administrator24.info

Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe

Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe

Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe

W poprzednim wydaniu „Administratora" (6/12, s. 12) opublikowano artykuł pt.: „Taras i ogródek we wspólnocie", w którym omówione zostały zasady wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali z części wspólnych należących do całej wspólnoty mieszkaniowej. Warto jednak pamiętać, że sposób, w jaki dochodzi do posiadania tarasu, ogródka, strychu lub suszarni ma swoje skutki podatkowe dla właściciela i dla wspólnoty.

Zobacz także

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do właściciela należy lokal zdefiniowany jako wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą także należeć pomieszczenia przynależne (przylegające i nieprzylegające do lokalu, a nawet położone poza budynkiem) takie jak: piwnica, strych, komórka czy garaż.

Z analizy obu pojęć, tj. lokalu i nieruchomości wspólnej wynika, że takie „miejsca” jak tarasy i ogródki nie mogą zostać przypisane do lokalu; zawsze należą do nieruchomości wspólnej. Natomiast strych, suterena, piwnica lub komórka może stać się częścią składową lokalu albo przynależeć do nieruchomości wspólnej. Elementy składowe lokalu (pomieszczenia przynależne) określa umowa o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu (art. 8 ust. 1 UWL).

Podział quoad usum

Istota współwłasności została wyrażona w art. 195 KC, zgodnie z którym własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Prawo własności całej rzeczy przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom. Współwłaściciel nie ma wyłącznego prawa własności do żadnej fizycznie wydzielonej części rzeczy. Współwłaściciele mogą jednak umówić się, że poszczególne pomieszczenia lub ich części, np. korytarz, taras, ogródek – będą zajmować na wyłączność (tzw. umowa quoad usum). Podział do korzystania polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli otrzymuje do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część nieruchomości (art. 206 KC). Każdy więc – jeśli w umowie nie określono inaczej – oddzielnie używa swojej części i oddzielnie czerpie z niej pożytki, ale też ponosi wszystkie wydatki związane z eksploatacją tej części.

Może Cię to zainteresuje ▼

Zadaszenie drzwi nie tylko chroni przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Dobrze zaprojektowane wejście z atrakcyjnym wizualnie, funkcjonalnym daszkiem podkreśli całą elewację i doda charakteru całej nieruchomości.

Umowa quoad usum wiąże wszystkich właścicieli oraz ich następców prawnych tzn. kolejnych właścicieli (art. 221 KC). Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej może zostać ujawniony w księdze wieczystej.

Warto jednak pamiętać, że większość czynności cywilnoprawnych wywołuje określone skutki podatkowe. Ustalenie takich skutków w przypadku podziału nieruchomości do korzystania nie jest jednak łatwe. W przypadku współwłasności, wskazanie w umowie ­quoad usum użytkowników określonych części nieruchomości jest neutralne podatkowo dla każdej strony umowy. Wynika to z istoty współwłasności. Uprawnienie współwłaściciela do współposiadania rzeczy wspólnej polega bowiem na tym, że tak jak każdy inny współwłaściciel może on posiadać całą rzecz i korzystać z niej. Przyznanie mu prawa do wyłącznego korzystania z części rzeczy nie wiąże się dla niego z żadnym przysporzeniem podatkowym.

W przypadku nieruchomości wspólnej nie mamy jednak do czynienia ze zwykłą współwłasnością; jest to współwłasność nieruchomości wspólnej zwana przymusową, z uwagi na niemożność jej zniesienia dopóki trwa odrębna własność lokali. Współwłasność przymusowa nie obejmuje całej rzeczy (nieruchomości) ale tzw. nieruchomość wspólną. Zgodnie z art. 3 ust. 2 UWL obejmuje ona grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nie jest to więc współwłasność nieruchomości ani budynku. Jej przedmiotem jest bowiem grunt oraz te fragmenty budynku, które służą wszystkim właścicielom lokali.

Sprawę współwłasności przymusowej dodatkowo komplikuje status wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma ona osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i sądową. Ma także prawo do posiadania własnego majątku. Sąd Najwyższy w uchwale z 21.12.2007 r. (sygn. akt. III CZP 65/07), której nadano rangę zasady prawnej, uznał, że wspólnota mieszkaniowa może posiadać własny majątek, odrębny od majątków właścicieli lokali. W skład tego majątku mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z nieruchomością wspólną.

Tak więc z jednej strony nieruchomość wspólna stanowi majątek wspólnoty mieszkaniowej – podmiotu będącego jednostką organizacyjną o określonej strukturze – z drugiej zaś jest objęta współwłasnością osób będących właścicielami lokali. W związku z tym dualizmem bardzo trudno jest jednoznacznie określić charakter umowy (a raczej uchwały) dotyczącej podziału nieruchomości wspólnej do korzystania przez poszczególnych właścicieli. Czy jest to umowa zawarta między współwłaścicielami o sposobie korzystania z ich nieruchomości czy raczej decyzja właściciela (wspólnoty) o oddaniu innemu podmiotowi (właścicielowi lokalu) części nieruchomości? Odpowiedź na to pytanie determinuje skutki podatkowe uchwały określającej sposób korzystania z nieruchomości wspólnej.

W pierwszym przypadku należałoby uznać, że właściciele lokali, którzy otrzymali w ten sposób prawo do wyłącznego korzystania, np. z ogródka, tarasu lub miejsca postojowego nie uzyskują przychodu z tego tytułu – korzystają bowiem z (współ)własnego majątku. W drugim przypadku – otrzymują od wspólnoty mieszkaniowej prawo do nieodpłatnego korzystania z części jej nieruchomości, co może zrodzić dla nich skutek podatkowy w postaci przychodu. Taki wniosek wydaje się absurdalny; w związku z tym można uznać, że właścicielom korzystającym z ogródków, tarasów, czy miejsc postojowych raczej nie grozi opodatkowanie z tego tytułu.

Przychody z nieodpłatnego korzystania z cudzej nieruchomości

Warto jednak pamiętać, że podstawą prawną do określenia przychodu jest art. 11 Ustawy o PIT. Wymienia się w nim m.in. przychody z tytułu otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli przedmiotem takiego świadczenia jest udostępnienie lokalu lub budynku, wartość przychodu ustala się według równowartości czynszu, jaki powinien być płacony w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.

W innych przypadkach – przychód ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy tego samego rodzaju i gatunku.

O ile istotnie nikomu nie przyszło jeszcze do głowy, żeby opodatkować przychód związany z faktem nieodpłatnego korzystania z tarasu, to w przypadku nieodpłatnego korzystania z innych części wspólnych nie jest to takie oczywiste. Wskazują na to choćby sprawy przed Sądem Najwyższym o ustalenie odszkodowania z tytułu bezprawnego zajęcia części wspólnej przez jednego właściciela. Sąd nie ma wątpliwości, że owe części wspólne należą do wspólnoty mieszkaniowej i zasądza odszkodowanie na jej rzecz. Prowadzi to do wniosku, że to wspólnota jest uprawniona do dysponowania swoim majątkiem i oddawania go do używania innym podmiotom, w tym właścicielom lokali w budynku wspólnoty – odpłatnie i nieodpłatnie.

W związku z tym, jeżeli jeden z właścicieli lokali otrzymuje (albo samowolnie zawłaszcza) możliwość wyłącznego korzystania np. ze strychu, wózkarni, suszarni i wykorzystuje te pomieszczenia na własne cele – to taka sytuacja nie jest neutralna podatkowo. W związku z przytoczonym wyżej art. 11 Ustawy o PIT należałoby uznać, że u właściciela powstaje przychód z tego tytułu w wysokości czynszu, jaki musiałby płacić za wynajęcie podobnej powierzchni.

Dlatego warto rozważyć zawarcie jakiejś umowy o korzystanie z części wspólnej, np. służebności, najmu, użytkowania, użyczenia.

Służebności

Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione wyłącznie na nieruchomości. Prawo to może przybrać formę korzystania w oznaczonym zakresie przez uprawnionego z nieruchomości obciążonej, albo na ograniczeniu właściciela nieruchomości obciążonej w jego prawach. Prawo cywilne dzieli służebności na gruntowe i osobiste – w zależności od tego, kto jest beneficjentem.

Służebność gruntowa jest związana z nieruchomością i przysługuje każdemu jej właścicielowi. Z treści art. 285 KC. wynika, że do ustanowienia służebności gruntowej konieczne jest istnienie dwóch nieruchomości: władnącej oraz obciążonej. W przypadku ustanowienia służebności, np. ogródka, nieruchomością obciążoną byłaby nieruchomość wspólna, a nieruchomością władnącą – lokal. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21.07.2010 roku (sygn. akt III CSK 322/09) uznał, że: „Przyznanie właścicielowi lokalu w ramach służebności gruntowej uprawnienia do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego na nieruchomości wspólnej położonego pod oknami lokalu mieści się w granicach uprawnień właściciela nieruchomości władnącej przewidzianych w art. 285 § 1 KC”.

Dla oceny skutków podatkowych służebności gruntownej istotne jest, że nie jest ona skierowana do konkretnej osoby.

Inaczej jest w przypadku służebności osobistej. W myśl art. 296 KC, nieruchomość można bowiem obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Różnica między tymi dwoma typami służebności jest istotna z przyczyn podatkowych; nieodpłatna służebność osobista podlega podatkowi od spadków i darowizn, natomiast służebność gruntowa mu nie podlega. „Zgodnie z art. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. (...) Służebność osobista różni się zasadniczo od służebności gruntowej. W konstrukcji stosunku prawnego tych praw należy zaznaczyć zarówno odrębność ich charakteru, jak i funkcji. Służebność osobista jakkolwiek jest obciążeniem nieruchomości, niemniej ustanawiana jest na rzecz oznaczonej osoby fizycznej (nie można jej ustanowić na rzecz osoby prawnej). Służebność gruntowa służy natomiast zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej. Tylko służebność osobista ma charakter podmiotowy, a zatem jedynie nabycie takiej służebności przez konkretną osobę powodować może konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn” (pismo Ministerstwa Finansów z 26.1.2007 r., PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07).

Służebności odpłatne są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatnikiem jest uprawniony z tego tytułu. Podstawą opodatkowania jest wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione (opłata za służebność). W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

  • wartość świadczeń za lat 10 albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Stawka podatku wynosi 1%.

Użytkowanie

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym. Określa się je w art. 252 KC jako obciążenie rzeczy prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Użytkowanie obciąża oznaczoną rzecz w całości, chociaż wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części (art. 253 § 2 KC). Można także ustanowić użytkowanie na udziale we współwłasności ułamkowej rzeczy wspólnej (tak SN w uchwale z 28.3.1980 r., sygn. akt III CZP 11/80). Użytkownik jest uprawniony do posiadania i używania rzeczy zgodnie z treścią umowy.

Użytkowanie może być ustanawiane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej podlega podatkowi od spadków i darowizn. Osoba prawna zapłaci z tego tytułu podatek dochodowy.

Użytkowanie odpłatne jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatnikiem jest użytkownik. Podstawą opodatkowania jest wartość świadczeń użytkownika płaconych za cały okres użytkowania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

  • wartość świadczeń za lat 10 albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Stawka wynosi 1%.

Przychodywspólnoty mieszkaniowej

Do końca roku 2008 obowiązywał art. 13 Ustawy o CIT, w którym wskazywano wyraźnie, że przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (w całości lub w części) innym podmiotom, po stronie właściciela oddającego do używania powstawał przychód do opodatkowania. Przychód równy był wartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Ustalało się go na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

W 2009 roku przepis ten został skreślony. Oznacza to, że po stronie wspólnoty nie powstaje przychód z tytułu oddania części nieruchomości wspólnej do nieodpłatnego korzystania. Wynagrodzenie otrzymane z tytułu użytkowania, służebności i najmu podlegają CIT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Paweł Puch Zasady naliczania zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Zasady naliczania zaległości we wspólnocie mieszkaniowej Zasady naliczania zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, oprócz ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu, jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną....

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, oprócz ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu, jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Jak zaś wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, miernikiem partycypacji w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest udział w tejże nieruchomości, określony ułamkiem. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie (zróżnicować) obciążenia z tego tytułu tylko dla właścicieli lokali...

Eugenia Śleszyńska Podatek od nieruchomości – kto i za co płaci?

Podatek od nieruchomości – kto i za co płaci? Podatek od nieruchomości – kto i za co płaci?

Podstawę prawną obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: DzU z 2016 r poz. 716 ze zm.). Pomimo upływu czasu...

Podstawę prawną obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: DzU z 2016 r poz. 716 ze zm.). Pomimo upływu czasu i kolejnych nowelizacji ustawa ta nadal jest przedmiotem sporów interpretacyjnych oraz sporów podatników z organami podatkowymi.

Eugenia Śleszyńska Podatek od nieruchomości. Cz. 3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków (lub ich części) oraz gruntów

Podatek od nieruchomości. Cz. 3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków (lub ich części) oraz gruntów Podatek od nieruchomości. Cz. 3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków (lub ich części) oraz gruntów

Celem ustawodawcy – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) – było zróżnicowanie stawek podatkowych dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości, od budynków i gruntów, dla różnych rodzajów działalności....

Celem ustawodawcy – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) – było zróżnicowanie stawek podatkowych dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości, od budynków i gruntów, dla różnych rodzajów działalności. Dlatego w ustawie pojawił się zapis o stosowaniu ich według podgrup podatkowych, przy czym stawki najwyższe obowiązują dla budynków i gruntów związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

mgr inż. Olgierd Romanowski Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej. Analiza przypadku

Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej. Analiza przypadku Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej. Analiza przypadku

Właściciel budynku ustalił wysokie stawki opłat za ogrzewanie i zażądał dopłat do ogrzewania w poprzednich sezonach grzewczych. Lokator, na potwierdzenie wątpliwości co do zasadności naliczonych opłat,...

Właściciel budynku ustalił wysokie stawki opłat za ogrzewanie i zażądał dopłat do ogrzewania w poprzednich sezonach grzewczych. Lokator, na potwierdzenie wątpliwości co do zasadności naliczonych opłat, do listu do redakcji dołączył wprowadzony przez właściciela regulamin rozliczeń kosztów dostawy mediów do budynku dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania oraz pismo właściciela skierowane do lokatorów. Pismo to było odpowiedzią na ich pisemny protest przeciw wprowadzonym opłatom za ogrzewanie.

Redakcja Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym

Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym

Ministerstwo Finansów chce opodatkować centra handlowe i biurowce. Jest to jednak niezgodne z europejskimi przepisami. Grozi nam interwencja Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Finansów chce opodatkować centra handlowe i biurowce. Jest to jednak niezgodne z europejskimi przepisami. Grozi nam interwencja Komisji Europejskiej.

Redakcja Jak walczyć z zadłużeniem czynszowym

Jak walczyć z zadłużeniem czynszowym Jak walczyć z zadłużeniem czynszowym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt "Zadłużeni w obligacjach". Ma on wypracować model obligacji społecznych, które pomogą osobom z zadłużeniem czynszowym. Jeśli mechanizm się sprawdzi,...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt "Zadłużeni w obligacjach". Ma on wypracować model obligacji społecznych, które pomogą osobom z zadłużeniem czynszowym. Jeśli mechanizm się sprawdzi, może być stosowany w całym kraju.

Eugenia Śleszyńska Wspólnota mieszkaniowa a VAT

Wspólnota mieszkaniowa a VAT Wspólnota mieszkaniowa a VAT

Czy wspólnota mieszkaniowa, pomimo zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, musi się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

Czy wspólnota mieszkaniowa, pomimo zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, musi się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

Redakcja Czy można obniżyć cenę wykupu gruntu pod garażem?

Czy można obniżyć cenę wykupu gruntu pod garażem? Czy można obniżyć cenę wykupu gruntu pod garażem?

Od 1 stycznia 2019 zaczęła obowiązywać nowa ustawa, zgodnie z którą staniemy się automatycznie właścicielami gruntów pod budynkami, na których znajdują się nasze mieszkania oraz garaże. Jednak za przekształcenie...

Od 1 stycznia 2019 zaczęła obowiązywać nowa ustawa, zgodnie z którą staniemy się automatycznie właścicielami gruntów pod budynkami, na których znajdują się nasze mieszkania oraz garaże. Jednak za przekształcenie należy zapłacić.

Redakcja Sposób wykorzystania budynku decyduje o stawce VAT

Sposób wykorzystania budynku decyduje o stawce VAT Sposób wykorzystania budynku decyduje o stawce VAT

Jeżeli połowa całkowitej powierzchni użytkowej obiektu jest przeznaczona do celów mieszkalnych, to do świadczenia dotyczących go jako całości usług budowlanych należy zastosować 8-proc. podatek.

Jeżeli połowa całkowitej powierzchni użytkowej obiektu jest przeznaczona do celów mieszkalnych, to do świadczenia dotyczących go jako całości usług budowlanych należy zastosować 8-proc. podatek.

Eugenia Śleszyńska Co może zaskoczyć podatnika?

Co może zaskoczyć podatnika? Co może zaskoczyć podatnika?

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian...

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian w treści i zasadach składanych PIT za rok 2018, w tym PIT-8C i PIT-11.

Redakcja Podział wydatków we wspólnocie mieszkaniowej

Podział wydatków we wspólnocie mieszkaniowej Podział wydatków we wspólnocie mieszkaniowej

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej dzielone są pomiędzy właścicieli lokali w tej nieruchomości. Wysokość opłat jest zróżnicowana i uzależniona od wielkości lokalu. Osoby, które mają mieszkania o...

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej dzielone są pomiędzy właścicieli lokali w tej nieruchomości. Wysokość opłat jest zróżnicowana i uzależniona od wielkości lokalu. Osoby, które mają mieszkania o większym metrażu – płacą więcej.

Redakcja Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej? Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe można uznać za podmioty, które prowadzą racjonalną politykę finansową. Jednak nie można wykluczyć negatywnych wyjątków, w których polityka ta jest zachwiana, a nawet...

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe można uznać za podmioty, które prowadzą racjonalną politykę finansową. Jednak nie można wykluczyć negatywnych wyjątków, w których polityka ta jest zachwiana, a nawet poważnie zaburzona. Kłopoty finansowe wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni powodują, że mieszkańcy zaczynają się zastanawiać, a nawet obawiać, czy zadłużenie podmiotu zarządzającego budynkiem nie wpłynie negatywnie na ich własną sytuację finansową.

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Roczne rozliczenie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Roczne rozliczenie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej Roczne rozliczenie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Bez prowadzonej ewidencji, określenia sposobu jej prowadzenia oraz wykonywania rozliczeń, najlepiej zawartych w tzw. regulaminie, we wspólnocie mogą wystąpić nieprawidłowości, a otrzymane przez właściciela...

Bez prowadzonej ewidencji, określenia sposobu jej prowadzenia oraz wykonywania rozliczeń, najlepiej zawartych w tzw. regulaminie, we wspólnocie mogą wystąpić nieprawidłowości, a otrzymane przez właściciela lokalu rozliczenie nie będzie jasne.

Redakcja Kiedy przychód z najmu może rozliczać tylko jeden współwłaściciel?

Kiedy przychód z najmu może rozliczać tylko jeden współwłaściciel? Kiedy przychód z najmu może rozliczać tylko jeden współwłaściciel?

Każdy ze współwłaścicieli nieruchomości powinien samodzielnie rozliczać przychody z najmu – proporcjonalnie do swojego udziału w zysku. Niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że możliwe...

Każdy ze współwłaścicieli nieruchomości powinien samodzielnie rozliczać przychody z najmu – proporcjonalnie do swojego udziału w zysku. Niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że możliwe jest rozliczanie tylko przez jedną osobę. W jakich sytuacjach?

Eugenia Śleszyńska Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

31 marca 2019 r. upłynął obligatoryjny termin na zorganizowanie przez zarządy wspólnot mieszkaniowych rocznych zebrań sprawozdawczych. Precyzyjnie, bo według art. 30 ust. 1 UWL, chodzi o obowiązek zwołania...

31 marca 2019 r. upłynął obligatoryjny termin na zorganizowanie przez zarządy wspólnot mieszkaniowych rocznych zebrań sprawozdawczych. Precyzyjnie, bo według art. 30 ust. 1 UWL, chodzi o obowiązek zwołania na zebranie ogółu właścicieli, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Takie brzmienie wyżej wymienionego przepisu pozwala wielu zarządom wspólnot w sytuacji nieodbycia się zebrania, pomimo zwołania właścicieli w terminie wyznaczonym ustawą, na jego późniejsze zorganizowanie.

Redakcja Zakup używanego mieszkania – kiedy fiskus doliczy podatek?

Zakup używanego mieszkania – kiedy fiskus doliczy podatek? Zakup używanego mieszkania – kiedy fiskus doliczy podatek?

Polska cechuje się rozbudowanym fiskalizmem, czyli skłonnością państwa do opodatkowywania różnych czynności prawnych oraz transakcji. Zakup używanego mieszkania jest bardzo dobrym tego przykładem. Obciążenia...

Polska cechuje się rozbudowanym fiskalizmem, czyli skłonnością państwa do opodatkowywania różnych czynności prawnych oraz transakcji. Zakup używanego mieszkania jest bardzo dobrym tego przykładem. Obciążenia podatkowe związane z taką transakcją ponosi zarówno sprzedawca, jak i nabywca lokalu. Obowiązek podatkowy po stronie kupującego jest związany z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeżeli natomiast chodzi o sprzedawcę lokum niebędącego przedsiębiorcą, to musi on zapłacić podatek PIT...

Redakcja Kiedy należy złożyć PIT za rok 2019? Zmiany

Kiedy należy złożyć PIT za rok 2019? Zmiany Kiedy należy złożyć PIT za rok 2019? Zmiany

Deklaracje PIT można składać od 15 lutego 2020 r. do 30 kwietnia. Nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Kolejna zmiana dotyczy terminu składania...

Deklaracje PIT można składać od 15 lutego 2020 r. do 30 kwietnia. Nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Kolejna zmiana dotyczy terminu składania PIT-28 za 2019 rok – informuje Ministerstwo Finansów.

Redakcja Ulga mieszkaniowa sposobem na fiskusa?

Ulga mieszkaniowa sposobem na fiskusa? Ulga mieszkaniowa sposobem na fiskusa?

Wzrosty cen metrażu mogą zachęcać do sprzedaży mieszkań, które zostały kupione np. trzy lub cztery lata temu. Problem polega na tym, że osoba odsprzedająca dom lub lokal po niedługim czasie od jego zakupu...

Wzrosty cen metrażu mogą zachęcać do sprzedaży mieszkań, które zostały kupione np. trzy lub cztery lata temu. Problem polega na tym, że osoba odsprzedająca dom lub lokal po niedługim czasie od jego zakupu powinna zapłacić podatek dochodowy o stawce 19%. Taka danina dla fiskusa może skutecznie obniżyć zysk ze sprzedaży mieszkania. Istnieje jednak sposób, aby uniknąć zapłaty wspomnianego podatku – ulga mieszkaniowa.

Redakcja Mikrorachunek – co powinieneś o nim wiedzieć?

Mikrorachunek – co powinieneś o nim wiedzieć? Mikrorachunek – co powinieneś o nim wiedzieć?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto, na które należy wpłacać należności podatkowe (PIT, CIT, VAT). Nie trzeba już szukać rachunku bankowego konkretnego...

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto, na które należy wpłacać należności podatkowe (PIT, CIT, VAT). Nie trzeba już szukać rachunku bankowego konkretnego urzędu skarbowego, środki z mikrorachunku trafią do skarbówki.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet ceny mieszkania

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet ceny mieszkania Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet ceny mieszkania

Zdarza się, że budowę inwestycji rozpoczyna jedna firma deweloperska, a w trakcie jej trwania dalszą realizację przejmuje inna. Kto w takiej sytuacji powinien opodatkować pobrane zaliczki na poczet ceny...

Zdarza się, że budowę inwestycji rozpoczyna jedna firma deweloperska, a w trakcie jej trwania dalszą realizację przejmuje inna. Kto w takiej sytuacji powinien opodatkować pobrane zaliczki na poczet ceny mieszkania?

Aneta Mościcka Opodatkowanie nieruchomości po zlikwidowaniu firmy

Opodatkowanie nieruchomości po zlikwidowaniu firmy Opodatkowanie nieruchomości po zlikwidowaniu firmy

Podatnik, który początkowo wynajmował nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po zakończeniu prowadzenia tej działalności może opodatkować najem tej nieruchomości ze stawką zryczałtowaną...

Podatnik, który początkowo wynajmował nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po zakończeniu prowadzenia tej działalności może opodatkować najem tej nieruchomości ze stawką zryczałtowaną 8,5%.

Redakcja Gminy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

Gminy podnoszą stawki podatku od nieruchomości Gminy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

Wiele samorządów otwarcie komunikuje, że wpływy do ich budżetów spadają. Kraków oszacował, że wprowadzone zmiany legislacyjne będą kosztować miasto 200 mln zł, Szczecin natomiast obliczył, że jego dochody...

Wiele samorządów otwarcie komunikuje, że wpływy do ich budżetów spadają. Kraków oszacował, że wprowadzone zmiany legislacyjne będą kosztować miasto 200 mln zł, Szczecin natomiast obliczył, że jego dochody spadną o 90 mln zł, z kolei Częstochowa szacuje spadki w granicach 70 mln. Gminy próbują pokryć dziurę budżetową, m.in. zwiększając wpływy z podatku od nieruchomości.

Redakcja Stawki podatku od nieruchomości w górę

Stawki podatku od nieruchomości w górę Stawki podatku od nieruchomości w górę

W tym roku stawki podatku od nieruchomości znowu poszły w górę, a właściciele domów i lokali firmowych wkrótce zapłacą pierwszą ratę. Jej wysokość w dużej mierze zależy od samorządów, np. przedsiębiorcy...

W tym roku stawki podatku od nieruchomości znowu poszły w górę, a właściciele domów i lokali firmowych wkrótce zapłacą pierwszą ratę. Jej wysokość w dużej mierze zależy od samorządów, np. przedsiębiorcy z Warszawy i Gdańska będą musieli zapłacić najwięcej. W przypadku 80-metrowego lokalu kwota podatku wyniesie koło dwa tys. złotych.

Redakcja Split payment: wspólnoty mieszkaniowe mają problem

Split payment: wspólnoty mieszkaniowe mają problem Split payment: wspólnoty mieszkaniowe mają problem

Wspólnoty mieszkaniowe muszą być czujne przy remontach, by nie podlegać przepisom o podzielonej płatności w VAT.

Wspólnoty mieszkaniowe muszą być czujne przy remontach, by nie podlegać przepisom o podzielonej płatności w VAT.

Wybrane dla Ciebie

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni » Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów? Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Nie masz środków na termomodernizację?

Nie masz środków na termomodernizację? Nie masz środków na termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami » Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny... Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić? Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów? Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼ Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza » Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny, System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie » Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy? Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu » Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić? Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni » Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Jak się wyróżnić będąc windą?

Jak się wyróżnić będąc windą? Jak się wyróżnić będąc windą?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla » Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw? Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.