administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Koszty utrzymania mienia spółdzielni

Koszty utrzymania mienia spółdzielni

Koszty utrzymania mienia spółdzielni

Ustalanie opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni mieszkaniowej i rozliczanie tych opłat jest obowiązkiem zarządu.

Zobacz także

Paweł Puch Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne? Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też...

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też w związku z jego sytuacją finansową.

Redakcja news Dodatkowy podatek dla flipperów?

Dodatkowy podatek dla flipperów? Dodatkowy podatek dla flipperów?

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Redakcja news Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej...

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali.

Majątek spółdzielni

Stosownie do zapisu art. 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 26 maja 1995 r. nr 54, poz. 288 z póz. zm.), majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Mienie spółdzielni

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2001 r. nr 4,  poz. 27, obowiązująca od 24 kwietnia 2001 r. z późn. zm., w art. 40 stanowi, że „spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych.

W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

 • nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
 • nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami sieci technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego;
 • nieruchomości niezabudowane.”

Mieniem SM nie są, mimo usytuowania na mieniu spółdzielni: „urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu” (art. 49 Kodeksu cywilnego).

Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków, nabyte na podstawie ustawy (art.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Na mocy powyższych zapisów ustawowych spółdzielnie mieszkaniowe zostały zobowiązane do podjęcia działań, które doprowadzą do wskazania i wyodrębnienia majątku przeznaczonego do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz majątku mającego pozostać odrębnym majątkiem spółdzielni.

Ustaleń powyższych dokonują uprawnione organy spółdzielni w formie prawem przewidzianej, tzn. w formie uchwały. W każdej zatem SM, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. od 24 kwietnia 2001 r., winien zachodzić proces wydzielania nieruchomości pozostających w całości własnością spółdzielni (art. 41 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz ewidencja tego mienia, a także ewidencja nieruchomości, w których wyodrębniono lokale na własność, obejmującej budynek wraz z gruntem do niego przynależnym, jako podstawowa nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali.

Prowadzenie przez SM rejestru swojego mienia i rejestru nieruchomości obejmujących budynek wraz z gruntem do niego przynależnym jest bezwzględnie konieczne dla właściwego wypełniania obowiązku wynikającego z określania opłat na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, sprecyzowanych w znowelizowanej ustawie, obowiązującej od 31 lipca 2007 r.

Przykład regulacji wewnątrzspółdzielczej

Poniżej przykład regulacji wewnątrzspółdzielczej dotyczącej mienia spółdzielni określonej w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „X” (regulamin dostępny w internecie).

„1. Definicja pojęć:Mienie spółdzielni to własność spółdzielni i inne prawa majątkowe. W szczególności mieniem spółdzielni są wszystkie nieruchomości zabudowane i niezabudowane lub ich części w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej poszczególnym członkom i właścicielom lokali niebędącymi członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. Mienie spółdzielni dzieli się na:

 • mienie ogólne – nieruchomości stanowiące spółdzielczy zasób mieszkaniowy, a służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności administracyjnej, społecznej, oświatowo-kulturalnej i innej, zabudowane budynkami oraz innymi urządzeniami wraz z gruntami przynależnymi,
 • mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania – nieruchomości, budowle, mała architektura, tereny rekreacyjne i zieleń, drogi, chodniki, oświetlenie terenu, ogólnodostępne miejsca parkingowe, place zabaw, boisko, infrastruktura techniczna, będące własnością spółdzielni, służące użytkownikom lokali, bez względu na faktyczne korzystanie z tego mienia. Załącznik nr 1 i 2.”

Opłaty na koszty eksploatacji i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni

Na podstawie nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., obowiązującej od 31 lipca 2007 r. zawartych w art. 4a. pkt 1) w związku z art. 4 ust. 1–2 i 4, zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest obowiązany prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ewidencję kosztów eksploatacji i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Co oznaczają te postanowienia ustawy dla użytkowników lokali o różnych prawach do lokalu oraz o różnym statusie w zakresie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej? Art. 4 ww. ustawy stanowi, że:

 • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu” (ust. 1);
 • „członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu” (ust. 2);
 • członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

  Od chwili postawienia im lokalu do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo ust. 2 art. 4 ww. ustawy” (art. 4 ust. 3), tj. tak jak członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub jak członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali;
 • „osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni z zastrzeżeniem art. 5” (art. 4 ust. 1a).

  Art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w ust. 1 stanowi o tym, że: „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej”.

  Ust. 2 art. 5 ustawy stanowi, że „pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej”;
 • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.

  Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

  Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.O dyspozycji art. 5 ww. ustawy mowa jest powyżej;
 • członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi (art.4 ust. 5).

Przykład regulacji wewnątrzspółdzielczej

Poniżej przykład regulacji wewnątrzspółdzielczej dotyczącej kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie przeznaczone do wspólnego korzystania oraz kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie ogólne spółdzielni (art. 40 USM), zawartej w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „X” (regulamin dostępny w internecie).

„Do kosztów eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania zalicza się w szczególności:

 • koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania, w tym: utrzymanie czystości i konserwację zieleni; remonty, drobne naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne; energię elektryczną (oświetlenie);
 • podatek od nieruchomości dotyczący działek spółdzielni nieprzypisanych do poszczególnych nieruchomości budynkowych, a niezbędnych dla właściwego funkcjonowania spółdzielni;
 • koszty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – jak wyżej;
 • inne koszty poniesione na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie do wspólnego korzystania.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania dzielone są na wszystkie lokale proporcjonalnie do ich powierzchni, z wyłączeniem lokali własnych (służących działalności administracyjnej, społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni). Miesięczna opłata za mienie spółdzielni ustalana jest w zł/m.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie ogólne Spółdzielni (art. 40 USM). Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie ogólne Spółdzielni to: podatek od nieruchomości; wieczyste użytkowanie gruntów; usługi porządkowe i utrzymanie zieleni; konserwacje, naprawy, remonty chodników, ulic, małej architektury; oświetlenie terenu i zasilanie urządzeń technicznych; utrzymanie obiektów administracji; konserwacje, naprawy i remonty infrastruktury technicznej; amortyzacja; ubezpieczenie mienia spółdzielni; wynagrodzenia pracowników związane z utrzymaniem obiektów i inne.”

Inne istotne zagadnienia dotyczące opłat na pokrywanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni mieszkaniowej wymieniono poniżej.

Opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, opłaty na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali i utrzymaniem nieruchomości wspólnych dla właścicieli lokali bez względu na członkostwo w spółdzielni lub jego brak, opłaty na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnoszone przez członków spółdzielni oraz osób niebędących jej członkami, a dysponujących spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, opłaty właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, tj. opłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 art. 4 USM, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach. Tak stanowi ust. 6ł art. 4 ww. ustawy.

O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1–2 i 4, co najmniej trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. (art. 4 ust. 7, 17 ww. ustawy).

W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia ma obowiązek zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie (art. 4 ust. 7, 17 ww. ustawy).

Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie swego członka, właściciela lokalu niebędącego jej członkiem lub osoby jej niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat (art. 4 ust. 6,4).

Członkowie spółdzielni, osoby niebędące jej członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany opłat spoczywa na spółdzielni (art. 4 ust. 8).]

Opłaty te wnosi się z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Statut spółdzielni może określić inny termin ich wnoszenia, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy (art. 4 ust. 6). W niektórych spółdzielniach statuty cedują regulację dotyczącą terminu wnoszenia opłat na regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.

Za opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz mienia wspólnego odpowiadają solidarnie – z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi jej członkami lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu (art. 4 ust. 6). Powyższa regulacja ma duże znaczenie dla procedur powiadamiania o wysokości opłat oraz przy dochodzeniu przez spółdzielnię zaległości w opłatach.

Rozliczanie opłat wnoszonych na utrzymanie mienia spółdzielni i mienia spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 6 ust. 1 stanowi, że „różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym”.

Z powyższej dyspozycji ustawowej wynika wprost, że niedobory przychodów na koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości za rok obrachunkowy należy pokryć przychodami z nieruchomości bezpośrednio w roku następnym, co w praktyce oznacza podwyższenie opłat.

Nadwyżka opłat nad kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości za rok obrachunkowy w praktyce powinna oznaczać zmniejszenie opłat z tego tytułu w roku bezpośrednio po nim następującym. Ponadto należy mieć na uwadze dyspozycję art. 4 ust. 6ł, który stanowi, że „opłaty, których mowa w ust. 1, 2 i 4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach, tzn. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale i eksploatację nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni i mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania.

Zdaniem autorki niniejszego artykułu, jeśli SM nie stosuje wyżej przytoczonych zasad rozliczania opłat, to narusza przepis USM. Ma to szczególne znaczenie wobec osób niebędących członkami spółdzielni, w odniesieniu do których, w przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami, spółdzielnia nie pokrywa ze środków własnych tego niedoboru, a w przypadku dominacji przychodów nad kosztami jest obowiązana obniżyć opłatę.

Gwarancją poprawnego naliczenia comiesięcznych opłat za mienie spółdzielni są przejrzyste regulacje wewnątrzspółdzielcze, zawarte w uchwalanych przez radę nadzorczą regulaminach i zgodne z zapisami obowiązujących ustaw spółdzielczych, a także poprawna ewidencja księgowa prowadzona przez zarząd spółdzielni.

Użytkownicy lokali bez względu na status w spółdzielni i tytuł prawy do lokalu mają prawo wglądu do dokumentów finansowych, na podstawie których przypisano i wyliczono koszty do pokrycia w comiesięcznych opłatach za lokal.

Zbliżają się walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych podsumowujące rok obrachunkowy 2013. To czas na bilansowanie przychodów i kosztów w poszczególnych nieruchomościach i całych spółdzielniach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • eugeniusz eugeniusz, 12.08.2014r., 00:04:20 To jakieś nieporozumienie?! Pozwolę sobie przypomnieć, że przywołane przepisy obowiązują od dnia 31 lipca 2007 roku. Zastanawiam się intensywnie nad FAKTEM, że Niezawisły Sędzia, rozpatrując w latach 2011-2013 kwestie opłat jawnie toleruje FAKT, że pozwana SM dopiero w roku 2010 przyjęła swoje wewnętrzne dokumenty, dotyczące części sfomułowań wskazanych w artykule. Zwracam też uwagę na sformułowanie: poprawna ewidencja księgowa. Nigdzie, powtarzam nigdzie, nie spotkałem się z podaniem konkretnego przykładu takiej właśnie "PEK" podanej jako wzorzec realizacji ustawy zmieniającej z 14 czerwca 2007 roku. Nie podają takiego wzorca tzw. Lustratorzy. Ba, czytając przeróżną korespondencję ZR SM R.P., można odnieść wrażenie, że co innego jest na papierze, co innego w Protokołach Lustracyjnych, a jeszcze co innego w opiniach, wypowiedziach i tzw. odrębnych listach polustracyjnych. Przypomnę też o Uchwale KNF z lipca ub. roku. Uważam, że Biegli, badający sprawozdania finansowe spółdzielni, lekceważą wprost wskazania Komisji, czemu chyba przyklaskują Związki Rewizyjne. Pani Redaktor też widać "nie zauważyła" Uchwały KNF-u? W jakiej zatem sytuacji są członkowie spółdzielni mieszkaniowych? Można spokojnie powiedzieć, że u "nich" nadal nic się nie zmieniło i czy mają własność, czy jej nie posiadają, odprowadzają do spółdzielni "żądany" przez Nią haracz. Można też domniemywać, że posiadane przez nich rozliczenia, nie obrazują w pełni ustawy. Nadal króluje powszechna "eksploatacja", gdzie giną odrębne nieruchomości, a domagający się wskazania stanów kont "ewidencji i rozliczeń" są nazywani oszołomami. Brak dyskusji w temacie, potwierdza w pełni moje odczucia. Na koniec przypomnę o innej smutnej prawdzie. Mimo zapisu właściwej ustawy, nadal wielu użytkowników tzw. mieszkań zakładowych, nie posiada tzw. spółdzielczych własnościowych praw do lokali, mimo iż tzw. podmioty gospodarcze otrzymały zasoby nieruchomości nieodpłatnie. Nadal byłe mieszkania zakładowe stanowią podstawowy kapitał spółek prawa handlowego (innych również), a obywatele Naszego Kraju bezskutecznie oczekują na latami (!!!) na realizację wniosków uwłaszczeniowych. Myślę, że wołania o poprawność księgową, są w "tu" również uzasadnione.
 • eugeniusz eugeniusz, 04.09.2015r., 12:20:44 PS: Sąd Najwyższy Uchwała z dnia 11 września 2014 roku - sygn. akt III CZP 58/14

Powiązane

Jacek Frydryszak Rozliczenie ciepła po nowemu

Rozliczenie ciepła po nowemu Rozliczenie ciepła po nowemu

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia...

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia 23 grudnia 2022 roku nowych regulaminów rozliczania ciepła. Analiza wskazanych przepisów, niestety po raz kolejny, dowodzi, że ich autorzy mają ograniczoną wiedzę zarówno w zakresie zagadnień technicznych, jak i w zakresie praktyki prowadzenia tego typu rozliczeń. Rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych...

Redakcja news Więcej czasu na rozliczenie CIT

Więcej czasu na rozliczenie CIT Więcej czasu na rozliczenie CIT

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego...

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Anna Ruszczak news Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Aneta Mościcka Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta...

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta umowa wskazuje na to, że nie przeniesiono na taki podmiot posiadania, lecz ma on jedynie prawo korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, to nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik,...

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu, jak i ten, któremu pieniądze pozostawione były do dyspozycji. Dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią, jednak skutki takiej umowy ograniczają...

Aneta Mościcka Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Zasady naliczania opłaty adiacenckiej Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres...

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – podziału nieruchomości; wzrost wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału; wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale...

Aneta Mościcka Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót....

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Anna Ruszczak news Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Redakcja news Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Aneta Mościcka Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków...

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe. Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości, służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi.

Anna Ruszczak Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Anna Ruszczak news Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu...

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Niestety grozi im podwójne opodatkowanie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z...

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT? Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej,...

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy. Ustawodawca za wydatki na cele mieszkaniowe uważa także te poniesione na nabycie gruntu, związanego z budynkiem mieszkaniowym. W omawianej sprawie budynek inwentarski i dom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

dr Kazimierz Dudziński Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej? Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności,...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności, a w przypadku, gdyby okazało się, że montaż ww. urządzeń jest nieopłacalny, podjąć decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Redakcja news Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

Anna Ruszczak news Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd? Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków...

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków maleje, a część z nich musi sięgać do rezerw, by zaspokoić bieżące potrzeby. Lokaty, nawet te z najwyższym oprocentowaniem, nie rekompensują tego choćby w połowie.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Aneta Mościcka Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem...

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem zwolnienia z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji należne od nich opłaty są objęte podatkiem VAT – orzekł Sąd Najwyższy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.