykorzystać okres letni na staranny przegląd instalacji,...

Sprawność instalacji grzewczej w dużej mierze zależy od systematycznej kontroli i bezzwłocznego naprawiania najdrobniejszych nawet usterek. Warto więc wykorzystać okres letni na staranny przegląd instalacji, aby w sezonie grzewczym nie sprawiała kłopotu.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku!

Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku! Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku!

W DAB wierzymy, że rozwój oraz zastosowanie nowych technologii oznaczają poszukiwanie rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią na potrzeby klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Innowacja...

W DAB wierzymy, że rozwój oraz zastosowanie nowych technologii oznaczają poszukiwanie rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią na potrzeby klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Innowacja technologiczna nigdy nie jest celem samym w sobie, ale środkiem na drodze do osiągnięcia doskonałej jakości i maksymalizacji niezawodności produktu.

Jerzy Kosieradzki O grzejnikach c.o. prawie wszystko

O grzejnikach c.o. prawie wszystko O grzejnikach c.o. prawie wszystko

Oferta rynkowa grzejników centralnego ogrzewania jest tak ogromna, że wybór odpowiedniego urządzenia nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że grzejnik stanowi integralną część instalacji i musi z nią...

Oferta rynkowa grzejników centralnego ogrzewania jest tak ogromna, że wybór odpowiedniego urządzenia nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że grzejnik stanowi integralną część instalacji i musi z nią tworzyć spójną całość.

Redakcja news Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu?

Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu? Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu?

Klimatyzację może zamontować każdy. Jednak zasady założenia klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych różnią się od tych obowiązujących właścicieli domów jednorodzinnych. Niezastosowanie się do tych zasad...

Klimatyzację może zamontować każdy. Jednak zasady założenia klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych różnią się od tych obowiązujących właścicieli domów jednorodzinnych. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować karą pieniężną lub sądowym nakazem demontażu klimatyzacji.

mgr inż. Bożena Blum Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Wodomierz prawdę ci powie, ale… Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed...

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed kradzieżą wody.

mgr inż. Janusz Strzyżewski Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych

Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych

Stare instalacje elektryczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych to problem trudny. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, bowiem od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo...

Stare instalacje elektryczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych to problem trudny. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, bowiem od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe całego obiektu.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych.

Eugenia Śleszyńska Quo vadis Domine

Quo vadis Domine Quo vadis Domine

Co to są „suche piony”, a co to „nawodnione piony”? By odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do historii. Suche piony, czyli nienawodnione piony - to instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, dla celów...

Co to są „suche piony”, a co to „nawodnione piony”? By odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do historii. Suche piony, czyli nienawodnione piony - to instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, dla celów akcji ratowniczych PSP, dzięki temu strażacy podawali wodę bezpośrednio z samochodu gaśniczego do instalacji suchego pionu, podłączali swoje linie gaśnicze do zaworu na dowolnej kondygnacji budynku. Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe były wówczas wyposażane w suche piony, czyli...

Waldemar Joniec Bezpieczeństwo pożarowe garaży

Bezpieczeństwo pożarowe garaży Bezpieczeństwo pożarowe garaży

W wielu nowych obiektach mieszkalnych powsta­ją podziemne garaże zamknięte, w których projektuje się strefę pożarową na 1490 mkw. z bezpośrednim wyjazdem z budynku – tym samym prawo nie wyma­ga stosowania...

W wielu nowych obiektach mieszkalnych powsta­ją podziemne garaże zamknięte, w których projektuje się strefę pożarową na 1490 mkw. z bezpośrednim wyjazdem z budynku – tym samym prawo nie wyma­ga stosowania w nich systemu sygnaliza­cji pożarowej oraz samoczynnie urucho­mianej wentylacji oddymiającej. Obniża to owszem koszty inwestora, ale po­woduje również ryzyko, że w przypadku pożaru, służby gaśnicze nie zostaną odpowiednio szybko powiadomio­ne a pożar rozprzestrzeni się w mgnieniu oka.

Redakcja news Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić?

Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić? Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić?

Do przeglądu instalacji w domu zobowiązany jest każdy literą prawa. W przypadku mieszkań w blokach wielorodzinnych, przeglądy instalacji organizuje spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca...

Do przeglądu instalacji w domu zobowiązany jest każdy literą prawa. W przypadku mieszkań w blokach wielorodzinnych, przeglądy instalacji organizuje spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca danymi budynkami. Właściciele domów jednorodzinnych najczęściej muszą we własnym zakresie zapewnić odpowiednie przeglądy instalacji.

Hydropath Uzdatniacz wody do budynku

Uzdatniacz wody do budynku Uzdatniacz wody do budynku

Nowoczesne rozwiązanie dla infrastruktury technicznej budynków na etapie projektowania, planowania inwestycji, montażu i eksploatacji.

Nowoczesne rozwiązanie dla infrastruktury technicznej budynków na etapie projektowania, planowania inwestycji, montażu i eksploatacji.

Marcin Gasiński Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021 Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

inż. Mirosław Czyżyk, Jan Bylicki Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość...

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość dużą awaryjność instalacji wodnych, w których na podejściach, jako elementy odcinające, zabudowane zostały zawory (kurki) kulowe, zwykle o średnicach 1/2" (DN 15), ewentualnie 3/4" (DN 20). W ramach zleconych ekspertyz przebadano partie zaworów, które pękały po krótkim okresie eksploatacji, dla porównania...

Redakcja news Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują...

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują Polskę w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl. Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Redakcja news Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej? Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?

W dobie stale rosnących cen za ogrzewanie posiadanie domowej instalacji gazowej, zapewniającej ciepło w domu, jest dobrym sposobem na oszczędności. Domowa instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa....

W dobie stale rosnących cen za ogrzewanie posiadanie domowej instalacji gazowej, zapewniającej ciepło w domu, jest dobrym sposobem na oszczędności. Domowa instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa. Nie można jednak zapominać o przeglądzie. Taka instalacja wymaga regularnego przeglądu, aby poprawnie działała. Kiedy wykonywać taki przegląd?

dr inż Adrian Trząski Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE

Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE

Zastosowanie źródła ciepła korzystającego z energii odnawialnej jest obecnie nie tylko konieczne, może być także korzystniejsze ekonomicznie od rozwiązań konwencjonalnych. W artykule przeanalizowano różne...

Zastosowanie źródła ciepła korzystającego z energii odnawialnej jest obecnie nie tylko konieczne, może być także korzystniejsze ekonomicznie od rozwiązań konwencjonalnych. W artykule przeanalizowano różne warianty rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz ich wpływ na poziom wskaźnika EP budynków wielorodzinnych.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.